Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp

Chương 3: Nguồn tài trợ của DN

1. Khái niệm và phân loại các nguồn tài trợ

2. Cơ cấu tài sản và chiến lược tài trợ

3. Các nguồn tài trợ

pdf11 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Khái niệm và phân loại các nguồn tài trợ 2. Cơ cấu tài sản và chiến lược tài trợ 3. Các nguồn tài trợ 25/06/2011 B02001 - Chương 3: Nguồn tài trợ 1 của DN Chương 3: NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DN 2. Khái niệm và phân loại nguồn tài trợ 1.1. Khái niệm: Nguồn tài trợ là nguồn vốn cho nhu cầu vốn đầu tư nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của doanh nghiệp được thường xuyên và liên tục. 1.2. Phân loại nguồn tài trợ: - Căn cứ vào tính sở hữu: Nợ phải trả và vốn CSH - Căn cứ vào phạm vi phát sinh: nguồn nội sinh và nguồn ngoại sinh - Căn cứ vào thời hạn sử dụng: tài trợ ngắn hạn và tài trợ dài hạn 25/06/2011 B02001 - Chương 3: Nguồn tài trợ 2 của DN Chương 3: NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DN - Các nguồn tài trợ ngắn hạn * Các khoản nợ phải trả người bán. * Các khoản khách hàng ứng trước. * Thuế và các khoản phải nộp NN. * Các khoản phải trả công nhân viên. * Các khoản phải trả khác. * Vay ngắn hạn ngân hàng, tổ chức tín dụng. 25/06/2011 B02001 - Chương 3: Nguồn tài trợ 3 của DN Chương 3: NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DN - Nguồn tài trợ dài hạn: + Vốn cổ phần thường + Cổ phần ưu đãi + Trái phiếu công ty + Vay dài hạn ngân hàng, các tổ chức tín dụng + Thuê tài sản 2. Cơ cấu tài sản và chiến lược tài trợ 2.1. Phân loại tài sản: - Tài sản thường xuyên: TSCĐ và TSLĐ thường xuyên - Tài sản lưu động tạm thời: nguyên vật liệu, tiền mặt 25/06/2011 B02001 - Chương 3: Nguồn tài trợ 4 của DN Chương 3: NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DN 2.2. Chiến lược tài trợ trong DN - Chính sách tài trợ bảo thủ - Chính sách tài trợ mạo hiểm - Chính sách tài trợ phù hợp với tính chất TS 25/06/2011 B02001 - Chương 3: Nguồn tài trợ 5 của DN Chương 3: NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DN 3. Các nguồn tài trợ 3.1. Tín dụng thương mại - Khái niệm: TDTM là hình thức mua bán mà tiền hàng được thanh toán sau khi mua hàng - Các yếu tố tạo nên một chính sách TDTM: đời sống sản phẩm, mức độ rủi ro ở khách hàng, tiềm lực tài chính của khách hàng, thời hạn bán chịu, chiết khấu thanh toán. - Công cụ tài chính liên quan đến tín dụng thương mại: lệnh phiếu và hối phiếu. 25/06/2011 B02001 - Chương 3: Nguồn tài trợ 6 của DN Chương 3: NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DN 3.2. Vốn chiếm dụng (nợ tích lũy) - Khái niệm: vốn chiếm dụng là những khoản nợ phải trả nhưng chưa đến hạn thanh toán như: phải trả người bán, phải trả lương cho cán bộ công nhân viên, các khoản phải nộp NSNN - Đặc điểm của vốn chiếm dụng: không trả lãi cho các khoản nợ này, và nguồn vốn chiếm dụng chủ yếu là vốn ngắn hạn. 25/06/2011 B02001 - Chương 3: Nguồn tài trợ 7 của DN Chương 3: NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DN 3.3. Tín dụng ngân hàng. - Khái niệm: là những khoản vay từ ngân hàng - Đặc điểm: là những nguồn tài trợ ngắn hạn hoặc dài hạn; phải trả lãi vay. 3.4. Thuê tài sản - Khái niệm: thuê tài sản là hoạt động, trong đó bên sở hữu tài sản đồng ý nhường cho bên thuê quyền sử dụng tài sản trong một thời gian và bên thuê phải trả cho bên sở hữu tài sản một số tiền để nhận được quyền sử dụng tài sản đó. 25/06/2011 B02001 - Chương 3: Nguồn tài trợ 8 của DN Chương 3: NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DN - Các loại hình thuê tài sản: thuê hoạt động và thuê tài chính. - Các lợi ích trong thuê tài sản: tránh rủi ro do tài sản lạc hậu, hình thức thuê linh hoạt, chi phí thuê được tính vào chi phí trước thuế TNDN. 3.5. Trái phiếu - Khái niệm: là giấy xác nhận nợ do người đi vay phát hành xác nhận vốn vay phải trả theo lãi suất cố định trong một khoảng thời gian nhất định. 25/06/2011 B02001 - Chương 3: Nguồn tài trợ 9 của DN Chương 3: NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DN - Đặc điểm: tài trợ bằng trái phiếu khi DN cần số vốn lớn, việc phát hành cần có định chế TC trung gian - Phân loại trái phiếu: trái phiếu không lãi và trái phiếu có tính lãi. - Ưu nhược điểm của hình thức tài trợ bằng trái phiếu. 3.6. Vốn chủ sở hữu - Khái niệm: vốn chủ sở hữu là nguồn vốn riêng của bản thân doanh nghiệp. Bao gồm vốn cổ phần và lợi nhuận để lại. 25/06/2011 B02001 - Chương 3: Nguồn tài trợ 10 của DN Chương 3: NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DN - Vốn cổ phần: bao gồm cổ phần thường và cổ phần ưu đãi. - Lợi nhuận để lại: là phần lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức, trích lập các quỹ. Lợi nhuận giữ lại phụ thuộc vào chính sách cổ tức của công ty. 25/06/2011 B02001 - Chương 3: Nguồn tài trợ 11 của DN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_tai_chinh_doanh_nghiep_chuong_3_nguon_tai_tro_cua.pdf