Bài giảng sinh học - Cấu tạo trong của thằn lằn

Những điểm nổi bật giữa bộ xương ếch và thằn lằn :

- Cột sống : có 8 đốt sống cổ : quan sát được mọi phía

- Lồng ngực : Bảo vệ nội quan, tham gia cử động hô hấp

- Xương đuôi dài :tham gia vào di chuyển trên cạn

ppt15 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 19/11/2013 | Lượt xem: 974 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Bài giảng sinh học - Cấu tạo trong của thằn lằn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
RẤT MONG SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA QUÝ THẦY CÔ ĐẾ BÀI GIẢNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN ! Bài : 39 CÊu t¹o trong cña th»n l»n I/ bé x­¬ng: - Hép sä - Hép sä - X­¬ng mÆt - X­¬ng mÆt Cét sèng: ng¾n - Cét sèng dµi: Cã 1 ®èt sèng cæ. - Cã 8 ®èt sèng cæ - Cã lång ngùc - 1 ®èt ch©m ®u«i - §èt sèng ®u«i nhiÒu - Chi trªn g¾n víi - Chi trªn g¾n víi x­¬ng ®ai vai. x­¬ng ®ai vai. - Chi d­íi g¾n víi - Chi d­íi g¾n víi ®ai h«ng ®ai h«ng Nh÷ng ®iÓm sai kh¸c næi bËt gi÷a bé x­¬ng Õch vµ th»n l»n: Cét sèng: cã 8 ®èt sèng cæ: Lång ngùc: X­¬ng ®u«I dài : quan s¸t ®­îc mäi phÝa. B¶o vÖ néi quan, tham gia cử động hô hấp Tham gia vµo di chuyÓn trªn c¹n. HÖ tiªu ho¸ HÖ tuÇn hoµn HÖ h« hÊp HÖ bµi tiÕt HÖ sinh dôc ? X¸c ®Þnh c¸c hÖ c¬ quan trªn s¬ ®å: II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG : 1.Tiªu ho¸: ? C¸c c¬ quan trong hÖ tiªu ho¸ cña th»n l»n cã nh÷ng thay ®æi g× so víi Õch?. èng tiªu ho¸ ®· ph©n ho¸ râ. Ruét giµ cã kh¶ n¨ng hÊp thô l¹i n­íc -> Ph©n ®Æc 2. TuÇn hoµn – h« hÊp: a/ TuÇn hoµn: Hai vßng tuÇn hoµn. Tim 3 ng¨n: + 2 t©m nhÜ: + 1 t©m thÊt: cã v¸ch hôt -> m¸u ®i nu«i c¬ thÓ Ýt bÞ pha h¬n so víi Õch. b/ H« hÊp: Phæi cã nhiÒu v¸ch ng¨n, nhiÒu m¹ch m¸u bao quanh, lµm t¨ng diÖn tÝch trao ®æi khÝ. ? T¹i sao th»n l»n vÉn lµ ®éng vËt biÕn nhiÖt?. Õch Th»n l»n Sù th«ng khÝ ë phæi nhê c¸c c¬ liªn s­ên co hoÆc gi·n -> thay ®æi thÓ tÝch lång ngùc. 3/ Bµi tiÕt: ThËn sau: cã kh¶ n¨ng hÊp thô l¹i n­íc -> n­íc tiÓu ®Æc. III/ thÇn kinh vµ gi¸c quan: 1. ThÇn kinh: - N·o tr­íc vµ tiÓu n·o ph¸t triÓn -> ho¹t ®éng ph¶n x¹ vµ cö ®éng phøc tạp h¬n so víi Õch vµ c¸. Bé n·o Õch Bé n·o th»n l»n 2. Gi¸c quan: Tai cã mµng nhÜ. M¾t cã 3 mÝ, mÝ thø 3 cã thÓ cö ®éng ®­îc, nh×n râ. Cã tuyÕn lÖ ®Ó cho m¾t kh«ng bÞ kh«. - B¶o vÖ néi quan vµ tham gia vµo h« hÊp; t¨ng diÖn tÝch trao ®æi khÝ; ho¹t ®éng ph¶n x¹ vµ cö ®éng linh ho¹t; Gi÷ n­íc cho c¬ thÓ; m¸u ®i nu«i c¬ thÓ Ýt bÞ pha trén. Chän côm tõ thÝch hîp hoµn thµnh néi dung b¶ng sau: B¶o vÖ néi quan vµ tham gia vµo h« hÊp Gi÷ n­íc cho c¬ thÓ T¨ng diÖn tÝch trao ®æi khÝ M¸u ®i nu«i c¬ thÓ Ýt bÞ pha trén Ho¹t ®éng ph¶n x¹ vµ cö ®éng linh ho¹t. Gi÷ n­íc cho c¬ thÓ HÖ tuÇn hoµn cña ®éng vËt nµo d­íi ®©y lµ tiÕn ho¸ h¬n? HÖ tuÇn hoµn th»n l»n. CÊu t¹o trong cña th»n l»n I/ Bé x­¬ng: II/ c¸c c¬ quan dinh d­ìng 1. Tiªu ho¸. 2. TuÇn hoµn – h« hÊp. 3. Bµi tiÕt. III/ ThÇn kinh vµ gi¸c quan. 1. ThÇn kinh. 2. Gi¸c quan.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_39_cau_tao_trong_cua_than_lan_0504.ppt
Tài liệu liên quan