Bài giảng an toàn bảo mật thông tin

MỤC LỤC

Chương 1: tổng quan về an toàn bảo mật thông tin

1.1. Nội dung của an toàn và bảo mật thông tin . 4

1.2. Các chiến lược an toàn hệ thống. 6

1.3 Các mức bảo vệ trên mạng . 7

1.4. An toàn thông tin bằng mật mã . 10

1.5. Vai trò của hệ mật mã . 11

1.6. Phân loại hệ mật mã . 12

1.7. Tiêu chuẩn ñánh giá hệ mật mã. 14

1.8 Một số ứng dụng của mã hóa trong security. 17

Chương 2 . 18

Các phương pháp mã hóa cổ ñiển

2.1. Các hệ mật mã cổ ñiển . 18

2.1.1. Mã dịch vòng ( shift cipher) . 18

2.1.2. Mã thay thế . 23

2.1.3. Mã Affine . 24

2.1.4. Mã Vigenère. 29

2.1.5. Mật mã Hill . 31

2.1.6. Các hệ mã dòng . 36

2.2. Mã thám các hệ mã cổ ñiển. 42

2.2.1. Thám hệ mã Affine. 44

2.2.2. Thám hệ mã thay thế. 46

2.2.3.Tấn công với bản rõ ñã biết trên hệ mật Hill. . 50

2.2.4. Thám mã hệ mã dòng xây dựng trên. 52

Chương 3 . 54

Chuẩn mã dữ liệu DES . 54

(Data Encryption Standard) . 54

3.1. Giới thiệu chung về DES . 54

3.2. Mô tả thuật toán . 55

3.3.Hoán vị khởi ñầu . 59

3.4. Hoán vị chọn . 60

3.5. Hoán vị mở rộng . 60

3.6. Hộp thay thế S . 63

3.7. Hộp hoán vị P . 65

3.8. Hoán vị cuối cùng . 66

3.9. Giải mã DES . 67

3.10. Phần cứng và phần mềm thực hiện DES. 67

3.11. Sự an toàn của DES. 68

3.12. Tranh luận về DES. . 70

3.13 DES trong thực tế. . 72

3.14. Các chế ñộ hoạt ñộng của DES. . 73

Chương 4 . 77

Mật mã công khai. 77

3

4.1. Giới thiệu về hệ mật mã khóa công khai. . 77

4.1.1. Giới thiệu. . 77

4.1.2. Nhắc lại một số kiến thức số học liên quan . 81

4.2. Hệ mật RSA . 82

4.2.1. Thuật toán RSA . 82

4.2.2. Một số thuật toán triển khai trong RSA. 84

4.2.3. ðộ an toàn của hệ mật RSA. . 88

4.2.4. Các thuật toán phân tích số. . 89

4.3. Một số hệ mật mã công khai khác . 103

4.3.1.Hệ mật Elgamal và bài toán logarithm rời rạc. . 104

4.3.2 Mật mã Balô. 106

4.3.2.1. Cơ sở của mật mã balô . 106

4.3.2.2. Thuật toán: . 107

Chương 5 . 109

Các sơ ñồ chữ kí số. 109

5.1. Giới thiệu. . 109

5.2. Sơ ñồ chữ kí ELGAMAL . 113

5.3. Chuẩn chữ kí số. . 119

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 124

pdf124 trang | Chia sẻ: hungpv | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 922 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng an toàn bảo mật thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài giảng an toàn bảo mật thông tin.pdf
Tài liệu liên quan