Bài giảng Tập lệnh simatic plc s7-200

Timer là bộtạo thời gian trễgiữa tín hiệu điều

khiển và tín hiệu tác động.

IN: ngõ vào tín hiệu điều khiển.

PT (Preset Time): ngõ vào đặt thời gian.

„Có 3 loại Timer: TON, TOF và TONR.

„Mỗi loại Timer chia làm 3 nhóm có độphân giải

(Resolution) 1ms, 10ms và 100ms.

„Thời gian trễcủa Timer = R * PT

„Timer có 2 thông số: T-word chứa giá trị đếm

thới gian của Timer và tiếp điểm tác động T-bit.

„Khi giá trị đếm tức thời ≥giá trị đặt trước thì

T-bit =1

pdf26 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 07/10/2013 | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tập lệnh simatic plc s7-200, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 7: TẬP LỆNH SIMATIC PLC S7-200 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 2 NHÓM LỆNH VỀ BIT „ LOAD LD I0.0 „ LOAD NOT LDN I0.0 „ OUTPUT = Q0.0 „ SET S Q0.0, 5 „ RESET R Q0.0, 10 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 3 LỆNH VỀ TIẾP ĐIỂM ĐẶC BIỆT „ Lệnh đảo „ Lệnh Negative „ Lệnh Positive „ SM0.4: tạo xung 1 phút „ SM0.5: tạo xung 1 giây „ SM0.0: luôn đóng „ SM0.1: chỉ đóng trong vòng quét đầu tiên NOT N P 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 4 Ví dụ: I0.0 Q0.0 Q0.1 Q0.2 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 5 LỆNH VỀ ĐẠI SỐ BOOLE „ AND LD I0.0 A I0.1 „ AND NOT LD I0.0 AN I0.1 „ OR LD I0.0 O I0.1 „ OR NOT LD I0.0 ON I0.1 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 6 LỆNH VỀ TIMER „ Timer là bộ tạo thời gian trễ giữa tín hiệu điều khiển và tín hiệu tác động. IN: ngõ vào tín hiệu điều khiển. PT (Preset Time): ngõ vào đặt thời gian. „ Có 3 loại Timer: TON, TOF và TONR. „ Mỗi loại Timer chia làm 3 nhóm có độ phân giải (Resolution) 1ms, 10ms và 100ms. „ Thời gian trễ của Timer = R * PT „ Timer có 2 thông số: T-word chứa giá trị đếm thới gian của Timer và tiếp điểm tác động T-bit. „ Khi giá trị đếm tức thời ≥ giá trị đặt trước thì T-bit =1. 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 7 Sử dụng TIMERs 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 8 Ví dụ Timer loại TON 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 9 Ví dụ Timer loại TONR 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 10 Ví dụ Timer loại TOF 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 11 LỆNH VỀ COUNTER „ Counter là bộ đếm có chức năng đếm số cạnh lên của xung tác động. „ Gồm 3 loại: CTU, CTD và CTUD. CU, CD: ngõ vào xung. R: ngõ vào xóa LD: ngõ vào nạp. PV (Preset Value): ngõ vào đặt trước. „ Counter có 2 thông số: C-word chứa giá trị đếm tức thời và tiếp điểm tác động C-bit „ Khi giá trị đếm tức thời ≥ giá trị đặt trước thì C-bit =1. 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 12 Sử dụng Counter 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 13 Sử dụng bộ đếm CTU 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 14 Sử dụng bộ đếm CTD 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 15 Sử dụng bộ đếm CTUD 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 16 NHÓM LỆNH SO SÁNH = = 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 17 NHÓM LỆNH SO SÁNH >= 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 18 NHÓM LỆNH SO SÁNH <= 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 19 LỆNH DI CHUYỂN DỮ LIỆU „ Thực hiện việc di chuyển hoặc sao chép dữ liệu từ vùng này sang vùng khác trong bộ nhớ. „ Thực hiện di chuyển dữ liệu theo byte, word, Dword, real (32 bit) „ Dữ liệu có địa chỉ tại ngõ vào IN được di chuyển sang địa chỉ ngõ ra OUT. 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 20 Sử dụng lệnh MOVE 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 21 CHUYỂN ĐỔI Mà BCD – INTEGER 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 22 CHUYỂN ĐỔI Mà LED 7 ĐOẠN 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 23 BẢNG Mà LED 7 ĐOẠN 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 24 NHÓM LỆNH SỐ HỌC „Cộng „Trừ „Nhân „Chia „Tăng giá trị dữ liệu „Giảm giá trị dữ liệu 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 25 LỆNH TRUY CẬP THỜI GIAN THỰC „Bên trong PLC, từ CPU 214 có đồng hồ cho biết các thông số thời gian (năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, thứ) „Đây là các lệnh dùng để cài đặt và đọc thời gian thực của PLC. „Read_RTC: đọc thời gian thực PLC „ Set_RTC: cài đặt thời gian cho PLC 10/29/2007 TẬP LỆNH SIMATIC S7-200 26 Sử dụng lệnh truy cập thời gian „ Thời gian trong PLC được lưu trong 8 byte bộ nhớ dạng mã BCD. „ T là địa chỉ byte đầu tiên, dùng để lưu giá trị của năm. 0-99 1-12 1-31 0-23 0-59 0-59 0 1-7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong7_simatic.pdf
Tài liệu liên quan