Bài giảng môn toán: Ôn tập công thức lượng giác phần 2

Ví dụ4: [ĐVH]. Chứng minh các biểu thức sau không phụthuộc vào biến

a)

2 2 2

π π

cos cos cos

3 3

A x x x

   

= + + + −

   

   

b)

3 3

3cos cos 3 3sin sin 3

cos sin

x x x x

B

x x

− +

= +

Lời giải:

pdf6 trang | Chia sẻ: NamTDH | Ngày: 14/04/2015 | Lượt xem: 865 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng môn toán: Ôn tập công thức lượng giác phần 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia khóa TOÁN 11 tại www.Moon.vn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi TSĐH! MỘT SỐ VÍ DỤ MẪU: Ví dụ 1: [ĐVH]. Rút gọn các biểu thức sau: a) ( ) ( )pi 3pisin pi cos cot 2pi tan 2 2 A x x x x   = + + − + − + −        b) ( )3pi 5pisin .cos 3pi .cot 2 2 B x x x   = + − +        c) ( )0 00 0 02sin 2550 .cos 1881tan 368 2cos638 cos98C − = + + Lời giải: a) ( ) ( )pi 3pisin pi cos cot 2pi tan 2 2 A x x x x   = + + − + − + −        pi sin sin cot tan pi cot cot 0 2 x x x x x x   = − + − + + − = − + =    b) ( ) ( )3pi 5pi pi pisin .cos 3pi .cot sin pi .cos pi 2pi .cot 2pi 2 2 2 2 B x x x x x x       = + − + = + + − − + +                pi pi sin .cos( pi).cot cos .( cos ).( tan ) sin cos 2 2 x x x x x x x x     = − + − + = − − − = −        c) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2sin 2550 .cos 188 2sin 7.360 30 . os 180 81 1 7tan 368 2cos638 cos98 tan 360 8 2cos 180 . 8 os 90 8 2 c C c − + − − = + = + +  + + + +    0 0 0 1 2sin 30 .( cos8 ) 1 cos8 2 tan 8 2sin8 sin 8 tan 8 sin 8 tan 8 − − = + = + = − Ví dụ 2: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau a) 11pi 21pi 9pi 29pi 2pisin sin sin sin 2cos 10 10 10 10 5           + + − + − = −                    b) ( )( ) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 sin515 .cos 475 cot 222 .cot 408 1 cos 25 2cot 415 .cot 505 tan197 .tan73 − + = − + c) ( ) ( )0 0 0 0tan105 tan 285 tan 435 tan 75 0+ − − − − = Lời giải: a) 11pi 21pi 9pi 29pisin sin sin sin 10 10 10 10 A        = + + − + − =                9pi 21pi 9pi 21pi sin 2pi sin sin sin 5pi 10 10 10 10         = − + + − + − =                9pi 21pi 9pi 21pi 9pi 9pi pi 2pi sin sin sin sin 2sin 2cos 2cos 10 10 10 10 10 10 2 5   = − + − − = − = − − = −    01. ÔN TẬP CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC – P2 Thầy Đặng Việt Hùng Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia khóa TOÁN 11 tại www.Moon.vn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi TSĐH! b) ( )( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 sin 515 .cos 475 cot 222 .cot 408 cot 415 .cot 505 tan197 .tan 73 B − + = = − + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 sin(360 180 25 ).cos( 360 90 25 ) cot(180 42 ).cot(360 48 ) cot(360 55).cot( 360 90 55) tan(180 17). tan(90 17) sin 25 .( sin 25 ) cot 42 .cot(90 42 ) sin 25 1 cos 25 cot 55 .tan 55 tan17 .cot17 2 + + − − − + + + = = + − − − + + − − + − − + = = = + 0 2 c) ( ) ( )0 0 0 0tan105 tan 285 tan 435 tan 75C = + − − − − ( )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tan(180 75 ) tan(360 75 ) tan( 360 75 ) tan 75 tan 75 tan 75 tan 75 tan 75 0 = − + − − − − − − = = − − + + = Ví dụ 3: [ĐVH]. Tính giá trị các biểu thức sau a) pitan 4 A x = −    , với 9 3picos ; pi 41 2 x x= − < < b) Cho a, b là các góc nhọn thỏa mãn: 8 5sin , tan 17 12 a b= = Tính: ( ) ( ) ( )sin , cos , tana b a b a b− + − Lời giải: a) 2 29 81 1600 40cos sin 1 cos 1 sin 41 1681 1681 41 x x x x= − ⇔ = − = − = ⇒ = ± Do 3pi 40 sin 40pi sin 0 sin tan 2 41 cos 9 x x x x x x < < → < → = − → = = Từ đó ta được 40pi 1tan tanpi 3194tan . pi 404 491 tan tan 1 4 9 x A x x −−   = − = = =    + + b) Ta có:  8 15 sin a cos a 17 17 = → = ± Do a là góc nhọn 15 8cos 0 cos tan . 17 15 a a a⇒ > → = → =  5 5 tan sin cos 12 12 b b b= ⇔ = Từ đó ta có 2 2 55 sin sin cos 1312 12 cossin cos 1 13 bb b bb b   = ±=  ⇔    = ±+ =  Do b là góc nhọn nên 5 sin 13 sin 0; cos 0 12 cos 13 b b b b  = > > →  =  • 8 12 15 5 21 sin( ) sin cos cos sin . . 17 13 17 13 221 a b a b a b− = − = − = • 15 12 8 5 140 cos( ) cos cos sin sin . . 17 13 17 13 221 a b a b a b+ = − = − = Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia khóa TOÁN 11 tại www.Moon.vn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi TSĐH! • 8 5 tan tan 2115 12tan( ) 8 51 tan tan 2201 . 15 12 a b a b a b − − − = = = + + Ví dụ 4: [ĐVH]. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến a) 2 2 2pi picos cos cos 3 3 A x x x   = + + + −        b) 3 33cos cos3 3sin sin 3 cos sin x x x xB x x − + = + Lời giải: a) Cách 1 : 2 2 2 2 2 2pi pi pi pi pi picos cos cos cos cos cos sin sin cos cos sin sin 3 3 3 3 3 3 A x x x x x x x x       = + + + − = + − + +                2 2 2 2 21 3 3 1 3 3cos cos sin cos sin cos sin cos sin 4 2 4 4 2 4 x x x x x x x x x= + − + + + + = 2 23 3 3cos sin 2 2 2 x x= + = Cách 2: Sử dụng công thức hạ bậc: 2 2 2 2pi 2pi1 cos 2 1 cos 2 pi pi 1 cos 2 3 3 cos cos cos 3 3 2 2 2 x x xA x x x     + + + −   +        = + + + − = + + =        3 1 1 2pi 2pi 3 1 1 2pi cos 2 cos 2 cos 2 cos 2 2cos 2 .cos 2 2 2 3 3 2 2 2 3 x x x x x        = + + + + − = + + =             3 1 2pi 3 1 1 3 3 cos 2 cos 2 .cos cos 2 cos 2 . 2 2 3 2 2 2 2 2 x x x x A= + + = + − = → = Vậy biểu thức A không phụ thuộc vào biến x. b) Ta có 3 3 3 3 3 33cos cos3 3sin sin 3 3cos 4cos 3cos 3sin 4sin 3sin cos sin cos sin x x x x x x x x x xB x x x x − + − + − + = + = + 3 3 2 2cos 3cos sin 3sin cos sin 6 5 cos sin x x x x x x x x − + − + = + = − − + = Vậy biểu thức B không phụ thuộc vào biến x. Ví dụ 5: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau a) ( ) ( )2 2 2 2sin sintan tan cos .cos a b a b a b a b + − − = b) 4 4 1 3sin cos cos 4 4 4 x x x+ = + c) 2 26 2cos 4 cot tan 1 cos 4 x x x x + = + − Lời giải: a) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 sin sin sin .cos sin .cos tan tan cos cos cos .cos a b a b b a a b a b a b − − = − = 2 2 2 2 (sin cos sin cos )(sin cos sin cos ) sin( )sin( ) cos .cos cos .cos a b b a a b b a a b a b a b a b − + − + = = b) ( )24 4 2 2 2 21 1 3 1sin cos sin cos 2(sin cos ) 1 2. sin 2 1 (1 cos 4 ) cos 44 4 4 4x x x x x x x x x+ = + − = − = − − = + c) 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 sin cos sin cos tan cot cos sin sin cos x x x x x x x x x x + + = + = Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia khóa TOÁN 11 tại www.Moon.vn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi TSĐH! ( ) 222 2 2 2 2 1 1 14 1 sin 2 4 1 cos 4 sin cos 2(sin cos ) 6 2cos 42 4 4 1 1 cos 4sin 2 1 cos 4 sin 2 4 2 x x x x x x x xx x x     − − +   + − +    = = = = − − Ví dụ 6: [ĐVH]. Cho tam giác ABC, chứng minh các đẳng thức sau: a) sin sin .cos sin .cosA B C C B= + b) tan tan tan tan .tan . tanA B C A B C+ + = Lời giải: a) sin cos cos sin sin( ) sin(pi ) sinB C B C B C A A+ = + = − = → đpcm. b) sin sin sintan tan tan cos cos cos A B CA B C A B C + + = + + = sin cos cos sin cos cos sin cos cos cos cos cos cos (sin cos sin cos ) sin cos cos cos cos cos cos sin( ) sin cos cos cos .sin sin cos cos cos cos cos cos cos cos sin (cos cos cos ) cos cos A B C B A C C A B A B C C A B B A C A B A B C C A B C A B C C C A B A B C A B C C C A B A + + = + + = + + + = = − = [ ]sin cos( ) cos cos sin sin sin tan .tan .tan cos cos cos cos cos cos cos C A B A B C B A A B C B C A B C A B C − + − = = = Nhận xét: Cách giải trên là cách giải tương đối cổ điển, dựa vào phép biến đổi sơ cấp. Ngoài ra chúng ta có thể thực hiện phép biến đổi theo hương khác nhanh gọn hơn như sau ( ) ( ) tanA tanpi pi tan tan pi tan 1 tan A.tan BA B C A B C A B C C B + + + = ⇔ + = − → + = − ⇔ = − − tan tan tan tan . tan . tan tan tan tan tan . tan . tanA B C A B C A B C A B C dpcm⇔ + = − + ⇔ + + = → BÀI TẬP LUYỆN TẬP Bài 1: [ĐVH]. Rút gọn các biểu thức sau: a) ( ) 11pi 11picos 5pi 2sin sin 2 2 A x x x   = + − − − +        b) ( ) ( )pi 3picos cos pi cos cos 2pi 2 2 B x x x x   = − + − + − + −        Bài 2: [ĐVH]. Rút gọn các biểu thức sau: a) 3pi 3pi 7pi 7picos sin cos cos 2 2 2 2         = − − − + − −                A x x x x b) ( )5pi 11pi 7pisin cos 3sin 5pi tan . tan( ) 2 2 2       = − − − − − + − −            B x x x x x Bài 3: [ĐVH]. Rút gọn các biểu thức sau: ( ) 3pi pi 3picos pi sin tan cot 2 2 2 A x x x x     = − + − − + −            ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0sin 270 2sin 450 cos 900 2sin 720 cos 540B x x x x x= − − − + + + − + − Bài 4: [ĐVH]. Rút gọn các biểu thức sau: Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia khóa TOÁN 11 tại www.Moon.vn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi TSĐH! 3pi 3pi 7pitan .cos sin 2 2 2 pi 3pi cos . tan 2 2       − + − −            =     − +        x x x A x x ( ) ( ) ( )2 211pi 3pi 13pi1 tan 1 cot 3pi .cos sin 11pi .cos sin 7pi 2 2 2         = + − + − + − − −               B x x x x x x Bài 5: [ĐVH]. Cho 4 4 983sin 2cos . 81 x x+ = Tính giá trị biểu thức 4 42sin 3cos .A x x= + Bài 6: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau: a) ( )0 00 0 0cos 20 .sin 70 1sin160 .cos 340 . tan 250 − = b) 2 2 2 2 2 2 cos sin sin cos cot tan x x x x x x − = − Bài 7: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau: a) 0 0 0 0 0 0 sin( 328 ).sin 958 cos( 508 ).cos( 1022 ) 1 cot 572 tan( 212 ) − − − − = − − b) 2 2 4 2 2 2 2 tan 1 cot 1 tan . 1 tan cot tan cot x x x x x x x + + = + + c) 4 4 6 6 1 cos sin 2 1 sin cos (2pi ) 3 x x x x − − = − − − Bài 8: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau a) 2 2pi pi 2sin sin sin 2 8 8 2 x x x     + − − =        b) sin (1 cos 2 ) sin 2 .cosx x x x+ = c) 1 2tan tan tan 2 x x x − = − d) 1tan 1 tan 2 cos x x x   + =    Bài 9: [ĐVH]. Rút gọn các biểu thức sau pi pi pi pi sin .cos sin .cos 3 4 4 3 A x x x x       = − − + − −                sin 4 .cot 2 cos 4B x x x= − pi pi pi pi cos .cos cos .cos 3 4 6 4 C x x x x       = − + − + −                pi 2pi tan tan tan 3 4 D x x x   = + + + +        Bài 10: [ĐVH]. Rút gọn các biểu thức sau 2 pi1 sin 2sin 4 2 4cos 2 x x E x   + − −    = 3 3cos .sin sin .cos sin 2 .cos 2 x x x xF x x − = sin 4 .cos 2 (1 cos 4 )(1 cos 2 ) x xG x x = + + 2 2 2 2 sin 2 4sin sin 2 (4sin 4) x xH x x − = + − Bài 11: [ĐVH]. Rút gọn các biểu thức sau 22(sin 2 2cos 1) cos sin cos3 sin 3 x xI x x x x + − = − − + cos sin cos sin cos sin cos sin x x x xJ x x x x + − = − − + sin sin 3 sin 5 sin 7 cos cos3 cos5 cos7 x x x xK x x x x + + + = + + + 1 1 1 1 1 1 pi cos , 0 2 2 2 2 2 2 2 L x x = + + + < <    Bài 12: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia khóa TOÁN 11 tại www.Moon.vn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi TSĐH! a) 2 2 2 2 tan 2 tan tan .tan 3 1 tan 2 . tan a a a a a a − = − b) pi pisin sin 2 sin 4 4 a a a     + − − =        Bài 13: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau a) ( ) ( ) 2 22 2sin sin cos .sin1 tan .cot a b a b a b a b − + = − − b) ( ) ( ) 2 22 2cos cos 1 tan . tancos .cos a b a b a b a b − + = − Bài 14: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau a) 4 1 34cos 2cos 2 cos 4 2 2 x x x− − = b) 3 3 sin 4cos .sin sin .cos 4 x x x x x− = Bài 15: [ĐVH]. Cho x a vôùi a b a b a b 4 4sin cos 1 , , 0.+ = > + Chứng minh: x x a b a b 8 8 3 3 3 sin cos 1 ( ) + = + . Bài 16: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau: a) pi1 cos pi 2tan . 1 pi4 2 sin 2   + +     + =      +    x x x b) pi 1 sin 2tan 4 cos 2 +  + =    x x x Bài 17: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau: a) cos picot 1 sin 4 2   = −  −   x x x b) 2 2 2 2 tan 2 tan tan .tan 3 1 tan .tan 2 − = − x x x x x x Bài 18: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau: a) x x x x x3 3 1sin .cos cos .sin sin 4 4 − = b) 6 6 21sin cos cos (sin 4) 2 2 4 − = − x x x x c) 2 2 1 sin 1 pi pi2cot .cos 4 4 − =     + −        x x x Bài 19: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau: a) cot tan 2 tan 2 4cot 4− − =x x x x b) x x x x 21 2sin 2 1 tan2 1 sin 4 1 tan2 − + = − − Bài 20: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau: c) 2 6 6 2 1 3tan tan 1 cos cos − = + x x x x d) 1 sin 2 cos 2tan 4 cos 4 sin 2 cos 2 − − = + x x x x x x Bài 21: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau: e) tan 6 tan 4 tan 2 tan 2 .tan 4 .tan 6− − =x x x x x x f) sin 7 1 2cos 2 2cos 4 2cos6 sin = + + + x x x x x g) cos5 .cos3 sin 7 .sin cos 2 .cos 4+ =x x x x x x

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf01_on_tap_ctlg_p2_bg_28.pdf
Tài liệu liên quan