Bài giảng hệ hô hấp

- Mức độ cơ thể : hô hấp là quá trình trao đổi khí của cơ thể sinh vật. ban đầu cơ thể thu Oxy từ môi trường và thải ra khí carbonic.

- Mức độ tế bào : hô hấp là quá trình biến đổi năng lượng nhằm tạo ra năng lượng ATP (adenozin tri photphat) duy trì hoạt động trong tế bào. Ở đây Oxy được dùng để phân giải đường thành ATP và carbonic.

ppt6 trang | Chia sẻ: hungpv | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 1142 | Lượt tải: 2download
Nội dung tài liệu Bài giảng hệ hô hấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Niªm m¹c khÝ qu¶n 1. BiÓu m« trô gi¶ tÇng cã l«ng chuyÓn; 2. Líp ®Öm cña tÇng niªm m¹c; 3. TuyÕn tiÕt nhµy 1 2 3 PhÕ qu¶n gian tiÓu thuú 1. BiÓu m« trô gi¶ tÇng cã l«ng chuyÓn; 2. Líp ®Öm; 3. Líp c¬ tr¬n Ressessen; 4. TuyÕn tiÕt nhµy; 5. M¶nh sôn trong; 6. Vá x¬ chun; 7. PhÕ nang. 6 PhÕ qu¶n gian tiÓu thuú 1. BiÓu m« trô gi¶ tÇng cã l«ng chuyÓn; 2. Líp ®Öm; 3. Líp c¬ tr¬n Ressessen; 4. TuyÕn phô thuéc; 5. M¶nh sôn trong. 1 2 3 4 5 tiÓu thuú phæi A. TiÓu phÕ qu¶n (chÝnh thøc); B. §éng m¹ch phæi; C. PhÕ nang. 1. BiÓu m« trô ®¬n; 2. Líp ®Öm; 3. Líp c¬ tr¬n Ressessen; 4. Vá x¬ chun. PhÇn h« hÊp cña phæi 1. TiÓu phÕ qu¶n tËn; 2. TiÓu phÕ qu¶n h« hÊp; 3. èng phÕ nang; 4. Tói phÕ nang; 5. PhÕ nang; 6. V¸ch gian phÕ nang.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptHe ho hap.ppt
Tài liệu liên quan