Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép

Theo sử dụng

• Cột nhà công nghiệp;

• Cột nhà khung nhiều tầng;

• Cột đỡ sàn công tác;

• Cột đường dây tải điện;

v.v

§ Theo cấu tạo

• Cột đặc;

• Cột rỗng;

 

pptx112 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 18/09/2013 | Lượt xem: 930 | Lượt tải: 6download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 5/11/2009 ‹#› Chöông 4 COÄT THEÙP 4.1. KHAÙI QUAÙT CHUNG 4.1.1. Ñaëc Ñieåm Chung Coät laø keát caáu thaúng ñöùng laøm nhieäm vuï ñôõ caùc keát caáu khaùc nhö daàm, daøn, …v.v vaø truyeàn taûi troïng töø caùc keát caáu ñoù xuoáng moùng. Coät coù ba boä phaän chính Ñaàu coät; Thaân coät; Chaân coät; 1 4.1. KHAÙI QUAÙT CHUNG 4.1.2. Caùc Loaïi Coät Theo söû duïng Coät nhaø coâng nghieäp; Coät nhaø khung nhieàu taàng; Coät ñôõ saøn coâng taùc; Coät ñöôøng daây taûi ñieän; …v.v Theo caáu taïo Coät ñaëc; Coät roãng; 2 Theo caáu taïo Coät tieát dieän khoâng ñoåi; Coät tieát dieän thay ñoåi; …v.v Theo sô ñoà chòu löïc Coät neùn ñuùng taâm; Coät neùn leäch taâm; Coät neùn uoán; 3 4.1. KHAÙI QUAÙT CHUNG 4.1.2. Caùc Loaïi Coät 4 Sô ñoà tính Sô ñoà tính cuûa coät laø truïc doïc cuûa coät coù caùc lieân keát ôû chaân coät vaø ñaàu coät theo caùc phöông. b.Chieàu daøi tính toaùn Chieàu daøi tính toaùn cuûa coät l0 phuï thuoäc vaøo sô ñoà tính vaø noäi löïc doïc trong coät. Ñoái vôùi coät tieát dieän khoâng ñoåi hoaëc cuûa caùc ñoaïn coät baäc, l0 l0 = l (4.1) 5 4.1.3. Sô Ñoà Tính, Chieàu Daøi Tính Toaùn Vaø Ñoä Maûnh Cuûa Coät Trong ñoù: l: chieàu daøi hình hoïc cuûa coät; : heä soá chieàu daøi tính toaùn; Ñoái vôùi coät tieát dieän thay ñoåi, l0 l0 = jl (4.2) j: heä soá chieàu daøi tính toaùn boå sung; 6 4.1.3. Sô Ñoà Tính, Chieàu Daøi Tính Toaùn Vaø Ñoä Maûnh Cuûa Coät 7 8 S¬ ®å hình daïng coät l1/l Khi tØ sè Imin/Imax b»ng 0,01 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 - - 1,35 1,24 1,14 1,08 1,02 1,0 - - 1,66 1,45 1,24 1,14 1,06 1,0 0,0 1,69 1,35 1,25 1,14 1,08 1,03 1,0 0,2 1,45 1,22 1,15 1,08 1,05 1,02 - 0,4 1,23 1,11 1,07 1,04 1,02 1,01 - 0,6 1,07 1,03 1,02 1,01 1,01 1,00 - 0,8 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - c.Ñoä maõnh cuûa coät (4.3) Trong ñoù: ix, iy: caùc baùn kính quaùn tính cuûa tieát dieän coät tính theo truïc x, y; Coät neùn ñuùng taâm: x = y (4.4) Coät laøm vieäc bình thöôøng: max  [] (4.5) 9 4.1.3. Sô Ñoà Tính, Chieàu Daøi Tính Toaùn Vaø Ñoä Maûnh Cuûa Coät 10 a.Tieát dieän daïng chöõ H 11 4.2. COÄT ÑAËC CHÒU NEÙN ÑUÙNG TAÂM 4.2.1. Hình Thöùc Tieát Dieän a.Tieát dieän daïng chöõ H Deã lieân keát vôùi caùc keát caáu; Thoûa maõn caùc yeâu caàu veà kieán truùc; Hình thöùc ñôn giaûn, deã cheá taïo; b.Tieát dieän daïng chöõ thaäp 12 Caáu taïo ñôn giaûn; Lieân keát vôùi caùc keát caáu khaùc phöùc taïp; Khoù thoûa maõn caùc yeâu caàu veà kieán truùc; c.Tieát dieän kín 13 b.Tieát dieän daïng chöõ thaäp Coù baùn kính quaùn tính lôùn hôn tieát dieän hôû cuøng dieän tích; Ñaùp öùng ñöôïc x  y Hình thöùc tieát dieän goïn; Khoù baûo döôõng ñöôïc maët beân trong cuûa tieát dieän; 14 c.Tieát dieän kín a.Tính toaùn veà beàn (4.6) Trong ñoù: N: löïc doïc tính toaùn; An: dieän tích tieát dieän thöïc (ñaõ tröø caùc giaûm yeáu); f: cöôøng ñoä tính toaùn cuûa vaät lieäu theùp; c: heä soá ñieàu kieän laøm vieäc; 15 4.2. COÄT ÑAËC CHÒU NEÙN ÑUÙNG TAÂM 4.2.2. Tính Toaùn Coät Ñaëc Chòu Neùn Ñuùng Taâm b.Tính toaùn veà oån ñònh toång theå (4.7) Trong ñoù: A: dieän tích tieát dieän nguyeân (chöa tröø phaàn giaûm yeáu); min: heä soá uoán doïc nhoû nhaát; Caùc caùch xaùc ñònh min Tính theo coâng thöùc 16 4.2. COÄT ÑAËC CHÒU NEÙN ÑUÙNG TAÂM 4.2.2. Tính Toaùn Coät Ñaëc Chòu Neùn Ñuùng Taâm b.Tính toaùn veà oån ñònh toång theå Khi (4.8) Khi Khi (4.10) 17 4.2. COÄT ÑAËC CHÒU NEÙN ÑUÙNG TAÂM 4.2.2. Tính Toaùn Coät Ñaëc Chòu Neùn Ñuùng Taâm b.Tính toaùn veà oån ñònh toång theå Trong ñoù: : ñoä maõnh quy öôùc, (4.11) c.Tính toaùn veà oån ñònh cuïc boä Trong caùc baûn theùp coù öùng suaát phaùp neùn, n; n  [n]  baûn theùp bò bieán daïng ra ngoaøi maët phaúng  coät bò maát oån ñònh cuïc boä; Ñeå khaû naêng chòu löïc cuûa coät khoâng bò haïn cheá bôûi ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä, [cb]  [tt] 18 4.2. COÄT ÑAËC CHÒU NEÙN ÑUÙNG TAÂM 4.2.2. Tính Toaùn Coät Ñaëc Chòu Neùn Ñuùng Taâm (4.12) Trong ñoù: hw: chieàu cao tính toaùn cuûa baûn buïng; tw: chieàu daøy baûn buïng; [hw/tw]: ñoä maõnh giôùi haïn cuûa baûn buïng; hw/tw  2[hw/tw]  tw = const (neáu coät ñaûm baûo ñieàu kieän oån ñònh toång theå); Khi ñoù phaàn baûn buïng chæ coù ñoaïn 2c1 cuøng tham gia laøm vieäc vôùi caùnh; 19 c.Tính toaùn veà oån ñònh cuïc boä c.1.Ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä cuûa baûn buïng 20 Hình 4.5. Tieát dieän coät ñaëc  toå hôïp haøn c1: phaàn baûn buïng höõu duïng; (4.13) Khi h > 1m maø ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä cuûa baûn buïng khoâng thoûa  gia cöôøng buïng coät baèng moät caëp söôøn doïc; Kích thöôùc cuûa söôøn doïc 21 c.Tính toaùn veà oån ñònh cuïc boä c.1.Ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä cuûa baûn buïng 22 Baûng 4.3. Ñoä maõnh giôùi haïn [hw/tw] cuûa baûn buïng coät ñaëc neùn ñuùng taâm 23 Hình 4.6. Söôøn gia cöôøng baûn buïng coät Khi boá trí söôøn doïc thì caùc söôøn naøy phaûi ñöôïc keå vaøo tieát dieän tính toaùn cuûa coät; giaù trò ñoä maõnh giôùi haïn cuûa baûn buïng coät laø: Trò soá  ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Khi Isd  6hwtw3 (4.14) 24 c.Tính toaùn veà oån ñònh cuïc boä c.1.Ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä cuûa baûn buïng Khi Isd > 6hwtw3   = 1 Isd: moment quaùn tính cuûa söôøn doïc ñoái vôùi truïc ôû buïng coät vuoâng goùc vôùi caïnh bsd; hw: chieàu cao tính toaùn cuûa buïng coät khi chöa ñaët söôøn doïc; Khi  caàn gia cöôøng baûn buïng baèng caùc ñoâi söôøn ngang ñeå coät khoâng bò maát oån ñònh cuïc boä döôùi taùc ñoäng cuûa öùng suaát tieáp, . 25 c.Tính toaùn veà oån ñònh cuïc boä c.1.Ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä cuûa baûn buïng Kích thöôùc cuûa söôøn ngang : khi boá trí caëp söôøn ñoái xöùng : khi boá trí söôøn moät beân c.2.Ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä cuûa baûn caùnh (4.15) 26 c.Tính toaùn veà oån ñònh cuïc boä c.1.Ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä cuûa baûn buïng b0: chieàu roäng tính toaùn cuûa phaàn baûn caùnh nhoâ ra; tf: chieàu daøy baûn caùnh; [b0/tf]: ñoä maõnh giôùi haïn cuûa phaàn baûn caùnh nhoâ ra; 27 c.Tính toaùn veà oån ñònh cuïc boä c.2.Ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä cuûa baûn caùnh 28 Baûng 4.4. Ñoä maõnh giôùi haïn [b0/tf] cuûa phaàn baûn caùnh nhoâ ra Khaû naêng theo ñieàu kieän beàn [N]b = Anfc (4.16) Khaû naêng theo ñieàu kieän oån ñònh toång theå [N] = minAfc (4.17) Khaû naêng chòu neùn ñuùng taâm cuûa coät [N] = min {[N]b; [N]} (4.18) 29 d.Khaû naêng chòu neùn ñuùng taâm cuûa coät ñaëc a.Choïn tieát dieän coät ( toå hôïp) Xaùc ñònh dieän tích caàn thieát cuûa tieát dieän coät (4.19) : heä soá uoán doïc ñöôïc giaû thieát tröôùc hoaëc ñöôïc xaùc ñònh theo gt; gt = 100 ÷ 120, khi N  1500kN; gt = 70 ÷ 100, khi N = 1500 ÷ 3000 kN; gt = 50 ÷ 70, khi N = 3000 ÷ 4000 kN; gt = 40 ÷ 50, khi N ≥ 4000 kN; 30 4.2.3. Xaùc Ñònh Tieát Dieän Coät Ñaëc Chòu Neùn Ñuùng Taâm Xaùc ñònh kích thöôùc tieát dieän baûn caùnh vaø baûn buïng (4.20) x, y: caùc heä soá; Theo yeâu caàu caáu taïo h = (1 ÷ 1.15)b tf = (8 ÷ 40)mm tw = (6 ÷ 16)mm 31 a.Choïn tieát dieän coät ( toå hôïp) 32 Kieåm tra beàn; Kieåm tra oån ñònh toång theå; Kieåm tra oån ñònh cuïc boä; Kieåm tra ñoä maõnh; c.Xaùc ñònh tieát dieän coät theo ñoä maõnh Xaùc ñònh Ayc, byc, hyc; gt = [] Kích thöôùc tieát dieän ñöôïc choïn A  Ayc; ix  ixyc; iy  iyyc Trong ñoù: 33 b.Kieåm tra tieát dieän coät Lieân keát caùnh vaø buïng coät toå hôïp ñöôïc laáy theo caáu taïo Ñöôøng haøn daøi suoát chieàu daøi coät; hf = (6 ÷ 8)mm; 34 d. Lieân keát caùnh vaø buïng coät 35 4.3. COÄT ROÃNG CHÒU NEÙN ÑUÙNG TAÂM 4.3.1. Caáu Taïo Thaân Coät 36 Coät roãng coù heä thanh buïng (thanh giaèng)  coät roãng thanh giaèng; Coät roãng coù caùc baûn giaèng  coät roãng baûn giaèng; Kích thöôùc tieát dieän caáu taïo cuûa baûn giaèng tb = (6 ÷ 12)mm; tb = (1/10 ÷ 1/30)db; tb  1/50bb db = (0.5 ÷ 0.8)h Trong ñoù: bb: chieàu daøi cuûa baûn giaèng; h: beà roäng maët roãng cuûa coät; 37 4.3. COÄT ROÃNG CHÒU NEÙN ÑUÙNG TAÂM 4.3.1. Caáu Taïo Thaân Coät a.Söï laøm vieäc cuûa coät roãng ñoái vôùi truïc thöïc y-y Ñoä maõnh cuûa coät ñoái vôùi truïc thöïc y-y (4.21) Baùn kính quaùn tính cuûa tieát dieän coät (4.22) Trong ñoù: Af: dieän tích tieát dieän nhaùnh; Af = A/2 38 4.3. COÄT ROÃNG CHÒU NEÙN ÑUÙNG TAÂM 4.3.2. Söï Laøm Vieäc Cuûa Coät Roãng iy0, Iy0: baùn kính quaùn tính vaø moment quaùn tính cuûa tieát dieän nhaùnh ñoái vôùi truïc y0 (y0 truøng y); b.Söï laøm vieäc cuûa coät roãng ñoái vôùi truïc aûo x-x Ñoä maõnh ban ñaàu cuûa coät ñoái vôùi truïc aûo x-x (4.23) (4.24) Ñoä maõnh thöïc (ñoä maõnh töông ñöông), 0 0 = xt (4.25) 39 4.3.2. Söï Laøm Vieäc Cuûa Coät Roãng a.Söï laøm vieäc cuûa coät roãng ñoái vôùi truïc thöïc y-y t: heä soá keå ñeán aûnh höôûng bieán daïng cuûa heä buïng roãng; (4.26) 1: goùc tröôït cuûa tieát dieän coät do V = 1 ñôn vò gaây ra; 40 4.3.2. Söï Laøm Vieäc Cuûa Coät Roãng b.Söï laøm vieäc cuûa coät roãng ñoái vôùi truïc aûo x-x 41 c. Ñoä maõnh töông ñöông 0 cuûa coät roãng baûn giaèng = 1 = 1 Giaû thieát: Ñieåm giöõa chieàu daøi caùc ñoaïn nhaùnh vaø baûn giaèng coù M = 0 vaø xem laø khôùp. Ñoä cöùng ñôn vò, n cuûa caùc ñoaïn nhaùnh coät vaø baûn giaèng (4.27) Trong ñoù: Ix0: moment quaùn tính cuûa tieát dieän nhaùnh ñoái vôùi truïc x0-x0; Ib: moment quaùn tính cuûa baûn giaèng Ib = tbdb3/12 (4.28) 42 c. Ñoä maõnh töông ñöông 0 cuûa coät roãng baûn giaèng C: khoaûng caùch troïng taâm hai nhaùnh coät; a: khoaûng caùch troïng taâm caùc baûn giaèng; Goùc tröôït, 1 do V = 1 ñôn vò gaây ra (4.29) Trong ñoù: 1  a/ix0 : ñoä maõnh cuûa nhaùnh (4.30) ix0: baùn kính quaùn tính cuûa tieát dieän nhaùnh ñoái vôùi truïc x0 ; Heä soá, t 43 c. Ñoä maõnh töông ñöông 0 cuûa coät roãng baûn giaèng (4.31) Ñoä maûnh töông ñöông, 0 cuûa coät roãng baûn giaèng hai nhaùnh (4.32) Khi n  1/5, EIb   (4.33) 44 c. Ñoä maõnh töông ñöông 0 cuûa coät roãng baûn giaèng 45 d. Ñoä maõnh töông ñöông 0 cuûa coät roãng thanh giaèng Goùc tröôït, 1 (4.34) Trong ñoù: : bieán daïng doïc truïc cuûa thanh buïng xieân do löïc caét V = 1 ñôn vò gaây ra cho caû hai maët roãng; (4.35) Nb: toång löïc doïc cuûa caùc thanh buïng xieân ôû hai maët roãng treân cuøng moät tieát dieän do V = 1 gaây ra; 46 d. Ñoä maõnh töông ñöông 0 cuûa coät roãng thanh giaèng (4.36) (4.37) Trong ñoù: Ad1: toång dieän tích tieát dieän cuûa caùc thanh buïng xieân ôû hai maët roãng; Ad1 = 2At (vôùi heä thanh buïng tam giaùc); At: dieän tích tieát dieän cuûa moät thanh buïng xieân; : goùc nghieâng cuûa truïc thanh buïng xieân vôùi truïc nhaùnh coät; 47 d. Ñoä maõnh töông ñöông 0 cuûa coät roãng thanh giaèng (4.38) (4.39) Trong ñoù: ld: chieàu daøi truïc thanh buïng xieân; Ñoä maõnh töông ñöông cuûa coät roãng hai nhaùnh (4.40) 48 d. Ñoä maõnh töông ñöông 0 cuûa coät roãng thanh giaèng (4.41) An = 2Afn Afn: dieän tích tieát dieän thöïc cuûa nhaùnh coät; b.Tính toaùn veà oån ñònh toång theå (4.42) min xaùc ñònh theo max = max{0; y} c.Tính toaùn veà oån ñònh cuïc boä (nhö coät ñaëc) 49 4.3.3.Tính Toaùn Coät Roãng Chòu Neùn Ñuùng Taâm a.Tính toaùn veà beàn max  [] Ñoä maõnh cuûa caùc nhaùnh coät, 1 (4.42a) Coät roãng baûn giaèng, 1 20; coät maát khaû naêng chòu löïc Me = m (4.62) Trong ñoù: m: ñoä leäch taâm töông ñoái; (4.63) : heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa hình daïng tieát dieän ñeán söï phaùt trieån bieán daïng deûo; 64 Ñieàu kieän beàn cuûa coät (4.64) Khi coät khoâng chòu tröïc tieáp taûi troïng ñoäng;   0.5fv; fy  5300daN/cm2; N/Anf > 0.1 keå ñeán söï phaùt trieån bieán daïng deûo; (4.65) nx, cx, cy: caùc heä soá phuï thuoäc daïng tieát dieän; 65 4.4.2. Tính Toaùn Coät Ñaëc Chòu Neùn Leäch Taâm, Neùn Uoán a.Tính toaùn veà beàn b.1.Coät chòu (N, Mx) Tính toaùn ñoái vôùi truïc x (4.66) e = f(x, me) - tra baûng; Tính toaùn ñoái vôùi truïc y (4.67) c: heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa Mx vaø hình daïng tieát dieän; 66 4.4.2. Tính Toaùn Coät Ñaëc Chòu Neùn Leäch Taâm, Neùn Uoán b.Tính toaùn veà oån ñònh toång theå Khi mx ≤ 5, (4.68) , : caùc heä soá; Khi mx  10, (4.69) Khi 5 2 + 0.04m (4.76) Khi 0.3 Iy vaø khaû naêng chòu löïc cuûa coät ñöôïc quyeát ñònh bôûi ñieàu kieän oån ñònh toång theå trong maët phaúng uoán; Theo baûng tra (4.10) Coät tieát dieän chöõ H, hình hoäp coù Ix > Iy vaø khaû naêng chòu löïc cuûa coät ñöôïc quyeát ñònh bôûi ñieàu kieän oån ñònh toång theå ngoaøi maët phaúng uoán; [hw/tw] = f(m, , ) (4.77) 72 c.2. Caùc ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä cuûa baûn buïng (4.78) (4.79) Trong ñoù: y: khoaûng caùch töø truïc x ñeán thôù chòu neùn nhieàu nhaát cuûa baûn buïng; y1: khoaûng caùch töø truïc x ñeán thôù xa nhaát cuûa baûn buïng chòu keùo do Mx; 73 c.2. Caùc ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä cuûa baûn buïng Khi   0.5 [hw/tw], laáy theo baûng (4.10); Khi   1 (4.80) Trong ñoù: = 1.4(2 - 1)/ (4.81) = V/hwtw (4.82) Khi 0.5 80mm, caáu taïo chaân coät coù baûn ñeá vaø söôøn. 99 4.5. CAÁU TAÏO VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC CHI TIEÁT CUÛA COÄT 4.5.2. Chaân Coät tbd A1 b.Tính toaùn Vôùi chaân coät coù daàm ñeá vaø söôøn L = Abd/B; B = b (h) + 2tdd + 2C (4.108) b, h: kích thöôùc tieát dieän coät; tdd: chieàu daøy daàm ñeá, sô boä tdd = (8 ÷ 10)mm; C: ñoä vöôn console baûn ñeá, C  100mm; Thaân coät, daàm ñeá, söôøn chia baûn ñeá thaønh nhöõng oâ baûn coù caùc ñieàu kieän bieân khaùc nhau; 100 4.5. CAÁU TAÏO VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC CHI TIEÁT CUÛA COÄT 4.5.2. Chaân Coät b.Tính toaùn 101 4.5. CAÁU TAÏO VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC CHI TIEÁT CUÛA COÄT 4.5.2. Chaân Coät b.Tính toaùn Moment uoán lôùn nhaát cuûa moãi oâ baûn tính cho daûi roäng moät ñôn vò, M = bd2 (4.109) d: nhòp tính toaùn cuûa oâ baûn; b : heä soá phuï thuoäc vaøo tæ soá giöõa caùc caïnh vaø loaïi oâ baûn; Xeùt oâ 1 d = c; b = 0.5; 102 4.5. CAÁU TAÏO VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC CHI TIEÁT CUÛA COÄT 4.5.2. Chaân Coät b.Tính toaùn Caùc oâ 2, 3, 4: tính nhö caùc oâ baûn keâ (tra baûng) + Baûn keâ boán caïnh Moment theo phöông caïnh ngaén, Ma = 1a2 Moment theo phöông caïnh daøi, Mb = 2b2 + Baûn keâ 3 caïnh, M = 3b12 103 4.5. CAÁU TAÏO VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC CHI TIEÁT CUÛA COÄT 4.5.2. Chaân Coät 104 Baûng 4.11. Heä soá 1, 2 (baûn keâ boán caïnh) b/a 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1 0.048 0.055 0.063 0.069 0.075 0.081 2 0.048 0.049 0.050 0.050 0.050 0.050 b/a 1.6 1.7 1.8 1.9 2 >2 1 0.086 0.091 0.094 0.098 0.1 0.125 2 0.049 0.048 0.048 0.047 0.046 0.037 105 Baûng 4.12. Heä soá 3 (baûn keâ ba caïnh hoaëc hai caïnh keà nhau) b1/a1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 3 0.06 0.074 0.088 0.097 0.107 b1/a1 1 1.2 1.4 2 >2 3 0.112 0.12 0.126 0.132 0.133 b.Tính toaùn Chieàu daøy baûn ñeá ñöôïc tính toaùn vôùi Mmax trong caùc oâ baûn ñeá, (4.110) Tính toaùn daàm ñeá Tính toaùn nhö daàm ñôn giaûn hoaëc daàm console ngaøm taïi thaân coät chòu taûi, qd = ad  M ad: beà roäng dieän truyeàn taûi; 106 4.5. CAÁU TAÏO VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC CHI TIEÁT CUÛA COÄT 4.5.2. Chaân Coät 107 Tính toaùn daàm ñeá Taûi troïng töø coät truyeàn qua daàm ñeá baèng boán ñöôøng haøn, chieàu daøi ñöôøng haøn naøy cuõng laø chieàu cao daàm ñeá: (4.111) Chieàu daøy daàm ñeá, (4.112) 108 4.5. CAÁU TAÏO VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC CHI TIEÁT CUÛA COÄT 4.5.2. Chaân Coät Tính toaùn söôøn Tính nhö daàm console, chòu taûi qs = as 109 4.5. CAÁU TAÏO VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC CHI TIEÁT CUÛA COÄT 4.5.2. Chaân Coät Tính toaùn söôøn Chieàu cao söôøn, hs ñöôïc xaùc ñònh töø ñieàu kieän chòu M = 0.5qsls2 vaø V = qsls cuûa caùc ñöôøng haøn lieân keát söôøn vôùi thaân coät hoaëc daàm ñeá; Ñoái vôùi coät chòu neùn leäch taâm (neùn uoán) Kích thöôùc baûn ñeá (B*L) cuõng ñöôïc xaùc ñònh bôûi ñieàu kieän chòu eùp cuïc boä cuûa beâ toâng moùng; (4.113) (4.114) 110 4.5. CAÁU TAÏO VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC CHI TIEÁT CUÛA COÄT 4.5.2. Chaân Coät c. Lieân keát chaân coät vaøo moùng Chaân coät lieân keát vôùi moùng baèng boulone neo; Chaân coät lieân keát khôùp vôùi moùng Boulone neo ñöôïc baét tröïc tieáp vaøo baûn ñeá; Soá löôïng boulone, n = 2 ÷ 4; Ñöôøng kính boulone,  = (20 ÷ 25)mm; Chaân coät lieân keát ngaøm vôùi moùng Boulone neo ñöôïc baét tröïc tieáp vaøo caùc chi tieát ñôõ treân caùc daàm ñeá hoaëc söôøn; Soá löôïng boulone, n  4; 111 4.5. CAÁU TAÏO VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC CHI TIEÁT CUÛA COÄT 4.5.2. Chaân Coät c. Lieân keát chaân coät vaøo moùng Ñöôøng kính boulone,   24mm; Giaû thieát caùc boulone neo tieáp thu toaøn boä vuøng keùo cuûa bieåu ñoà öùng suaát döôùi ñeá coät, Toång noäi löïc keùo cuûa caùc boulone (4.115) 112 4.5. CAÁU TAÏO VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC CHI TIEÁT CUÛA COÄT 4.5.2. Chaân Coät c. Lieân keát chaân coät vaøo moùng Toång dieän tích yeâu caàu cuûa boulone neo (4.116)  , n boulone cho moät phía chòu keùo cuûa coät; ftb: cöôøng ñoä tính toaùn chòu keùo cuûa boulone; Ñoái vôùi coät roãng, (4.117) C: khoaûng caùch troïng taâm hai nhaùnh coät; y: khoaûng caùch töø troïng taâm tieát dieän coät ñeán troïng taâm nhaùnh tính boulone neo; 113 4.5.2. Chaân Coät

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pptxCot thep 2.pptx
 • pptch-3-338.ppt
 • pptch-4-338.ppt
 • pptch-5-338.ppt
 • pptChuong 1. Vat lieu va su lam viec cua ket cau thep (338).ppt
 • pptxCot thep 1.pptx
 • pptxDai cuong ve ket cau thep.pptx
 • pptxDam thep 1.pptx
 • pptxDam thep 3.pptx
 • pptxDan thep 1.pptx
 • docHinh lien ket boulone.doc
 • pptxLien ket 1.pptx
 • pptxLien ket 2.pptx
 • pptxLien ket.pptx
 • pptxVat lieu va su lam viec cua ket cau thep 1.pptx
 • pptxVat lieu va su lam viec cua ket cau thep.pptx