Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Môi trường của tổ chức

I – MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ?

1/ Khái niệm về môi trường.

2/ Các loại môi trường.

II - MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ (MÔI TRƯỜNG TỔNG QUÁT)

1-Khái niệm.

2-Đặc điểm môi trường vĩ mô.

3-Các yếu tố cơ bản của môi trường vĩ mô.

III - MÔI TRƯỜNG VI MÔ (MÔI TRƯỜNG ĐẶC THÙ)

1-Khái niệm.

2-Đặc điểm.

3-Các yếu tố cơ bản.

IV – CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI CỦA TỔ CHỨC.

V – QUẢN TRỊ SỰ BẤT (THAY ĐỔI) CỦA MÔI TRƯỜNG.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 5523 | Lượt tải: 3download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong 3.ppt