Câu hỏi tham khảo dùng cho Đồ án tốt nghiệp

1. Xác định gió nội và gió ngoại khác nhau như thế nào ?

• Gió nội :Là gió sinh ra trong lòng công trình do sự chênh lệch áp

lực nhiệt và áp lực khí động ?bốc lên mái.

• Gió ngoại :Là gió từ bên ngoài tác động trực tiếp lên bề mặt

ngoài kết cấu ?moment cho khung làm uốn cột.

2. Khi tính tải gió có cần tính gió động không ?(có hai thành phần gió tĩnh

và gió động)

• Tính gió động khi tính các công trình trụ, tháp, ống khói, cột điện,

thiết bị dạng cột, hành lang băng tải, các giàn giá lộ thiên, các

nhf nhiều tầng trên 40m, các khung nhà công nghiệp một tầng

một nhịp có độ cao trên 36m tỉ số độ cao trên nhịp lớn hơn 1,5

(điều 6.11 tiêu chuẩn VN 2737 – 1995)

pdf14 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 13/09/2016 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Câu hỏi tham khảo dùng cho Đồ án tốt nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
heùp thì phaûi theo bieåu ñoà bao moment ? • Vì treân bieåu ñoà bao moment theå hieän nhöõng moment lôùn nhaát trong daàm, do taûi troïng gaây ra, laø moment daàm phaûi chòu. Döïa vaøo bieåu ñoà bao moment ñeå boá trí, caét, uoán theùp seõ tieát kieäm ñöôïc theùp. 153. Vò trí ñaø kieàng ? • Naèm döôùi chaân töôøng taàng treät. 154. Giaûi thích vì sao ñaø kieàng khoâng ñöôïc keå ñeán trong sô ñoà khung, noù ñöôïc boá trí ñeå laøm gì ? • Ñaø kieàng thöôøng ñöôïc xem khoâng phaûi laø boä phaän cuûa khung ngang (thieân veà an toaøn) Vì thöôøng ñaø kieàng khoâng ñöôïc boá trí theo hai phöông, ñoä cöùng cuûa ñaø kieàng nhoû hôn ñoä cöùng cuûa daàm saøn, taïi vò trí ñaø kieàng coät coù chuyeån vò ngang, trong moät soá Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ - - 41 tröôøng hôïp khoaûng caùch töø ñaø kieàng ñeán maët treân cuûa moùng nhoû, neáu xem ñaø kieàng laø daàm khung thì giaù trò moment taïi chaân coät nhoû khoâng an toaøn ⇒khoâng ñöôïc keå ñeán trong sô ñoà tính toaùn. • Tuy nhieân ñaø kieàng coù aûnh höôûng nhaát ñònh ñoái vôùi khung nhö giaûm chieàu daøi tính toaùn, giaûm ñoä maûnh cuûa coät taàng treät vaø taêng ñoä cöùng khoâng gian cuûa coâng trìnhDo ñoù ñaø kieàng ñöôïc boá trí trong khung. 155. Taïi sao coát theùp thöôøng ñaët ñoái xöùng ? Noùi ngaén goïn caùch tính theùp ñoái xöùng ? • Ñeå tieän cho vieäc thi coâng (luùc ñaët theùp) ngöôøi ta thöôøng ñaët theùp ñoái xöùng neáu khoâng ngöôøi coâng nhaân deã bò nhaàm laãn. • Caùch tính theùp ñoái xöùng - Xaùc ñònh tröôøng hôïp leäch taâm Chieàu cao sô boä cuûa vuøng chòu neùn x = bR N n + Neáu x < 00hα : leäch taâm lôùn + Neáu x ≥ 00hα : leäch taâm beù - Tính coát theùp ñoái xöùng cho tröôøng hôïp leäch taâm lôùn x < 00hα Neáu x > 2a’ Neáu x ≤ 2a’ Fa = Fa’ = )'(' )5,0( 0 ahaR xheN o − +− Fa = Fa’ = )'( ' 0 ahRa Ne − - Tính coát theùp ñoái xöùng cho tröôøng hôïp leäch taâm beù x ≥ 00hα Neáu 02,0 heo ≤η Neáu 02,0 heo >η Tính laïi Tính laïi 00 0 )4,15,08,1( e h hhx ηα−+−= 000 )(8,1 heex ogh αη +−= Nhöng khoâng beù hôn 00hα Neáu beù hôn 00hα laáy x = 00hα Töø ñoù tính Fa = Fa’ = )'(' )5,0( 0 0 ahaR xhbxRNe n − −− 156. Khi tính khung ñoái xöùng, coù theå taän duïng tính chaát ñoái xöùng ñeå giaûm khoái löôïng tính toaùn, coâng vieäc ñoù theå hieän nhö theá naøo ? Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ - - 42 • Khi khung coù nhieàu nhòp baèng nhau & taûi troïng gioáng nhau trong caùc nhòp thì coù theå ñoåi thaønh khung 3 nhòp ñeå tính, noäi löïc ôû caùc nhòp giöõa laáy gioáng nhau. 157. Taïi sao nhaø lieân keá khoâng duøng bieän phaùp laép gheùp ? • Ñoái vôùi khung laép gheùp, vieäc taïo nuùt cöùng laø khoù khaên hôn nhieàu so vôùi khung toaøn khoái • Neáu duøng bieän phaùp laép gheùp thì thôøi gian thi coâng nhanh, nhöng ñoä cöùng cuûa khung laép gheùp keùm hôn ñoä cöùng cuûa khung toaøn khoái, vieäc xöû lyù caùc moái noái raát toán coâng vaø phöùc taïp. Khoâng duøng bieän phaùp laép gheùp khi thieát keá caùc nhaø lieân keá coù chieàu cao. 158. Taûi troïng gioù thì gaây ra moment vaäy trong khung choã naøo coù Mmin, Nmax, Qmin ? • Chaân coät gaàn truïc ñoái xöùng cuûa khung seõ coù giaù trò noäi löïc Mmin, Nmax, Qmin. 159. Trong TCXD moment do taûi troïng gioù gaây ra & moment do taûi troïng ñöùng gaây ra thì caùi naøo lôùn hôn ? • Moment do taûi troïng gioù gaây ra coù giaù trò lôùn hôn moment do taûi troïng ñöùng gaây ra(so vôùi maët moùng thì caùnh tay ñoøn cuûa moment do gioù gaây ra lôùn hôn ñoä leäch taâm cuûa taûi troïng ñöùng raát nhieàu). • Caùch khaùc : Tuyø thuoäc vaøo maët baèng vaø chieàu cao cuï theå, thoâng thöôøng nhaø cao > 10 taàng thì moment do taûi taûi troïng gioù nhoû hôn. Caùc coâng trình cao taàng thì phaûi tính cuï theå. 160. Lieân keát giöõa moùng vaø keát caáu beân treân laø gì ? Lieân keát taïi ñaâu ? • Moùng lieân keát vôùi keát caáu beân treân (coät) thöïc chaát laø ngaøm xoay laø vì moùng vaãn bò luùn nhöng khoâng bieán hình trong khoâng gian. • Lieân keát taïi maët treân moùng. 161. Khi naøo duøng lieân keát cöùng ? Khi naøo duøng lieân keát khôùp trong khi tính toaùn ? • taïi vò trí coù ñoä luùn lôùn so vôùi toaøn boä coâng trình, neáu duøng lieân keát cöùng seõ phaùt sinh öùng suaát phaù hoaïi do ñoù phaûi duøng lieân keát khôùp. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ - - 43 162. Lieân keát giöõa saøn chieáu nghæ & vaùch cöùng ? • Lieân keát giöõa saøn chieáu nghæ & vaùch cöùng laø lieân keát ngaøm (hvaùch/hb >3) 163. Caùc loaïi lieân keát nuùt khung ? Öu, khuyeát ñieåm cuûa noù ? • Nuùt khung coù theå laø lieân keát ngaøm cöùng (nuùt cöùng) cuõng coù theå laø lieân keát khôùp (goái ñôõ vì keøo) . 164. Taïi sao phaûi phaân oâ khi tính hoà nöôùc ? • Vì tính vôùi beå ñaøi, lieân keát xung quanh ôû phaàn giöõa vaø caùc phaàn goùc cuûa thaønh hoà khaùc nhau. 165. Trình töï tính toaùn hoà nöôùc ? Noäi löïc trong hoà nöôùc tính theo sô ñoà naøo cho thaønh, ñaùy, daàm hoà nöôùc ? Naép ? • Beå troøn : Khi tính taét thaønh töøng nhaùt theo chieàu saâu cuûa beå, boû qua TLBT chæ chuù yù ñeán löïc xoâ ngang. Moãi vaønh khuyeân khi caét daøy 1÷2m. Döôùi aùp löïc nöôùc, vaønh khuyeân laøm vieäc nhö caáu kieän keùo ñuùng taâm. - Neáu beå troøn troân döôùi ñaát : Tính löïc vôùi tröôøng hôïp beå roãng khoâng chöùa nöôùc maø chòu aùp löïc ñaát chuû ñoäng. - Neáu beå troøn ñaët treân ñaát, xem nhö beå roãng : Caét töøng vaønh khuyeân ñeå khaûo saùt ⇒ thaønh beå laøm vieäc neùn ñuùng taâm. • Thaønh beå phaúng : a bh • Beå thaáp : - Moãi maët cuûa thaønh beå laøm vieäc nhö moät baûn ngaøm 3 caïnh vaøo baûn ñaùy. - Caïnh thöù 4 laø töï do(khoâng naép, laép gheùp) , laø töïa ñôn (Naép toaøn khoái, an toaøn). - Taûi troïng : Aùp löïc nöôùc (daïng tam giaùc) boû qua TLBT, laøm vieäc nhö caáu kieän chòu uoán. • Beå cao : Thaønh beå chia laøm hai phaàn tính khaùc nhau. - Döôùi 3h/4 tính gioáng baûn ñöùng cuûa töôøng chaén ñaát. BEÅ THAÁP BEÅ CAO BEÅ DAØI 2 3 ≤ ≤ a h b a 2 3 > ≤ a h b a 2 3 < > a h b a Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ - - 44 - Treân 3h/4 (phaàn coøn laïi) tính nhö caáu kieän chòu keùo (neùn) ñuùng taâm. • Beå daøi : Thaønh beå : - Neáu h = a/2 : II khoâng coù. - I baûn ngaøm hai caïnh - II nhö consol ngaøm baûn ñaùy. TUA ÑÔN (TÖÏ DO) TUA ÑÔN • Ñaùy beå : - Baûn ñaùy beå : Ngaøm 4 caïnh (baûn ñaùy caùch saøn maùi ≥600 cm) - Daàm ñôn 2 ñaàu ngaøm. Traû lôøi caùch khaùc : • Xaùc ñònh sô ñoà tính toaùn cho toaøn boä keát caáu beå nöôùc nhö : daàm doïc, daàm ngang, baûn ñaùy, thaønh. • Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng • Tính noäi löïc • Tính coát theùp. • Kieåm tra haøm löôïng theùp. 166. Taïi sao theùp trong thaønh hoà nöôùc phaûi ñaët 2 lôùp ? • Khi tính thaønh hoà coù naép ñaäy, sô ñoà tính toaùn laø moät ñaàu ngaøm (ngaøm vaøo baûn ñaùy) & moät ñaàu khôùp, naép trong thaønh hoà coù hai giaù trò moment khaùc daáu nhau (ôû vò trí ngaøm vaø ôû nhòp) ⇒ Ñaët theùp hai lôùp ñeå chòu hai giaù trò moment ñoù. • Khi beå roãng ⇒ beå chòu aùp löïc gioù, maët ngoaøi thaønh beå chòu neùn, maët trong thaønh beå chòu keùo; khi beå ñaày nöôùc ⇒ maët ngoaøi thaønh beå chòu keùo, maët trong thaønh beå chòu neùn ⇒ ñaët theùp hai lôùp. 167. Hoà nöôùc duøng naép ñaäy coù caàn duøng daàm ñôõ naép hay khoâng ? Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ - - 45 • Neáu kích thöôùc maët baèng hoà nöôùc lôùn ⇒ Naép ñoå toaøn khoái ⇒ Duøng daàm ñôõ naép. • Neáu kích thöôùc maët baèng hoà nöôùc nhoû ⇒ Naép laép gheùp ⇒ khoâng caàn duøng daàm ñôõ naép. 168. Daàm ñaùy beå ñöôïc tính theo sô ñoà naøo ? • Daàm ñaùy hoà nöôùc ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài (khoâng cho pheùp nöùt) 169. Taïi sao phaûi ñaët hoà nöôùc caùch maët saøn maùi ≥60cm ? • Nhaèm muïc ñích söûa chöõa. 170. Taïi sao phaûi môû naép hoà taïi goùc ? • Nhaèm tieän cho vieäc söûa chöõa. • Traùnh hieän töôïng taäp trung öùng suaát. ÖÙng suaát ôû giöõa naép hoà lôùn ⇒ Khoâng neân môû naép thaêm giöõa naép hoà nöôùc. ÖÙng suaát ôû goùc naép hoà nhoû, ôû ñaây coøn coù daàm naép, coät ⇒ Neân môû naép thaêm ôû ñaây. 171. Caùch tính caàu thang xoaén ? Baäc ñuùc rieâng hay laøm vaùn khuoân ? • Daàm thang : Tính nhö caáu kieän chòu uoán xoaén ñoàng thôøi. • Baäc thang : Tính nhö daàm consol • Khi thi coâng : Baäc thang ñöôïc ñuùc rieâng nhö caàu thang xöông caù. 172. Phöông phaùp tính caàu thang ? • Tính theo sô ñoà daàm ñôn (hai ñaàu ngaøm hay hai ñaàu khôùp), Tính theo sô ñoà naøo thì ñaët theùp theo sô ñoà ñaáy 173. Trong caàu thang taïi sao ñaët theùp muõ ? Caùch thi coâng ? • Ñaët theùp muõ laø ñeå chòu moment aâm vì goái töïa trong caàu thang laø goái baùn ngaøm. Khi tính toaùn ñeå ñôn giaûn, xem noù nhö goái ñôn. • Vaùch cöùng ñöôïc boá trí trong coâng trình ñeå chòu taûi troïng ngang, choáng xoaén. 174. So saùnh khung vaø vaùch cöùng ? • Heä keát caáu khung : Coù khaû naêng taïo ra caùc khoâng gian lôùn, linh hoaït thích hôïp cho caùc coâng trình coâng coäng. Heä keát caáu khung coù sô ñoà laøm vieäc roõ raøng, nhöng laïi coù nhöôïc ñieåm laø keùm hieäu quaû khi chieàu cao coâng trình lôùn. Trong thöïc teá keát caáu khung BTCT ñöôïc söû duïng cho caùc coâng trình coù chieàu cao ñeán 20 taàng Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ - - 46 ñoái vôùi caáp phoøng choáng ñoäng ñaát ≤7, 15 taàng ñoái vôùi nhaø trong vuøng coù chaán ñoäng ñoäng ñaát caáp 8 vaø 10 taàng ñoái vôùi ñoäng ñaát caáp 9 • Heä keát caáu vaùch cöùng : Coù theå ñöôïc boá trí thaønh heä thoáng theo 1 phöông, 2 phöông hoaëc lieân keát laïi thaønh caùc heä khoâng gian lôùn goïi laø loõi cöùng. Ñaëc ñieåm quan troïng cuûa loaïi keát caáu naøy laø khaû naêng chòu löïc ngang toát neân thöôøng ñöôïc söû duïng cho caùc coâng trình coù chieàu cao treân 20 taàng. Tuy nhieân ñoä cöùng theo phöông ngang cuûa caùc vaùch cöùng toû ra laø hieäu quaû ôû nhöõng ñoä cao nhaát ñònh, khi chieàu cao coâng trình lôùn thì baûn thaân vaùch cöùng phaûi coù kích thöôùc ñuû lôùn, maø ñieàu ñoù thì khoù coù theå thöïc hieän ñöôïc. Ngoaøi ra, heä thoáng vaùch cöùng trong coâng trình laø söï caûn trôû ñeå taïo khoâng gian roäng. Trong thöïc teá loaïi keát caáu vaùch cöùng thöôøng ñöôïc söû duïng hieäu quaû cho caùc coâng trình nhaø ôû, khaùch saïn coù ñoä cao khoâng quaù 4 taàng ñoái vôùi caáp phoøng choáng ñoäng ñaát ≤ 7. Ñoä cao giôùi haïn bò giaûm ñi neáu caáp phoøng choáng ñoäng ñaát cuaû nhaø cao hôn. 175. Caùch tính khung vaø vaùch cöùng ? Quan nieäm khi tính ? Taïi sao choïn phöông phaùp Khanzi ? Quan nieäm khi tính vaùch cöùng : • Caùc baûn saøn tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng cuûa noù, caùc caáu kieän thaúng ñöùng chòu taûi (töôøng hoaëc loõi) ngaøm vaøo moät moùng cöùng vaø ñoä cöùng khoâng ñoåi theo chieàu cao nhaø. • Ñeå cho caùc vaùch cöùng coù bieán daïng ñoàng ñieäu, ta cuõng giaû thuyeát raèng löïc caét khoâng gaây ra bieán daïng tröôït trong caùc coät töôøng. Beà daøy cuûa vaùch cöùng khoâng ñoåi hoaëc thay ñoåi cuøng moät quy luaät treân chieàu cao coâng trình. • Taám cöùng cuûa coâng trình laø ñieåm maø hôïp löïc cuûa taûi troïng ngang ñi qua ñoù chæ gaây cho coâng trình caùc chuyeån vò thaúng coøn chuyeån vò xoay baèng 0. • Vaùch cöùng khoâng coù bieán daïng tröôït boû qua ñoä cöùng choáng xoaén thuaàn tuyù 176. Aûnh höôûng cuûa gioù ñeán vaùch cöùng ? Nhaø coù vaùch cöùng coù caàn ñeán lanh toâ cöûa khoâng ? • Vaùch cöùng chòu ñöôïc taûi troïng gioù, aùp löïc gioù coù aûnh höôûng ñeán kích thöôùc vaùch cöùng. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ - - 47 • Neáu vaùch coù loã môû nhoû (e≤50cm) phaûi ñaët taêng cöôøng ít nhaát 2 Φ12 ôû moãi bieân & moãi goùc loã môû; Neáu vaùch coù loã môû lôùn neân choïn giaûi phaùp taêng chieàu daøy thaønh vaùch quanh loã & caáu taïo thaønh vaùch döôùi daïng daàm bao. Ñoái vôùi caùc vaùch coù loã khi thieát keá phaûi caáu taïo theâm theùp ôû khu vöïc bieân cuûa caùc coät, vaùch cöùng cuõng nhö cho caùc daàm lanh toâ. 177. Khi vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang (vaùch cöùng chòu löïc), khi caû khung vaø vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang (caû heä cuøng chòu löïc). Taïi sao boá trí vaùch cöùng ôû choã naøy maø khoâng boá trí ôû choã khaùc ? • Khi vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang, phaûi boá trí ít nhaát 3 vaùch cöùng trong moät ñôn nguyeân. Truïc cuûa 3 vaùch cöùng khoâng ñöôïc gaëp nhau taïi moät ñieåm. • Neân boá trí sao cho taâm vaùch cöùng truøng vôùi taâm khoái löôïng cuûa noù. Trong tröôøng hôïp chæ ñoái xöùng veà ñoä cöùng maø khoâng ñoái xöùng veà kích thöôùc hình hoïc thì khi vaät lieäu laøm vieäc ôû giai ñoaïn deûo döôùi taùc duïng lôùn nhö ñoäng ñaát vaãn coù theå daãn tôùi söï thay ñoåi ñoä cöùng. Ñieàu naøy seõ gaây ra bieán daïng vaø chuyeån vò khaùc nhau trong caùc vaùch cöùng khaùc nhau. Heä quaû laø söï ñoái xöùng veà ñoä cöùng bò phaù vôõ vaø phaùt sinh ra caùc taùc ñoäng xoaén raát nguy hieåm ñoái vôùi coâng trình. • Khoâng neân choïn khoaûng caùch giöõa caùc vaùch cöùng töø vaùch ñeán bieân quaù lôùn. • Neáu giôùi haïn cuûa taàng chòu neùn tìm ñöôïc keát thuùc trong lôùp ñaát coù modul bieán daïng E < 50 kg/ cm2 thì giôùi haïn neàn caàn laáy ñeán ñoä saâu maø taïi ñoù btgl σσ 1,0= . • Caáu taïo moùng beø gioáng nhö caáu taïo saøn. Do aùp löïc cuûa ñaát döôùi ñaùy moùng khaù lôùn (so vôùi taûi troïng treân saøn nhaø), coù theå ñaït töø 10 T/m2 ñeán 30 T/m2 neân keát caáu moùng beø raát naëng chieàu daøy baûn moùng coù theå laáy sô boä khoaûng 1/6 ñeán 1/10 nhòp cuûa baûn, chieàu cao söôøn baèng khoaûng 1/6 ñeán 1/8 khoaûng caùch 2 coät caïnh nhau. • Khi khoaûng caùch caùc coïc lôùn hôn 6d thì aûnh höôûng laãn nhau giöõa caùc coïc coù theå boû qua (coïc chòu taûi rieâng leû) Neáu khoaûng Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ - - 48 caùch caùc coïc < 3d thì hieäu öùng nhoùm xuaát hieän. Do ñoù khoaûng caùch trong 1 moùng coïc thoâng thöôøng coù theå ñöôïc boá trí töø 3d ñeán 6d. • Coïc caàn phaûi ngaøm cöùng vaøo ñaøi trong nhöõng tröôøng hôïp sau : Thaân coïc naèm trong lôùp ñaát yeáu (caùt xoáp, ñaát seùt deûo, ñaát seùt deûo chaûy, buøn, than buøn) - Taïi vò trí tieáp xuùc löïc neùn truyeàn leân coïc vôùi ñoä leäch taâm vöôït ra ngoaøi phaïm vi nhaân cuûa tieát dieän coïc. - Coïc chòu taûi troïng ngang. Luùc ñoù neáu caùc coïc khoâng ñöôïc ngaøm cöùng vaøo ñaøi thì chuyeån vò seõ vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp ñoái vôùi nhaø, coâng trình. - Moùng chòu taûi troïng ñoäng. - Moùng chòu löïc nhoå. - Trong moùng coù coïc xieân, coïc maïng. • Vieäc tính toaùn moùng coïc ñaøi thaáp döïa vaøo caùc giaû thuyeát - Taûi troïng ngang hoaøn toaøn do caùc lôùp ñaát töø ñaùy ñaøi trôû leân tieáp nhaän. - Söùc chòu taûi cuûa coïc trong moùng coïc ñöôïc xaùc ñònh nhö ñoái vôùi coïc ñôn ñöùng rieâng reõ, khoâng keå ñeán aûnh höôûng cuûa nhoùm coïc. - Taûi troïng coâng trình qua ñaøi coïc chæ truyeàn leân coïc chöù khoâng tröïc tieáp leân phaàn ñaát naèm giöõa caùc coïc taïi maët ñaát tieáp giaùp vôùi ñaøi coïc. - Khi kieåm tra cöôøng ñoä cuûa neàn ñaát vaø khi xaùc ñònh ñoä luùn cuûa moùng coïc thì ngöôøi ta coi moùng coïc nhö moät khoái moùng quy öôùc bao goàm coïc, ñaøi coïc & phaàn ñaát naèm giöõa caùc coïc. - Vì vieäc tính toaùn moùng khoái quy öôùc gioáng moùng noâng treân neàn thieân nhieân (boû qua ma saùt ôû maët beân moùng) cho neân giaù trò moment cuûa taûi troïng ngoaøi taïi ñaùy moùng khoái quy öôùc ñöôïc laáy giaûm ñi moät caùch gaàn ñuùng baèng trò soá moment cuûa taûi troïng ngoaøi so vôùi cao trình ñaùy ñaøi. - Ñaøi coïc xem nhö tuyeät ñoái cöùng. - Boá trí theùp ñeàu trong coïc vì khi caåu laép coù moment aâm vaø khi moment döông xuaát hieän ñoàng thôøi ⇒ chòu ñöôïc caû hai phöông. - ÔÛ ñaàu coïc coát ñai daày hôn vì taêng cöôøng khaû naêng chòu löïc xung kích khi eùp, ñoùng. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ - - 49 178. Ñaát yeáu laø gì ? • Neàn ñaát yeáu goàm caùc taàng ñaát yeáu coù khaû naêng chòu löïc keùm naèm ôû beân döôùi moùng coâng trình vaø chòu taùc duïng cuûa taûi troïng coâng trình truyeàn xuoáng • Caùc ñaëc ñieåm cuûa neàn ñaát yeáu : - Caùc ñaëc tröng vaät lyù : γ < 1,7 g/cm2 e0 ≥ 1 W ≥ 40% G ≥ 0,8 IL > 1 - Caùc ñaëc tröng cô hoïc : E0 ≤ 50 kg/cm2 010≤ϕ CII ≤ 0,15 kg/cm2 N < 5 SII < 0,35 kg/cm2 qc < 1 kg/cm2 179. Phöông phaùp duøng ñeå xöû lyù soá lieäu ñòa chaát coâng trình ? • Duøng phöông phaùp bình phöông cöïc tieåu ñeå xöû lyù soá lieäu ñòa chaát coâng trình. 180. Taïi sao phaûi thoáng keâ chæ tieâu cô lyù taïi moãi vò trí hoá khoan ? • Quaù trình thaønh taïo vaø toàn taïi cuûa moät lôùp ñaát laø laâu daøi vaø phöùc taïp. Taïi moät thôøi ñieåm naøo ñoù, chæ tieâu cô lyù cuûa moät lôùp ñaát coù trò soá cuï theå baèng bao nhieâu, ñieàu ñoù coù theå xem laø hoaøn toaøn ngaãu nhieân. Vì vaäy ngöôøi thieát keá phaûi bieát caùch xöû lyù caùc soá lieäu thí nghieäm, xaùc ñònh chæ soá caùc chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát coù ñoä tin caäy thích ñaùng ñeå duøng trong tính toaùn neàn vaø moùng. 181. Khi tính toaùn bieán daïng neàn caàn phaûi chaáp nhaän giaû thieát gì ? • Muoán thieát keá neàn theo traïng thaùi giôùi haïn veà bieán daïng, tröôùc heát ta phaûi khoáng cheá taûi troïng ñaët treân neàn (cuï theå laø khoáng cheá öùng suaát ñaùy moùng) khoâng ñeå noù vöôït quamoät trò soá quy ñònh naøo ñoù ñeå ñaûm baûo khoâng xaûy ra tình traïng cöù bieán daïng maõi maõi (bieán daïng deûo) vaø hôn nöõa phaûi ñaûm baûo moái lieân heä baäc nhaát giöõa öùng suaát & bieán daïng cuûa neàn ñaát. Coù ñaït ñöôïc ñieàu kieän nhö vaäy môùi xaùc ñònh ñöôïc bieán daïng cuûa neàn (ñoä luùn coâng trình). Vì taát caû caùc phöông phaùp tính luùn hieän coù ñeàu döïa treân giaû thuyeát neàn bieán daïng tuyeán tính (xem ñaát laø vaät theå bieán daïng tuyeán tính). • Tính toaùn neàn theo traïng thaùi giôùi haïn veà bieán daïng, traïng thaùi giôùi haïn II, nghóa laø phaûi khoáng cheá bieán daïng cuûa neàn, khoâng cho bieán daïng cuûa neàn lôùn tôùi möùc coù theå laøm nöùt neû, hö hoûng Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ - - 50 coâng trình beân treân hoaëc laøm cho coâng trình beân treân khoâng theå söû duïng bình thöôøng ñöôïc nöõa. Yeâu caàu naøy ñöôïc theå hieän baèng ñieàu kieän Stt < {S} • Ñoái vôùi phaàn lôùn coâng trình daân duïng, nhaát laø nhaø ôû, nhaø daân duïng & nhaø coâng nghieäp, trong ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình bình thöôøng thì bieán daïng thaúng ñöùng cuûa neàn coù trò soá lôùn hôn caû vaø coù yù nghóa quyeát ñònh. Bieán daïng thaúng ñöùng cuûa neàn laø do moùng vaø coâng trình luùn xuoáng. • Khi tính toaùn moùng ta giaû thieát laø cho tôùi luùc xuaát hieän traïng thaùi giôùi haïn thì kích thöôùc hình hoïc cuûa moùng bieán ñoåi khoâng nhieàu. ÔÛ ñaây ta hieåu laø tôùi traïng thaùi giôùi haïn, phaûn löïc neàn vaãn phaân boá theo quy luaät nhö luùc ban ñaàu. 182. Ñònh nghóa moùng cöùng, moùng meàm, moùng meàm höõu haïn ? Khi naøo tính moùng cöùng, moùng meàm ? Quy öôùc moùng cöùng, moùng meàm nhö theá naøo ? • Moùng cöùng : Ñaëc ñieåm cuûa loaïi moùng naøy laø bieán daïng cuûa baûn thaân noù raát nhoû so vôùi bieán daïng cuûa neàn. Khi chòu taûi troïng, döôùi ñeá moùng coù söï phaân boá laïi aùp löïc. Ñeå tính toaùn ñöôïc ñôn giaûn, coù theå xem aùp löïc phaân boá döôùi ñeá moùng tuaân theo quy luaät ñöôøng thaúng vaø khi ñoù coù theå öùng duïng caùc bieåu thöùc trong söùc beàn vaät lieäu ñeå xaùc ñònh aùp löïc taïi moät ñieåm baát kyø döôùi ñeá moùng. • Moùng meàm : Laø loaïi moùng coù khaû naêng bieán daïng hoaøn toaøn cuøng caáp vôùi khaû naêng bieán daïng cuûa ñaát neàn. Aùp löïc döôùi ñeá moùng luùc naøy phaân boá hoaøn toaøn gioáng nhö taûi troïng taùc duïng treân moùng, nghóa laø trò soá aùp löïc döôùi ñeá moùng treân maët ñaát neàn taïi moãi ñieåm trong phaïm vi dieän chòu taûi ñeàu baèng cöôøng ñoä cuûa taûi troïng taïi ñieåm ñoù. • Moùng cöùng höõu haïn laø loaïi moùng trung gian giöõa moùng cöùng vaø moùng meàm. - Khaû naêng bieán daïng cuûa caùc loaïi moùng naøy tuy beù nhöng khoâng phaûi voâ cuøng beù so vôùi khaû naêng bieán daïng cuûa ñaát neàn. Khi chòu taûi troïng, döôùi ñeá moùng cuûa caùc loaïi moùng naøy cuõng coù hieän töôïng phaân boá laïi aùp löïc nhöng theo quy luaät khaùc, khoâng gioáng nhö caùc loaïi moùng cöùng. Tính toaùn caùc loaïi moùng naøy treân neàn ñaát ñöôïc xem nhö tính toaùn caùc keát caáu ñaët treân neàn ñaøn hoài. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ - - 51 • Quy öôùc : Döïa vaøo chæ soá ñoä cöùng (M.I Gorbunov Poxadov) 3 0 3 10 hE El =ι Trong ñoù : E0 : Modul bieán daïng cuûa ñaát E : Modul ñaøn hoài cuûa moùng l : 2 1 chieàu daøi moùng h : Chieàu daøy moùng - Khi ι < 1 : moùng cöùng - Khi 1 ≤ ι ≤ 10 : moùng cöùng höõu haïn - Khi ι > 10 : moùng meàm 183. Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát vaø treân neàn ñaù khaùc nhau nhö theá naøo ? • Ñoái vôùi neàn laø ñaát yeáu, ñoä aåm cao thöôøng gaëp ôû ñoàng baèng hay trung du thì duøng moâ hình neàn ñaøn hoài (Moâ hình Winkler) khi tính moùng baêng, khi gaëp ñaát cöùng hay ñaù thì coù theå duøng moâ hình baùn khoâng gian ñaøn hoài. • Khi thieát keá moùng coïc, neáu gaëp neàn laø ñaát thì tính theo baøi toaùn coïc ma saùt, neáu gaëp neàn ñaù thì tính theo baøi toaùn coïc choáng. • Söùc chòu taûi : - Tröôøng hôïp neàn ñaù : Ñöôïc tính theo bieåu thöùc sau, khoâng phuï thuoäc chieàu saâu ñaët moùng Φ = Rnbtdltd Trong ñoù : Rn : Cöôøng ñoä neùn töùc thôøi cuûa maãu ñaù ôû traïng thaùi baõo hoaø nöôùc. btd, ltd : Chieàu roäng vaø chieàu daøi tính ñoåi btd = b – 2eb ltd = l – e1 eb, e1 : Ñoä leäch taâm cuûa ñieåm ñaët hôïp löïc höôùng theo chieàu roäng vaø chieàu daøi moùng - Tröôøng hôïp neàn ñaát ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû lyù thuyeát caân baèng giôùi haïn cuûa moâi tröôøng ñaát, theo phöông phaùp giaûi tích hoaëc phöông phaùp ñoà giaûi – giaûi tích 184. Trong tröôøng hôïp naøo tính phaûn löïc neàn laø phaân boá ñeàu ? • Ñoái vôùi keát caáu ñaët treân neàn ñaát thì taûi troïng taùc duïng leân moùng chính laø phaûn löïc neàn. Thöïc ra quy luaät phaân boá phaûn löïc neàn heát söùc phöùc taïp ta chaáp nhaän giaû thieát xem laø moùng cöùng, xem neàn ñöôïc moâ taû baèng moâ hình Winkler. Vôùi giaû thuyeát ñaáy thì phaûn löïc neàn hoaëc laø phaân boá ñeàu (khi taûi troïng ñoái xöùng, taûi Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ - - 52 troïng taùc duïng ñuùng taâm) hoaëc phaân boá baäc nhaát (taûi troïng taùc duïng leäch taâm). Hôn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcau_hoi_tham_khao_dung_cho_do_an_tot_nghiep_nganh_xay_dung_8885.pdf
Tài liệu liên quan