Bài giảng luật dân sự

I- Một số vấn đề chung về Luật Dân sự

1- Định nghĩa

2- Đối tượng điều chỉnh

3- Phương pháp điều chỉnh

4- Nguồn của Luật Dân sự

II- Một số chế định cơ bản của Luật Dân sự

 

ppt14 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 18/09/2013 | Lượt xem: 1137 | Lượt tải: 3download
Nội dung tài liệu Bài giảng luật dân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUAÄT DAÂN SÖÏ Nội dung I- Một số vấn đề chung về Luật Dân sự 1- Định nghĩa 2- Đối tượng điều chỉnh 3- Phương pháp điều chỉnh 4- Nguồn của Luật Dân sự II- Một số chế định cơ bản của Luật Dân sự 1. Ñònh nghóa + Laø moät ngaønh luaät ñoäc laäp + Toång hôïp caùc quy phaïm phaùp luaät ñieàu chænh caùc quan heä taøi saûn vaø quan heä nhaân thaân trong giao löu daân söï + Bình ñaúng giöõa caùc chuû theå tham gia. 2.Ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa LDS LDS ñieàu chænh caùc quan heä taøi saûn vaø quan heä nhaân thaân trong giao löu daân söï. QH TAØI SAÛN QH NHAÂN THAÂN DAÂN SÖÏ HOÂN NHAÂN VAØ GIA ÑÌNH KINH DOANH, THÖÔNG MAÏI LAO ÑOÄNG a. Quan heä taøi saûn: Laø quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi thoâng qua moät taøi saûn nhaát ñònh. QUAN HEÄ TAØI SAÛN QH sôû höõu taøi saûn QH nghóa vuï daân söï QH hôïp ñoàng daân söï QH boài thöôøng thieät haïi QH thöøa keá… QH chuyeån quyeàn söû duïng ñaát b.Quan heä nhaân thaân: Laø quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi veà moät giaù trò nhaân thaân nhaát ñònh. QUAN HEÄ NHAÂN THAÂN GAÉN VÔÙI TAØI SAÛN KHOÂNG GAÉN VÔÙI TAØI SAÛN 3.Phöông phaùp ñieàu chænh cuûa LDS Phöông phaùp ñieàu chænh ñaëc tröng cuûa LDS laø bình ñaúng, thoûa thuaän. BÌNH ÑAÚNG Bình đẳng về đòa vò phaùp lyù Quyeàn töï ñònh ñoaït Ñoäc laäp veà toå chöùc vaø taøi saûn Chuû ñoäng giaûi quyeát tranh chaáp 4.Chuû theå cuûa LDS + Caù nhaân + Phaùp nhaân + Hoä gia ñình + Toå hôïp taùc + Nhaø nöôùc (ñaëc bieät) CAÙ NHAÂN: Laø chuû theå thöôøng xuyeân vaø phoå bieán nhaát Ñieàu kieän ñeå caù nhaân trôû thaønh chuû theå cuûa LDS: Naêng löïc phaùp luaät Naêng löïc haønh vi Coù naêng löïc chuû theå: - Caù nhaân töø ñuû 6 tuoåi trôû leân thì baét ñaàu coù naêng löïc haønh vi daân söï - Caù nhaân töø ñuû 18 tuoåi trôû leân thì coù naêng löïc haønh vi daân söï ñaày ñuû NAÊNG LÖÏC HAØNH VI DAÂN SÖÏ CUÛA CAÙ NHAÂN ÑAÀY ÑUÛ MOÄT PHAÀN KHOÂNG COÙ MAÁT HAÏN CHEÁ CAÙC CHEÁ ÑÒNH CÔ BAÛN CUÛA LDS: 1) Giao dòch daân söï 2) Taøi saûn vaø quyeàn sôû höõu 3) Nghóa vuï daân söï vaø hôïp ñoàng daân söï 4) Thöøa keá 5) Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát 6) Quyeàn sôû höõu trí tueä vaø chuyeån giao coâng ngheä 7) Quan heä daân söï coù yeáu toá nöôùc ngoaøi. Tài sản và quyền sở hữu Tài sản: Vật Tiền Giấy tờ trị giá được bằng tiền Các quyền tài sản Quyền sở hữu: Chủ thể Khách thể Nội dung: Chiếm hữu Sử dụng Định đoạt Tài sản và quyền sở hữu Căn cứ xác lập quyền sở hữu? Theo Hợp đồng hoặc giao dịch một bên Theo quy định của pháp luật Theo những căn cứ riêng biệt Chấm dứt quyền sở hữu? Theo ý chí chủ sở hữu Theo quy định của pháp luật Bảo vệ quyền sở hữu? Kiện vật quyền Kiện trái quyền Kiện yêu cầu ngăn chặn hoặc chấm dứt hành vi cản trở trái PL việc thực hiện QCH, QSH hợp pháp Thừa kế 1, Di sản thừa kế 2, Người để lại di sản và người thừa kế 3, Thời điểm mở thừa kế 4, Thừa kế theo pháp luật Những trường hợp TK theo PL Diện và hàng thừa kế Cách chia Thừa kế thông thường Thừa kế thế vị 5, Thừa kế theo di chúc: Cách chia thông thường Trường hợp đặc biệt: Kỷ phần bắt buộc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptLuat Dan su.ppt
Tài liệu liên quan