30 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5

Bài 1: Cho các dãy phân sô: 2006/2007;2007/2008;2008/2009;2009/2010

a. Hãy viết tiếp số hạng thứ 5 vào dãy số trên theo đúng quy luật.

b. Chứng tỏ rằng dãy trên là một dãy xếp theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Để ủng hộ các bạn học sinh miền núi bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua bạn An mang đi 6 quyển, Bông đem đi 9 quyển, do hai bạn mang đủ vở cho cả ba bạn góp nên Dũng chỉ trả hết 24.000đ cho An và Bông hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu tiền? Biết vở giá như nhau và số vở ủng hộ của mỗi bạn hư nhau.

Bài 3. Để đánh số trang của 1 quyển sách người ta phải dùng số chữ số bằng đúng 2 lần số trang sách. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

 

doc18 trang | Chia sẻ: maiphuongzn | Ngày: 13/07/2013 | Lượt xem: 4268 | Lượt tải: 8download
Nội dung tài liệu 30 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ SỐ 1 Bài 1: Cho các dãy phân sô: , ,, a. Hãy viết tiếp số hạng thứ 5 vào dãy số trên theo đúng quy luật. b. Chứng tỏ rằng dãy trên là một dãy xếp theo thứ tự tăng dần. Bài 2: Để ủng hộ các bạn học sinh miền núi bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua bạn An mang đi 6 quyển, Bông đem đi 9 quyển, do hai bạn mang đủ vở cho cả ba bạn góp nên Dũng chỉ trả hết 24.000đ cho An và Bông hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu tiền? Biết vở giá như nhau và số vở ủng hộ của mỗi bạn hư nhau. Bài 3. Để đánh số trang của 1 quyển sách người ta phải dùng số chữ số bằng đúng 2 lần số trang sách. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang? Bài 4: Cho hiệu: (1 x 2 x 3 x 4 x ...................48 x 49)- 1 x 3 x 5 ..................x 47 x 49 Hỏi chữ số tận cùng của hiệu là chữ số mấy. Bài 5. cho hình chữ nhật abcd. MD = ad NC = BC. P; Q lấy bất kỳ trên AB và CD. PQ cắt MN tại O so sánh OP với OQ. ĐỀ SỐ 2 Bài 1: Tìm a,b để a459b khi chia cho 2,5 và 9 đều dư 1. Bài 2: Tìm số hạng thứ 100 của dẫy 2 , 5, 10, 17, 26, Bài 3: Cho số: A = 17 x 17 x 17 x ..... x 17 ( gồm 100 số 17 ) B = 13 x 13 x 13 x ......x 13 ( gồm 100 số 13) Không làm phép tính hãy cho biết A,B có chia hết cho 10 không, cho 5 không cho 2 không? Giải thích. Bài 4: Tuổi con hiện nay = tuổi mẹ trước đây 8 năm. Sau 8 năm nữa thì tuổi con lúc đó bằng tuổi mẹ bây giờ. Hỏi mẹ bây giờ bao nhiêu tuổi? Bài 5: Trường em có số học sinh trai bằng số học sinh gái. Trong học kỳ 1 trường nhận thêm 15 em gái và 5 em trai. Nếu số học sinh gái chiếm 51% tổng số học sinh hỏi đầu năm trường có bao nhiêu học sinh trai, và bao nhiêu học sinh gái? Bài 6: Cho tam giác ABC có MC = BC BK là đường cao, ABC, MH đường AMC có AC làm đáy. So sánh độ dài BK và MH. ĐỀ SỐ 3 Bài 1: Tìm x: x + x x : + x : = 252 Bài 2: Số a = 123456789101112... được viết bằng các số tự nhiên liên tiếp. hỏi hỏi chữ số 2009 của số a là chữ số nào? Bài 3: Một lớp học, nếu xếp mỗi bàn 4 em thì còn 1 em chưa có chổ ngồi. nếu xếp mỗi bàn 5 em thì còn thừa 1 bàn hỏi lớp có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu bàn. Bài 4: Một người bán cam cho 3 người người thứ nhất mua số cam và 10 quả, người thứ hai mua số cam còn lại và 10 quả, người thứ 3 mua 50 quả thì vừa hết. Hỏi người ấy bán bao nhiêu quả cam. Bài 5: Lớp 5A có một số bạn tham gia đội học sinh giỏi. Nếu được tham gia thêm 2 em thì học sinh giỏi bằng học sinh cả lớp số học sinh còn lại nhiều hơn học sinh cả lớp là Bài 6: Cho tam giác ABC có BC = 117cm. D cách B là 39cm nối A với D trên AD lấy E sao cho EA = ED. EH là đường cao của tam giác BEC a. So sánh tam giác AEC và SD AEB b. Tính EH biết SD ABC = 585 cm2 ĐỀ SỐ 4 Bài 1: a. Kết quả của dãy tính sau tận cùng là chử số nào? 2001 x 2002 x 2003 x 2004 + 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x 2009 b. Tính nhanh: Bài 2: Cho + = 132 và a - b = 4 . Tìm số Bài 3: cho phân số hãy tìm số tự nhiên a sao cho khi bớt tử số đi đơn vị thì được phân số mốc có giá trị bằng Bài 4: Mẹ cho An, Bình, Chi mỗi em một số táo bằng nhau. Bình đã ăn hết 19 quả, Chi ăn hết 17 quả. Như vậy số táo còn lại của Bình, Chi chỉ bằng số táo của An hỏi mỗi em có bao nhiêu quả táo? Bài 5:Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB. Hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại O. Tính diện tích hình thang đó. Biết SD AOB = 35 cm2 và SD BOC = 30cm2 ĐỀ SỐ 5 Bài 1: a, Không tính tổng hãy cho biết tổng sau có chia hết cho 9 không? Tại sao? 19 + 25 + 32 + 46 + 58 b, Tìm số biết : = 101 Bài 2: a, Tính nhanh kết quả có trình bày rõ các bước: b. Tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 150 hiệu băng số trừ. Tìm phép trừ đó. Bài 3: Ba lớp trồng được 139 cây. Lớp 5A Và 5B trồng nhiều hơn lớp 5C 57 cây. Số lớp 5A trồng được bằng số cây 5B. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây. Bài 4: Một giá sách có 2 ngăn. Số sách ở ngăn trên gấp 3 lần số sách ở ngăn dưới nếu chuyển 5 quyển sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì số sách ở ngăn trên sẽ gấp 4 lần số sách ở ngăn dưới. Tính số sách của mỗi ngăn lúc đầu? Bài 5: Cho hình thang ABCD đáy AB = CD; diện tích ABCD = 105m2 a, Tính SD ABD b, 2 đường chéo AC cắt BD tại O so sánh OA và BC ĐỀ SỐ 6 Bài 1: a, Tìm 10 số lẽ liên tiếp để có tổng bằng 120 b, tính nhanh 372,463 x 999 + 372,463 Bài 2: a, so sánh và b, Tìm số a,b biết a + b = 4; a : b = 4 Bài 3: Một trường học nhận về một số cây đợt 1 lớp 3 trồng được số cây nhận về đợt 2 lớp 4 nhận được số cây còn lại sau đợt 1. Đợt 3 lớp 5 trồng được số cây còn lại sau đợt hai. Đợt ba số cây còn lại là 175 cây. Hỏi trường đó nhận về được mấy cây. Bài 4 An hùng mua sách. Hùng mua hết số tiền của mình, An mua hết số tiền của mình, thì số tiền còn lại của hai bằng nhau. Tính số tiền lúc đầu của mỗi bạn biết rằng tổng số tiền của hai bạn lúc đầu là 34.000 đồng. Bài5: Cho tam giác ABC trên BC lấy BD = trên AD lấy AM = ME = EF = FD a. Tìm trên hình vẽ có mấy tam giác có diện tích bằng nhau. b. Cho SD BDC = 8cm2 tính diện tích các tam giác. AMC và SD BFC c, Kéo dài BE cắt AC tại N so sánh AN với NC. ĐỀ SỐ 7 Bài 1: a, Không quy định đồng tử, mẫu hãy so sánh hai phân số: ; b, Tính nhanh Bài 2: a, Tìm các chử số a,b để số chia hết cho 2 và 3. Chia hết cho 5 b, không thực hiện phép tính em hãy cho biết tích sau có chia hết cho 6 không vì sao? 15 x 3 x 7 x 9 x 11 x 14 Bài 3: Trung bình cộng 10 số chẳn liên tiếp là 1997. Tìm số lớn nhất trong 10 số đó. Bài 4 Cho phân số khi rút gọn phân số ta được phân số . Nếu đem tử số của phân số đã cho cộng với 28 và giữ nguyên mẫu số, ta được phân số sau khi rút gọn là . Tìm phân số . Bài 5: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 585cm2 BD = BC, AE = ED a, So sánh SD ABE và SD AEC kéo dài BE cắt AC tại N so sánh AN với NC. ĐỀ SỐ 8 Bài 1: A. Tính nhanh kết quả dẫy số sau: A = + + + + b, Không tính tổng hãy cho biết tổng sau có chia hết cho 9 không? Bài 2: Tính nhanh + + + + ........ + b, 1999 x 7 + 1999 + 1999 x 2 Bài 3: Ba bạn Văn, Nguyên, Cần có tất cả 100.000 đồng biết Nguyên có nhiều hơn Văn 5.000 đồng nhưng lại ít hơn hai lần của Cần là 10.000 đồng tính số tiền của mỗi bạn Bài 4: Mẹ sinh con năm mẹ 25 tuổi đến năm 2000 tuổi con bằng tuổi mẹ . Hỏi mẹ sinh con năm nào? Bài 5: Cho tam giác ABC như hình vẽ BH = HC; AM = MN = NH a, Hãy ghi các tam giác có chung đỉnh A và tính diện tích các hình đó biết BNC = 120cm b, Kéo dài BN cắt AC tại K hỏi K có phải điểm chính giữa AC không? tại sao? ĐỀ SỐ 9 Bài 1: Tính nhanh a, 1 x x 1 x b, Bài 2: Giải thích tại sao luôn chia hết cho cho 1001 và cũng luôn chia hết cho 7, 11, và 13 Bài 3: Tổng của 1 số tự nhiên và 1 số thập phân là 41,17. Khi đặt tính dọc để cộng một bạn quên mất dấu phẩy ở số thập phân và cộng như số tự nhiên và nên đã có kết kết quả là 553. Tìm số tự nhiên và số thập phân đã cho. Bài 4: Một bạn mua 2 khăn bàn và 6 khăn tay. BAn đưa một tờ 20.000 thối lại 3000 đồng. bạn nói ngay cô bán hàng tính tiền nhầm. Em giải thích vì sao ( giá tiền của 1 cái khăn là số tự nhiên đồng). Bài 5: Cho hình thang ABCD đáy nhỏ AB bằng đáy lơn CD. Diện tích hình thang bằng 160m2 a, Tính SD ABD b. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O so sánh AC với AO ĐỀ SỐ 10 Bài 1: a, Cho tích 1x 2 x 3 x 4 x ... x 28 x 29 x 30 Tích trên tận cùng là chữ số mấy? có mấy chữ số như vậy b, Tìm số tự nhiên biết rằng khi bỏ đi chử số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 14 lần. Bài 2: Hãy chứng tỏ rằng những số có dạng sau luôn chia hết cho 11 Bài 3: Trong một buổi tham quan số học sinh nhiều hơn số giáo viên hướng dẫn tham quan là 60 người. Nếu giảm đi một nữa số giáo viên hướng dẫn thì số học sinh gấp 32 lần số giáo viên. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu học sinh bao nhiêu giáo viên? Bài 4: Tìm phân số biết m + n = 1188 và n - m = 198 rồi rút gọn phân số đó. Bài 5: cho hình thang ABCD có AB = 48 cm CD = 96 cm AH = 21cm a. Tính diện tích hình thang. b. Cho biết EH = AH Từ E kẻ BQ song song với DCTính QP biết S AB PQ = 280 cm2 ĐỀ SỐ 11 Bài 1: a. Hãy tìm 6 phân số tối giản ở giữa và b. Tìm hai phân số nhỏ nhất trong các phân số sau : ; ; ; ; Bài 2: Trước đây 8 năm thì tỷ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là . Hiện nay tỷ số đó là . Tính tuổi mẹ hiện nay. Bài 3: Tìm một số có 3 chử số biết rằng số đó vừa chia hết cho 9 hiệu giữa số đó với số được viết ngược lại các chữ số của nó là 297. Bài 4: Tìm số trung bình cộng của 3 số biết Tổng của hai số đầu là Tổng của hai số cuối là Tổng số đầu và số cuối là Bài 5: Cho tam giác ABC có diện tích là 50cm2 Kéo dài cạnh AC về phía C một đoạn CC' = AC. Kéo dài cạnh BC về phía B một đoạn BB' = BC Kéo dài cạnh AB về phía A một đoạn AA' = AB tính diện tích tam giác A'B'C'. ĐỀ SỐ 12 Bài 1: a, Viết số lớn nhất có tất cả các chữ số mỗi chữ số được viết 1 lần b, Viết số lớn nhất có tất cả các chữ mỗi chữ số được viết 1 lần Bài 2: Tính giá trị các biểu thức 1 + 11 +111 +1111 + 11111 + 111111 + 1111111 + 11111111 + 111111111 Bài 3: Một trường nọ có 81học sinh dự thi học sinh giỏi. Số học sinh dự thi của lớp 5A = số học sinh của lớp 5C và 5B lớp 5B có số học sinh giỏi dự thi gấp đôi số học sinh giỏi lớp 5C tính số học sinh mỗi lớp. Bài 4: Có 3 số chẳn liên tiếp hãy tìm tổng của 3 số đó biết bảy lần số nhỏ nhất, bằng 5 lần số lớn nhất. Bài 5: Cho hình vuông ABCD trên AB lấy M sao cho MA = MB. Trên BC lấy điểm N sao cho NB = NC, trên CD lấy P sao cho PC = PD trên AD lấy K sao cho QA = QD. Trên hình vuông MNPQ ta lấy các điểm I,G,K,H, chính giữa các cạnh (Xem hình vẽ) a, So sánh diện tích MNPQ với diện tích ABCD b, tính chu vi của IGKH biết cạnh ABCD bằng 10cm ĐỀ SỐ 13 Bài 1: Tìm số thích hợp vào ô trống a, - = b, + = Bài 2: Đặt dấu ngoặc thích hợp vào dãy tính 7 x 9 ; 3 - 2 để có kết quả đúng bằng a, 23; b, 75 Bài 3: Tìm số có hai chữ số biết rằng nếu xen giữa hai chử số của nó ta viết chính số đó thì được 1 số có 4 chử số lớn gấp 99 lần số cần tìm Bài 4: Năm nay tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con tính tuổi của mỗi người biết cách đây 12 năm tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Bài 1: Cho tam giác ABC trên BC lấy điểm M sao cho MB = MC trên AC lấy điểm N sao cho NA = AC nối điểm M với N. Kéo dài MN và AB chúng cắt nhau tại P nối P với C a, Vẽ hình b, So sánh SPNC và PNA c, Tính SABC biết SD DNA = 10cm2 ĐỀ SỐ 14 Bài 1:Tìm 1 số biết số đó chia cho 7 dư 4 chia cho 9 dư 8. Bài 2:a, Cho số 77192329 em hãy xoá đi 1 chử số để còn lại số lớn nhất b, Cho số 10111229 em hãy xoá đi 1 chữ số để còn lại số nhỏ nhất. Bài 4: Tuổi Mẹ năm nay gấp 7 lần tuổi con. Hai mươi năm sau tuổi mẹ gấp đôi tuổi con tính tuổi mỗi người. khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con? Bài 3: Cho hai số có tổng bằng 360. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2 tìm hai số đó? Bài 5: Cho tam giác ABC (xem hình vẽ) AD AB ; AG = AC; EB = AC; Tính SD GDE ĐỀ SỐ 15 Bài 1: Hãy so sánh tổng của các phân số sau đây với phân số + + + .... + + Bài 2: Một phép cộng có hai số hạng, có tổng các số: Số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai và tổng bằng 2468 số hạng thứ hai hơn số hạng thứ nhất 234. tìm phép cộng đó? Bài 3: Cho một số biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì tổng của số đã cho và số mới bằng 685. Tìm số đã cho và số viết thêm? Bài 4: Một ti vi giá 2500000 đồng hàng giảm giá hai lần liên tiếp mỗi lần 10 % hỏi sau hài lần giảm giá ti còn lại bao nhiêu tiền. Bài 5: Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích là 48cm2 trên CD lấy điểm E sao cho EC = ED a, So sánh SD ABM và CEM b, Tính SD AEM ĐỀ SỐ 16 Bài 1: Điền vào tổng sau các số hạng còn thiếu rồi tính tổng. 2 + 2 + 4 + 6 + 10 +................ + 110 Bài 2: Bạn Hà chia số A cho 8 thấy dư 4. và chia số A cho 12 thấy dư 3 nếu phép chia thứ nhất là đúng thì phép chia thứ hai đúng hay sai? Vì sao? Bài 3: Trông một ngày hội toán đội toán chia làm 3 tổ nếu lấy tổ 1 chia đều cho hai tổ kia thì học sinh 3 tổ bằng nhau nhưng nếu bớt tổ 1 đi 3 học sinh thì học sinh tổ 1 bằng tổng học sinh hai tổ kia. Tính số học sinh mỗi tổ. Bài 4: Có hai số cam chanh bán số cam và số chanh thì còn lại 120 quả biết cam còn bằng chanh. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có mấy quả Bài 5: Cho hình thang vuông ABCD có đáy AB = CD. Kéo dài AB và Cắt nhau tại K. Tính diện tích hình thang ABCD biết diện tích tam giác ABK = 5cm2 ĐỀ SỐ 17 Bài 1:Tính nhanh biểu thức sau: A = 1 + + + + + + B = Bài 2: Tìm số có hai chữ số biết rằng số đó gấp 6 lần tích các chữ số nó. Bài 3:Cuối kỳ 2 học sinh lớp 5A đều đạt khá và giỏi biết học sinh giỏi bằng 60% của khá những chỉ tiêu học sinh giỏi bằng 60 % của lớp nên phải có thêm 9 em học sinh nữa mới đạt chỉ tiêu hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh. Bài 4: Hai bạn Hạnh và Lan nhà trường thưởng tất cả 125.360 đồng biết số tiền thưởng của Hạnh bằng số tiền thưởng của Lan. Hãy tính xem mỗi bạn được hưởng bao nhiêu tiền. Bài 5: Người ta chia mãnh đất hình vuông thành hai mãnh hình chữ nhật mãnh lớn làm nhà mãnh nhỏ làm sân. Tổng chu vi hai hình chữ nhật hơn hình vuông là 16m. Tính a, Mãnh đất hình vuông b, Diện tích đất làm nhà biết chu vi đất làm nhà 22m ĐỀ SỐ 18 Bài 1: Khi chia số a cho 9 thì dư 5 khi chia số dư cho 9 thì dư 6 khi chia số c cho 9 thì dư 4. Hỏi khi chia số a + b và a + c cho 9 thì dư mấy. Bài 2: Cho một số có 3 chữ số nếu đem số đã cho cộng với 9 rồi chia cho 7 thì con dư 2. Nếu cộng với 12 rồi chia cho 9 thì dư 3. Nếu cộng với 15 rồi chia cho 11 thì còn dư 4. Tìm số đã cho. Bài 3: Tổng số tuổi của 3 người là 155. Tuổi người thứ nhất bằng 2 lần tuổi người thứ hai cộng với 10 tuổi của người thứ 2 bằng 3 lần tuổi người thứ 3 trừ đi 5. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi. Bài 4: Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân chẵn. Hỏi mấy con gà? Mấy con chó? Bài 5: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 600cm2 M là điểm chính giữa AB. N là điểm chính giữa AC nối MN hỏi a, Tứ giác MNCB là hình gì? b, Tính diện tích MNCB? ĐỀ SỐ 19 Bài 1: Cho 3 chữ số a,b,c, ≠ 0 a, Viết tất cả các số tạo bởi 32 chữ số trên. b, Chứng tỏ tổng các số đã lấp chia hết cho 222 Bài 2: Tính nhanh a, + + + + ......... + b, 2010 + 2010 x 5 + 2010 x 2 + 2 x 20010 Bài 3: Giá 1 quyển sách nhiều hơn 8 quyển vở là 4000 đồng giá tiền mua 12 quyển sách nhiều hơn giá tiền mua 9 quyển vở là 42000 đồng tính giá tiền mỗi quyển sách mỗi quyển vở. Bài 4: Để đánh số trang của một quyển sách dùng hết 969 chử số. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang. Bài 5:Cho hình vuông ABCD có diện tích bằng 72cm2 tính độ dài đường chéo BD. ĐỀ SỐ 20 Bài 1: Tích sau tận cùng bởi chữ số nào. a, 0,9 x 1,9 x 2,9 x 3,9 x ............ x 17,9 x 18,9 b, 1,4 x 2,4 x 3,4 x ........x 16,4 x 17,4 Bài 2: Tìm 2 chữ số A và B biết (A + B) : 3 = 5,6 và A: b = 7 Bài 3: Một cái bình đang chứa một số sữa tới dung tích của nó. Sau khi bớt 3,5 lít sữa thì bình chỉ còn chứa đến dung tích của nó. Lúc đó bình cân nặng là 5,28kg. Tìm khối lượng của bình không biết tỷ trọng của sữa là 1,03 Bài 4: Một đoàn tàu hoả chạy qua một cây cổ thụ hết 6 giây cùng với vận tốc đó tàu chạy qua 1 cái cầu dài 500m hết 26 giây tính a, Chiều dài của đoàn tàu b, Vận tốc của tàu Bài 5: Cho tam giác đều ABC. I là một điểm trong tam giác. Từ I hạ các đường vuông với các cạnh của tam giác chúng lần lượt cắt các cạnh AB, BC, CA tại các điểm M,N, P hãy chứng tỏ tổng IM, IN, IP. bằng chiều cao AH của tam giác ABC. ĐỀ SỐ 21 Bài 1: So sánh các cặp phân số sau: a, và b, và với a< 1 Bài 2:Một người mua 3 cái bàn 5 cái ghế với tổng số tiền phải trả là 1414000 đồng giá 1 cái bàn đắt hơn 1 cái ghế 226000 đồng. Hỏi mỗi tiền 1 cái bàn và 1 cái ghế là bao nhiêu Bài 3: Hai tấm vải xanh và đỏ có tất cả là 68m. Nếu cắt bớt tấm vải xanh và tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải? Bài 4:Tìm số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng số đó chia hết cho 9, chia hết cho 5 và chia hết cho 2. Bài 5 Cho tam giác ABC trên BC lấy điểm MN sao cho CM = BC, MN = BC Từ M kẻ đường song song với AB chúng cắt nhau tại I. Tính diện tích tam giác ABC = 500cm2 ĐỀ SỐ 22 Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau A = (1999 x 1998 + 1998 + 1997) x 1 + : 1 - 1 Bài 2: An và Bình đi xe đạp được một lúc từ A đến B An đi với vận tốc 10km/giờ đi được 1,5 giờ để đợi Bình An giảm vận tốc xuống còn 7km/giờ. Tính quảng đường AB. Biết rằng lúc gặp nhau cũng là lúc An và Bình cũng đến điểm B. Bài 3: số học sinh nam và số học sinh nữ là 140 bạn. số học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ là 35 bạn. Tính học sinh nam và nữ. Bài 4: Một phép chia có thương 5 số dư là 2. Tổng số của số bị chia và số chia và số dư là 106. Tìm số bị chia và số chia. Bài 5: Cho hình thang vuông ABCD có diện tích bằng 16cm2 AB = CD. Tính SD MAB Bài 6: a, Tính diện tích tam giác vuông ABCD ( Như hình vẽ) biết: AB + AC = 12,5 cm và AC = AB A B C Trên BC lấy điểm I sao cho IB < BC. Tìm điểm K trên AC để khi nối I với K được tứ giác ABIK có diện tích bằng diện tích tam giác ABC. Khi đó diện tích tứ giác ABIK bằng bao nhiêu cm2. ĐỀ SỐ 23 Bài 1: a, Không thực hiện phép tính hãy tìm x (Có giải thích) (x + 2) : 99 = (40390 + 2) : 99 b, Hãy sắp xếp các số sau đây theo thứ tự từ lớn đến bé. ; 2,6; 3; 2; 2,07 Bài 2:Khi cộng hai số thập phân một học sinh đã viết nhầm dấu phẩy của hàng số thứ hai sang bên phải một chử số. Do đó tổng số tìm được là 34,21. Đáng lẽ tổng của chúng phải là 12,34. Hãy xác định hai số hạng đó Bài 3: Cô Hoa mua 8 quyển sách và 6 quyển vở hết 52000 đồng cô Lan mua 4 quyển sách và 9 quyển vở hết 38.000 đồng hãy tính giá tiền của một quyển sách giáo khoa và một quyển vở. Biết rằng số sách giáo khoa và số vở hai cô mua cùng loại Bài 4: Cho phân số tìm số tự nhiên để khi cộng số đó vào tử số và mẩu số của phân số đã cho thì được Bài 5: Cho tam giác ABC có diện tích là 960 cm2 trên AC lấy điểm M và N sao cho điểm M cách A một khoảng bằng AC Điểm N cách C một khoảng bằng AC. Từ M,N kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB tại P và Q. Tính tam giác hình thang MPQN ĐỀ SỐ 24 Bài 1: Một số chia hết cho 6 và 8 tìm số đó biết thương khi hết cho 6 thì lớn hơn thương khi chia hết cho 8 là 4 Bài 2: Tìm chữ số a,b để khi chia cho 2,5 và 9 đều dư 1. Bài 3: Một rổ xoài và cam có 38 quả biết rằng số xoài bằng số cam Tính số lượng mỗi loại. Bài 4: Một phép nhân có thừa số thứ hai là 21. Nếu viết tích riêng thẳng cột như phép cộng thì được tích sai là 2025. Hỏi tính đúng là bao nhiêu Bài 5: Cho hình tam giác ABC có diện tích là 216cm2. AB = AC và BC = 36 cm. Trên AB lấy điểm M sao cho MB = . Trên AC lấy điểm N sao cho NC = và trên BC lấy điểm I sao cho BI = . Nối M với N, N với I được hình thang MNIB. Tính a) Diện tích hình thang MNIB b) Tính đoạn MN ĐỀ SỐ 25 Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của các tích sau: a) 65 x 66 x 67 x 68 x 69 b) 19 x 29 x 39 x 49 x 56 x 66 x 76 x 86 Bài 2: Cho 3 chữ số a, b, o a) Hãy viết các số tạo bởi các chữ số đó b) Chứng tỏ tổng các số đó chia hết cho 221 Bài 3: Hụê, Hằng, Mai đi trồng cây. Biết rằng tổng số cây của ba bạn trồng được là 17 cây. Số cây của Huệ và Hằng hơn số cây của Mai là 3 cây. Số cây của Huệ trồng được bằng số cây của Hằng. Tính số cây của mỗi bạn trồng được? Bài 4: Tổng số tuổi của 3 người là 115. Tuổi của người thứ nhất bằng 2 lần tuổi của ngươi thứ hai cộng với 10. Tuổi của người thứ 2 bằng ba lần tuổi của người thứ 3 trừ đi 5. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi Bài 5: Cho hình thang ABCD. Có đáy lớn CD = 20cm, đáy nhỏ AB = 15 cm. M một điểm trên AB cách B 5cm. Nối M với C. Tính diện tích hình thang AMCD biết diện tích tam giác MBC = 280 cm2 ĐỀ SỐ 26 Bài 1: Tính nhanh: + + + ... + + Bài 2: Tổng của 4 số tự nhiên là số lớn nhất có 7 chữ số. Nếu xoá đi chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất thì được của số thứ hai, số thứ 3 bằng hiệu của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất là tích của số bé nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 4 chữ số. Tìm số thứ 4 ? Bài 3: Tìm tất cả các số có 3 chữ số khác nhau biết rằng = Bài 4: Đoàn vận động viên trường em đi dự hội khoẻ Phù Đổng của huyện. Số vận động viên nữ bằng số vận động viên nam. Sau đó theo yêu cầu của phòng giáo dục huyện, nên nhà trường đã thay thế 6 vận động viên nam bằng 6 vận động viên nữ vì thế số nữ bằng số nam. Hỏi có bao nhiêu vận động viên. Bài 5: Trong hình vẽ bên cho biết: AM = ME = ED; BD = DC a, Em hãy tìm trên hình vẽ những hình tam giác có diện tích bằng nhau. (Giải thích vì sao) b, Kéo dài BE và cắt AC tại điểm N cho biết diện tích tam giác BED = 4cm. Hãy tính diện tích tam giác DEC và S ABC c, So sánh AN và NC ĐỀ SỐ 27 Bài 1: Cho tổng số N = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 71 Không thực hiện phép chia cho 9 em hãy giải thích tổng trên có chia hết cho 9 không? Bài 2: Một phân số có có giá trị bằng phân số nếu giảm tử số đi 12 đơn vị thì được phân số mới có giá trị bằng phân số tìm phân số đã cho Bài 3: a, Tích sau tận cùng bởi chữ số nào 0,9 x 1,9 x 2,9 x 3,9 x ... x 16,9 b, Tích số ở biểu thức trên có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân Bài 4: Một đơn vị cảnh sát có 25 xe mô tô gồm 2 loại: xe 2 bánh và xe 3 bánh. Tổng số bánh xe là 58 hỏi có bao nhiêu xe mỗi loại Bài 5: Có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông ở A cạnh AB dài 10cm cạnh AC dài 20cm cắt dọc theo AB một băng bìa rộng 4cm. Tính diện tích mãnh bìa còn lại. ĐỀ SỐ 28 Bài 1: a, Tổng + có chia hết cho 11 không? Vì sao. b, Điền vào các số hạng còn thiếu trong tổng sau: 2 + 2 + 4 + 6 + 10 +..... + 110 Bài 2: Cho phân số sau khi rút gọn phân số + a được phân số nếu đem tử số của phân số đã cho cộng cộng với 28 và giữ nguyên mẫu số ta được phân số khi rút gọn là tìm phân số Bài 3: Hai tổ trồng cây, số cây tổ 1 trồng được trồng được bằng số cây tổ 2 nếu tổ 1 trồng thêm 40 cây thì tổ 2 sẽ trồng nhiều hơn tổ 1 là 10 cây. Tính số cây của mỗi tổ trồng được. Bài 4: Một tháng có 20 lần kiểm tra sau 10 lần kiểm tra bạn An thấy điểm trung bình của mình là 7 điểm. Hỏi 10 lần kiểm tra nữa bạn An phải đạt tất cả bao nhiêu điểm để điểm trung bình cả tháng là 8 điểm Bài 5: Cho tam giác ABC có góc A vuông AB = 40 cm AC = 60cm. hình ADE là hình thang vuông có AD = 10cm a, Tính độ dài DE. Tính diện tích tam giác BDE ĐỀ SỐ 29 Bài 1: Cho 3 số A,B,C đều không chia hết cho 3, Thọ nói trong 3 số đó có 2 số mà hiệu của chúng chia hết chia cho 3. Thọ nói đúng hay sai? vì sao Bài 2: Tính a, (4 + 5 ) : ( - ) a, 2 + 2 x (4) + 3 Bài 3: Ba thùng đựng 27 lít dầu thùng thứ nhất đựng thùng thứ 2, thùng thứ 3 đựng bằng thùng thứ 2 Tính xem mỗi thùng đựng được bao nhiêu lít. Bài 4: Một đàn trâu bò có tất cả 50 con biết rằng nếu đem số trâu và số bò gộp lại thì được 27 con hỏi số trâu và bò. Bài 5: Tổng độ dài hai cạnh gấp 5 lần hiệu độ dài hai cạnh đó. Tính chu vi hình chữ nhật biết diện tích của chúng bằng 600m2 ĐỀ SỐ 30 Bài 1: Cho a,b,c,m,n,p là các số tự nhiên khác 0 và a + m = b + n = c + p = a + b + c Em hãy giải thích tại sao có : m + n > p n + p > m p + m > n Bài 2: Không tính kết quả hãy so sánh A và B A = 19991999 x 1998 B = 19981998 x 1999 Bài 3: 3 xe chở 34 học sinh. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu học sinh biết xe thứ nhất chở bằng xe thứ 2 và bằng xe thứ 4 Bài 4: Bạn Hồng Hà tham gia thi đấu cờ và đã đấu 30 ván. Mỗi ván thắng 3 điểm, mỗi ván thua bị trừ 2 điểm. Sau cuộc thi đấu Hồng Hà được 65 điểm. Hỏi Hồng Hà đã thắng bao nhiêu ván. Bài 5: Cho tam giác ABC trên cạnh AB lấy M sao cho AM = AB. Trên cạnh AC lấy n sao cho AN = AC Từ đỉnh A kẻ 1 đường thẳng cắt NM tại K và cắt BC tại E a, Tính b, So sánh đoạn thẳng AK với AE

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc30_DE_HSG_Lop-5.doc
Tài liệu liên quan