Bài giảng - Lực ma sát

C1. Qua thí nghiệm hãy rút ra nhận xét về phương

chiều của lực ma sát nghỉ?

+ Giá của véctơ lực ma sát nghỉ luôn nằm trong

mặt tiếp xúc giữa hai vật

+ Vétơ lực ma sát nghỉ ngược chiều với ngoại lực

c. độ lớn của lực ma sát nghỉ : thay đổi theo

ngoại lực

giá trị lớn nhất của lực ma sát nghỉ : FM= μn.N

pdf27 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 20/11/2013 | Lượt xem: 1009 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng - Lực ma sát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Kiểm tra bài cũ: Chọn câu đúng Câu 1: Vật đang chịu 2 lực.Cặp lực nào sau đây làm vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều? A.Hai lực cùng cường độ, cùng phương ,chiều. B.Hai lực cùng cường độ, cùng phương ,ngược chiều. C.Hai lực cùng phương , ngược chiều. D.Hai lực cùng đặt vào 1 vật, cùng cường độ, cùng phương, ngược chiều. Câu 2: Bạn Nam đang ngồi trên xe ôtô, bỗng thấy mình bị nghiêng người sang phải, chứng tỏ xe đã đột ngột A.dừng lại. B. tăng tốc C. rẽ trái. C. rẽ phải. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Tại sao mặt dưới của đế giày lại gồ ghề?Tai sao mặt lốp xe không l m nhẵn? Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Trục bánh xe bò Trục bánh xe đạp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Mất hàng chục thế kỉ để tạo ra sự khác biệt giữa hai loại trục bánh xe. Sự phát minh ra ổ bi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Tiết 27: Lực ma sát. 1. Lực ma sát nghỉ a. Sự xuất hiện của lực ma sát nghỉ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Nêu các dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm? Fk Fms ?. Mặc dù ó lực kéo tác dụng lên vật ặng nhưng vật vẫn đứng yên. Giải thích tại sao? Lực ma sát trong trường hợp này có tác dụng gì? Lực ma sát trong trường hợp này có tác dụng giữ vật không trượt khi chịu tác dụng của lực kéo, được gọi là lực ma sát nghỉ. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. b.phương chiều của lực ma sát nghỉ C1. Qua thí nghiệm hãy rút ra nhận xét về phương chiều của lực ma sát nghỉ? + Giá của véctơ lực ma sát nghỉ luôn nằm trong mặt tiếp xúc giữa hai vật + Vétơ lực ma sát nghỉ ngược chiều với ngoại lực c. độ lớn của lực ma sát nghỉ : thay đổi theo ngoại lực giá trị lớn nhất của lực ma sát nghỉ : FM = μn.N ? Có nhận xét gì về độ lớn của lực ma sát nghỉ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Bóp phanh, vành bánh chuyển động chậm lại là do đâu? Do có lực sinh ra khi má p anh ép lên vành bánh, ngăn cản chuyển động. Lực này được gọi là lực ma sát trượt. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Nếu bóp phanh mạnh, bánh xe ngừng quay và trượt trên mặt đường. Lực ma sát trượt đã xuất hiện giữa vật nào và vật nào? Như vậy lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào? Có tác dụng gì? Fms Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 2.Lực ma sát trượt a. Sự xuất hiện của lực ma sát trượt Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi 2 vật trượt trên bề mặt của nhau C2. nhận xét về phương chiều của lực ma sát trượt b. Phương và chiều của lực ma sát trượt lực ma sát trượt tác dụng lên một vật luôn cùng phương và ngược chiều với vận tốc tương đối của vật ấy đối với vật kia ? Với các vật có khối lượng khác nhau thì độ lớn của lực ma sát trượt như thế nào? c. Độ lớn của lực ma sát trượt : Fmst = μt.N Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. ? Nêu những điểm khác nhau giữa lực ma sát nghỉ và lực ma sát trượt ? về điều kiện xuất hiện, chiều, độ lớn) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Hòn bi đang lăn trên sàn từ từ dừng lại. Tại sao? Do có lực ma sát lă tác dụng lên hòn bi và cản trở chuyển động của nó. Fms Vậy lực ma sát lăn xuất hiệ tro g trường hợp nào? Có tác dụng gì? Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xuất hiện ở chỗ tiếp xúc khi một vật lăn trên mặt một vật khác và có tác dụng cản trở sự lăn đó Fmsl = μl.N 3. Lực ma sát lăn Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 4. Vai trò của ma sát trong đời sống a. ma sát trượt Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. b. Ma sát lăn Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. ?: Trường hợp nào có lực ma sát trượt? Trường hợp nào có lực ma sát lăn? Fđẩy Fms Fđẩy Fms So sánh độ lớn của lực ma sát trượt và lực ma sát lăn trong trường hợp cùng đẩy vật theo 2 cách . Lực ma sát có thể giảm từ 20 đến 30 lần nếu chuyển từ ma sát trượt sang ma sát lăn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Hai loại lực ma sát trượt và ma sát lăn có điểm gì giống nhau? • Đều xuất hiện khi vật này chuyển động trên bề mặt của vật khác. • Đều có tác dụng ngăn cản chuyển động, vì vậy lực ma sát luôn ngược chiều chuyển động của vật. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. c. ma sát nghỉ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Lực ma sát có hại hay có ích? ?. Nêu tác hại của lực ma sát và các biện pháp làm giảm lực ma sát trong các trường hợp sau: Tra dầu mỡ làm giảm ma sát giữa xích và đĩa , tránh làm mòn đĩa và xích. Ổ bi sẽ làm giảm ma sát giữa các hần của trục quay. Chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Lực ma sát có thể có ích. Nếu không có lực ma sát thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? Hãy tìm cách làm tăng lực ma sát trong các trường hợp sau: Phấn sẽ không bám vào bảng, ta không đọc được. Loại ô tô tự phanh gấp khi gặp nguy hiểm. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Vận dụng 1. Giải thích các hiện tượng sau đây: a. Khi đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã. b. Ô tô đi trên đường đất mềm có bùn dễ bị sa lầy. c. Giày đi mãi đế bị mòn. d. Mặt lốp ô tô vận tải có khía sâu hơn mặt lốp xe đạp. e. Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị. 2. chọn câu đúng: chiều của lực ma sát nghỉ a. ngược chiều với vận tốc của vật b. ngược chiều với gia tốc của vật c. ngược chiều với thành phần ngoại lực song song với mặt tiếp xúc d. vuông góc với mặt tiếp xúc Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Lốp ô tô Lốp xe đạp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. OÅ bi coù taùc duïng laøm giaûm ma saùt do thay ma saùt tröôït baèng ma saùt laên cuûa caùc vieânbi. Nhôø söû duïng oå bi ñaõ giaûm löïc caûn leân caùc vaät chuyeån ñoäng laøm cho maùy moùc hoaït ñoäng deå daøng, hieäu quaû cao goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh nhö ñoäng löïc hoïc,cô khí,cheá taïo maùy… Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluc_ma_satnc_0081.pdf