Bài giảng sinh học lớp 7 - Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

I. Đa dạng của lớp chim

1.Nhómchim chạy .

_Học sinh quan sát hình 44.1 SGK trang 143

+Động vật nào đại diện cho nhóm chim chạy ?

_Đại diện cho nhóm chim chạy là

con đà điểu .

 

_Học sinh nghiên cứu thông tin SGK

+Nêu đặc điẻm về đời sống của

nhóm chim chạy?

_ Nhóm chim chạy hoàn toàn

không biết bay , thích nghi với

tập tính chạy trên thảo nguyên

và hoang mạc khô nóng

 

 

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 20/11/2013 | Lượt xem: 657 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng sinh học lớp 7 - Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ng­íi so¹n : Vò Träng Giang Líp : Sinh _kü 3 Tr­êng : Cao §¼ng S­ Ph¹m H¶i D­¬ng Bµi 44 : ®a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim Néi Dung I . §a d¹ng cña líp chim II. §Æc ®iÓm chung cña líp chim III. Vai trß cña líp chim §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim * Häc sinh nghiªn cøu th«ng tin SGK , Cã 4 lo¹i m«i tr­êng ®ã lµ : m«i tr­êng n­íc , m«i tr­êng kh«ng khÝ , m«i tr­êng ®Êt vµ m«i tr­êng sinh vËt . _Trong 4 lo¹i m«i tr­êng ®ã th× chim sèng ë nh÷ng m«i tr­êng nµo ? Tr¶ lêi : chim sèng ë c¸c m«i tr­êng ®ã la m«i tr­êng n­íc , m«i tr­íng kh«ng khÝ . _ Sù ph©n bè cña chim rÊt ®a d¹ng vµ phong phó . _HiÖn nay líp chim biÕt ®­îc 9600 loµi chia thµnh 27 bé , ë ViÖt Nam biÕt kho¶ng 830 líp _Chim ®­îc chia thµng 3 nhãm sin h th¸i lín : nhãm chim ch¹y , nhãm chim b¬i vµ nhãm chim bay . §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim 1.Nhãmchim ch¹y . _Häc sinh quan s¸t h×nh 44.1 SGK trang 143 +§éng vËt nµo ®¹i diÖn cho nhãm chim ch¹y ? _§¹i diÖn cho nhãm chim ch¹y lµ con ®µ ®iÓu . _Häc sinh nghiªn cøu th«ng tin SGK +Nªu ®Æc ®iÎm vÒ ®êi sèng cña nhãm chim ch¹y? _ Nhãm chim ch¹y hoµn toµn kh«ng biÕt bay , thÝch nghi víi tËp tÝnh ch¹y trªn th¶o nguyªn vµ hoang m¹c kh« nãng Ng¾n , yÕu Kh«ng ph¸t triÓn 2_3 ngãn Kh«ng cã Cao ,to kháe Gi¶m träng l­îng Gi¶m träng l­îng Ch¹y nhanh Tiªu gi¶m Ch¹y nhanh §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim 1.Nhãmchim ch¹y . Häc sinh hoµn thµnh b¶ng sau : Nh­ vËy :§Æc ®iÓm c¬ thÓ c¸nh ng¾n , yÕu , ch©n cao, to, kháe,cã 2_3 ngãn gióp cho ®µ ®iÓu thÝch nghi víi tËp tinh ch¹y nhanh . §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim 1.Nhãmchim ch¹y . Häc sinh nghiªn cøu th«ng tin SGK trang 143. +Bé ®µ ®iÓu gåm bao nhiªu loµi ? Vµ ph©n bè ë ®©u ? _Bé ®µ ®iÓu gåm 7 loµi ph©n bè ë Ch©u Phi , Ch©u MÜ vµ Ch©u §¹i D­¬ng. KÕt luËn : _ Nhãm chim ch¹y hoµn toµn kh«ng biÕt bay , thÝch nghi víi tËp tÝnh ch¹y trªn th¶o nguyªn vµ hoang m¹c kh« nãng _ §Æc ®iÓm c¬ thÓ c¸nh ng¾n , yÕu , ch©n cao, to, kháe,cã 2_3 ngãn gióp cho ®µ ®iÓu thÝch nghi víi tËp tinh ch¹y nhanh . _ Gåm 7 loµi ph©n bè ë Ch©u Phi , Ch©u MÜ vµ Ch©u §¹i D­¬ng. _ §¹i diÖn cho nhãm chim ch¹y lµ : ®µ ®iÓu . §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim 1.Nhãmchim ch¹y . 2. Nhãm chim b¬i . §¹i diÖn cña nhãm chim b¬i lµ con chim c¸nh côt _Hs nghiªn cøu th«ngtin SGK + Nªu ®Æc ®iÎm vÒ ®êi sèng cña Chim b¬i ? Chim c¸nh côt §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim 1.Nhãmchim ch¹y 2. Nhãm chim b¬i _ Nhãm chim b¬i hoµn toµn kh«ng biÕt bay ®i l¹i trªn c¹n vông vÒ Song thÝch nghi cao víi ®êi sèng b¬i léi trong biÓn. _Häc sinh nghien cøu th«ng tin SGK Hoµn thµnh b¶ng sau : §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim 1.Nhãmchim ch¹y 2. Nhãm chim b¬i Nh­ vËy ®Æc ®iÓm cÊu t¹o :c¸nh kháe , cã l«ng nhá ng¾n vµ dµy , kh«ng thÊm n­íc , ch©n ng¾n 4 ngãn cã mµng b¬i gióp cho chim c¸nh côt thÝch nghi víi lèi sèng b¬i léi . Kháe RÊt ph¸t triÓn 4 ngãn Cã Ng¾n B¬i B¬i kháe B¬i §Èy n­íc B¸nh l¸i §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim 1.Nhãmchim ch¹y 2. Nhãm chim b¬i +Bé chim c¸nh côt gåm bao nhiªu loµi , ph©n bè ë ®au ? _ Bé chim c¸nh côt gåm 17 loµi , sèng ë bê biÎn Nam b¸n cÇu KÕt luËn : + Nhãm chim b¬i hoµn toµn kh«ng biÕt bay ®i l¹i trªn c¹n vông vÒ Song thÝch nghi cao víi ®êi sèng b¬i léi trong biÓn + §Æc ®iÓm cÊu t¹o :c¸nh kháe , cã l«ng nhá ng¾n vµ dµy , kh«ng thÊm n­íc , ch©n ng¾n 4 ngãn cã mµng b¬i gióp cho chim c¸nh côt thÝch nghi víi lèi sèng b¬i léi . +Bé chim c¸nh côt gåm 17 loµi , sèng ë bê biÎn Nam b¸n cÇu + §¹i diÖn cña nhãm chim b¬i lµcon chim c¸nh côt . §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim 1.Nhãmchim ch¹y 2. Nhãm chim b¬i 3. Nhãm chim bay . HS quan s¸t hinh 44.3SGK trang 144. +Nªu tªn mét sè bé ®iÓn h×nh trong nhãm chim bay vµ ®¹i diÖn cña tõng bé ? +Cã nhËn xÐt g× vÒ sù ®a d¹ng , phong phó cña nhãm chim bay vµ m«i tr­êng sèng cña chóng ? _Nhãm chim bay rÊt ®a d¹ng , phong phó gåm hÇu hÕt c¸c loµi chim hiÖn nay . Lµ nh÷ng chim biÕt bay ë c¸c m­c ®é kh¸c nhau . Cã thÓ thÝch nghi víi nhiÒu lèi sèng kg¸c nhau nh­ b¬i léi , ¨n thÞt . _Trong khu«n khæ chóng ta chØ nghiªn cøu mét sè ®¹i diªn trong nhãm : Bé gµ (chim ®µo bíi ):C«ng vµ gµ rõng Bé ngçng(chim ë n­íc) VÞt trêi vµ ch©n vÞt trêi Bé chim ­ng(chim ¨n thÞt ban ngµy)_chim c¾t Bé có (chim ¨n thÞt ban ®ªm)_có lîn Ngçng Gµ Chim ­ng Có VÞt trêi Gµ rõng C¾t ®ªn Có lîn §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim II.§Æc diÓm chung cña líp chim. _§Ó t×m hiÓu ®Æc ®iÓm chung cña líp chim , c¸c em h·y hoµn thµnh b¶ng sau : L«ng vò C¹n , n­íc , kh«ng C¸nh Má sõng bao bäc 4 ng¨n Phæi vµ m¹ng tói khÝ §Î trøng H»ng nhiÖt §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim II.§Æc diÓm chung cña líp chim. KÕt luËn :§Æc ®iÓm chung cña líp chim _M×nhcã l«ng vò bao phñ _Chi tr­íc biÕn ®æi thµnh c¸nh. _Cã má sõng. _Phæi cã mang èng khÝ , cã tói khÝ tham gia h« hÊp _Tim 4 ng¨n , m¸u ®á t­¬inu«i c¬ thÓ . _Trøng cã vá ®¸ v«i , ®­îc Êp nhê th©n nhiÖt cña bè mÑ . Lµ ®éng vËt h»ng nhiÖt . §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim II.§Æc diÓm chung cña líp chim. III. Vai trß cña líp chim . 1. Lîi Ých . _Häc sinh nghiªn cøu th«ng tin SGK, trang 145. +KÓ tªn mét sè lo¹i chim vµ t¸c dông cña nã víi cuäc sèng con ng­êi ? _VÝ dô :+Chim s¸o , vÑt , chim vµnh khuyªn .....lµm c¶nh +Cung cÊp thùc phÈm nh­ : Gµ , vÞt , ngan, ngçng +Chim cho l«ng nh­ : vÞt , ngan , ngçng . §Ó lµm ch¨n , ®Öm + ChÝm ¨n måi nh­: có mÌo b¾t chuét vµo ban ®ªm , chim ­ng , chim ®¹i bµng +Chim bå c©u ®­a th­ ..... +Ngoµi t¸c dông ®èi víi con ng­êi chim cßn cã vai trß g× trong tù nhiªn ? _Chim Gióp c©n b»ng sinh th¸i . Gióp ph¸t t¸n c©y rõng §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim I. §a d¹ng cña líp chim II.§Æc diÓm chung cña líp chim. III. Vai trß cña líp chim . 1. Lîi Ých . 2. T¸c h¹i . + KÓ tªn mét sè loµi chim cã h¹i ? _Chim ¨n qu¶ :chµo mµo , vÑt ....Chim ¨n c¸ :Bãi c¸ ....Ngoµi ra chim cßn lµ ®éng vËt trung gian truyÒn bÖnh . KÕt luËn : _Chim cã vai trß quan träng : +§èi víi ®êi sèng con ng­êi : chim lµm c¶nh , cung cÊp thùc phÈm , l«ng chim lµm ch¨n , ®Öm .... +Trong thiªn nhiªn :Gióp ph¸t t¸n c©y rõng , c©n b»ng hÖ sinh th¸i. _Tuy nhiªn chim cã mét sè t¸c h¹i nh­: chim ¨n h¹t , qu¶, c¸ ... Lµ ®éng vËt trung gian truyÒn bÖnh ... Bµi tËp : §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim Cã mét sè con vËt sau: gµ tre, chim có lîn, vÞt, c«ng, vÞt trêi, chim hoµng yÕn, ®µ ®iÓu Ch©u Phi, chim c¸nh côt, ®¹i bµng, thiªn nga, ngçng le. H·y ph©n lo¹i chóng vµo 3 nhãm chim ! Chim c¸nh côt. Gµ tre, chim có lîn, vÞt, c«ng, vÞt trêi, chim hoµng yÕn, ®¹i bµng, thiªn nga, ngçng le. §µ ®iÓu §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña chim VÒ nhµ : . Häc bµi theo hÖ thèng c©u hái SGK .Thu thËp ¶nhmét sè lo¹i chim .§äc tr­íc bµi 45

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_44_6621.ppt
Tài liệu liên quan