Bài giảng siêu âm sản khoa - Nguyễn Xuân Hiền

Tại sao cần siêu âm thai:

1.Sự phát triển không bình thường của thai không

phụ thuộc vào yếu tố gia đình( 90%)

2. Siêu âm cóthểchỉramộtsốbấtth-ờngcủathai

trong khi khám lâm sàng thấy bình thường.

3. Khám lâm sàngvà bệnhsửgiađìnhcũngkhông

chẩn đoán đ- đoán được chửa nhiều thai.

4. Chẩn đoán sớm rau bám thấp hoặc rau tiền đạo

kể cả khich-a  ch-a có dấu hiệu lâm sàng. Đặc biệt

quan trọng cho sản phụ ở xa bệnh viện.

pdf174 trang | Chia sẻ: hungpv | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 3716 | Lượt tải: 28download
Nội dung tài liệu Bài giảng siêu âm sản khoa - Nguyễn Xuân Hiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Siªu ©m s¶n khoa Bs. NguyÔn Xu©n HiÒn BV B¹ch mai ®¹i c−¬ng Siªu ©m ngµy cµng ®−îc øng dông nhiÒu trong s¶n khoa. Ngµy nay ngoµi siªu ©m 2 D, Doppler mµu, cßn cã siªu ©m 3D vµ 4D I. ChØ ®Þnh Cho tÊt c¶ phô n÷ cã thai, ®Æc biÖt lµ cã dÊu hiÖu kh«ng b×nh th−êng khi mang thai nh− sau: 1. §au bông 2. N«n nhiÒu 3. Ch¶y m¸u ©m ®¹o 4. MÊt kinh nh−ng kh«ng cã dÊu hiÖu mang thai. 5. TÊt c¶ c¸c tr−êng hîp tr−íc n¹o hót thai. II. T¹i sao cÇn siªu ©m thai 1.Sù ph¸t triÓn kh«ng b×nh th−êng cña thai kh«ng phô thuéc vµo yÕu tè gia ®×nh( 90%) 2. Siªu ©m cã thÓ chØ ra mét sè bÊt th−êng cña thai trong khi kh¸m l©m sµng thÊy b×nh th−êng. 3. Kh¸m l©m sµng vµ bÖnh sö gia ®×nh còng kh«ng chÈn ®o¸n ®−îc chöa nhiÒu thai. 4. ChÈn ®o¸n sím rau b¸m thÊp hoÆc rau tiÒn ®¹o kÓ c¶ khi ch−a cã dÊu hiÖu l©m sµng. §Æc biÖt quan träng cho s¶n phô ë xa bÖnh viÖn. III. Môc ®Ých siªu ©m thai 1. VÞ trÝ thai: Trong hay ngoµi tö cung. 2. Sè l−îng thai, sù ph¸t triÓn cña thai, ng«i thÕ vµ kiÓu thÕ thai, dù kiÕn ngµy sinh… 3. CÊu tróc thai( Tõ 24 tuÇn). 4. B¸nh nhau: VÞ trÝ, kÝch th−íc, bong non, bong sím. 5. D©y rèn: Dµi hay ng¾n, quÊn cæ, vai, chi? 6. N−íc èi: Sè l−îng, chÊt l−îng IV. ChuÈn bÞ + Thai d−íi 3 th¸ng: NhÞn tiÓu b»ng uèng n−íc hoÆc ®Æt sonde BQ( V« trïng) + Thai trªn 3 th¸ng: Kh«ng cÇn + M¸y siªu ©m cã tr−¬ng tr×nh s¶n, ®Çu dß 3.5-5 MHz, Convex hoÆc Linear. Lo¹i m¸y cã mode M ®Ó ®o nhÞp tim thai. V. Sù ph¸t triÓn thai - Ngµy 14 cña CKKNÆTrøng rông+tinh trïngÆTrøng thô tinhÆDi chuyÓn trong vßi trøngÆBuång tö cung vµo ngoµi 21-23. NÕu v× lý do nµo ®ãÆTrøng PT trong vßitrøngÆChöa ngoµi tö cung. - Lµm tæ: + Ngµy 23: Ch−a siªu ©m ®−îc + Ngµy 28: Tói èi 3mm( S¢ ®Çu dß ¢§) Trophoblaste vo E V. Sù ph¸t triÓn thai + TuÇn thø 5: Tói ph«i vµ ph«i, cÊu tróc nang trßn c¨ng thµnh dµy( T¨ng ©m), ph«i lµ h×nh t¨ng ©m nhá b¸n vµo thµnh. + TuÇn 6-8: Tim thai (+) + TuÇn 8-10: Tim, ruét, thËn, chi… + Trªn 11 tuÇn: Hoµn tÊt c¸c bé phËn. + Tinh hoµn: 10% xuèng bïi trong 3 th¸ng cuèi. V. Sù ph¸t triÓn thai ChÈn ®o¸n ®a thai Thai nhá: ThÊy ®−îc hai ph«i trong 1 buång èi hoÆc 2 buång èi hoÆc 1 buång èi cã v¸ch ng¨n. Thai to: ThÊy hai ®Çu, hai buång tim ë hai vÞ trÝ kh¸c nhau (L−u ý kh«ng ®−îc chÕch ®Çu dß) V. Sù ph¸t triÓn thai Vi. C¸c chØ sè 1. GS( Gestational Sac): KÝch th−íc tói ph«i. 2. CRL: ChiÒu dµi ®Çu m«ng(2mmÆ Tim +). 3. BPD: §−êng kÝnh l−ìng ®Ønh. 4. FL: ChiÒu dµi x−¬ng ®ïi. 5. HC: Chu vi vßng ®Çu 6. AC: Chu vi vßng bông 7. APTD: §−êng kÝnh tr−íc sau th©n 8. TTD: §−êng kÝnh ngang th©n VII. Kü thuËt ®o c¸c chØ sè 1. GS: §o ë vÞ trÝ to nhÊt VII. Kü thuËt ®o c¸c chØ sè §Ó tÝnh chÝnh x¸c kÝch th−íc tói èi: GS = (Dµi+Réng+Dµy):3. D Dµy R VII. Kü thuËt ®o c¸c chØ sè VII. Kü thuËt ®o c¸c chØ sè Thai tõ 5-9 tuÇn: GS ≥ CRL + 5mm. Tim thai: Kh«ng thÊy ë c¸c thai b×nh th−êng khi CRL < 2mm. VII. Kü thuËt ®o c¸c chØ sè 2. CRL: §o tõ ®Ønh ®Çu ®Õn ®Ønh x−¬ng cïng, th−¬ng chØ ®o trong 3 th¸ng ®Çu. VII. Kü thuËt ®o c¸c chØ sè 3. BPD: §o ë líp c¾t ngang sä, thÊy ®−îc ®åi thÞ vµ n·o thÊt 3, ®−êng gi÷a c©n ®èi, ®o b¶n trong vµ b¶n ngoµi. VII. Kü thuËt ®o c¸c chØ sè §o BPD §o HC VII. Kü thuËt ®o c¸c chØ sè 4. HC: §o ë vÞ trÝ ®o BPD, nh−ng lÊy ë b¶n ngoµi x−¬ng sä VII. Kü thuËt ®o c¸c chØ sè 5. AC: §o trªn líp c¾t thÊy ®−îc gan, d¹ dµy, cét sèng ë chÝnh gi÷a, ®o viÒn ngoµi da bông. VII. Kü thuËt ®o c¸c chØ sè 6. FL: §o ë líp thÊy râ x−¬ng ®ïi nhÊt, ®o chç nµo ®· calci ho¸. FL=ChiÒu dµi bµn ch©n VII. Kü thuËt ®o c¸c chØ sè MÆt b×nh th−êng M«i d−íi M«i trªn Mòi ChÈn ®o¸n giíi tÝnh ViÖc chÈn ®o¸n sím giíi tÝnh thai nhi chØ cã thÓ thùc hiÖn tõ tuÇn thø 16 trë ®i( CÊm) ChÈn ®o¸n giíi tÝnh ChÈn ®o¸n giíi tÝnh ChÈn ®o¸n giíi tÝnh ChÈn ®o¸n giíi tÝnh ChÈn ®o¸n giíi tÝnh ChÈn ®o¸n giíi tÝnh ChÈn ®o¸n giíi tÝnh VIII. Nh÷ng bÊt th−êng §Ó chÈn ®o¸n bÊt kú mét dÞ tËt nµo cña thai nhi còng cÇn c©n nh¾c cÈn thËn 1. Thai 1.1. HÖ thÇn kinh: V« sä, n·o óng thuû, tho¸t vÞ mµng n·o… ChiÕm ~ 1% ë ch©u ¢u Tiªu chuÈn chuÈn ®o¸n n·o óng thuû: N·o thÊt bªn ph¶i gi·n > 10mm, nÕu nghi ngê cÇn theo dâi. Ngoµi ra cÇn xÐt tû lÖ ®Çu/bông = 2/1 Xin c¸c b¹n cho chÈn ®o¸n? Ph«i thai häc(Embryology) N·o bé èng tuû Gi¶i phÉu siªu ©m n·o thai nhi N·o b×nh th−êng ë vÞ trÝ ®o l−ìng ®Ønh N·o b×nh th−êng ë vÞ trÝ ®o l−ìng ®Ønh V¸ch ttrong suèt –T−êng gi÷a cña n·o thÊt bªn §åi thÞ N·o b×nh th−êng ë vÞ trÝ ®o l−ìng ®Ønh §åi thÞ V¸ch trong suèt. N·o thÊt III 3rd Ventricle - N·o thÊt III th−êng kh«ng nh×n thÊy - NÕu nh×n thÊyÆ gîi ý cã bÝt t¾c hay dÞ tËt ChÈn ®o¸n? Cã vÊn ®Ò g× kh«ng? Nang ®¸m rèi m¹ch m¹c ThiÓu s¶n thÓ trai Agenesis of the Corpus Callosum (ACC) „ Khã chÈn ®o¸n sím „ H×nh ¶nh rÊt thay ®æi „ MÊt mÐp tr¾ng tr−íc thÓ trai „ N·o thÊt bªn cã h×nh “Tear Drop” „ Gi·n sõng chÈm n·o thÊt bªn Thai v« sä(Anencephaly) Thai v« sä Thai v« sä Thai v« sä Thai v« sä Gi·n n·o thÊt bªn „ N·o thÊt b×nh th−êng <10mm „ Gi·n nhÑ n·o thÊt tõ 10 ®Õn 15mm „ Th−êng kh«ng cã triÖu chøng. „ Cã thÓ phèi hîp víi c¸c dÞ tËt kh¸c hay lµ bÞ nhiÔm trïng. „ Gi·n n·o thÊt nÆng khi >15mm „ N·o óng thuû: ThÓ th«ng, t¾c. N·o thÊt bªn b×nh th−êng 7 mm D−íi 10mm N·o thÊt bªn b×nh th−êng 7 mm §¸m rèi m¹ch m¹c Thµnh bªn n·o thÊt bªn Normal Cerebral Cortex Shadowed by ultrasound Dropout. N·o thÊt bªn b×nh th−êng -Th©n n·o thÊt bªn. -§¸m rèi m¹ch m¹c n»m ë thµnh bªn n·o thÊt bªn. -§¸m rèi m¹ch m¹c x¸c giíi h¹n n·o thÊt bªn. 6.2 mm N·o thÊt bªn b×nh th−êng -Bãng ©m do suy gi¶m kh truyÒn qua b¶n x−¬ng sä. -§¸m rèi m¹ch m¹c dùa trªn thµnh bªn n·o thÊt bªn. Gi·n n·o thÊt bªn - Ventriculomegaly -§¸m rèi m¹ch m¹c “§ung ®−a” “Dangling” trong n·o thÊt. Ventriculomegaly -Bê viÒn n·o thÊt bªn ®−îc x¸c ®Þnh râ trong Ventriculomegaly Ventriculomegaly Dangling Choroid Plexus Gi·n n·o thÊt bªn nÆng khi §K>15mm „ Cã thÓ gäi lµ n·o óng thuû „ NÕu gi·n khu tró kh«ng kÌm theo bÊt th−êng kh¸c ë hÖ TK „ HÑp cÇu nèi „ NÕu kÌm theo bÊt th−êng kh¸c cña hÖ TK „ ThiÕu sãt èng thÇn kinh trung −¬ng „ BÊt th−êng ®−êng gi÷a Gi·n n·o thÊt bªn nÆng -KiÓm tra kü xem cã dÞ tËt kh¸c? - Xem cã dÞ tËt tim?. -NÕu cã dÞ tËt kh¸c ®i kÌmÆ BÊt th−êng vÒ gien 1.61 cm Gi·n n·o thÊt bªn nÆng trªn cóp c¾t Coronal -V¸ch trong suèt N·o óng thuû thÓ th«ng -Hai n·o thÊt bªn th«ng nhau -BÊt th−êng nÆng n·o óng thuû. ChÈn ®o¸n? Trµn dÞch toµn n·o(Hydranencephaly) „ ThiÕu toµn bé nhu m« n·o. „ Nguyªn nh©n do m¹ch m¸u. „ Viral „ Toxoplasmosis „ Kh«ng biÕt „ Mét b¸n cÇu ®¹i n·o biÕn thµnh dÞch. „ CÊu tróc ®−êng gi÷a b×nh th−êng. Hydranencephaly „ LiÒm ®¹i n·o „ ChÈn ®o¸n ph©n biÖt „ N·o óng thuû nÆng „ Tiªn l−îng rÊt xÊu Hè sau b×nh th−êng Hè sau b×nh th−êng Gi¶i phÉu siªu ©m hè sau BÓ lín b×nh th−êng <1.0 cm TiÓu n·o vµ bÓ lín b×nh th−êng Cerebellum Vermis Cisterna Magnum < 1.0 cm DÞ tËt Dandy-Walker BÓ lín > 10mm. Teo thuú nhéng Dandy-Walker Malformation „ Th−êng kÌm theo n·o óng thuû „ Cã thÓ ®¬n ®éc „ Kh«ng râ vÒ nguyªn nh©n bÖnh häc „ KÌm theo héi chøng vÒ gien vµ lÖch béi lÎ „ CÇn theo dâi sau khi sinh. „ Cã thÓ cÇn cÇu nèi n·o thÊt - bông Dandy-Walker Malformation -BÓ lín >1.5 cm -MÊt thuú nhéng ChÈn ®o¸n? TiÓu n·o-DÊu hiÖu qu¶ chuèi X X - Xo¸ bÓ lín -“DÊu hiÖu qu¶ chuèi” cña tiÓu n·o -Th−êng kÌm theo thiÕu hôt vÒ èng thÇn kinh Arnold-Chiari (Chiari type II) Malformation „ XuÊt hiÖn gÇn nh− trong tÊt c¶ c¸c tr−êng hîp thiÕu hôt vÒ èng thÇn kinh. „ G©y ra bëi sù di chuyÓn c¸c cÊu tróc cña hè sau xuèng d−íi qua lç chÈm. „ KÕt qu¶ lµ bÓ lín bÞ xo¸ vµ kh«ng nh×n thÊy trªn siªu ©m. „ G©y chÌn Ðp tiÓu n·o vµ thuú nhéng– DÊu hiÖu qu¶ chuèi “banana sign”. TiÓu n·o vµ bÓ lín b×nh th−êng DÊu hiÖu qu¶ chuèi DÊu hiÖu qu¶ chuèi th−êng kÌm theo c¸c thiÕu hôt vÒ èng thÇn kinh - Xo¸ bÓ lín -“H×nh qu¶ chuèi cña -tiÓu n·o”. ChÈn ®o¸n? ThiÕu hôt èng thÇn kinh-Cét sèng t¸ch ®«i „ ChÌn Ðp cña tiÓu n·o vµ thuú nhéng t¹o dÊu hiÖu qu¶ chuèi „ Tôt c¸c cÊu tróc hè sau xuèng d−íi còng th−êng t¹o nªn hai x−¬ng tr¸n nhän t¹o ra dÊu hiÖu“Qu¶ chanh” „ Møc ®é gi·n n·o óng thuû xuÊt hiÖn trong tÊt c¶ c¸c tr−êng hîp cét sèng t¸ch ®«i. „ Cã thÓ tõ nÆng ®Õn nhÑ. „ Th−êng cã bÊt th−êng vÒ nhiÔm s¾c thÓ. -Låi x−¬ng tr¸n dÊu hiÖu “ qu¶ chanh” th−êng thÊy trong thiÕu hô èng thÇn kinh Gi·n n·o thÊt bªn, ®¸m rèi m¹ch m¹c ®ung ®−a dÊu hiÖu “Dangling” - “Lemon Sign” “Lemon Sign” -Ph¶i nghÜ ®Õn thiÕu hôt èng thÇn kinh!! XX - Xo¸ bÓ lín - DÊu hiÖ “qu¶ chuèi” èng sèng t¸ch ®«i „ Cã thÓ kh«ng cã mµng. „ Tho¸t vÞ mµng n·o(Meningocele)-ThiÕu hôt ®−îc che bëi mét mµng máng. „ Tho¸t vÞ tuû sèng mµng n·o(Myelomeningocele) –XuÊt hiÖn m« thÇn kinh trong tói tho¸t vÞ. „ Th−êng thÊy ë vïng cïng côt. ThiÕu hôt èng thÇn kinh- èng sèng t¸ch ®«i KÝn ®¸o Tho¸t vÞ mµng tuû Tho¸t vÞ tuû,mµng tuû Occulta Meningocele Myelomeningocele Tho¸t vÞ mµng n·o 4 mm Cét sèng th¾t l−ng b×nh th−êng C¾t ®øng ngang cét sèng th¾t l−ng b×nh th−êng C¾t ngang cét sèng b×nh th−êng X−¬ng ho¸ ë phÝa bông th× ë trung t©m C¾t ®øng nang cét sèng èng sèng t¸ch ®«i Kh«ng thÊy dÊu hiÖu x−¬ng ho¸ ë th©n ®èt sèng Myelomeningocele Myelomeningocele Myelomeningocele B×nh th−êng x−¬ng ho¸ ë phÝa bông ë trung t©m „ X−¬ng ho¸ trung t©m „ Da cßn nguyªn vÑn Tho¸t vÞ mµng tuû nhá Tho¸t vÞ mµng tuû nhá Diagnosis? VIII. Nh÷ng bÊt th−êng Tho¸t vÞ thµnh bông VIII. Nh÷ng bÊt th−êng Teo gan bÈm sinh+trµn dÞch æ bông VIII. Nh÷ng bÊt th−êng VIII. Nh÷ng bÊt th−êng Søt m«i trong Trisomy-13 „ Hai m«i trªn Mòi VIII. Nh÷ng bÊt th−êng Søt m«i hë hµm Õch, kh«ng cã x−¬ng sèng mòi VIII. Nh÷ng bÊt th−êng Ngoµi nh÷ng dÞ tËt nãi trªn cßn rÊt nhiÒu dÞ tËt kh¸c nh−: + Héi chøng Down + ThiÓu s¶n x−¬ng + HÑp ph× ®¹i m«n vÞ + Nang thËn, thËn bät… + TËt thiÕu chi, thiÕu ngãn, thõa ngãn… VIII. Nh÷ng bÊt th−êng Trisomy-18 and Clinched Hands (bµn tay ®ãng ®inh) „ Hai tay „ RÊt kh«ng b×nh th−êng ThËn t¨ng ©m trong Trisomy-13 VIII. Nh÷ng bÊt th−êng 2. B¸nh nhau - VÞ trÝ: B¸m thÊp khi mÐp b¸nh nhau b¸m s¸t lç trong CTC, b¸m mÐp hoÆc tiÒn ®¹o khi mÐp b¸nh nhau b¸m ®Õn mÐp lç trong CTC hoÆc b¸m qua lç trong th× gäi lµ nhau tiÒn ®¹o. ViÖc chÈn ®o¸n ph¶i dùa vµo lóc th¨m kh¸m ë th× bµng quang c¨ng. Trong 3 th¸ng ®Çu vµ 3 th¸ng gi÷a: CÈn träng, trõ phi nhau tiÒn ®¹o trung t©m. VIII. Nh÷ng bÊt th−êng - ChiÒu dµy b¸nh nhau: + B×nh th−êng 2-5cm + Dµy khi > 5cm: §T§, Rh, N§ thai nghÐn… + Máng khi < 2cm: Thai kÐm ph¸t triÓn, ®a èi Ðp b¸nh nhau lµm máng ra vµ c¶n trë tuÇn hoµn mÑ-con, nªn cã chØ ®Þnh chäc hót vîi n−íc èi. VIII. Nh÷ng bÊt th−êng - HiÖn t−îng v«i ho¸: Th−êng chØ thÊy ë giai ®o¹n 3 th¸ng cuèi. Chia 3 ®é + §é 1: Ýt, ch−a t¹o h×nh vßng cung + §é 2: NhiÒu, t¹o h×nh nöa vßng cung mói nhau, r¶i r¸c c¶ b¸nh nhau. + §é 3: RÊt nhiÒu, t¹o h×nh vßng cung c¶ mói nhau, cã ë tÊt c¶ c¸c mói nhau. Nh−ng hiÖn t−îng nµy kh«ng cã ý nghÜa trong chÈn ®o¸n thai bi bÊt th−êng. VIII. Nh÷ng bÊt th−êng - Ch¶y m¸u sau nhau: XuÊt hiÖn h×nh t¨ng hoÆc hçn hîp ©m cã h×nh thÊu kÝnh hai mÆt m»n gi÷a b¸nh nhau vµ c¬ tö cung, nh−ng còng cã khi kh«ng cã h×nh ¶nh ®iÓn h×nh nh− trªn mµ cã h×nh trßn hoÆc bÇu dôc… - Chöa trøng: NhiÔm ®éc thai nghÐn, tö cung to h¬n b×nh th−êng, h×nh ¶nh nhiÒu ®iÓm s¸ng xen lÉn c¸c nang n−íc nhá (H×nh ¶nh tuyÕt r¬i), thÊy c¶ cÊu tróc thai, toµn phÇn vµ b¸n phÇn. CÇn chôp tim phæi th¼ng. VIII. Nh÷ng bÊt th−êng VIII. Nh÷ng bÊt th−êng - Ngoµi ra cßn nhiÒu tæn th−¬ng kh¸c ë b¸nh nhau: Nhåi m¸u kho¶ng liªn gai nhau, tæn th−¬ng t¹o hå huyÕt, tæn th−¬ng nhåi m¸u VIII. Nh÷ng bÊt th−êng D = 10mm VIII. Nh÷ng bÊt th−êng Nhau b¸m b×nh th−êng VIII. Nh÷ng bÊt th−êng Rau tiÒn ®¹o VIII. Nh÷ng bÊt th−êng Thai 28 tuÇn, ®au bông ra m¸u VIII. Nh÷ng bÊt th−êng VIII. Nh÷ng bÊt th−êng 3. N−íc èi B×nh th−êng n−íc èi trong, sè l−îng tuú thu«c vµo tuæi thai. ChÈn ®o¸n ®a èi: Chç dµy nhÊt > 8cm ChÈn ®o¸n thiÓu èi: Chç dµy nhÊt < 2cm Trªn líp c¾t vu«ng gãc. HoÆc ®o ë 4 vÞ trÝ råi chia trung b×nh. NÕu @ TB < 7 mmÆ èi Ýt @ TB = 7-10 mmÆ Gi¶m èiÆ theo dâi @ TB > 10mmÆ B×nh th−êng. VIII. Nh÷ng bÊt th−êng VÞ trÝ ®o 4 ®iÓm n−íc èi VIII. Nh÷ng bÊt th−êng VIII. Nh÷ng bÊt th−êng N−íc èi ®ôc trong c¸c tr−êng hîp sau: + ChÊt g©y. + Th¸ng cuèi: Bong da, chÊt th¶i thai nhi… + Ph©n xu trong suy thai + NhiÔm trïng èi + Ch¶y m¸u mµng ®Öm, nhau thai. VIII. Nh÷ng bÊt th−êng 4. D©y rèn + KÝch th−íc: Dµi, ng¾n + Cuèn cæ, vai, chi.... + TuÇn hoµn d©y rèn: L−u l−îng §M vµ TM rènÆ CÇn cã siªu ©m Doppler . Bông D©y rèn Nhau VIII. Nh÷ng bÊt th−êng VIII. Nh÷ng bÊt th−êng §Çu dß H×nh ¶nh Siªu ©m 3d H×nh ¶nh Siªu ©m 3d H×nh ¶nh Siªu ©m 3d H×nh ¶nh Siªu ©m 3d H×nh ¶nh Siªu ©m 3d H×nh ¶nh Siªu ©m 3d H×nh ¶nh Siªu ©m 3d Siªu ©m chÈn ®o¸n thai l−u Tiªu chuÈn chÈn ®o¸n trªn siªu ©m 1.Tói ph«i mÐo mã 2.Kh«ng cã tim thai 3.NÕu thai nhá: ThÊy ph«i l¨n trong tói ph«i. 4.NÕu thai to: Da ®Çu bong, chång khíp sä, thai nhá h¬n tuæi, èi ®ôc kh«ng ®Òu, bong da toµn th©n… L−u ý: CÇn dùa thªm vµo LS vµ XN. 70 mm ChÈn ®o¸n chöa ngoµI tc 1. L©m sµng: §au bông, chËm kinh, ra m¸u ¢§ 2. Siªu ©m: + Trùc tiÕp: Tói ph«i( thµnh t¨ng ©m dµy) + Gi¸n tiÕp: TC to, néi m¹c dµy, cã m¸u trong æ bông kÓ c¶ ch−a vì( 5 vÞ trÝ cã dÞch). Nang hoµng thÓ buång trøng. 3. XÐt nghiÖm: HCG < 10 ®v/l Æ (-). HCG > 2500 ®v/l Æ(+) Æ CÇn t×m kü. HCG = 10-2500 ®v/l Æ S¢ l¹i sau 24h Khèi c¹nh buång trøng ph¶i GEU loa vßi GEU 1 – Nang hoµng thÓ 2 GEU cã ph«i G E U GUE buång trøng cã tim thai(+) Geu 8 tuÇn G M¸u tô trong phóc m¹c Néi m¹c tö cung G E U GEU vµ thai trong tö cung, 6 SA Geu buång trøng ChÈn ®o¸n chöa ngoµI tc ChÈn ®o¸n chöa ngoµI tc ChÈn ®o¸n GEU §au bông, chËm khinh, ra m¸u hCG ChÈn ®o¸n s¬ bé + ChÈn ®o¸n s¬ bé cã tói èi trong buång TC ? Kh«ng cã tói èi trong buång tö cung, cã dÞch æ bông S¢ ®Çu dß ©m ®¹o GEU(±) Néi soi KiÓm tra hCG, S¢ ®Çu dß l¹i §iÒu trÞ phÉu thuËt néi soi méthotrexate IV = intra tubaire DÊu hiÖu sÈy thai „ §ang sÈy: Tói èi hay tói ph«i n»m ë eo hay cæ TC „ §· sÈy xong: Buång tö cung rçng, kh«ng cã tói èi vµ cÊu tróc mµng nu«i, cã Ýt dÞch trong buång TC „ Sãt rau: CÊu tróc t¨ng ©m kh«ng ®Òu trong buång tö cung, cã dÞch. Chóc c¸c b¹n may m¾n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSieu am san.pdf
Tài liệu liên quan