Chuyên đề : H2, CO, C, Al.. Khử OXIT kim loại

1. Khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, cần 4,48 lít H2 (đktc) . Khối lượng sắt thu được là :

A. 14,5 g B. 15,5g C. 14,4 g D. 16,5g

2. Hỗn hợp A gồm m gam sắt và oxi sắt có khối lượng 2,6 g . Cho khí CO đi qua A đun nóng, khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được 10g kết tủa trắng. m là:

A. 1 g B. 1,1 g C. 1,2g D. 2,1g

3. Khử hoàn toàn 32g hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2, thấy tạo ra 9 g nước. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là :

A- 12 g B- 16g C- 24 g D- 26 g

 

doc4 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 16/11/2013 | Lượt xem: 3523 | Lượt tải: 2download
Nội dung tài liệu Chuyên đề : H2, CO, C, Al.. Khử OXIT kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề: H2, CO, C, Al.. Khử OXIT kim loại. Khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, cần 4,48 lít H2 (đktc) . Khối lượng sắt thu được là : A. 14,5 g B. 15,5g C. 14,4 g D. 16,5g Hỗn hợp A gồm m gam sắt và oxi sắt có khối lượng 2,6 g . Cho khí CO đi qua A đun nóng, khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được 10g kết tủa trắng. m là: A. 1 g B. 1,1 g C. 1,2g D. 2,1g Khử hoàn toàn 32g hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2, thấy tạo ra 9 g nước. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là : A- 12 g B- 16g C- 24 g D- 26 g Cho 0,3 mol FexOy tham gia phản ứng nhiệt nhôm thấy tạo ra 0,4 mol Al2O3. Công thức oxit sắt là : A-FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D. Kết quả khác. Đốt cháy không hoàn toàn 1 lượng sắt đã dùng hết 2,24 lít O2 ở đktc, thu được hỗn hợp A gồm các oxit sắt và sắt dư. Khử hoàn toàn A bằng khí CO dư, khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng nước vôi trong dư . Khối lượng kết tủa thu được là : A- 10 g B- 20g C- 30g D- 40 g Cho V lít ( đktc) khí H2 đi qua bột CuO đun nóng, thu được 32 g Cu. Nếu cho V lít H2 đi qua bột FeO đun nóng thì lượng Fe thu được là: A- 24g B- 26 g C- 28g D-30g Để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H2 ở đktc. Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được hoà tan hoàn toàn vào axit HCl thì thể tích khí H2 ( đktc) thu được là : A- 4,48 l B- 1,12 l C-3,36 l D-2,24 l Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống đựng hỗn hợp 2 oxit Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,32 g hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra được đưa vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5g kết tủa trắng. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là: A - 3,12g B - 3,21g C - 4g D - 4,2g Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung núng) . Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm : A. Cu, Al, Mg. B. Cu, Al, MgO. C. Cu, Al2O3, Mg. D. Cu, Al2O3, MgO. Cho luồng H2 đi qua 0,8g CuO nung núng. Sau phản ứng thu được 0,672g chất rắn. Hiệu suất khử CuO thành Cu là(%): A. 60 B. 80 C. 90 D. 75 Cho một luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm Na2O, MgO, Fe2O3, ZnO nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn chứa tối đa: A. 4 kim loại và 4 ôxit kim loại. B. 3 kim loại và 4 ôxit kim loại. C. 2 kim loại và 6 ôxit kim loại. D. 2 kim loại và 4 ôxit kim loại. Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hoàn toàn, hỗn hợp rắn còn lại là: A. Cu, FeO, ZnO, MgO B. Cu, Fe, Zn, Mg C. Cu, Fe, Zn, MgO D. Cu, Fe, ZnO, MgO Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiẹt nhôm thu được hỗn hợp A. hòa tan hết A bằng HCl thu được 10,752 lít H2(đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là? A. 80% và 1,08lít B. 20% và 10,8lít C. 60% và 10,8lít D. 40% và 1,08lít Nung hỗn hợp A gồm Al, Fe2O3 được hỗn hợp B (hiệu suất 100%). Hòa tan hết B bằng HCl dư được 2,24 lít khí (đktc), cũng lượng B này nếu cho phản ứng với dung dịch NaOH dư thấy còn 8,8g rắn C. Khối lượng các chất trong A là? A. mAl=2,7g, mFe2O3=1,12g B. mAl=5,4g, Fe2O3=1,12g C. mAl=2,7g, mFe2O3=11,2g D. mAl=5,4g, Fe2O3=11,2g Hỗn hợp A gồm 0,56g Fe và 16g Fe2O3 m (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí được hỗn hợp D. Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được v(lít) khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0,25V lít khí. Gía trị của m là? A. 0,1233 B. 0,2466 C. 0,12 D. 0,3699 Có 26,8g hỗn hợp bột nhôm và Fe2O3. Tiến hành nhiệt nhôm cho tới hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCl được 11,2 lít H2(đktc). Khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là? A. mAl=10,8g;m=1,6g B. mAl=1,08g;m=16g C. mAl=1,08g;m=16g D. mAl=10,8g;m=16g Hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3. Lấy 85,6gam X đem nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sau một thời gian thu được m gam chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3,36lít khí (đktc) và còn lại m1 gam chất không tan. Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HCl thấy thoat ra 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng Fe trong Y là? A. 18% B. 39,25% C. 19,6% D. 40% Hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3. Lấy 85,6gam X đem nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sau một thời gian thu được m gam chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3,36lít khí (đktc) và còn lại m1 gam chất không tan. - Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HCl thấy thoat ra 10,08 lít khí (đktc). Thành phần chất rắn Y gồm các chất là? A. Al, Fe2O3, Fe, Al2O3 B. Al, Fe, Al2O3 C. Fe, Al2O3 D. Cả A, C đúng Nung nóng m gam hỗn hợp A gồm oxit sắt FexOy và Al , Sau khi phản ứng xảy ra xong ( hiệu suất 100%) ta được chất rắn B. Chất rắn B tác dụng vừa hết với 280 ml dung dịch NaOH 1M. thấy có 6,72 lít khí H2 (đktc) bay ra và còn lại 5,04 gam chất rắn.Công thức của oxit sắt (FexOy) và giá trị của m là A. FeO và 14,52 gam B. Fe2O3 và 14,52 gam. C. Fe3O4 và 14,52 gam. D. Fe3O4 và 13,2 gam Nung nóng m g hỗn hợp A gồm Al và Fe3O4 (không có kk). Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem tác dụng với dung dịch KOH thấy có 6,72 lít (đktc) khí thoát ra. Nhung nếu tác dụng với HCl dư sẽ thu được13,44 lít (O0C và 2atm) (hiệu suất phản ứng 100%):. Giá trị của a là: A. 27 gam B. 69,6 gam C. 96.6 gam D. 42,6 gam Nhiệt nhôm 26,8 gam hỗn hợp gồm Al và Fe2O3 tronng đk không có không khí. Hòa tan sản phẩm thu được bằng dung dịch HCl loãng thấy có 11,2 lít khí thoát ra (đktc). Khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là(hiệu suất phản ứng 100%): A.10,08 gam B. 16 gam C. 5.4 gam D. 2,7 gam Nung m gam hỗn hợp A gồm Al và Fe2O3 (H=100%) không có không khí, ta thu được hỗn hợp B. B tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2,24 lít (đktc) khí. Mặt khác cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư phần không tan còn lại nặng 13,6 gam. Khối lượng m là: A. 2,7 gam B. 16 gam C. 13,3 gam D. 18,7 gam Trộn hỗn hợp bột Al và Fe2O3 . Đốt dây Mg để làm mồi cho phản ứng. Kết thúc phản ứng dem sản phẩm chia thành hai phần bằng nhau: Cho phần 1 vào dung dịch H2SO4 loãng dư, cho phần 2 vào dung dịch NaOH dư. Thể tích khí sinh ra ở phần 1 gấp đôi phần 2. Tỷ lệ mol của Al và Fe2O3 ban đầu là A. 4:1 B. 5:3 C. 10:3 D. Tỷ lệ khác Nung m gam hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 để nhiệt nhôm hoàn toàn để tạo thành kim loại thì thu được chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì có 1,68 lit khí thoát ra. Nếu hoà tan A trong dung dịch HCl dư thu được 6,16 lit khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m là A. 27,25g B. 22,75g C. 25,27g D. 22,57g Trộn 0,54 g bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Thể tích (đktc) khí NO và NO2 lần lượt là: A. 0,224 lít và 0,672 lít. B. 0,672 lít và 0,224 lít. C. 2,24 lít và 6,72 lít. D. 6,72 lít và 2,24 lít. Trộn 4,05 gam Al với 10,44 gam Fe3O4 rồi tiến hành phản ưng nhiệt Nhôm. Sau khi kết thúc thí nghiệm, lấy chất rắn thu được cho phản ứng với NaOH dư, thấy tạo thành 1,68 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất phản ứng là: A. 45,5 % B. 56,7% C. 76,3% D. 83,3% Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử oxit thành Fe. Hòa tan sản phẩm thuu được bằng H2SO4 dư được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng trên là: A. 60% B. 70% C.80% D. 90% Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m víi 26,8 gam hçn hîp Al vµ Fe2O3, ®­îc hçn hîp Y. ChoY t¸c dông víi dung dÞch NaOH lÊy d­, ®­îc 6,72lit H2 ë ®ktc.TÝnh phÇn tr¨m Fe2O3 trong hçn hîp ®Çu. A/ 59,7% B/ 58,7% C/ 57,7% D/ 56,7%. Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m víi 25 gam hçn hîp Al vµ Fe2O3, ®­îc hçn hîp X. ChoX T¸c dông víi dung dÞch NaOH lÊy d­, kh«ng thÊy cã khÝ tho¸t ra,vµ thu ®­îc14,8 gam chÊt r¾n Y .TÝnh phÇn tr¨m Fe2O3 trong hçn hîp ®Çu. A/ 50% B/ 78,4% C/ 21,6% D/56,8% Cho luång khÝ CO d­ ®i qua èng sø chøa 5,64g hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3( ®un nãng). KhÝ ®i ra sau ph¶n øng ®­îc dÉn vµo dung dÞch Ca(OH)2 d­ t¹o ra 8g kÕt tña. Khèi l­îng Fe thu ®­îc lµ: A. 4,36g B. 4,63g C. 3,46g D. 3,64g Khö hoµn toµn 6,64g hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3( ®un nãng).cÇn dïng võa ®ñ 2,24lÝt CO (®ktc). Khèi l­îng Fe thu ®­îc lµ: A.5,40g B. 5,04g C. 5,03g D. 5,02g Nung hçn hîp FeO vµ Fe2O3 trong b×nh kÝn chøa 22,4lÝt CO (®ktc). Khèi l­îng hçn hîp khÝ thu ®­îc sau ph¶n øng lµ 36g. PhÇn tr¨m vÒ thÓ tÝch cña CO vµ CO2 trong hçn hîp khÝ thu ®­îc lµ: A.20% vµ 80% B. 30% vµ 70% C. 40% vµ 60% D. 50% vµ 50% §Ó t¸c dông hÕt víi4,64g hçn hîp gåm FeO, Fe3O4, Fe2O3 cÇn dïng võa ®ñ 160ml dung dÞch HCl 1M. NÕu khö hoµn toµn 4,64g hçn hîp trªn b»ng khÝ CO ë nhiÖt ®é cao th× khèi l­îng Fe thu ®­îc lµ: A. 3,36g B.3,63g C. 4,36g D. 4,63g Cho khÝ Co d­ ®i qua hçn hîp Fe3O4 vµ CuO ®un nãng ®Õn ph¶n øng hoµn toµn, thu ®­îc 2,32g hçn hîp kim lo¹i. KhÝ ®i ra sau ph¶n øng cho ®i vµo dung dÞch Ca(OH)2 d­ thÊy t¹o thµnh 5g kÕt tña. Khèi l­îng hçn hîp 2 oxit ban ®Çu lµ: A.4,12g B. 4,21g C. 3,21g D.3,12g Hçn hîp A chøa 0,4mol Fe vµ c¸c oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3 mçi oxit ®Òu cã sè mol 0,1mol. Cho A t¸c dông víi dung dÞch HCl d­ thu ®­îc dung dÞch B. Cho B t¸c dông víi NaOH d­, kÕt tña thu ®­îc mang nung trong kh«ngkhÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m gam chÊt r¾n . Gi¸ trÞ cña m lµ: A.60g B.70g C.80g D.85g Thæi tõ tõ V lÝt hçn hîp khÝ gåm CO vµ H2 ®i qua èng sø ®ùng hçn hîp CuO, Fe3O4, Al2O3. Sau ph¶n øng thu ®­îc hçn hîp khÝ vµ h¬i nÆng h¬n hçn hîp CO vµ H2 ban ®Çu lµ 0,32g. Gi¸ trÞ cña V ë ®ktc lµ: A. 0,224lÝt B. 0,336lÝt C. 0,112lÝt D. 0,448lÝt §Ó t¸c dông võa ®ñ víi 7,68g hçn hîp gåm FeO, Fe3O4, Fe2O3 cÇn dïng 260ml dung dÞch HCl1M. Dung dÞch thu ®­îc cho t¸c dông víi NaOH d­ , kÕt tña thu ®­îc mang nung trong kh«ng khÝ ddens khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m gam chÊt r¾n. G¸i trÞ cña m lµ: A.6g B. 7g C.8g D.9g Cho 13,6g hçn hìp gåm Fe vµ Fe2O3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thu ®­îc 2,24lÝt H2 (®ktc). Dung dÞch thu ®­îc cho t¸cdông víi dung dÞch NaOH d­,, kÕt tña thu ®­îc mang nung trong kh«ng khÝ ddens khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m gam chÊt r¾n. G¸i trÞ cña m lµ: A.14g B. 16g C.18g D.20g Cho 2,81g hçn hîp gåm Fe2O3, MgO, ZnO t¸c dông võa ®ñ víi 300ml dung dÞch H2SO4 0,1M. Khèi l­îng muèi sunfat t¹o ra trong dung dÞch lµ: A.5,12g B. 5,21g C. 4,21g D. 4,12g Cho mg hçn hîp gåm Fe3O4, CuO, Al2O3 t¸c dông võa ®ñ víi 300ml dung dÞch H2SO4 0,1M. thu ®­îc 7,34gmuèi sunfat. Gi¸ trÞ cña m lµ: A.4,94g B. 4,49g C. 3,94g D. 3,49g §èt nãng mét hçn hîp bét Al vµ Fe3O4 trong m«i trùng khoong cã kh«ng khÝ ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®­îc chÊt r¾n A.Nªó cho A t¸c dông víi NaOH d­ thu ®­îc 6,72lÝt H2 ( ®ktc).NÕu cho t¸c dông víi HCl d­ thu ®­îc 26,88lÝt H2 (®ktc).sè gam cña Al vµ Fe3O4 lÇn l­ît lµ: A. 27g vµ 69,6g A.54g vµ 69,6g 2,7g vµ 6,96g D. 5,4g vµ 6,96g Khö hÕt m gam Fe3O4 b»ng khÝ CO thu ®­îc hçn hîp A gåm FeO vµ Fe. A tan võa ®ñ trong 3 lÝt dung dÞch H2SO4 1M cho ra 4,48 lÝt khÝ ( ®ktc). TÝnh m: A.23,2g B. 46,4g C. 2,32g D.4,64g Cho 4,64g hçn hîp gåm FeO, Fe2O3, Fe3O4( trong ®ã sè mol FeO b»ng sè mol Fe2O3) t¸c dông võa ®ñ víi V lÝt dung dÞch HCl 1M. Gi¸ trÞ cña V lµ: A. 0,46lÝt B. 0,16lÝt C. 0,36lÝt D. 0,26lÝt Cho 4,64g hçn hîp gåm FeO, Fe2O3, Fe3O4 ( trong ®ã sè mol FeO b»ng sè mol Fe2O3) t¸c dông võa ®ñ víi V lÝt dung dÞch HCl 1M. Gi¸ trÞ cña V lµ: A. 0,46 lÝt B. 0,16 lÝt C. 0,36 lÝt D. 0,26 lÝt . Cho khÝ CO qua èng ®ùng A gam hçn hîp gåm CuO, Fe3O4, FeO, Al2O3 nung nãng . Khi tho¸t ra ®­îc cho vµo n­íc v«I cã d­ thÊy cã 30g kÕt tña tr¾ng .Sau ph¶n øng , chÊt r¾n trong èng sø cã khèi l­îng 202g. Khèi l­îng A gam cña hçn hîp c¸c âxit ban ®Çu lµ: A. 200,8g B. 216,8g C. 206,8g D. 103,4g Khö hoµn toµn 17,6g hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe2O3, cÇn 4,48 lÝt H2 (®ktc) . Khèi l­îng s¾t thu ®­îc lµ : A. 14,5 g B -15,5g C- 14,4 g D- 16,5g Khö hoµn toµn 32g hçn hîp CuO vµ Fe2O3 b»ng khÝ H2, thÊy t¹o ra 9 g n­íc. Khèi l­îng hçn hîp kim lo¹i thu ®­îc lµ : A- 12 g B- 16g C- 24 g D- 26 g Cho 0,3 mol FexOy tham gia ph¶n øng nhiÖt nh«m thÊy t¹o ra 0,4 mol Al2O3. C«ng thøc oxit s¾t lµ : A-FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Kết quả khác. §èt ch¸y kh«ng hoµn toµn 1 l­îng s¾t ®· dïng hÕt 2,24 lÝt O2 ë ®ktc, thu ®­îc hçn hîp A gåm c¸c oxit s¾t vµ s¾t d­. Khö hoµn toµn A b»ng khÝ CO d­, khÝ ®i ra sau ph¶n øng ®­îc dÉn vµo b×nh ®ùng n­íc v«i trong d­ . Khèi l­îng kÕt tña thu ®­îc lµ : A- 10 g B- 20g C- 30g D- 40 g Cho V lÝt ( ®ktc) khÝ H2 ®i qua bét CuO ®un nãng, thu ®­îc 32 g Cu. NÕu cho V lÝt H2 ®i qua bét FeO ®un nãng th× l­îng Fe thu ®­îc lµ: A- 24g B- 26 g C- 28g D-30g §Ó khö hoµn toµn hçn hîp FeO vµ ZnO thµnh kim lo¹i cÇn 2,24 lÝt H2 ë ®ktc. NÕu ®em hçn hîp kim lo¹i thu ®­îc hoµ tan hoµn toµn vµo axit HCl th× thÓ tÝch khÝ H2 ( ®ktc) thu ®­îc lµ : A- 4,48 l B- 1,12 l C-3,36 l D-2,24 l Khö hoµn toµn mét oxit s¾t nguyªn chÊt b»ng Co d­ nhiÖt ®é cao. Kết thóc ph¶n øng khèi l­îng chÊt r¾n gi¶m ®i 27,58%. Oxit s¾t ®ã lµ: A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. kÕt qu¶ kh¸c Thæi mét luång khÝ CO d­ ®i qua èng sø ®ùng hçn hîp Fe3O4, CuO nung nãng ®Õn ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc 2,32g hçn hîp kim lo¹i. KhÝ tho¸t ra khái b×nh cho vµo dung dÞch n­íc v«i trong d­ thu ®­îc 5g kÕt tña. Khèi l­îng hçn hîp hai oxit kim lo¹i ban ®Çu lµ: A.3,12g B.3,22g C. 4g D. 4,2g Thæi tõ tõ H2 d­ ®i qua hçn hîp gåm m gam MgO vµ m gam CuO nung nãng th× sau ph¶n øng sÏ thu ®­îc hçn hîp chÊt r¾n cã khèi l­îng lµ: A. 1,8m gam B. 1,4m gam C. 2m gam D. 2,2m gam Khi cho luång khÝ hi®ro d­ ®i qua hçn hîp chøa Al2O3, FeO, CuO, MgO ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc hçn hîp chÊt r¾n lµ: A. Al, Fe, Cu, Mg B. Al2O3, Fe, Cu, MgO C. Al2O3, Fe, Cu, Mg D. Al, Fe, Cu, MgO Cho lCO đi qua m gam Fe2O3 đun nóng, thu được 39,2 gam hỗn hợp gồm bốn chất rắn là sắt kim loại và ba oxit của nó, đồng thời có hỗn hợp khí thoát ra. Cho hỗn hợp khí này hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong có dư, thì thu được 55 gam kết tủa. Trị số của m là: A. 48 gam B. 40 gam C. 64 gam D. Kết quả khác. Cho luồng khí H2 có dư đi qua ống sứ có chứa 20 gam hỗn hợp A gồm MgO và CuO nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, đem cân lại, thấy khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam. Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A là: A. 2g; 18g B. 4g; 16g C. 6g; 14g; D. 8g; 12g. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm với 3,24 gam Al và m gam Fe3O4. Chỉ có oxit kim loại bị khử tạo kim loại. Đem hòa tan các chất thu được sau phản ứng nhiệt nhôm bằng dung dịch Ba(OH)2 có dư thì không thấy chất khí tạo ra và cuối cùng còn lại 15,68 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của m là: a) 18,56 gam b) 10,44 gam 8,12 gam d) 116,00 gam Hoµ tan hoµn toµn 12 gam mét hçn hîp A gåm CuO, Fe2O3, MgO ph¶i dïng võa ®ñ 225 ml dung dÞch HCl 2M. MÆt kh¸c, nÕu ®un nãng 12 gam hçn hîp A vµ cho mét luång khÝ CO d­ ®i qua, ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®­îc 10 gam chÊt r¾n vµ khÝ D. 1 . Khèi l­îng cña CuO, Fe2O3 , MgO trong hçn hîp A lÇn l­ît lµ : A. 4 , 4, 4 gam B. 6 ; 1,6 ; 4,4 gam C. 4 ; 2,5 ; 5,5 gam D. 3 , 5 , 4 gam 2- DÉn toµn bé khÝ D vµo 500 ml dung dÞch Ba(OH)2 C mol/l th× sau ph¶n øng thu ®­îc 14 ,775 gam kÕt tña . Gi¸ trÞ cña C lµ : A. 0,1 M B. 0,2M C. 0,3 M D. 0,4 M Cho mét dßng khÝ H2 qua èng chøa 20,8 gam hçn hîp MgO, CuO ®un nãng thu ®­îc 1,08 gam hçn hîp h¬i n­íc, trong èng cßn l¹i chÊt r¾n B. Cho B vµo 200 ml dung dÞch HCl 3 M, sau ph¶n øng läc bá phÇn kh«ng tan thu ®­îc dung dÞch C. Thªm vµo dung dÞch C l­îng Fe d­ thu ®­îc 1,12 lÝt khÝ ë ®ktc, läc bá phÇn r¾n thu ®­îc dung dÞch D. Cho NaOH d­ vµ dung dÞch D råi ®un trong kh«ng khÝ cho ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc kÕt tña E. Khèi l­îng cña E lµ : A. 27 gam B. 27,1 gam C. 27,2 gam D. 27,3 gam M lµ hçn hîp: Fe, FeO, Fe2O3 . 1- Cho dßng khÝ H2 d­ ®i qua 4,72 gam hçn hîp M nung nãng thu ®­îc 3,92 gam Fe. MÆt kh¸c, cho 4,72 gam hçn hîp M vµo l­îng d­ dung dÞch CuSO4 thu ®­îc 4,96 gam chÊt r¾n.Khèi l­îng cña Fe , FeO , Fe2O3 trong hçn hîp M lÇn l­ît lµ : A. 1,68 ; 1,44 ; 1,6 gam B. 2,8 ; 0,72 ; 1,2 gam C. 1,68 ; 2,56 ; 0,48 gam D. 1,68 ; 2,12 ; 0,92 gam 2- ThÓ tÝch dung dÞch HCl 7,3%( d = 1,03) ®Ó hoµ tan võa ®ñ 4,72 gam hçn hîp M (dung dÞch thu ®­îc lóc nµy gäi lµ dung dÞch D ) lµ : A. 77,65 ml B. 77,66 ml C. 77,67 ml D. 77,68 ml 3- Cho dung dÞch D t¸c dông víi l­îng d­ dung dÞch AgNO3. Khèi l­îng chÊt r¾n thu ®­îc lµ A. 22,93 gam B. 22,94 gam C. 22,95 gam D. 22,96 gam Hçn hîp A cã khèi l­îng 8,14 gam gåm CuO, Al2O3 vµ mét oxit s¾t. Cho H2 d­ qua A ®un nãng, sau khi ph¶n øng thu ®­îc 1,44 gam H2O. Hoµ tan hoµn toµn A cÇn dïng 170 ml dung dÞch H2SO4 lo·ng 1M, thu ®­îc dung dÞch B. Cho B t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­, läc lÊy kÕt tña, ®em nung trong kh«ng khÝ tíi khèi l­îng kh«ng ®æi, thu ®­îc5,2 gam chÊt r¾n. C«ng thøc oxit cña S¾t lµ : A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Kh«ng x¸c ®Þnh 2. Khèi l­îng cña CuO ; Al2O3 ; oxit s¾t lÇn l­ît lµ : A. 1,6 ; 3,06 ; 3,48 gam B. 1,3 ; 3,06 ; 3,78 gam C. 1,6 ; 1,02 ; 5,52 gam D. 1,68 ; 2,04 ; 4,42 gam Hçn hîp A gåm : FeO ; Fe3O4 ;Fe2O3 cã sè mol b»ng nhau . Khö hoµn toµn 464 gam hçn hîp A b»ng CO d­ ë nhiÖt ®é cao th× khèi l­îng Fe thu ®­îc lµ : A. 333 gam B. 334 gam C. 335 gam D. 336 gam 2 .Cho 464 gam hh A t¸c dông víi dd HCl d­ ®­îc dd B . Cho B t¸c dông víi dd KOH d­ ®­îc kÕt tña C . Läc C vµ ®em nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m gam chÊt r¾n . Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 420 gam B. 440 gam C. 460 gam D. 480 gam Cho hçn hîp A gåm : 0,5 mol FeO vµ 0,5 mol Fe2O3 . Cho hh A t¸c dông víi H2 d­ nung nãng . S¶n phÈm h¬i cho hÊp thô vµo 36 gam dung dÞch H2SO4 90 % . Sau khi hÊp thô , nång ®é cña H2SO4 lµ : A. 30% B. 40 % C. 45% D. 50% Cho 27,2 gam hçn hîp gåm Fe , Fe2O3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thu ®­îc 4,48 lÝt khÝ H2 ( ®ktc) . Dung dÞch thu ®­îc cho t¸c dông víi NaOH d­ , läc kÕt tña thu ®­îc ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi thu ®­îc m gam chÊt r¾n . Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 26 gam B. 28 gam C. 30 gam D. 32 gam Khö hoµn toµn 8,64 gam hçn hîp gåm : Fe ; FeO ; Fe3O4 ; Fe2O3 cÇn dïng 4,48 lÝt CO ( ®ktc) . Khèi l­îng Fe thu ®­îc lµ : A. 5,44 gam B. 5,66 gam C. 5,88 gam D. 5,99 gam Cho luång khÝ CO d­ qua èng sø chøa 6,64 gam hçn hîp gåm : Fe ; FeO ; Fe3O4 ; Fe2O3 ®un nãng . KhÝ sinh ra cho t¸c dông víi dung dÞch Ba(OH)2 d­ thu ®­îc 19,7 gam kÕt tña . khèi l­îng Fe thu ®­îc lµ : A. 5,01 gam B. 5,02 gam C. 5,03 gam D. 5,04 gam Khö hoµn toµn 11,6 gam oxit s¾t b»ng CO d­ , s¶n phÈm khÝ sinh ra dÉn vµo dung dÞch Ca(OH)2 d­ thu ®­îc 20 gam kÕt tña . C«ng thøc oxits s¾t lµ : A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Kh«ng x¸c dÞnh Cho mét luång CO qua èng sø ®ùng 0,04 mol hçn hîp A gåm FeO vµ Fe2O3 ®èt nãng. Sau khi kÕt thóc thÝ nghiÖm thu ®­îc chÊt r¾n B gåm 4 chÊt, nÆng 4,784 gam. KhÝ ®i ra khæi èng sø cho hÊp thô vµo dung dÞch Ba(OH)2 thu ®­îc 9,062 gam kÕt tña. Khèi l­îng cña FeO ; Fe2O3 trong 0,04 mol hçn hîp A lÇn l­ît lµ : A. 0,72 gam vµ 4,6 gam B. 0,84 gam vµ 4,8 gam C. 0,84 gam vµ 4,8 gam D. 0.72 gam vµ 4,8 gam Hoµ tan hoµn toµn 20 gam hçn hîp A gåm MgO, CuO vµ Fe2O3 cÇn võa ®ñ 350 ml dung dÞch HCl 2M. MÆt kh¸c nÕu lÊy 0,4 mol hçn hîp A ®èt nãng trong èng sø kh«ng cã kh«ng khÝ råi cho luång H2 d­ ®i qua tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc 7,2 gam H2O vµ m gam chÊt r¾n . Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 25,2 gam B. 25,3 gam C. 25,6 gam D. 25,8 gam §èt ch¸y hoµn toµn m gam than ®­îc hçn hîp khÝ A gåm CO vµ CO2. Cho A ®i tõ tõ qua èng sø ®ùng 46,4 gam Fe3O4 nung nãng. KhÝ ®i ra khái èng sø bÞ hÊp thô hoµn toµn bëi 2 lÝt dung dÞch Ba(OH)2 t¹o thµnh 39,4 gam kÕt tña. Läc kÕt tña ®un nãng tiÕp dung dÞch l¹i thÊy t¹o thµnh thªm 29,55 gam kÕt tña. ChÊt r¾n cßn l¹i trong èng sø ®­îc hoµ tan võa hÕt trong 660ml dung dÞch HCl 2M vµ cã 1,344 lÝt khÝ tho¸t ra (®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµ: A. 2 gam B. 4 gam C. 6 gam D. 8 gam 2. TØ khèi cña A so víi H2 lµ : A. 15,6 B. 15,7 C. 15,8 D. 15,9 3. Nång ®é cña dung dÞch Ba(OH)2 ®· dïng lµ : A. 0,17 M B. 0,175 M C. 0,18 M D. 0,185 Chuyên đề: KHỬ ÔXIT KIM LOẠI (Chất khử : CO, H2….) Câu 1: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng. B. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng. C. Al tác dụng với CuO nung nóng. D. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng. Câu 2: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm A. Mg, Fe, Cu. B. MgO, Fe, Cu. C. Mg, Al, Fe, Cu. D. MgO, Fe3O4, Cu. Câu 3: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại A. Fe. B. Ba. C. Na. D. K. Câu 4: Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Fe = 56) A. Fe2O3; 65%. B. Fe2O3; 75%. C. FeO; 75%. D. Fe3O4; 75%. Câu 5: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc(dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%; (O = 16; Al = 27; Cr = 52; Fe = 56) A. 66,67%. B. 50,67%. C. 36,71%. D. 20,33%. Câu 6: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. C. 2,0 gam. D. 4,0 gam. Câu 7: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 45,6. B. 48,3. C. 36,7. D. 57,0. Câu 8: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560. Câu 9: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y ta thành hai phần bằng nhau: − Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng ( dư) sinh ra 3,08 lít khí H2 ( ở đktc). − Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư) , sinh ra 0,84 lít khí H2 ( ở đktc). Giá trị của m là A. 22,75 B. 21,40 C. 29,40 D. 29,43 Câu 10: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. FeO và 0,224 B. Fe2O3 và 0,448 C. Fe3O4 và 0,448 D. Fe3O4 và 0,224 Câu 11: Để điều chế được 78 gam Cr từ Cr2O3 (dư) bằng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng bột nhôm cần dùng tối thiểu là A. 81,0 gam B. 40,5 gam C. 45,0 gam D. 54 gam Câu 12:Cho CO đi qua m gam hh gồm Fe,Fe2O3 ở t0 cao ,sau phản ứng thu được 11,2 gam sất .Nếu cho hh trên vào CuSO4 dư ,phản ứng xong người ta nhận thấy khối lượng chất rắn thu được tăng thêm 0,8 gam.Giá trị của m là A. 12,5 B. 13,6 C .24,2 D. 18 Câu 13:Một hh X gồm FeO,Fe2O3 ,Fe3O4 .Lấy m1 gam hh X cho vào ống sứ chịu nhiệt .nung nóng rồi thổi một luồng khí CO đi qua .Khí sau phản ứng được dẫn vào dd Ba(OH)2 dư thu được 19,7 gam kết tủa trắng .Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng là 19,20 gam gồm FeO,Fe ,Fe3O4 .Xác định m1: A.22,0 B.23,6 C.23,2 D.20,8 Câu 14: Khử 4,8 gam một oxit kim loại ở nhiệt độ cao ,cần 2,016 lit H2 (ở đktc).Kim loại thu đượcđem hoà tan hoàn toàn trong dd HCl ,thu được1,344 lit lit H2 (ở đktc).CTPT của oxit là: A.FeO B.CuO C.Al2O3 D.Fe2O3 Câu 15:Cho khí CO đi qua m gam Fe2O3 nung nóng trong một thời gian thu đượcchất rắn A (giả sử chỉ tạo ra kim loại) .Hoà tân A trong HNO3 dư ,thu được 0,224 lit khí NO (duy nhất ) ỏ đktc và 18,15 gam muối khan .Hiệu xuất khử oxit sắt là: A.10,33% B.12,33% C.13,33% D.15,33% Câu 16: Khử hoàn toàn 100gam một oxit sắt bằng khí CO thu được 72,414 gam Fe .cho biết CTPT của oxit sắt đó: A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FexOy D. FeO Câu 17:Khử hoàn toàn a gam một oxit sắt X băng khí CO ở nhiệt độ cao rồi hoà tan lượng Fe tạo thành trong dd H2SO4 đặc nóng thì thu được 9V lit khí SO2.Nếu a gam oxit đó tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng dư thì thu đựơc V lit khí SO2.CT oxit sắt đó là: A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe3O4 hoặc FeO Câu 18:Khử hoàn toàn m gam một oxit sắt Y bằng khí CO ở nhiệt độ cao được 8,4 gam kim loại và khí CO2. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 bay ra bắng 500ml dd Ba(OH)2 0.35 M thì thu đươc kết tủa .Lọc bỏ kết tủa ,cho dd Na2SO4 dư vào dd nước lọc sau phản ứng thu được 5,825 gam kết tủa trắng .Xác định CTPT của oxit sắt A. FeO hoặc Fe2O3 B. Fe3O4 hoặc Fe2O3 C. Fe2O3 D. Fe3O4 hoặc FeO Câu 19:Kh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchuyen_de_co_h2_al_khu_oxit_kim_loai_6597..doc
Tài liệu liên quan