Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần xây dựng Thanh Niên đội 10

A) GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀCÔNG TRÌNH TRƯỜNG MẦM NON:

-) Địa điểm công trình: đường Bông Sao, phường 5, quận 8.

-) Chủ đầu tư: ban QLDA Khu Vực Đầu TưXD Q8.

-) Đơn vịthiết kế: công ty TNHH TưVấn Thiết KếXD – GTTL T- H.

-) Đơn vịgiám sát: công ty TNHH TưVấn Thiết KếThái An.

-) Đơn vịthi công: Liên Doanh Công Ty CổPhần XD thanh Niên và Công Ty CổPhần Gia Thy.

B) QUI MÔ CÔNG TRÌNH:

Công trình gồm 4 khối, trong đó khối B và D giống nhau. Công trình có một tầng trệt và một tầng lầu. Giải pháp nền móng ở đây là sửdụng móng cọc, cọc dài 24m và đựoc chia làm 3 đoạn mỗi đoạn dài 8m, mũi cọc dài 0.3m. Cọc được ép xuống nền đất. Cọc được đúc tại công trường. Có tất cả10 loại móng. Tường được xây bằng gạch. Mái lợp ngói.

pdf32 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 03/02/2013 | Lượt xem: 1243 | Lượt tải: 7download
Nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần xây dựng Thanh Niên đội 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang1 LÔØI CAÛM ÔN -------------- Trong suoát quaù trình hoïc taäp taïi khoa cô khí – xaây döïng cuûa tröôøng: Cao Ñẳng Kinh Tế– Công Nghệ TP.HCM. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn quí thaày coâ trong thôøi gian qua ñaõ heát loøng truyeàn ñaït kieán thöùc, kinh nghieäm quí baùu cuûa mình. Toâi xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán thaày Phaïm Gia Haäu, laø giaùo vieân tröïc tieáp höôùng daãn toâi trong suoát quaù trình laøm baøi. Caûm ôn Thaày ñaõ höôùng daãn, giuùp ñôõ, boå sung kieán thöùc phong phuù vaø boå ích cho em hoaøn thaønh baøi baùo caùo thöïc taäp naøy. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn các anh trong công ty Cổ Phần XD Thanh Niên Đội 10 ñaõ truyeàn ñaït kinh nghieäm cuûa theá heä ñi tröôùc cuûa mình baèng taát caû söï nhieät tình, loøng haêng say vaø taän tuî. Ñeå töø ñoù giuùp toâi coù caùi nhìn khaùch quan veà coâng vieäc. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn ñeán Ban Toång Giaùm Ñoác Công Ty Cổ Phần XD Thanh Niên, ñaõ taïo ñieàu kieän cho toâi hoïc hoûi nhieàu kieán thöùc saâu roäng maø toâi chöa töøng bieát. Sinh vieân Buøi Leâ Leä Haèng BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang2 NHAÄN XEÙT CUÛA ÑÔN VÒ HÖÔÙNG DAÃN .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Tp.HCM, ngaøy thaùng naêm 2008 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang3 NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Tp.HCM, ngaøy thaùng naêm 2008 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang4 B ÁO CÁO THỰC TẬP A) GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG MẦM NON: -) Địa điểm công trình: đường Bông Sao, phường 5, quận 8. -) Chủ đầu tư: ban QLDA Khu Vực Đầu Tư XD Q8. -) Đơn vị thiết kế: công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD – GTTL T- H. -) Đơn vị giám sát: công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Thái An. -) Đơn vị thi công: Liên Doanh Công Ty Cổ Phần XD thanh Niên và Công Ty Cổ Phần Gia Thy. B) QUI MÔ CÔNG TRÌNH: Công trình gồm 4 khối, trong đó khối B và D giống nhau. Công trình có một tầng trệt và một tầng lầu. Giải pháp nền móng ở đây là sử dụng móng cọc, cọc dài 24m và đựoc chia làm 3 đoạn mỗi đoạn dài 8m, mũi cọc dài 0.3m. Cọc được ép xuống nền đất. Cọc được đúc tại công trường. Có tất cả 10 loại móng. Tường được xây bằng gạch. Mái lợp ngói. C) Nhaät kyù coâng tröôøng: Ngaøy 24-03-2008: _Tham quan coâng trình. Ngaøy 25-03-2008: _ Thực tập bốc khối l ượng bê tông lót móng, bê tông đài móng _ coâng trường: lắp đặt cốt thép, coppa cột khối C, xây tường khối C, gia công cốt thép. Ngaøy 26-03-2008: _ Thực tập bốc khối lượng bê tông đà kiềng, giằng móng _ Coâng trường: đổ bê tông cột khối C, xây tường khối C, gia công cốt thép. Ngaøy 27-03-2008: _ Thực tập bốc khối lượng bê tông cột, sàn tầng trệt _ Coâng trường: lắp đặt cốt thép dầm khối B, xây tường khối C, gia công cốt thép. Ngaøy 30-03-2008: _ Thực tập bốc khối lượng thép móng cột. _Thaùo dôõ vaùn khuoân cột khối C, xây tường khối C, gia công cốt thép. Ngaøy 01-04-2008: _ Thực tập bốc khối lượng giằng móng, đà kiềng. _ Lắp Cốt thép sàn khối B, xây tường khối C. Ngaøy 02-04-2008: _ Thực tập bốc khối lượng giằng móng, đà kiềng. _ Lắp cốt thép sàn khối B, xây tường khối C. Ngaøy 03-04-2008: _ Thực tập: thống kê bốc khối lượng giằng móng, đà kiềng. _ Laép döïng coát theùp sàn. Ngaøy 04-04-2008: _ Ñoå beâ toâng sàn. _ Thực tập: xem đổ bê tông sàn. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang5 Ngaøy 07-04-2008: _ Lắp coppa dầm mái. _ Lắp coffa sàn khu D _ Thực tập: bốc khối lượng sàn dầm tầng 1, khối l ượng tường bố. Ngaøy 08-04-2008: _ L ắp coffa sàn khu D _ Thực tập: bốc khối lượng tường tầng trệt. Ngaøy 09-04-2008: _ Thực tập: bốc khối lượng tường tầng tr ệt(tt). _ Tieán haønh laép ñaët coát theùp dầm mái và chống thấm sê nô. Ngaøy 10-04-2008: _ Thực tập: bốc khối lượng tường tầng trệt(tt). _ Tieán haønh đổ bê tông daàm mái Ngaøy 11-04-2008( 10/3/08): nghỉ. Ngaøy 09-04-2008: _ Tieán haønh laép ñaët daøn giaùo, coffa saøn + daàm. _ Thực tập: bốc khối lượng tường tầng trệt(tt). Ngaøy 14-04-2008: _ Tieán haønh laép ñaët daøn giaùo, coffa saøn + daàm khu D. _ Tieán haønh đổ bê tông daàm mái. Ngaøy 15-04-2008: _ Tieán haønh laép ñaët coffa daàm mái . _ Tieán haønh laép ñaët daøn giaùo, coffa saøn + daàm khu D (tt). Ngaøy 16-04-2008: _ Tieán haønh laép ñaët coát theùp dầm m ái. _ Tieán haønh raûi coát theùp cho caùc oâ saøn + daàm. Ngaøy 17-04-2008: _ Tieán haønh dỡ coppa sàn khu B (t ầng 1). _ Tieán haønh đổ bê tông daàm m ái. Ngaøy 18-04-2008: _ Tieán haønh laép ñaët daøn giaùo, coffa saøn + daàm khu A (t ầng tr ệt). _ Tieán haønh raûi coát theùp cho caùc oâ saøn + daàm khu D (tt). Ngaøy 21-04-2008: _ Tieán haønh laép ñaët daøn giaùo, coffa saøn + daàm khu A (t ầng tr ệt). _ Tieán haønh lót cục kê dầm khu D. _ Vận chuyển cát để tô tường khối B. Ngaøy 22-04-2008: _ Laép ñaët daøn giaùo, coffa saøn + daàm khu A (tầng trệt). _ Tieán haønh tháo coppa dầm mái. Ngaøy 23-04-2008: _ Tieán haønh laép ñaët daøn giaùo, coffa saøn + daàm khối A. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang6 _ Tieán haønh đổ bê tông sàn, dầm khu D. Ngaøy 24-04-2008: _ Tieán haønh laép ñaët coát theùp dầm khối. _ Bảo dưỡng d ầm, s àn kh ối D. Ngaøy 25-04-2008: _ Tieán haønh baûo döôõng beâ toâng saøn daàm khối D. _ Laép döïng coát theùp cho dầm khối A taàng 1. D) MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TR ƯỜNG: 1) CÔNG TÁC DI DỜI, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG: Trong công tác giải phóng mặt bằng vấn đề di dời và giải tỏa là rất quan trọng nó ảnh hưởng đến giải pháp thiết kế kiến trúc và kết cấu. Do đó cần phải thực hiện tốt vấn đề trên. Dưới đây là việc giải tỏa nhà dân chưa được thực hiện. 2. Toå chöùc laùn traïi thi coâng : Laùn traïi taïm ñöôïc xaây döïng treân coâng tröôøng nhaèm muïc ñích phuïc vuï cho quaù trình thi coâng xaây laép. Khi coâng trình hoaøn thaønh thì soá laùn traïi taïm thôøi cuõng ñöôïc dôõû ñi, do ñoù möùc ñoä xaây taïm phaûi ñaûm baûo giôùi haïn ôû möùc thaáp nhaát b. Laùn traïi thi coâng : - Nhaø laøm vieäc cuûa ban chæ huy coâng tröôøng - Nhaø nghæ taïm cho coâng nhaân - Nhaø kho vật tư - Nhaø veä sinh. c. Boá trí toång maët baèng thi coâng : - Caên cöù vaøo dieän tích maët baèng khu ñaát xaây döïng coâng trình. - Caên cöù vaøo vò trí ñòa hình cuûa khu ñaát xaây döïng coâng trình. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang7 - Caên cöù vaøo tính chaát vaø ñieàu kieän xaây döïng coâng trình. Boá trí toång maët baèng thi coâng cho toaøn boä coâng tröôøng ñöôïc theå hieän treân baûn veõ thi coâng. a. Ñieän,nước phuïc vuï cho coâng tröôøng : Ñeå ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng tieán ñoä thi coâng coâng trình, söû duïng maùy moùc thieát bò phuïc vuï thi coâng ñöôïc ñaûm baûo an toaøn vaø ñuùng tính naêng kyõ thuaät. Caàn phaûi tính toaùn möùc tieâu thuï ñieän, nước cuûa toaøn boä coâng trình trong moät thôøi gian nhaát ñònh, treân cô sôû ñoù choïn tieát dieän daây daãn và đườngống phuïc vuï coâng tröôøng cho phuø hôïp. Bố trí tổng mặt bằng sao cho xe dễ dàng di chuyển. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang8 Bố trí bãi vật liệu gần nơi thi công, thuận tiện cho thi công. Cốt thép phải có mái che mưa nắng. Trường hợp phải để ngoài trời thì cốt thép phải kê một đầu cao, một đầu thấp và đặt trên nền cao, đất cứng, dễ thoát nước, không xếp trực tiếp trên nền đất. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang9 3) THI CÔNG BÊ TÔNG CỘT: Bê tông cột được trộn bằng máy trộn. Sau khi bê tông trộn theo cấp phối được vận chuyển lên tầng 1 bằng tời. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang10 Và được vận chuyển theo phương ngang bằng xe rùa. Công tác cốt thép cột được gia công tại công trường sau đó đưa vào để lắp vị đúng vị trí. Coppa cột được lắp 3 mặt mặt còn lại đổ bê tông đến đâu lắp đến đấy để tiện cho việc đổ bê tông. Giữa các mảng coppa đ ược liên kết với nhau bằng đinh, nêm chặt. Bê tông được đổ vào cột thông qua máng đổ. Dùng dây dọi kiểm tra tim và độ thẳng đứng của cột. Để tránh hiện tượng coppa gỗ hút ẩm bê tông ta phải tưới nước trước khi thực hiện đổ bê tông. Mặt khác để tránh hiện tượng phân tầng giữa cột tầng trệt và cột tầng 1 trước khi đổ bê tông ta đổ một lớp hồ dầu để tạo sự liên kết giữa các cột của các tầng. Chân ván khuôn cột có chừa một cửa nhỏ để làm vệ sinh trước khi đổ, kích thước cửa khoảng 30*40 cm và có nắp đậy được gia công sẵn. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang11 Cột được neo giữ, chống cho cột thẳng đứng bằng những thanh giằng ngang, giằng chéo để cố định ván khuôn cột. Cốt thép râu được đặt vào cột để đảm bảo sự liên kết giữa cột và tường. Trong công tác bê tông, khâu đầm là rất quan trọng, vì nó là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng bê tông. Đầm bê tông nhằm làm cho hỗn hợp bê tông được đặc chắc, bên trong không có lỗ trỗng.Bê tông cột đổ đến đâu thì đầm đến đấy. Yêu cầu của đầm là phải đầm kỹ, không bỏ sót và đảm bảo thời gian. Nếu đầm không đủ thời gian thì bê tôn không được lèn chặt, có thể bị rỗng rỗ. Nhưng ở đây ta thấy công tác đầm bê tông cột không được coi trọng. Đây là điểm khác nhau giữa lý thuyết và thi công ngoài thực tế. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang12 Công nhân dùng búa gõ xung quanh ván khuôn. Bê tông được bảo dưỡng bằng cách tưới nước. Sau 3 ngày tháo dỡ coppa cột, cấu kiện nào lắp sau thì được tháo trước và ngược lại cấu kiện lắp trước thì tháo sau. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang13 Bê tông sàn được đổ bằng bê tông thương phẩm LAFARGE, được đưa đến công trường bằng xe trộn. Bê tông tươi đưa đến công trường cần phải lấy mẫu để kiểm tra chất lượng bê tông. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang14 Công nhân đang rải xà dọc. Công nhân đang ghép coppa sàn. Coppa sàn là những tấm đặt trực tiếp lên dầm đỡ. Để đảm bảo chất lượng thi công, công tác coppa phải được kiểm tra và nghiệm thu một cách chu đáo. Yêu cầu giữa các tấm coppa ghép với nhau không có kẽ hở, độ cứng của tấm phải đảm bảo yêu cầu, mặt của tấm phải nhẵn, không bị cong vênh, nứt tách. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang15 Coppa dầm được gia công phía dưới sau đó đưa lên lắp để tiết kiệm thời gian cũng như việc lắp ghép coppa. Sau khi coppa được lắp xong được đưa vận chuyển lên để lắp vào đúng vị trí. Khi vận chuyển phải làm nhẹ nhàng tránh va chạm, xô đẩy làm ván khuôn bị biến dạng. Trong quá trình đổ bê tông phải thường xuyên kiểm tra hình dạng, kích thước của ván khuôn, nếu có biến dạng do dịch chuyển phải có biện pháp sử lý thích đáng và kịp thời. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang16 Các cây chống còn được giằng giữ với nhau bằng các thanh ngang. Để đảm bảo cây chống vững chắc, không lún, người ta đặt cây chống trên những tấm lót dày 4 -5 cm, những tấm ván này đặt trên mặt phẳng cố định. Ở giữa ván lót và chân cây chống có nêm điều chỉnh nhưng ở đây nêm lại không được sử dụng. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang17 Cây chống chữ T dùng để chống dầm. Cốt thép dầm sau khi gia công được lắp ghép theo đúng thiết kế về đường kính thép, số lượng thép: chịu lực, thép tăng cường, thép đai, khoảng cách giữa các thanh thép. Và được đặt đúng vị trí của dầm. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang18 Sau khi cốt thép dầm được lắp theo đúng thiết thì được đưa xuống vị trí của từng dầm. Trên thanh cốt thép chịu lực được đánh dấu khoảng cách của thép sàn. Trước khi đổ bê tông phải đặt những viên gạch, hộp coppa để chũa lỗ sau này đi đường ống, hộp thiết bị. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang19 Công tác lắp ghép cốt thép sàn, dầm được thực hiện xong ta tiến hành đặt những cục kê để đảm bảo lớp bê tông bảo vệ. Tư vấn giám sát kiểm tra cốt thép trước khi đổ bê tông. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang20 Trước khi bắt đầu đổ bê tông sàn, dầm phải tưới nước cho sàn, dầm. Tại chân cột trước khi đổ bê tông phải đổ một lớp hồ dầu để tránh hiện tượng cột bị phân tầng, không nên dùng xi măng khô để đổ vào, như thế sẽ không tạo được sự liên kết tốt giữa cột của các tầng. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang21 Không nên dùng những viên sỏi, đá để kê cốt thép. Cần thay những cục đá bằng những cục kê bằng bê tông đã được đúc sẵn để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ. Trước khi đổ bê tông cho sê nô cần đặt ống nước trào. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang22 Toàn cảnh sê nô Công nhân đang di chuyển vòi bơm bê tông. Để đảm bảo an toàn trong thi công cũng như tiết kiệm thời gian thi công, bê tông không rơi ra ngoài dầm nhiều cần sử dụng cầu công tác vững chắc, dễ di cuyển hơn. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang23 Bê tông đổ đến đâu đầm đến đấy. Dụng cụ để đầm bê tông sàn là đầm dùi. Khi sử dụng đầm dùi cần chú ý: +) Mỗi bước của đầm dùi a r5.1≤ (r: bán kính ảnh hưởng của đầm r = 20 ÷ 0 cm). +) Dừng đầm khi thấy bê tông trên bề mặt đầm phẳng, vữa xi măng nổi đều, các góc kín, nếu thấy nhiều gợn nước có vòng đầm tâm quanh đầm dùi hoặc nước đọng thành vũng thì hỗn hợp bê tông đã bị phân tầng. +) Thời gian đầm một chỗ là: 20 ÷ 40 giây. +) Khi di chuyển đầm dùi từ vị trí này sang vị trí khác phải rút từ từ, không đước tắt động cơ, để tránh để lại các lỗ rổng trong bê tông đã đầm. +) Khi đầm phải đầm đều tránh bỏ sót, tránh va chạm làm sai lệch vị trí cốt thép và hư hỏng ván khuôn. Công nhân đang dùng thước và trang để làm phẳng bề mặt bê tông sàn. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang24 Trong quá trình đổ bê tông cũng phải tưới. Toàn cảnh đổ bê tông sàn. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang25 Sau khi đổ bê tông xong ta tiến hành bảo dưỡng bê tông bằng cách tưới nứơc. Sau khi đổ bê tông được 2 tuần tiến hành tháo hệ thống cây chống, coppa (bê tông tươi có sử dụng phụ gia). Khi tháo dỡ ván khuôn phải có biện pháp tránh va chạm hoặc gây chấn động mạnh làm hư hỏng mặt ngoài, sức mẻ góc cạnh. Phải tháo từ trên xuống dưới, từ các bộ phận thứ yếu đến chủ yếu. Truớc khi tháo dỡ các cột chống phải tháo nêm, hộp cát ở chân cột chống. Trình tự tháo dỡ các cột chống, mức độ hạ thấp các nêm và hộp cát phải được thực hiện theo hướng dẫn trong thiết kế thi công. Những kết cấu sau khi tháo dỡ ván khuôn phải đợi bê tông đạt cường độ thiết kế mới cho phép chịu toàn bộ tải trọng. Ván khuôn, giàn giáo, cột chống đã tháo dỡ phải được cạo sạch vữa, nhổ sạch đinh, sửa chữa, phân loại, xếp gọn và bảo quản tốt BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang26 4) THI C ÔNG D ẦM M ÁI: Bê tông dầm mái được đưa lên bằng thủ công qua các công nhân. Coppa, cây chống dầm xiên. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang27 Lắp đặt cốt thép dầm xiên. Đổ bê tông dầm mái. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang28 Đây là hiện tượng cháy bê tông, cốt thép và côn nhân đang tiến hành chữa cháy. 5) THI CÔNG TƯỜNG: Gạch phải được nhúng nước trước khi xây để rửa bớt phấn bụi bám vào gạch, tăng khả năng liên kết của vữa với gạch và để gạch không hút nước trong vữa. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang29 Căng dây và nâng dây khi xây xong một lớp. Khi xây cần chú ý: mạch vữa phải đầy và không bị rỗ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHANG(BAO CAO THUC TAP).pdf