Bài giảng Giải phẫu vùng chi dưới

MẶT SAU: CƠ KHÉP DÀI- KHÉP LỚN

MẶT TRƯỚC NGOÀI: CƠ RỘNG TRONG

MẶT TRƯỚC TRONG: CƠ MAY

 

ppt98 trang | Chia sẻ: NamTDH | Ngày: 13/04/2015 | Lượt xem: 662 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Giải phẫu vùng chi dưới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢI PHẪU VÙNG CHI DƯỚI XƯƠNG CHI DƯỚI XƯƠNG CHẬU XƯƠNG ĐÙI XƯƠNG CỘT SỐNG ĐAI HÔNG: XƯƠNG CÙNG XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: MẶT NGOÀI MẶT TRONG BỜ TRÊN BỜ DƯỚI BỜ TRƯỚC BỚ SAU X. CÁNH CHẬU X. NGỒI X. MU XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: GAI CHẬU TRƯỚC TRÊN GAI CHẬU TRƯỚC DƯỚI CỦ MU GAI CHẬU SAU TRÊN GAI CHẬU SAU DƯỚI KHUYẾT NGỒI LỚN GAI NGỒI KHUYẾT NGỒI BÉ Ụ NGỒI MÀO CHẬU GÒ CHẬU MU XƯƠNG CHI DƯỚI CHỌC DÒ TỦY SỐNG XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: 1.2.2- MẶT NGOÀI: DIỆN NGUYỆT HỐ Ổ CỐI KHUYẾT Ổ CỐI ĐƯỚNG MÔNG SAU ĐƯỜNG MÔNG TRÊN ĐƯỜNG MÔNG DƯỚI CỦ MU MÀO BỊT LỔ BỊT Ổ CỐI XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: 1.2.2- MẶT TRONG: RÃNH BỊT ĐƯỜNG CUNG DIỆN TAI HỐ CHẬU XƯƠNG CHI DƯỚI ĐƯỜNG KÍNH CHÉO ĐƯỜNG KÍNH LƯỠNG GAI EO TRÊN EO DƯỚI KHUNG CHẬU EO TRÊN EOGIỮA EO DƯỚI KHUNG CHẬU ĐƯỜNG KÍNH NGANG ĐƯỜNG KÍNH TRƯỚC SAU XƯƠNG CHI DƯỚI XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.1- THÂN XƯƠNG: ĐẦU DƯỚI ĐẦU TRÊN THÂN ĐƯỜNG RÁP BỜ SAU ĐƯỜNG RÁP BỜ TRONG BỜ NGOÀI MẶT TRƯỚC MẶT NGOÀI MẶT TRONG MÉP NGOÀI MÉP TRONG XƯƠNG CHI DƯỚI CHỎM MẤU CHUYỂN LỚN MẤU CHUYỂN BÉ ĐƯỜNG LƯỢC HỐ GIAN MẤU MÀO GIAN MẤU LỒI CỦ CƠ MÔNG CỔ ĐƯỜNG GIAN MẤU HỐ CHỎM ĐÙI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.2- ĐẦU TRÊN: MẶT SAU MẶT TRƯỚC XƯƠNG CHI DƯỚI XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.3- ĐẦU DƯỚI: DIỆN BÁNH CHÈ CỦ TRÊN LỒI CẦU TRONG CỦ TRÊN LỒI CẦU NGOÀI LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI HỐ GIAN LỒI CẦU CỦ CƠ KHÉP DIỆN KHOEO ĐƯỜNG RÁP MẶT SAU MẶT TRƯỚC XƯƠNG CHI DƯỚI 3- XƯƠNG CẲNG CHÂN: ĐẦU TRÊN ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY XƯƠNG MÁC X. CHÀY X. MÁC MẶT TRONG MẶT SAU MẶT NGOÀI BỜ TRƯỚC BỜ TRONG BỜ GIAN CỐT BỜ NGOÀI BỜ TRƯỚC MẶT TRONG MẶT SAU MẶT NGOÀI THÂN THÂN XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.2- MÔ TẢ: 3.1.2.1- ĐẦU TRÊN: LỒI CỦ CHÀY LỒI CỦ GERDY LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI DIỆN KHỚP TRÊN TRONG DIỆN KHỚP TRÊN NGOÀI CỦ GIAN LỒI CẦU NGOÀI CỦ GIAN LỒI CẦU TRONG DIỆN KHỚP MÁC MẶT SAU MẶT TRƯỚC XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.2- MÔ TẢ: 3.1.2.2- ĐẦU DƯỚI: MẶT TRƯỚC MẶT SAU KHUYẾT MÁC DIỆN KHỚP DƯỚI MẮT CÁ TRONG DIỆN KHỐP MẮT CÁ RÃNH NƠI BÁM CƠ CHÀY SAU- CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI XƯƠNG CHI DƯỚI 3.2- XƯƠNG MÁC: 3.2.2- MÔ TẢ: ĐẦU TRÊN ĐẦU DƯỚI THÂN BỜ TRƯỚC BỜ GIAN CỐT HỐ MẮT CÁ NGOÀI MẮT CÁ NGOÀI ĐỈNH CHỎM CỔ BỜ SAU XƯƠNG CHI DƯỚI 4- XƯƠNG CỔ CHÂN: XƯƠNG GÓT XƯƠNG SÊN XƯƠNG GHE XƯƠNG HỘP XƯƠNG CHÊM NGOÀI XƯƠNG CHÊM GIŨA XƯƠNG CHÊM TRONG HÀNG SAU HÀNG TRƯỚC XƯƠNG ĐỐT BÀN XƯƠNG ĐỐT NGÓN XƯƠNG CHI DƯỚI ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? CƠ CHI DƯỚI CƠ CHI DƯỚI MÔNG LỚN 1- VÙNG MÔNG: 1.1- LỚP NÔNG: CĂNG MẠC ĐÙI MÔNG LỚN NGUYÊN ỦY: DIỆN MÔNG MÀO CHẬU ĐƯỜNG MÔNG SAU MẶT SAU X. CÙNG DÂY CHẰNG CÙNG- Ụ NGỒI BÁM TÂN: DẢI CHẬU CHÀY ĐƯỜNG RÁP NGUYÊN ỦY: MÀO CHẬU BÁM TÂN: 1/3 TRÊN DẢI CHẬU CHÀY MÔNG LỚN ĐỘNG TÁC DUỖI, XOAY NGOÀI ĐÙI CĂNG MẠC ĐÙI ĐỘNG TÁC GẤP, DẠNG XOAY NGOÀI XOAU TRONG ĐÙI CƠ CHI DƯỚI 1- VÙNG MÔNG: 1.2- LỚP GIỮA: CƠ HÌNH LÊ NGUYÊN ỦY: MẶT TRONG S2, S3, S4 KHUYẾT NGỒI TO DÂY CHẰNG CÙNG- GAI NGỒI BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN LỚN CƠ MÔNG NHỠ NGUYÊN ỦY: ¾ TRƯỚC MÀO CHẬU DIỆN MÔNG ĐƯỜNG MÔNG TRƯỚC, SAU BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC DẠNG, XOAY NGOÀI ĐÙI ĐỘNG TÁC DẠNG, GẤP XOAY, NGOÀI ĐÙI - DUỖI, XOAY NGOÀI ĐÙI CƠ CHI DƯỚI 1- VÙNG MÔNG: 1.3- LỚP SÂU: CƠ MÔNG BÉ NGUYÊN ỦY: - DIỆN MÔNG - ĐƯỜNG MÔNG TRƯỚC, DƯỚI BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC DẠNG XOAY TRONG ĐÙI CƠ VUÔNG ĐÙI NGUYÊN ỦY: Ụ NGỒI BÁM TÂN: MÀO GIAN MẤU ĐỘNG TÁC XOAY NGOÀI KHÉP ĐÙI CƠ CHI DƯỚI 1- VÙNG MÔNG: 1.3- LỚP SÂU: CƠ BỊT TRONG NGUYÊN ỦY: - LỖ BỊT, MÀNG BỊT - MẶT CHẬU BÁM TÂN: MẶT TRONG MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC DUỖI XOAYNGOÀI ĐÙI CƠ SINH ĐÔI TRÊN- DƯỚI NGUYÊN ỦY: GAI NGỒI KHUYẾT NGỒI BÉ Ụ NGỒI BÁM TÂN: MẶT TRONG MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC XOAY NGOÀI DUỖI ĐÙI CƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.1- VÙNG ĐÙI TRƯỚC: CƠ MAY NGUYÊN ỦY: GAI CHẬU TRƯỚC TRÊN BÁM TÂN: MẶT TRONG ĐẦU TRÊN X. CHÀY CƠ RỘNG NGOÀI TỨ ĐẦU ĐÙI CƠ THẲNG ĐÙI CƠ RỘNG TRONG ĐỘNG TÁC GẤP XOAY TRONG CẲNG CHÂN CƠ RỘNG GIỮA DUỖI ĐÙI CƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.1- VÙNG ĐÙI TRƯỚC: CƠ CHẬU CƠ THẮT LƯNG LỚN CƠ THẮT LƯNG- CHẬU D12 L1 L2 L3 L4 MẤU CHUYỂN NHỎ ĐỘNG TÁC GẤP ĐÙI VÀO THÂN NGHIÊNG NGƯỜI CƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.2- VÙNG ĐÙI TRONG: 2.2.1- LỚP NÔNG: CƠ LƯỢC NGUYÊN ỦY: - MÀO LƯỢC BÁM TÂN: ĐƯỜNG LƯƠC ĐỘNG TÁC GẤP, KHÉP XOAY TRONG ĐÙI CƠ THON NGUYÊN ỦY: BỜ DƯƠI X. MU BÁM TÂN: LỒI CẦU TRONG ĐỘNG TÁC GẤP, KHÉP XOAY TRONG CƠ KHÉP DÀI NGUYÊN ỦY: BỜ DƯƠI X. MU BÁM TÂN: ĐƯỜNG RÁP ĐỘNG TÁC GẤP, KHÉP XOAY TRONG CƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.2- VÙNG ĐÙI TRONG: 2.2.2- LỚP GIỮA: 2.2.3- LỚP SÂU: CƠ KHÉP NGẮN NGUYÊN ỦY: NGÀNH DƯỚI X. MU BÁM TÂN: MÉP TRONG ĐƯỜNG RÁP ĐỘNG TÁC GẤP, KHÉP XOAY NGOÀI ĐÙI CƠ KHÉP LỚN NGUYÊN ỦY: NGÀNH DƯỚI X. MU BÁM TÂN: MÉP NGÒAI ĐƯỜNG RÁP ĐỘNG TÁC GẤP, KHÉP XOAY TRONG ĐÙI CƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.3- VÙNG ĐÙI SAU: CƠ BÁN GÂN CƠ BÁN MÀNG NGUYÊN ỦY: Ụ NGỒI BÁM TÂN: MẶT TRONG ĐẦU TRÊN X. CHÀY ĐỘNG TÁC GẤP, DUỖI XOAY TRONG CẲNG CHÂN CƠ NHỊ ĐẦU ĐÙI NGUYÊN ỦY: Ụ NGỒI (ĐẦU DÀI) ĐƯỜNG RÁP ( ĐẦU NGẮN) BÁM TÂN: LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY ĐỘNG TÁC GẤP, XOAY NGOÀI CẲNG CHÂN DUỖI ĐÙI CƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU: ( 7 CƠ) 3.2.1- LỚP NÔNG: (03 CƠ) CƠ BỤNG CHÂN NGUYÊN ỦY: LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI BÁM TÂN: XƯƠNG GÓT ĐỘNG TÁC GẤP CẲNG CHÂN GẤP BÀN CHÂN CƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU: 3.2.1- LỚP NÔNG: (03 CƠ) CƠ DÉP NGUYÊN ỦY: CHỎM MÁC ĐƯỜNG CƠ DÉP BÁM TÂN: XƯƠNG GÓT ĐỘNG TÁC GẤP CẲNG CHÂN GẤP BÀN CHÂN GÂN ACHILLE CƠ GAN CHÂN NGUYÊN ỦY: BỜ DƯỚI ĐƯỜNG RÁP BÁM TÂN: XƯƠNG GÓT ĐỘNG TÁC GẤP BÀN CHÂN CƠ CHI DƯỚI ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC CUNG CƠ DÉP CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU: 3.2.2- LỚP SÂU: (04 CƠ) NGUYÊN ỦY: 1/3 GIŨA SAU X. CHÀY X. MÁC, MÀNG GIAN CỐT BÁM TÂN: - X. GHE, X. CHÊM - NỀN X. ĐỐT BÀN I ĐỘNG TÁC GẤP, NGHIÊNG TRONG BÀN CHÂN NGUYÊN ỦY: 2/3 DƯỚI X. MÁC MÀNG GIAN CỐT BÁM TÂN: ĐỐT XA NGÓN I ĐỘNG TÁC GẤP NGÓN I NGHIÊNG TRONG BÀN CHÂN CƠ CHI DƯỚI CƠ KHOEO CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀI 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU: 3.2.2- LỚP SÂU:( 04 CƠ) NGUYÊN ỦY: LỒI CẦU NGOÀI X. ĐÙI BÁM TÂN: - ĐƯỜNG CƠ DÉP ĐỘNG TÁC GẤP, XOAY TRONG CẲNG CHÂN NGUYÊN ỦY: 1/3 GIỮA SAU X. CHÀY BÁM TÂN: NỀN ĐỐT XA NGÓN II, III, IV, V ĐỘNG TÁC GẤP NGÓN II, III, IV, V GẤP, XOAY TRONG BÀN CHÂN CƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.1- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC:(03 CƠ) CƠ CHÀY TRƯỚC NGUYÊN ỦY: LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY MÀNG GIAN CỐT BÁM TÂN: - NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN I ĐỘNG TÁC DUỖI, NGHIÊNG TRONG BÀN CHÂN CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀI NGUYÊN ỦY: LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY ¾ TRÊN TRONG X. MÁC MÀNG GIAN CỐT BÁM TÂN: NỀN X. ĐỐT GIỮA, XA NGÓN II, III, IV, V ĐỘNG TÁC DUỖI NGÓN II, III, IV, V DUỖI BÀN CHÂN NGHIÊNG NGOÀI BÀN CHÂN CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI CƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.1- VÙNG CẲNG CHÂN NGOÀI:(02 CƠ) CƠ MÁC DÀI NGUYÊN ỦY: CHỎM MÁC, MẶT NGOÀI X. MÁC -VÁCH GIAN CƠ TRƯỚC, SAU BÁM TÂN: - NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN V - X. CHÊM TRONG CƠ MÁC NGẮN NGUYÊN ỦY: 2/3 DƯỚI NGOÀI X. MÁC VÁCH GIAN CƠ TRƯỚC, SAU BÁM TÂN: NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN V ĐỘNG TÁC GẤP BÀN CHÂN ĐỘNG TÁC GẤP, NGHIÊNG NGOÀI BÀN CHÂN CƠ CHI DƯỚI PHAÀN GIÖÕA : DAØY, 5 TREÕ GAÂN GOÙT -> NGOÙN CHAÂN - PHAÀN NGOAØI : DAØY SAU, MOÛNG TRÖÔÙC - PHAÀN TRONG : MOÛNG SAU, DAØY TRÖÔÙC - 2 vaùch gian cô töø giôùi haïn caùc phaàn => 3 oâ - Goùp phaàn => voøm gan chaân 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: CƠ CHI DƯỚI PHAÀN GIÖÕA MAÏC GAN CHAÂN VAÙCH GIAN CÔ TRONG VAÙCH GIAN CÔ NGOAØI OÂÂ MOÂ CAÙI OÂÂ GIÖÕA OÂÂ MOÂ UÙT DUØ CHIA THAØNH OÂ, NHÖNG CÔ BAØN CHAÂN XEÁP THAØNH LÔÙP ROÕ => MOÂ TAÛ THEO LÔÙP 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: CÔ DAÏNG NGOÙN CAÙI CÔ GAÁP CAÙC NGOÙN CHAÂN NGAÉN CÔ DAÏNG NGOÙN UÙT 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.1- LỚP NÔNG: CƠ CHI DƯỚI CƠ CHI DƯỚI CÔ VUOÂNG GAN CHAÂN CAÙC CÔ GIUN GAÂN CÔ GAÁP CAÙC NGOÙN CHAÂN DAØI GAÂN CÔ GAÁP NGOÙN CHAÂN CAÙI DAØI 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.2- LỚP GIỮA: CƠ CHI DƯỚI CÔ KHEÙP NGOÙN CAÙI GAÂN CÔ GAÁP NGOÙN UÙT NGAÉN CÔ GAÁP NGOÙN CAÙI NGAÉN 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.3- LỚP SÂU: CƠ CHI DƯỚI GAÂN CÔ CHAØY SAU GAÂN CÔ MAÙC DAØI DC. GAN CHAÂN DAØI DC. GOÙT-HOÄP GAN CHAÂN 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.3 LỚP SÂU: CƠ CHI DƯỚI CÔ GIAN COÁT MU CAÙC CÔ GIAN COÁT MU CHAÂN (4) DAÏNG CAÙC NGOÙN CHAÂN CÔ GIAN COÁT GAN CAÙC CÔ GIAN COÁT GAN CHAÂN (3) KHEÙP CAÙC NGOÙN CHAÂN VAØO GAÀN TRUÏC 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.4- LỚP GIAN CỐT: GAÂN CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI DAØI CAÙC GAÂN TÖØ KHU CAÚNG CHAÂN TRÖÔÙC QUA MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI => MU CHAÂN GAÂN CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN DAØI GAÂN CÔ MAÙC BA MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI DÖÔÙI MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI TREÂN GAÂN CÔ CHAØY TRÖÔÙC CƠ CHI DƯỚI 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.2- VÙNG MU CHÂN: 4.2.1- LỚP NÔNG: MAËT TREÂN VAØ NGOAØI X. GOÙT CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN NGAÉN : XÖÔNG GOÙT -> GAÂN DUOÃI BOÙ 1 : CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI NGAÉN CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN NGAÉN MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI DÖÔÙI GAÂN DUOÃI CAÙC NGOÙN DAØI GAÂN DUOÃI NGOÙN CAÙI DAØI CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI NGAÉN CƠ CHI DƯỚI 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.2- VÙNG MU CHÂN: 4.2.2- LỚP SÂU: ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG ĐỘNG MẠCH CHẬU CHUNG ĐỘNG MẠCH CHẬU NGOÀI L 4 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI DÂY CHẰNG BẸN ĐỈNH TRÁM KHOEO CÁCH NẾP KHOEO 3 cm ĐỘNG MẠCH ĐÙI ĐỘNG MẠCH KHOEO ĐỘNG MẠCH CẲNG CHÂN( CHÀY TRƯỚC- CHÀY SAU) ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN ( N-A-V-L) TK ĐÙI ĐM ĐÙI TM ĐÙI BẠCH HUYẾT 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.1- ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN: ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.1- ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN: ĐỘNG MẠCH THƯƠNG VỊ NÔNG ĐỘNG MẠCH THẸN NGOÀI ĐỘNG MẠCH MŨ CHẬU NÔNG ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.2- ĐOẠN TAM GIÁC ĐÙI: TAM GIÁC ĐÙI CẠNH NGOÀI: BỜ TRONG CƠ MAY CẠNH TRONG: BỜ TRONG CƠ KHÉP DÀI ĐÁY: DÂY CHẰNG BẸN ĐỈNH: CƠ MAY BẮT CHÉO CƠ KHÉP DÀI ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 2- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 2.3- ĐOẠN TRONG ỐNG CƠ KHÉP: ĐỘNG MẠCH ĐÙI TĨNH MẠCH ĐÙI THẦN KINH HIỂN ỐNG CƠ KHÉP MẶT TRƯỚC TRONG: CƠ MAY MẶT TRƯỚC NGOÀI: CƠ RỘNG TRONG MẶT SAU: CƠ KHÉP DÀI- KHÉP LỚN ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘNG MẠCH ĐÙI ĐỘNG MẠCH MŨ ĐÙI TRONG ĐỘNG MẠCH MŨ ĐÙI NGOÀI 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI SÂU 2- ĐỘNG MẠCH GỐI XUỐNG ĐỘNG MẠCH XUYÊN 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.3- PHÂN NHÁNH: ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI TRÁM KHOEO TAM GIÁC TRÊN: - CẠNH NGOÀI LÀ CƠ NHỊ ĐẦU - CẠNH TRONG LÀ CƠ BÁN GÂN BÁN MÀNG TK CHÀY- TM KHOEO- ĐM KHOEO 2- ĐỘNG KHOEO: 2.1- VỊ TRÍ: TAM GIÁC DƯỚI: HAI ĐẦU CƠ BỤNG CHÂN ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG 2- ĐỘNG KHOEO: 2.1- VỊ TRÍ: THẦN KINH NGỒI ĐỘNG MẠCH KHOEO TĨNH MẠCH KHOEO VÙNG KHOEO (N- V- A) ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 2- ĐỘNG KHOEO: 2.2- PHÂN NHÁNH: ĐỘNG MẠCH GỐI TRÊN ĐỘNG MẠCH GỐI DƯỚI ĐỘNG MẠCH CƠ BỤNG CHÂN ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 3- CẲNG CHÂN: 3.1- CẲNG CHÂN SAU: ĐỘNG MẠCH KHOEO ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC CUNG CƠ DÉP ĐỘNG MẠCH MÁC CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 4- BÀN CHÂN: 4.1- GAN CHÂN ĐỘNG MẠCH GAN CHÂN TRONG ĐỘNG MẠCH GAN CHÂN NGOÀI ĐOẠN CHẾCH ĐOẠN CUNG ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 4- BÀN CHÂN: 4.1- GAN CHÂN: ĐỘNG MẠCH GAN ĐỐT BÀN NHÁNH ĐỘNG MẠCH XUYÊN CUNG ĐỘNG MẠCH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 3- CẲNG CHÂN: 3.2- CẲNG CHÂN TRƯỚC: ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC CƠ CHÀY TRƯỚC CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀI ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC CHÀY TRƯỚC ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC ĐỘNG MẠCH CỔ CHÂN TRONG ĐỘNG MẠCH CỔ CHÂN NGOÀI ĐỘNG MẠCH GAN CHÂN SÂU ĐỘNG MẠCH MU ĐỐT BÀN 4- BÀN CHÂN: 4.2- MU CHÂN: ÑỘNG MẠCH MU CHAÂN THẦN KINH MAÙC SAÂU ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 4- BÀN CHÂN: 4.2- MU CHÂN: TĨNH MẠCH CHI DƯỚI TĨNH MẠCH HIỂN LỚN TĨNH MẠCH HIỂN BÉ THẦN KINH CHI DƯỚI MẶT SAU CHI DƯỚI THẦN KINH NGỒI L4, L5, S1, S2, S3 THẦN KINH BÌ ĐÙI SAU S1, S2, S3 THẦN KINH MÔNG DƯỚI L5, S1,S2 THẦN KINH MÔNG TRÊN L4, L5, S1 THẦN KINH THẸN S2, S3, S4 VẬN ĐỘNG: - CƠ MÔNG NHỠ - CƠ MÔNG BÉ, - CƠ CĂNG MẠC ĐÙI VẬN ĐỘNG: - CƠ MÔNG LỚN ĐÁY CHẬU VÀ CƠ QUAN SINH DỤC NGOÀI CẢM GIÁC VÙNG SINH DỤC NGOÀI THẦN KINH CHI DƯỚI L 4 L 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 1- THẦN KINH NGỒI: THẦN KINH NGỒI TK MÁC CHUNG TK CHÀY ĐÁM RỐI THẮT LUNG THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: THẦN KINH NGỒI THẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.2- VÙNG ĐÙI SAU: VẬN ĐỘNG: - NHÓM CƠ Ụ NGỒI- CẲNG CHÂN - CƠ KHÉP LỚN THẦN KINH CHI DƯỚI TRÁM KHOEO TAM GIÁC TRÊN: - CẠNH NGOÀI LÀ CƠ NHỊ ĐẦU - CẠNH TRONG LÀ CƠ BÁN GÂN BÁN MÀNG TK CHÀY- TM KHOEO- ĐM KHOEO TAM GIÁC DƯỚI: HAI ĐẦU CƠ BỤNG CHÂN 1- THẦN KINH NGỒI: 1.3- VÙNG KHOEO: A- THẦN KINH CHÀY: THẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG 1- THẦN KINH NGỒI: 1.3- VÙNG KHOEO: A- THẦN KINH CHÀY: THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN NGOÀI THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN TRONG THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN SAU: A- THẦN KINH CHÀY: NHÁNH VẬN ĐỘNG CƠ VÙNG CẲNG CHÂN SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀI CƠ DÉP CƠ KHOEO THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: A- THẦN KINH CHÀY (SAU MẮT CÁ TRONG): ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU THÀN KINH CHÀY THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: 1.5.1- VÙNG GAN CHÂN: A- THẦN KINH CHÀY: THẦN KINH GAN CHÂN TRONG THẦN KINH GAN CHÂN NGOÀI TK GAN NGÓN RIÊNG TK GAN NGÓN CHUNG NHÁNH SÂU VẬN ĐỘNG: - CƠ MÔ ÚT - 3 CƠ GIUN NGOÀI CƠ KHÉP NGÓN CÁI CƠ GIAN CỐT NHÁNH NÔNG CẢM GIÁC:: 1NGÓN ½ NGOÀI THẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.6- VÙNG BÀN CHÂN: 1.6.1- VÙNG GAN CHÂN: A- THẦN KINH CHÀY: TK GAN CHÂN TRONG TK GAN CHÂN NGOÀI THẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG 1- THẦN KINH NGỒI: 1.3- VÙNG KHOEO: B- THẦN KINH MÁC CHUNG: THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN NGOÀI THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN TRONG THẦN KINH CHI DƯỚI CHỎM MÁC TK MÁC NÔNG TK MÁC SÂU 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: B- THẦN KINH MÁC CHUNG: THẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH MÁC CHUNG THẦN KINH MÁC SÂU THẦN KINH MÁC NÔNG VẬN ĐỘNG: CƠ MÁC DÀI, MÁC NGẮN CẢM GIÁC: 1/3 DƯỚI CẲNG CHÂN TRƯỚC VÀ MU CHÂN VẬN ĐỘNG: CƠ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC CẢM GIÁC: KẼ NGÓN CHÂN 1, 2 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: B- THẦN KINH MÁC CHUNG: THẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: B- THẦN KINH MÁC CHUNG: THẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: B- THẦN KINH MÁC CHUNG: THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: 1.5.2- VÙNG MU CHÂN: B.1- THẦN KINH MÁC SÂU: THẦN KINH MÁC SÂU CẢM GIÁC KẼ NGÓN 1,2 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: 1.5.2- VÙNG GAN CHÂN: B.2- THẦN KINH MÁC NÔNG: THẦN KINH BÌ MU CHÂN TRONG CẢM GIÁC 2 NGÓN ½ TRONG THẦN KINH BÌ MU CHÂN GIỮA CẢM GIÁC NGÓN 3, 4 THẦN KINH HIỂN CẢM GIÁC CẠNH TRONG MU CHÂN THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: TK MÁC NÔNG TK HIỂN TK BÌ MU CHÂN NGOÀI TK MÁC SÂU TK GAN CHÂN TRONG TKGAN CHÂN NGOÀI THẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH CHI DƯỚI VÙNG ĐÙI TRƯỚC TK BÌ ĐÙI NGOÀI TK ĐÙI TK BỊT VẬN ĐỘNG CƠ BỊT NGOÀI CƠ THON 3 CƠ KHÉP CẢM GIÁC: MẶT TRONG ĐÙI THẦN KINH CHI DƯỚI D 12 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 ĐÁM RỐI THẮT LUNG THẦN KINH ĐÙI 2- THẦN KINH ĐÙI: L 2 L 3 L 4 L 5 THẦN KINH ĐÙI THẦN KINH CHI DƯỚI 2- THẦN KINH ĐÙI: THẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH CHI DƯỚI ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN ( N-A-V-L) TK ĐÙI ĐM ĐÙI TM ĐÙI BẠCH HUYẾT 2- THẦN KINH ĐÙI: THẦN KINH CHI DƯỚI 2- THẦN KINH ĐÙI: 2- THẦN KINH ĐÙI: 2.3- ĐOẠN TRONGỐNG CƠ KHÉP: ĐỘNG MẠCH ĐÙI TĨNH MẠCH ĐÙI THẦN KINH HIỂN NHÁNH CHO CƠ RỘNG TRONG ỐNG CƠ KHÉP MẶT TRƯỚC TRONG: CƠ MAY MẶT TRƯỚC NGOÀI: CƠ RỘNG TRONG MẶT SAU: CƠ KHÉP DÀI- KHÉP LỚN THẦN KINH CHI DƯỚI 2- THẦN KINH ĐÙI: THẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH HIỂN THẦN KINH CHI DƯỚI 3- THẦN KINH BỊT (L2, L3, L4): VẬN ĐỘNG CƠ: KHÉP DÀI KHÉP NGẮN KHÉP LỚN CƠ BỊT NGOÀI CƠ THON CẢM GIÁC: MẶT TRONG ĐÙI THẦN KINH CHI DƯỚI TK BÌ ĐÙI NGOÀI TK BÌ ĐÙI TRƯỚC GIỮA- TRONG TK BỊT THẦN KINH CHI DƯỚI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchi_duo_i_9198.ppt
Tài liệu liên quan