Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Báo cáo tài chính

Những qui định chung về BCTC

3. Kỳ hạn lập BCTC

1. Yêu cầu

2. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập BCTC

4. Thời hạn lập BCTC

pdf14 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Báo cáo tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1 2 3 N h ữ n g qui định D a n h Trình tự chung về mục báo lập báo báo cáo cáo tài cáo tài tài chính c h í n h c h í n h 2 Những qui định chung về BCTC 1. Yêu cầu 2. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập BCTC 3. Kỳ hạn lập BCTC 4. Thời hạn lập BCTC 3 Yêu cầu 1 BCTC phải lập đúng theo mẫu biểu qui định 2 Hệ thống chỉ tiêu BCTC phải phù hợp và thống nhất 3 Phương pháp tổng hợp số liệu và lập các chỉ tiêu trong BCTC 4 Số liệu trên BCTC phải chính xác, trung thực, khách quan 4 Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập BCTC 1 Các đơn vị kế toán cấp dưới 2 Các đơn vị kế toán cấp trên 3 Trách nhiệm của cơ quan tài chính, KBNN, thuế 4 5 Kỳ hạn lập BCTC 1 BCTC của đơn vị HCSN, tổ chức có dung kinh phí nhà nước 2 BCTC của đơn vị HCSN, tổ chức không dung KP nhà nước 3 Các đơn vị kế toán khi bị chia, tách, sáp nhập 4 6 Thời hạn lập BCTC quí 1 Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC cho đvị cấp III 2 ĐVKT cấp III nộp BCTC cho cấp II và CQTC và KBNN cùng cấp 3 ĐVKT cấp II nộp BCTC cho cấp I và CQTC và KBNN cùng cấp 4 ĐVKT cấp I nộp BCTC cho CQTC và KBNN cùng cấp 7 Thời hạn lập BCTC năm ĐVKT cấp I của TƯ nộp BCTC cho CQ cấp trên, CQTC, CQTK 1 2 ĐVKT cấp I của ĐP thời hạn nộp do UBND tỉnh qui định 3 Qui định đối với ĐV HCSN không sử dụng KP NSNN 4 8 Danh mục BCTC Danh mục BCTC áp dụng cho các ĐVKT cấp cơ sở 1 2 Danh mục BCTC áp dụng cho các ĐVKT cấp I và II 3 4 9 Trình tự lập BCTC Kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn 1 2 Khoá sổ kế toán 3 Phương pháp lập BCTC 4 10 Kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn Thời điểm kiểm kê 1 2 Chuẩn bị và tiến hành kiểm kê 3 Xử lý kết quả kiểm kê 4 11 Khoá sổ kế toán Khoá sổ cuối tháng, cuối quý 1 2 Khoá sổ kế toán cuối năm 3 4 12 Phương pháp lập BCTC SV tham khảo phần phụ lục Đặng Văn Cường, khoa Tài chính Nhà nước, Bộ môn Tài chính Công 13 14

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_doanh_nghiep_chuong_6_bao_cao_ta.pdf