Bài giảng Hợp tác xã

uật Hợp tác xã số  23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 được Quốc hội ban hành (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013),

 

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày  21/11/2013 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã (hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2014);

 

 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014

ppt78 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 18/08/2016 | Lượt xem: 1187 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Hợp tác xã, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p cho thành viên, hợp tác xã thành viên chỉ được thực hiện sau khi hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã đã quyết toán thuế của năm tài chính và bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.Thành viên, hợp tác xã thành viên chỉ được trả lại vốn góp sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.TU THANH THAO Lưu ý: Cá nhân hoặc tập thể quyết định việc trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên không đúng quy định tại khoản này phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.TU THANH THAOTU THANH THAO5. Tổ chức và quản lý HTXLuật HTX 2003: Lựa chọn 2 mô hình:(i) Một bộ máy: vừa quản lý + vừa điều hành (Bộ máy quản lý, điều hành chung)(ii) Hai bộ máy: quản lý ; điều hành (Bộ máy quản lý, điều hành riêng) do Hội nghị thành lập hoặc Đại hội xã viên thảo luận và quyết định theo đa số.TU THANH THAOMô hình 1: BM: QL = ĐH (Chung)Đại hội xã viên,Ban quản trị: quản lý Chủ nhiệm: điều hànhBan kiểm soát. CHỦ NHIỆM = TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ Không có sự tách biệt giữa quản lý và điều hành. TU THANH THAOMô hình 2: Bộ máy: QL , ĐH RiêngĐại hội xã viên,Ban quản trị: quản lý Chủ nhiệm: điều hànhBan kiểm soát. Có sự tách biệt giữa quản lý và điều hành. CHỦ NHIỆM ; TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊLuật HTX 2012: MỘT MÔ HÌNH Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm:đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.TU THANH THAO1. Đại hội thành viênĐại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đại hội thành viên gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên bất thườngĐại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có 100 thành viên, hợp tác xã thành viên trở lên có thể tổ chức đại hội đại biểu thành viên.TU THANH THAOSố lượng đại biểu tham dự đại hội đại biểu thành viên do điều lệ quy định nhưng phải bảo đảm:a) Không được ít hơn 30% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có từ trên 100 đến 300 thành viên, hợp tác xã thành viên;b) Không được ít hơn 20% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có từ trên 300 đến 1000 thành viên, hợp tác xã thành viên;c) Không được ít hơn 200 đại biểu đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trên 1000 thành viên, hợp tác xã thành viên.TU THANH THAOQuyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên: Điều 32 của Luật HTX 2012Triệu tập đại hội thành viên: Điều 31TU THANH THAOĐại hội thành viên được tiến hành khi có ít nhất 75% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên tham dự; Cuộc họp của đại hội thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có ít nhất 50% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên tham dự.Cuộc họp của đại hội thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số thành viên tham dự.TU THANH THAOBiểu quyết trong đại hội thành viênCác nội dung sau đây được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành:a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ;b) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;c) Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% Các nội dung không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được thông qua khi có trên 50% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành.TU THANH THAOMỗi thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên tham dự đại hội thành viên có một phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên.TU THANH THAO2. Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: điều 35, 36, 373. Giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: điều 384. Ban kiểm soát, kiểm soát viên: điều 39TU THANH THAOĐiều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: điều 40Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng các chức danh quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: điều 41TU THANH THAO6. TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃĐiều 42. Xác định giá trị vốn gópĐiều 43. Tăng, giảm vốn điều lệĐiều 44. Huy động vốn và các khoản trợ cấp, hỗ trợĐiều 45. Vốn hoạt động của hợp tác xã, Điều 46. Phân phối thu nhậpĐiều 47. Quản lý, sử dụng các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãĐiều 48. Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãĐiều 49. Xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thểĐiều 50. Xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãTU THANH THAOGóp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp1. Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải bảo đảm các quy định sau đây:a) Được đại hội thành viên quyết định, thông qua;b) Việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp chỉ thực hiện đối với những ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;c) Không được sử dụng các nguồn vốn thuộc tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp;d) Tổng mức đầu tư của việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp không được vượt quá 50% vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;đ) Hoạt động kinh doanh có lãi từ ít nhất 02 năm liên tiếp gần nhất.TU THANH THAO Xử lý tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể, phá sản1. Tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Hợp tác xã khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản được xử lý như sau:a) Phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước thì chuyển vào ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;b) Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được Điều lệ quy định là tài sản không chia khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên thì đại hội thành viên quyết định phương án xử lý thích hợp;TU THANH THAOc) Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động thì đại hội thành viên quyết định chuyển giao cho chính quyền địa phương hoặc một tổ chức khác nằm trên địa bàn nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa bàn;d) Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.TU THANH THAO7. Quyền, nghĩa vục của HTX, LH HTX:Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: đ8Nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: đ9TU THANH THAO8. CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ: tự nghiên cứuTU THANH THAO9. LIÊN MINH HỢP TÁC Xà Liên minh hợp tác xã Việt Nam được thành lập ở trung ương; liên minh hợp tác xã cấp tỉnh được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Điều lệ liên minh hợp tác xã Việt Nam được đại hội liên minh hợp tác xã Việt Nam thông qua và do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều lệ liên minh hợp tác xã cấp tỉnh được đại hội liên minh hợp tác xã cấp tỉnh thông qua và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.TU THANH THAOChức năng của Liên minh hợp tác xã a) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;b) Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;c) Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;d) Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao;đ) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;e) Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.TU THANH THAO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptctkd_chuong7_htx_moi_1__5465.ppt