Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

CẤU TRÚC BÀI HỌC:

I. GIỚI THIỆU CHUNG.

II. PIT-TÔNG.

III. THANH TRUYỀN.

IV. TRỤC KHUỶU.

 

ppt60 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 10/12/2013 | Lượt xem: 695 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN CẤU TRÚC BÀI HỌC: I. GIỚI THIỆU CHUNG. II. PIT-TÔNG. III. THANH TRUYỀN. IV. TRỤC KHUỶU. I/ Giới thiệu chung Nhóm pittông Nhóm thanh truyền Nhóm trục khuỷu I/ Giới thiệu chung video I/ Giới thiệu chung Khi động cơ làm việc, pit-tông, thanh truyền, trục khuỷu chuyển động như thế nào ? I/ Giới thiệu chung Pit-tông chuyển động tịnh tiến trong xilanh. Trục khuỷu quay tròn. Thanh truyền là chi tiết truyền lực giữa pit-tông và trục khuỷu Xem video tai đây 1) Nhiệm vụ: II/ Pittông Nhiệm vụ của Pit-tông là gì? 1) Nhiệm vụ: II/ Pittông II/ Pittông 1) Nhiệm vụ: - Cùng với xilanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc. - Nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực cho trục khuỷu để sinh công. - Nhận lực từ trục khuỷu để thực hiện quá trình nạp, nén, thải khí. II/ Pittông Đỉnh Đầu Thân 1 4 3 2 Rãnh xéc măng khí Rãnh xéc măng dầu Lỗ thoát dầu Lỗ lắp chốt pit tông 2) Cấu tạo: II/ Pittông Đỉnh của Pit- tông có dạng như thế nào? II/ Pittông 2) Cấu tạo: Đỉnh bằng Đỉnh lồi Đỉnh lõm Đỉnh pittông có 3 dạng II/ Pittông 2) Cấu tạo: Đầu pittông Đầu pittông có các rãnh Đầu pit- tông có đặc điểm cấu tạo như thế nào? II/ Pittông 2) Cấu tạo: Đầu pittông có các rãnh để làm gì? II/ Pittông 2) Cấu tạo: Đầu pittông có các rãnh để lắp xecmăng khí và xecmăng dầu. II/ Pittông Vì sao đầu pit- tông phải có rãnh để lắp xecmăng dầu và xecmăng khí? II/ Pittông Xec măng có nhiệm vụ bao kính buồng cháy, Xec măng khí ngăn không cho khí trên buồng cháy lọt xuống cacte. Xec măng dầu ngăn không cho dầu bôi trơn từ cacte lọt vào buồng cháy. II/ Pittông 2) Cấu tạo: Tại sao xecmăng lại cắt miệng II/ Pittông 2) Cấu tạo: Tạo độ đàn hồi, giúp ta dễ dàng lắp ráp. II/ Pittông 2) Cấu tạo: Video II/ Pittông 2) Cấu tạo: Đáy rãnh lắp xecmăng dầu có khoan các lỗ nhỏ thông vào bên trong để thoát dầu. II/ Pittông Thân Pit- tông có nhiệm vụ gì? 2) Cấu tạo: II/ Pittông 2) Cấu tạo: - Dẫn hướng cho pit tông chuyển động trong xi lanh và liên kết với thanh truyền để truyền lực. II/ Pittông 2) Cấu tạo Tại sao thân Pit- tông có lỗ ngang ? II/ Pittông 2) Cấu tạo - Trên thân có lỗ ngang để lắp chốt pit tông. II/ Pittông Cấu tạo:Thân pittông có nhiệm vụ - Dẫn hướng cho pit tông chuyển động trong xi lanh. - Liên kết với thanh truyền để truyền lực. - Trên thân có lỗ ngang để lắp chốt pit tông. Xem video tai đây III/ Thanh truyền 1) Nhiệm vụ: III/ Thanh truyền Nhiệm vụ của thanh truyền là gì ? III/ Thanh truyền 1) Nhiệm vụ: Dùng để truyền lực giữa pittông và trục khuỷu Đầu nhỏ Thân Đầu to III/ Thanh truyền 2) Cấu tạo: 1. Đầu nhỏ 2. Bạc lót đầu nhỏ 3. Thân 4,6. Đầu to 5. Bạc lót đầu to 7. Đai ốc 8. Bulông III/ Thanh truyền 2) Cấu tạo: Đầu nhỏ thanh truyền: Có dạng hình trụ rỗng để lắp chốt pit tông. - Thân thanh truyền: Để nối đầu nhỏ với đầu to thanh truyền.Thường có tiết diện hình chữ I. III/ Thanh truyền 2) Cấu tạo: III/ Thanh truyền 1) Cấu tạo: Giải thích tại sao thân thanh truyền có tiết diện ngang hình chữ I ? III/ Thanh truyền 1) Cấu tạo: Đảm bảo độ chịu được biến dạng như biến dạng uốn, biến dạng nén,biến dạng kéo - Đầu to thanh truyền: để lắp với chốt khuỷu. + Có thể làm liền khối hoặc cắt làm 2 nửa. Nửa 4 liền với thân thanh truyền và nửa rời 6. 2 nửa được ghép với nhau bằng bulông 8. + Bên trong đầu nhỏ và đầu to có lắp bạc lót hoặc ổ bi. III/ Thanh truyền 1) Cấu tạo: III/ Thanh truyền 1) Cấu tạo: Vì sao giữa đầu to thanh truyền và đầu nhỏ thanh truyền phải lắp bạc lót hoặc ổ bi ? III/ Thanh truyền Vì: Khi Pit-tông làm việc Pit-tông chuyển động tịnh tiến, trục khuỷu chuyển động quay tròn nên chốt pit-tông và chốt trục khuỷu có chuyển động quay trong lỗ của đầu nhỏ và đầu to thanh truyền. Vì vậy lắp bạc lót hoặc ổ bi nhằm làm giảm ma sát và giảm độ mài mòn các bề mặt ma sát. Xem video tai đây IV/ Trục khuỷu 1) Nhiệm vụ: IV / Trục khuỷu Nhiệm vụ của Trục khuỷu là gì ? IV/ Trục khuỷu 1) Nhiệm vụ: Nhận lực từ thanh truyền để tạo moment quay kéo máy công tác. Dẫn động các cơ cấu và hệ thống của động cơ. IV/ Trục khuỷu 2) Cấu tạo: Đầu Thân Đuôi Ñaàu truïc Choát khuyûu Coå khuyûu Maù khuyûu Ñoái troïng Ñuoâi truïc Chốt khuỷu Chốt khuỷu 2 để lắp đầu to thanh truyền IV/ Trục khuỷu 2) Cấu tạo Cổ khuỷu Cổ khuỷu 3 là trục quay của trục khuỷu IV/ Trục khuỷu 2) Cấu tạo Má khuỷu Má khuỷu 4 để nối cổ khuỷu với chốt khuỷu IV/ Trục khuỷu 2) Cấu tạo Đối trọng Đối trọng 5 có thể làm liền với má khuỷu hoặc làm riêng rồi hàn hoặc lắp với má khuỷu bằng gugiông. IV/ Trục khuỷu 2) Cấu tạo Đuôi trục khuỷu Đuôi trục khuỷu 6 được cấu tạo để lắp bánh đà, cơ cấu truyền lực tới máy công tác. 2) Cấu tạo IV/ Trục khuỷu IV/ Trục khuỷu IV/ Trục khuỷu 2) Cấu tạo: - Truïc khuyûu goàm coù caùc phaàn sau: + Ñaàu truïc + Choát khuyûu + Coå khuyûu + Maù khuyûu + Ñoái troïng + Ñuoâi truïc IV/ Trục khuỷu Trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì? IV/ Trục khuỷu Trên má khuỷu được lắp đối trọng nhằm: Để cân bằng cho trục khuỷu IV/ Trục khuỷu Đuôi trục khuỷu được lắp với bánh đà nhằm mục đích gì? IV/ Trục khuỷu Đuôi trục khuỷu cấu tạo để lắp bánh đà Cơ cấu truyền lực tới máy công tác. Choïn ñaùp aùn ñuùng. Thanh truyeàn laø chi tieát duøng ñeå truyeàn löïc giöõa: A- pit-toâng vaø truïc khuyûu. B- truïc khuyûu vaø thanh truyeàn. C- pit-toâng vaø thanh truyeàn. D- pit-toâng vaø xecmaêng. Đúng Sai Sai Sai ? ? ? ? Choïn ñaùp aùn ñuùng. Boä phaän naøo daãn höôùng cho pit-toâng chuyeån ñoäng trong xi lanh. A.Truïc khuyûu B.Thanh truyeàn. C.Thaân pit-toâng. D.Đaàu pit-toâng Sai Sai Sai Đúng ? ? ? ? Choïn ñaùp aùn sai. Thanh truyeàn laø chi tieát duøng ñeå: A. Lieân keát giöõa pit-toâng vaø truïc khuyûu. B.Truyeàn löïc giöõa pit-toâng vaø truïc khuyûu. C.Daãn höôùng cho pit-toâng. D.Lieân keát vaø truyeàn löïc giöõa pit-toâng vaø truïc khuyûu. Đúng Đúng Đúng Sai ? ? ? ? Caâu 4: Haõy choïn cuïm töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng cho hôïp nghóa. Khi ñoäng cô laøm vieäc: .... chuyeån ñoäng tònh tieán trong xilanh, ....quay troøn, .... laø chi tieát truyeàn löïc giöõa pit-toâng vaø truïc khuyûu. A- pit-toâng, truïc khuyûu, thanh truyeàn. B- thanh truyeàn, pit-toâng, truïc khuyûu. C- pit-toâng, thanh truyeàn, truïc khuyûu . D- truïc khuyûu, pit-toâng, thanh truyeàn . Ñuùng Sai Sai Sai ? ? ? ? Caâu 5: Haõy choïn cuïm töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng cho hôïp nghóa. Pit-toâng cuøng vôùi .... vaø .... taïo thaønh khoâng gian laøm vieäc, nhaän löïc ñaåy cuûa khí chaùy truyeàn cho ... ñeå sinh coâng vaø nhaän löïc töø truïc khuyûu ñeå thöïc hieän caùc quaù trình.... A-naép maùy; thanh truyền; truïc khuyûu; naïp, neùn. B-xilanh; truïc khuyûu; naép maùy; naïp, neùn vaø thaûi. C-xilanh; naép maùy; truïc khuyûu; naïp, neùn vaø thaûi . D-truïc khuyûu; xilanh; naép maùy; naïp, neùn vaø thaûi . Sai Sai Sai ? ? ? ? Ñuùng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_23_co_cau_truc_khuyu_thanh_truyen_.ppt