Bài giảng toan học -Qui đồng mẫu nhiều phân số

I.-Mục tiêu :

- Học sinh hiểu thế nào là qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước tiến hành qui đồng mẫu nhiều

phân số .

- Có kỹ năng qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số) .

- Gây cho học sinh ý thức làm việc theo qui trình ,thói quen tự học (qua việc đọc và làm theo hướng dẫn của

SGK tr. 18) .

II.-Phương tiện dạy học:

- Sách Giáo khoa .

pdf5 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 21/11/2013 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng toan học -Qui đồng mẫu nhiều phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§ 5. QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Làm thế nào để các phân số 8 5; 3 2; 5 3; 2 1  cùng có chung một mẫu? I.- Mục tiêu : - Học sinh hiểu thế nào là qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số . - Có kỹ năng qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số) . - Gây cho học sinh ý thức làm việc theo qui trình ,thói quen tự học (qua việc đọc và làm theo hướng dẫn của SGK tr. 18) . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa . III Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2 ./ Kiểm tra bài cũ: - Phát biểu tính chất cơ bản của phân số ? - Thế nào là hai phân số bằng nhau ? - Phát biểu qui tắc để rút gọn một phân số . - Điền vào chỗ trống : 306 5; 305 4; 604 3; 603 2      3./ Bài mới : Giáo viên Học sinh Bài ghi - Từ bài tập kiểm tra học sinh nhận xét - GV giới thiệu qui đồng 30 25 6 5; 30 24 5 4 ; 60 45 4 3; 60 40 3 2         I .- Qui đồng mẫu hai phân số : Ví dụ : mẫu số là gì ? 30 25 6 5; 30 24 5 4 ; 60 45 4 3; 60 40 3 2         - Qua bài tập ?1 GV hướng dẫn cho học sinh thấy không chỉ có 40 là mẫu chung của hai phân số đã cho mà có thể lấy các mẫu chung là 80 120 , 160 . . . . - Học sinh làm ?1 160 100 8 5; 160 96 8 3 120 75 8 5; 120 72 5 3 80 50 8 5; 80 48 5 3                - Học sinh làm ?2 Như vậy ta đã biến đổi các phân số đã cho thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có cùng chung một mẫu . Cách làm này gọi là Qui đồng mẫu hai phân số II.- Qui đồng mẫu nhiều phân số : Ví dụ : Qui đồng mẫu các phân số sau : - Hình thành cho học sinh các bước thực hiện qui đồng mẫu nhiều phân số a) BCNN(2,5,3,8) = 120 b) 120 75 15.8 15.5 8 5; 120 80 40.3 40.2 3 2 120 72 24.5 24.3 5 3; 120 60 60.2 60.1 2 1             - Học sinh làm ?3 8 5; 3 2; 5 3; 2 1  MC = BCNN(2,5,3,8) = 120 120 75 15.8 15.5 8 5; 120 80 40.3 40.2 3 2 120 72 24.5 24.3 5 3; 120 60 60.2 60.1 2 1             Muốn qui đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau : - Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung . - Bước 2 : Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho - Học sinh nhắc lại nhiều lần các bước thực hiện để qui đồng mẫu nhiều phân số . từng mẫu) . - Bước 3 : Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng . 4./ Củng cố : - Để qui đồng mẫu nhiều phân số ta phải tìm ? Bài tập củng cố 28 và 29 SGK 5./ Dặn dò : Bài tập về nhà 30 và 31 SGK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf51_1296.pdf
Tài liệu liên quan