Chỉnh lý số liệu lưu lượng bùn cát lơ lửng

I. Số liệu bùn cát toàn mặt cắt ngang

Khoảng trên dưới 30 lần đo, số lần đo này chủ yếu trong mùa lũ.

Kết quả làn đo bùn cát lần đo mặt cắt gồm có : lưu lượng bùn cát ( R) ; lưu lượng nước đo đồng thời (Q)

pdf9 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 18/11/2013 | Lượt xem: 483 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Chỉnh lý số liệu lưu lượng bùn cát lơ lửng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch−¬ng X ChØnh lý sè liÖu l−u l−îng bïn c¸t l¬ löng §10-1. Thu thËp c¸c tμi liÖu cã liªn quan KÕt thóc mét n¨m ®o ®¹c, sè liÖu vÒ bïn c¸t l¬ löng cña tr¹m ®o gåm cã : I. Sè liÖu ®o bïn c¸t toµn mÆt c¾t ngang Kho¶ng trªn, d−íi 30 lÇn ®o, sè lÇn ®o nµy ph©n bè chñ yÕu trong mïa lò. KÕt qu¶ chi tiÕt mçi lÇn ®o bïn c¸t toµn mÆt c¾t gåm cã : l−u l−îng bïn c¸t (R); l−u l−îng n−íc ®o ®ång thêi (Q); l−îng ngËm c¸t b×nh qu©n mÆt ngang ( mnρ ); l−îng ngËm c¸t b×nh qu©n thñy trùc ®¹i biÓu ( dbρ ). Sè liÖu thùc ®o ®−îc thèng kª theo d¹ng b¶ng (10-1) d−íi ®©y. B¶ng 10-1. Sè liÖu ®o bïn c¸t l¬ löng toµn mÆt c¾t - N¨m 2000 Tr¹m Kh¶ L· - S«ng Lôc Nam Giê ®o Thø tù lÇn ®o Th¸ng Ngµy B¾t ®Çu KÕt thóc Q m3/s R (kg/s) mnρ (g/m3) dbρ (g/m3) 1 V 10 14h35 15h37 48,9 3,66 74,7 70,6 2 - 14 12.00 13.40 247 50,3 204 213 3 - 14 15.33 17.00 1240 951 767 727 . . . . 23 IX 26 07.18 09.20 159 14,5 91,2 99,6 24 X 11 08.47 10.00 120 13,1 109 98,0 25 X 18 12.00 13.15 17,1 17,1 39,8 47,3 II. Sè liÖu bïn c¸t ®o hµng ngµy trªn thñy trùc ®¹i biÓu C«ng viÖc ®o bïn c¸t trªn thñy trùc ®¹i biÓu ®−îc thùc hiÖn vµo 7 giê s¸ng hµng ngµy ®èi víi mïa lò, cßn trong mïa kiÖt kho¶ng 3-5 ngµy ®o mét lÇn. Nh− vËy trong mét n¨m sÏ cã kho¶ng trªn d−íi 300 trÞ sè l−îng ngËm c¸t b×nh qu©n thñy trùc ®¹i biÓu ®o hµng ngµy ( dbρ ) ngµy. 211 III. Tµi liÖu mùc n−íc, l−u l−îng b×nh qu©n ngµy ®· chØnh lý Tµi liÖu nµy lµ kÕt qu¶ cña chØnh lý mùc n−íc vµ l−u l−îng n−íc ë ch−¬ng VII, VIII, IX §10-2. Néi dung vμ ph−¬ng ph¸p chØnh lý l−u l−îng bïn c¸t l¬ löng I. Néi dung chØnh lý bïn c¸t l¬ löng ChØnh lý bïn c¸t l¬ löng bao gåm c¸c néi dung sau : 1) T×nh l−u l−îng bïn c¸t b×nh qu©n ngµy (365 - 366 trÞ sè) 2) TÝnh ®Æc tr−ng bïn c¸t trong n¨m nh− : Khèi l−îng bïn c¸t qua tr¹m ®o trong n¨m (Wrn¨m); l−îng ngËm c¸t b×nh qu©n n¨m (ρ n¨m); l−îng ngËm c¸t b×nh qu©n th¸ng (ρ th¸ng); l−îng ngËm c¸t lín nhÊt, nhá nhÊt trong n¨m. 3) KiÓm tra sai sè tÝnh to¸n vµ tÝnh hîp lý cña ®Æc tr−ng 4) Tæng hîp sè liÖu, thuyÕt minh vµ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng tµi liÖu II. Tr×nh tù chØnh lý sè liÖu l−u l−îng bïn c¸t l¬ löng 1. VÏ quan hÖ t−¬ng quan mnρ ~ dbρ C¨n cø sè liÖu kho¶ng trªn d−íi 30 lÇn ®o thèng kª theo d¹ng b¶ng (10-1) lËp quan hÖ t−¬ng quan l−îng ngËm c¸t b×nh qu©n mÆt c¾t víi l−îng ngËm c¸t b×nh qu©n thñy trùc ®¹i biÓu t−¬ng øng. Quan hÖ gi÷a hai yÕu tè nµy thÓ hiÖn qua c«ng thøc : Q Q...QQ nn2211 n/m ρ+ρ+ρ=ρ (10-1) Trong ®ã mnρ : l−îng ngËm c¸t b×nh qu©n mÆt c¾t ngang 1ρ , 2ρ .... nρ : l−îng ngËm c¸t b×nh qu©n tõng thñy trùc (trong ®ã cã thñy trùc chän lµm ®¹i biÓu) Q1, Q2 ... Qn l−u l−îng n−íc c¸c bé phËn cña mÆt c¾t ngang. Q : L−u l−îng n−íc toµn mÆt c¾t ngang Theo (10-1) cho thÊy quan hÖ mnρ ~ dbρ ®ång biÕn, tuyÕn tÝnh. Khi dbρ = 0 cã nghÜa 1ρ , 2ρ .... còng ®ång thêi b»ng kh«ng hoÆc xÊp xØ b»ng kh«ng vµ dÉn tíi mnρ = 0. Do ®ã ®å thÞ t−¬ng quan mnρ ~ dbρ qua gèc täa ®é. 212 Chó ý khi vÏ ®−êng trung b×nh nªn dùa theo quy luËt sè ®«ng, ph©n tÝch nguyªn nh©n cña nh÷ng ®iÓm t−¬ng quan cã xu thÕ thiªn lín, thiªn nhá c¸ biÖt (®iÓm ®ét xuÊt) ®Ó xö lý thÝch hîp. §¸nh gi¸ sai sè t−¬ng quan theo tiªu chuÈn sau : NÕu cã Ýt nhÊt 4/5 tæng sè ®iÓm t−¬ng quan ph©n bè trong ph¹m vi sai sè ±15% so víi ®−êng trung b×nh cã thÓ sö dông ®−îc. 2. TÝnh l−u l−îng bïn c¸t b×nh qu©n ngµy Dùa theo sè liÖu l−îng ngËm c¸t thùc ®o hµng ngµy t¹i thñy trùc ®¹i biÓu ( dbngµyρ ), th«ng qua ph−¬ng tr×nh t−¬ng quan mnρ ~ dbρ tÝnh ®−îc l−îng ngËm c¸t mÆt ngang b×nh qu©n ngµy ( mnngµyρ ). L−u l−îng bïn c¸t b×nh qu©n ngµy tÝnh nh− sau : R ngµy = mnngµyρ x Q ngµy Trong ®ã R ngµy - L−u l−îng bïn c¸t b×nh qu©n ngµy mnngµyρ - l−îng ngËm c¸t b×nh qu©n mÆt c¾t ngang b×nh qu©n ngµy Q ngµy - L−u l−îng n−íc b×nh qu©n ngµy (®· chØnh lý) H×nh 10-1. Quan hÖ mnρ ~ dbρ Trong mïa kiÖt cã nh÷ng ngµy kh«ng ®o l−îng ngËm c¸t thuû trùc ®¹i biÓu th× sÏ tÝnh bæ sung cho ®ñ sè ngµy trong n¨m b»ng ph−¬ng ph¸p néi suy tuyÕn tÝnh, bëi sè liÖu ngµy ®o tr−íc vµ ngµy ®o sau gÇn nhÊt. 3. TÝnh l−u l−îng bïn c¸t b×nh qu©n th¸ng, b×nh qu©n n¨m L−u l−îng bïn c¸t b×nh qu©n th¸ng, n¨m tÝnh theo trung b×nh céng l−u l−îng bïn c¸t b×nh qu©n ngµy trong th¸ng, n¨m. 213 ∑−3128 1 ngµyR R th¸ng = Sè ngµy trong th¸ng (10-2) ∑−366365 1 ngµyR R n¨m = Sè ngµy trong n¨m (10-3) 4. TÝnh ®Æc tr−ng bïn c¸t trong th¸ng, trong n¨m a. Khèi l−îng bïn c¸t l¬ löng qua tr¹m ®o trong mét n¨m Wrn¨m = R n¨m x Tn¨m (103 tÊn) (10-4) R n¨m tÝnh theo kg/s hoÆc g/s Tn¨m - sè ®o thêi gian mét n¨m tÝnh b»ng gi©y b. L−îng ngËm c¸t b×nh qu©n n¨m m¨mnnρ = m¨n m¨n Q R (10-5) Trong ®ã : m¨mnnρ - l−îng ngËm c¸t mÆt c¾t ngang b×nh qu©n n¨m (g/m3 hoÆc Kg/m3) R n¨m - l−u l−îng bïn c¸t b×nh qu©n n¨m (g/s hoÆc Kg/s) Q n¨m - l−u l−îng n−íc b×nh qu©n n¨m (m3/s) c.L−îng ngËm c¸t b×nh qu©n th¸ng ng¸mnthρ = ng¸th ng¸th Q R (10-6) Víi ng¸mnthρ - l−îng ngËm c¸t mÆt c¾t ngang b×nh qu©n th¸ng (g/m3 ; kg/m3) R th¸ng - l−u l−îng bïn c¸t b×nh qu©n th¸ng (g/s hoÆc kg/s) Q th¸ng- l−u l−îng n−íc b×nh qu©n th¸ng (m3/s) 5. KiÓm tra sai sè tÝnh to¸n vµ tÝnh hîp lý cña trÞ sè ®Æc tr−ng Sai sè tÝnh to¸n do thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trung gian, sai sè ®äc biÓu ®å, sai sè do sao chÐp sè liÖu v.v... 214 §Ó ph¸t hiÖn nh÷ng sai sè nµy th−êng vÏ ®−êng qu¸ tr×nh l−u l−îng bïn c¸t b×nh qu©n ngµy R ngµy ~ t vµ ®−êng qu¸ tr×nh l−u l−îng n−íc b×nh qu©n ngµy Q ngµy ~ t cïng tû lÖ thêi gian ®Ó ®èi chiÕu so s¸nh. Theo quy luËt chung hai ®−êng qu¸ tr×nh cã xu thÕ thay ®æi ®ång d¹ng, c¸c ®iÓm cùc trÞ Rmax, Rmin, Qmax, Qmin t−¬ng øng. NÕu xuÊt hiÖn sù thay ®æi kh«ng ®ång d¹ng hoÆc kh«ng t−¬ng øng cÇn kiÓm tra ph¸t hiÖn nguyªn nh©n vµ söa sai nÕu cã. XÐt tÝnh hîp lý cña ®Æc tr−ng khèi l−îng bïn c¸t Wn¨m, cã thÓ sö dông ph−¬ng tr×nh c©n b»ng bïn c¸t trong ®o¹n s«ng. ∑Wrvµo ± Wrgi÷a = ∑Wrra (10-7) Trong ®ã : ∑ Wrvµo : Khèi l−îng bïn c¸t chuyÓn vµo ®o¹n s«ng qua c¸c tr¹m ®o phÝa th−îng l−u (trong thêi ®o¹n cÇn xÐt) ∑Wrra - Khèi l−îng bïn c¸t chuyÓn ra ngoµi ®o¹n s«ng qua c¸c tr¹m ®o phÝa h¹ l−u (trong thêi ®äan cÇn xÐt) Wrgi÷a - Khèi l−îng bïn c¸t t¨ng thªm (+) do xãi lë hoÆc gi¶m bít (-) do båi l¾ng trong ®äan s«ng (trong thêi ®o¹n xÐt c©n b»ng) hoÆc do s«ng suèi bæ sung. Thµnh phÇn Wrgi÷a rÊt khã x¸c ®Þnh, th«ng th−êng chØ cã thÓ nhËn biÕt cã tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh xãi hoÆc båi. Do ®ã ∑Wrvµo < ∑Wrra nÕu ®o¹n s«ng cã hiÖn t−îng xãi lë ∑Wrvµo > ∑Wrra nÕu ®o¹n s«ng cã hiÖn t−îng båi l¾ng Thêi ®o¹n xÐt c©n b»ng cã thÓ bÊt kú (th¸ng, n¨m, nhiÒu n¨m). Th«ng qua ph−¬ng tr×nh c©n b»ng bïn c¸t trong ®o¹n s«ng còng chØ cã thÓ nhËn xÐt tÝnh hîp lý cã tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh. 6. Tæng hîp sè liÖu vµ thuyÕt minh vµ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng tµi liÖu Qua c¸c b−íc tÝnh to¸n nªu trªn ®· cã ®−îc sè liÖu gåm nhiÒu lo¹i. Trªn c¬ së sè liÖu ®ã, tiÕn hµnh chän läc, tæng hîp ®Æc tr−ng theo d¹ng b¶ng (10-2). Trong ®ã trÞ sè l−îng ngËm c¸t lín nhÊt, l−îng ngËm c¸t nhá nhÊt trong tõng th¸ng ®−îc chän tõ trÞ sè lín nhÊt, nhá nhÊt trung b×nh ngµy cña th¸ng ®ã. Còng t−¬ng tù c«ng t¸c chØnh lý c¸c yÕu tè kh¸c, sè liÖu ®Æc tr−ng bïn c¸t ®−îc sao chÐp 3 b¶n vµ l−u tr÷ t¹i ba c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý - (Tr¹m ®o, §µi khu vùc vµ Tæng côc). KÌm theo cã thuyÕt minh nªu râ nh÷ng vÊn ®Ò ®o ®¹c, chØnh lý cã liªn quan ®Õn chÊt l−îng sè liÖu. 215 B¶ng 10-2. Sè liÖu ®Æc tr−ng bïn c¸t l¬ löng trong n¨m Th¸ng §Æc tr−ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII L−îng ngËm c¸t b×nh qu©n g/m3 L−îng ngËm lín nhÊt g/m3 Ngµy L−îng ngËm c¸t nhá nhÊt g/m3 Ngµy §Æc tr−ng n¨m Khèi l−îng bïn c¸t c¶ n¨m ... (tÊn). L−îng ngËm c¸t b×nh qu©n n¨m... g/m 3 L−îng ngËm c¸t lín nhÊt ..... g/m3 L−îng ngËm c¸t nhá nhÊt...... g/m3 §10-3. Mét sè biÖn ph¸p xö lý khi quan hÖ dbmn ~ ρρ kh«ng æn ®Þnh Sù ph©n bè bïn c¸t trªn mÆt c¾t ngang rÊt kh«ng æn ®Þnh, nã phô thuéc chñ yÕu l−u tèc t¹i c¸c thñy trùc vµ sù ®æi h−íng ch¶y cña dßng chÝnh (chñ l−u) tõ ®ã dÉn tíi sù dao ®éng cña quan hÖ dbmn ~ ρρ , nhiÒu tr−êng hîp sai sè t−¬ng quan lín kh«ng ®¹t yªu cÇu sö dông. Do ®ã ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý nh»m h¹n chÕ sai sè t¹o ®iÒu kiÖn sè liÖu tÝnh to¸n cã thÓ chÊp nhËn ®−îc. I. Dùng quan hÖ dbmn ~ ρρ tõng thêi ®o¹n Th«ng th−êng quan hÖ nµy chØ cã mét ph−¬ng tr×nh t−¬ng quan dïng cho c¶ n¨m. Tuy nhiªn trong tr−êng hîp kh«ng æn ®Þnh, nÕu sö dông mét ph−¬ng tr×nh (mét ®−êng trung b×nh) sÏ sai sè lín. Cã thÓ ph©n tÝch nguyªn nh©n dao ®éng cña c¸c ®iÓm t−¬ng quan mµ chia t¸ch ra nhiÒu thêi ®o¹n æn ®Þnh t¹m thêi, mçi thêi ®o¹n sö dông mçi ph−¬ng tr×nh t−¬ng quan dbmn ~ ρρ kh¸c nhau. §iÒu kiÖn chia t¸ch nh− sau : C¸c ®iÓm t−¬ng quan dbmn ~ ρρ ph©n bè h×nh thµnh tõng nhãm ®iÓm thiªn lín hoÆc thiªn nhá theo thø tù thêi gian, ch¼ng h¹n tõ lÇn ®o thø nhÊt tíi lÇn ®o 11 ph©n bè thiªn nhá, tõ lÇn ®o 12 ®Õn 29 ph©n bè thiªn lín (hoÆc ng−îc l¹i), trªn c¬ së ®ã lËp hai ph−¬ng tr×nh t−¬ng quan riªng sö dông cho hai thêi ®o¹n trong n¨m. II. Thay thÕ dbmn ρ=ρ NÕu c¸c ®iÓm t−¬ng quan ph©n bè kh«ng h×nh thµnh quy luËt theo thêi gian mµ l¹i dao ®éng lín, kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc, tr−êng hîp nµy cã thÓ coi dbmn ρ=ρ vµ sö dông trùc 216 tiÕp sè liÖu ®o bïn c¸t hµng ngµy bá qua c«ng ®o¹n tÝnh theo ph−¬ng tr×nh t−¬ng quan, cã nghÜa mnngµyρ = dbngµyρ . C¸c b−íc tiÕp theo thùc hiÖn nh− môc II, §10-2. III. LËp t−¬ng quan l−u l−îng bïn c¸t ~ l−u l−îng n−íc Tr−êng hîp kh«ng thÓ sö dông t−¬ng quan dbmn ~ ρρ nh−ng sè liÖu ®o bïn c¸t hµng ngµy còng kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng thÓ xö lý theo c¸ch thay thÕ, cã thÓ dùng t−¬ng quan l−u l−îng bïn c¸t ~ l−u l−îng n−íc (R ~ Q). Ta cã R = ρQ (10-8) Qua c«ng thøc trªn cho thÊy l−u l−îng bïn c¸t (R) phô thuéc l−îng ngËm c¸t (ρ) vµ l−u l−îng n−íc (Q). MÆt kh¸c gi÷a l−u l−îng n−íc vµ l−îng ngËm c¸t còng cã quan hÖ ®ång biÕn, ch¼ng h¹n ρ = αQ. Víi α = h»ng sè, thay vµo (10-8) ta ®−îc R = αQ2 (10-9) Theo (10-9) cho thÊy quan hÖ R ~ Q ®ång biÕn, kh«ng tuyÕn tÝnh vµ khi Q = 0 → R = 0. C¨n cø sè liÖu ®o bïn c¸t toµn mÆt c¾t d¹ng b¶ng (10-1) lËp quan hÖ t−¬ng quan R ~ Q. Tõ sè liÖu Q ngµy (®· chØnh lý) th«ng qua quan hÖ R ~ Q, sÏ tÝnh ®−îc R ngµy. C¸c b−íc tÝnh tiÕp sau thùc hiÖn nh− môc II, §10-2. C¸ch xö lý nµy rÊt ®¬n gi¶n nh−ng vÊn ®Ò chÝnh lµ sai sè t−¬ng quan R ~ Q. NÕu cã Ýt nhÊt 60% tæng sè ®iÓm t−¬ng quan ph©n bè trong ph¹m vi sai sè ±15% so víi ®−êng trung b×nh cã thÓ chÊp nhËn ®−îc./. 217 Tµi liÖu tham kh¶o TT Tªn tµi liÖu T¸c gi¶ Nhµ xuÊt b¶n N¨m xuÊt b¶n 1 §o ®¹c vµ chØnh biªn tµi liÖu thñy v¨n vïng triÒu Bé m«n thñy v¨n chuyªn nghiÖp Tr−êng ®¹i häc Thñy lîi 1970 2 Quy ph¹m quan tr¾c mùc n−íc vµ nhiÖt ®é n−íc trong s«ng (94TCN1-88) Côc kü thuËt ®iÒu tra c¬ b¶n Tæng côc KhÝ t−îng Thñy v¨n (Tæng côc KTTV) 1988 3 Quy ph¹m quan tr¾c l−u l−îng n−íc s«ng lín vµ s«ng võa vïng s«ng kh«ng ¶nh h−ëng triÒu (94TCN3-90) Côc kü thuËt ®iÒu tra c¬ b¶n Tæng côc KhÝ t−îng Thuû v¨n 1990 4 Quy ph¹m quan tr¾c l−u l−îng chÊt l¬ löng vïng s«ng kh«ng ¶nh h−ëng triÒu (94TCN13-96) Côc m¹ng l−íi vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt KTTV Tæng côc KhÝ t−îng Thuû v¨n 1996 5 Quy ph¹m b¶o qu¶n, b¶o d−ìng c¸c ph−¬ng tiÖn vµ c«ng tr×nh ®o ®¹c thñy v¨n (94TCN.15-97) Côc m¹ng l−íi vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt KTTV Tæng côc KhÝ t−îng Thuû v¨n 1997 6 Quy ph¹m ®iÒu tra lò vïng s«ng kh«ng ¶nh h−ëng triÒu (94TCN16-99) Côc m¹ng l−íi vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt KTTV Tæng côc KhÝ t−îng Thuû v¨n 1999 7 Quy ph¹m quan tr¾c l−u l−îng n−íc s«ng vïng ¶nh h−ëng thuû triÒu (94TCN17-99) Côc m¹ng l−íi vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt KTTV Tæng côc KhÝ t−îng Thuû v¨n 1999 8 H−íng dÉn sö dông m¸y ®o mùc n−íc T§N-324-M1 §µi KTTV khu vùc ®ång b»ng B¾c Bé §µi KTTV khu vùc §BBB 1995 9 H−íng dÉn ®o l−u l−îng trªn s«ng b»ng m¸y ADCP C«ng ty TNHH H¶i D−¬ng (dÞch) C«ng ty TNHH H¶i D−¬ng 1999 10 H−íng dÉn sö dông m¸y ®o mùc n−íc LPN 8/2 Côc m¹ng l−íi TTBKT-KTTV Côc m¹ng l−íi TTBKT-KTTV 1999 11 B¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ ®o thö nghiÖm m¸y ADCP Côc m¹ng l−íi TTBKT-KTTV Côc m¹ng l−íi TTBKT-KTTV 2000 12 H−íng dÉn ®o ®¹c vµ chØnh lý sè liÖu thñy v¨n Phan §×nh Lîi NguyÔn N¨ng Minh Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp 1985 13 Gi¸o tr×nh §éng lùc häc dßng NhiÒu t¸c gi¶ Nhµ xuÊt b¶n 1981 218 TT Tªn tµi liÖu T¸c gi¶ Nhµ xuÊt b¶n N¨m xuÊt b¶n s«ng N«ng nghiÖp 14 NhËn xÐt vÒ m¸y ®o bïn c¸t di ®Èy Helley Smith Ph¹m V¨n S¬n TËp san KTTV 1995 15 H−íng dÉn sö dông hÖ ch−¬ng tr×nh chØnh lý tµi liÖu thñy v¨n trªn m¸y vi tÝnh, lÇn thø 2 Trung t©m t− liÖu KTTV Trung t©m t− liÖu KTTV 2000 16 Acoustic Doppler Current Profilers - Principles of Operation: A Practical Primer. R.Lee Gordon RD Instrument, USA 1996 17 SonTek ADPTM Acoustic Doppler Profiler Technical Documentation SonTek, Inc SonTek, USA 2000 18 Bathy-1500, Survey Echo Sounder Ocean data Equipment Corporation Ocean data Equipment Co. USA 2000 19 LISST-25 : Constant Calibration Suspended Sediment Sensor SEQUOIA Scientific, Inc SEQUOIA Scientific, Inc, USA 2001 219

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpages_from_gt_do_dac_thuy_van_11_5725.pdf