Chuyên đề Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên môn

Tổtrưởngchuyênmôn(TTCM) cónhữnghiểubiếtcơbảnvềkế

hoạch,cácloại kếhoạchcủatổ chuyênmôn(TCM), quitrình xây

dựngkếhoạch

- Vậndụngxây dựngkế hoạchhoạtđộngcủa TCMvàtổ chức,

hướngdẫngiáoviêntrongtổxâydựngkếhoạchcánhânphùhợp

cácquiđịnhhiệnhànhvàđiềukiệnthựctế.

pdf31 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 06/09/2016 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Chuyên đề Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên môn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SREM Chuyên đề III TẬP HUẤN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC SREM - Tổ trưởng chuyên môn (TTCM) có những hiểu biết cơ bản về kế hoạch, các loại kế hoạch của tổ chuyên môn (TCM), qui trình xây dựng kế hoạch - Vận dụng xây dựng kế hoạch hoạt động của TCM và tổ chức, hướng dẫn giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp các qui định hiện hành và điều kiện thực tế. 2 TTCM thu hoạch được gì qua chuyên đề này? MỤC TIÊU CHUNG SREM NỘI DUNG CHÍNH 3 1 Các loại kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn 2 Xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của tổ chuyên môn 3 Tổ chức, hướng dẫn giáo viên trong TCM xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của cá nhân SREM 4 1. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG TỔ CHUYÊN MÔN SREM 5 1) Trong thực tế, TCM trường trung học có những loại kế hoạch nào? 2) Nêu những hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức xây dựng và thực hiện các KH của TCM ở trường trung học lâu nay (nhận thức, hành động của CBQL, GV) Hoạt động 1: trao đổi kinh nghiệm 1. Các loại kế hoạch hoạt động TCM SREM  Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn  Kế hoạch học kỳ  Kế hoạch hàng tháng  Kế hoạch tuần  Kế hoạch hoạt động trong năm học của GV  Kế hoạch cho từng mặt hoạt động: 6  KH thực hiện các chuyên đề cải tiến phương pháp dạy học;  KH hội giảng; KH dự giờ, rút kinh nghiệm;  KH bồi giỏi - phụ kém;  KH tổ chức hoạt động ngoại khóa;  KH nâng cao CL chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV trong tổ 1. Các loại kế hoạch hoạt động TCM SREM 1 Kế hoạch hoạt động trong năm học của TCM (Kế hoạch TCM) 2 Kế hoạch hoạt động trong năm học của giáo viên (Kế hoạch cá nhân) 2 loại kế hoạch có tính pháp quy Theo “Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” – Bộ GD-ĐT, 2012 7 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch TCM SREM 8 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN SREM 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM 9 1. Dựa vào kinh nghiệm thực tế, thầy/cô hãy mô tả lại cấu trúc nội dung và hình thức của kế hoạch TCM? 2. Khảo sát trường hợp một bản kế hoạch của TCM và nêu những điểm phù hợp và điểm chưa phù hợp. Hoạt động 2: trao đổi kinh nghiệm SREM 10 CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA MỘT BẢN KẾ HOẠCH 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM SREM TRƯỜNG THPT .. TỔ .. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày 9 tháng 9 năm 2011 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 20 – 20 - Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 20-20 của Sở GD-ĐT tỉnh - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT/THCS Tổ .. xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Bối cảnh năm học 2. Thuận lợi (mạnh/thời cơ) 3. Khó khăn (yếu/thách thức) II. CÁC MỤC TIÊU CHUNG: Mục tiêu 1 .. ; Mục tiêu 2 . ; Mục tiêu 3 . III. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN : IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH V. NHỮNG ĐỀ XUẤT: 1. 2. . Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Ghi chú Từđến Từđến PHÊ DUYỆT (Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu) TỔ TRƯỞNG (ký tên) 11 1. Mục tiêu A - Nhiệm vụ - Chỉ tiêu a1’ - Nhiệm vụ - Chỉ tiêu a2’ Các biện pháp thực hiện 2. Mục tiêu B - Nhiệm vụ - Chỉ tiêu b1’ - Nhiệm vụ - Chỉ tiêu b2’ Các biện pháp thực hiện 3. Mục tiêu C - Nhiệm vụ - Chỉ tiêu c1’ - Nhiệm vụ - Chỉ tiêu c2’ Các biện pháp thực hiện SREM Nội dung chính Chủ thể lập KH ký tên và Hiệu trưởng phê duyệt Hình thức trình bày có tính truyền thống theo thể thức văn bản hành chính Tiêu ngữ BAO GỒM: a) Tên chủ thể của kế hoạch (Trường và TCM); b) Quốc hiệu; c) Thời gian; d) tên văn bản; Phần 1 Phần 2 Phần 3  Các căn cứ pháp lý i. Đặc điểm tình hình II. Các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản (của các nhiệm vụ) III. Các biện pháp thực hiện từng nhiệm vụ IV. Xác định lịch trình thực hiện và cách thức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nhiệm vụ, các hoạt động chính của TCM V. Những đề xuất của TCM PHÊ DUYỆT TỔ TRƯỞNG (Hiệu trưởng (ký tên) ký tên, đóng dấu) 12 2.1. Hình thức của kế hoạch TCM 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM SREM Phần Căn cứ: Các loại nghị quyết của Đảng các cấp (có liên quan đến phát triển giáo dục) Các chỉ thị của Nhà nước, của chính quyền các cấp Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ năm học của ngành (được ban hành từ các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục Nghị quyết Chi bộ nhà trường, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường (nếu đã có). Lưu ý: khi đưa vào phần mở đầu của kế hoạch, chỉ nên chọn những cơ sở pháp lý gần nhất với nhà trường để làm điểm tựa pháp lý trực tiếp cho việc đề xuất các nội dung của kế hoạch của TCM. 13 2.2. Nội dung của kế hoạch TCM 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM SREM Phần nội dung chính Đặc điểm tình hình Các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản (của các nhiệm vụ) Các biện pháp thực hiện từng nhiệm vụ Xác định lịch trình thực hiện và cách thức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nhiệm vụ, các hoạt động chính của TCM Những đề xuất của TCM  Nêu bối cảnh năm học: (bối cảnh năm học (của quốc gia, của nhà trường, của TCM), thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức của TCM);  Nêu tình hình thực tế của TCM (thống kê kết quả về tình hình thực hiện kế hoạch năm học trước; những điểm mạnh, điểm yếu và thuận lợi, khó khăn cơ bản của TCM trong năm học mới  Mục này cần trả lời rõ 2 câu hỏi: TCM của chúng ta đang ở đâu? TCM của chúng ta là tổ chức như thế nào? 1. Những mục tiêu nào TCM cần đạt được trong năm học này? (Đâu là mục tiêu ưu tiên?) 2. Những nhiệm vụ trọng tâm TCM cần phải thực hiện năm học này là gì? (đâu là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên?) 3. Cần đưa ra những chỉ tiêu nào, xác định mức độ nào để đáp ứng yêu cầu của mục tiêu và phù hợp với từng nhiệm vụ? Chỉ tiêu phải được định lượng và biểu thị cụ thể bằng những con số, tỷ lệ % ... 4. Lưu ý: việc đề ra hệ thống mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cần phải dựa trên căn cứ từ các cơ sở pháp lý nói trên để đảm bảo sự phù hợp với kế hoạ phát triển chung của nhà trường, của địa phương.  Gồm các loại biện pháp pháp lý – hành chính, biện pháp hận thức tư tưởng, biện p p tâm lý, biện pháp huy động và ỗ trợ nguồn lực/điều kiện, biện pháp kiểm tra, đánh giá  Phần này trả lời 2 câu hỏi: cần có hành động cụ thể nào (làm gì?) và làm như thế nào, theo những cách nào để thực hiện các nhiệm vụ đã đề xuất? Trả lời câu hỏi: 1. Lộ trình/ ế hoạch thực hiệ các nhiệm vụ/hoạt động chính trong năm họ như thế ào? 2. Kiểm tra/ kiểm soát thực hiện kế hoạch thế nào? Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ đã xác định, đối chiếu với hoà cản thực tế cụ thể của tổ, TCM đưa ra một số đề xuất đối với lãnh đạo nhà trường hoặc các đơ vị, cá nhân có liên quan đ tă g cường sự hỗ trợ hoặc kết hợp hành động 14 2.2. Nội dung của kế hoạch TCM 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM SREM MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 15 1. Thế nào là mục đích, mục tiêu, chỉ tiêu? Nêu sự khác biệt giữa 3 khái niệm này? 2. Thông thường, trong bản kế hoạch, Cấu trúc logic nội dung, hình thức của một mục tiêu nên được thể hiện như thế nào? Hoạt động 3: SREM Mục tiêu 16 - Mục tiêu là “đích cần đạt tới để thực hiện nhiệm vụ” (Từ điển Tiếng Việt . Viện Ngôn ngữ học. NXB KHXH – 1988). - Mục tiêu là dự kiến về kết quả cuối cùng cần đạt được khi thực hiện một hoạt động -Trong xây dựng kế hoạch, mục tiêu là tuyên bố về những thay đổi mà một cá nhân hoặc một tổ chức mong muốn có được khi kết thúc thời hạn một nhiệm vụ/một hoạt động. -- Có mục tiêu số lượng và mục tiêu chất lượng. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU SREM Chỉ tiêu 17 - Là mức định ra để đạt tới cho một nhiệm vụ, thường được biểu hiện bằng con số. - Chỉ tiêu có tính cụ thể, chính xác, định lượng được, đo lường được, đối chiếu được (là chỉ số biểu thị cho lượng/mức của MT) Ví dụ: nhiệm vụ/công việc này sẽ có mấy người đạt? tỷ lệ % là bao nhiêu? thực hiện nhiệm vụ/công việc đó trong thời gian bao lâu? Đến đâu thì kết thúc? Chỉ tiêu về chất lượng học sinh năm học này cao hơn năm học trước bao nhiêu %? - Chỉ tiêu nằm trong mục tiêu, biểu đạt cụ thể cho mục tiêu. hoạt động/công việc MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU SREM Chỉ tiêu  Lưu ý: Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, mỗi mục tiêu nên gồm không nên đặt ra quá nhiều chỉ tiêu (nên tối đa có 5 chỉ tiêu). 18 MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU SREM So sánh mục đích - mục tiêu - chỉ tiêu 19 - Mục đích: là kết quả cuối cùng cần đạt được trong hoạt động của con người. - Mục tiêu là kết quả cần đạt được của mỗi hoạt động. - Chỉ tiêu: là mức cụ thể hoặc giá trị cụ thể định ra để làm đích cần đạt tới cho một hoạt động. Chỉ tiêu thường được biểu hiện bằng con số. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU SREM - GiỐNG NHAU: Mục tiêu và Mục đích đều chỉ ra cái đích cần đạt tới. - KHÁC NHAU: + Mục đích chỉ cái đích cuối cùng/kết quả tổng thể của hoạt động. + Mục tiêu chỉ các đích gần/kết quả bộ phận của hoạt động; + Chỉ tiêu là phần định lượng (con số cụ thể) của các MT được xác định trong mỗi hoạt động. So sánh mục đích - mục tiêu - chỉ tiêu 20 MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU SREM Thiết kế mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu trong xây dựng KH ở cấp cơ sở 21 MỤC TIÊU 1: a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện Nhiệm vụ a1: .. Chỉ tiêu a1 Nhiệm vụ a2: .. Chỉ tiêu a2 Nhiệm vụ a3: .. Chỉ tiêu a3 MỤC TIÊU 2: Biện pháp 1 .. b. Biện pháp (thực hiện các nhiệm vụ) Biện pháp 2 .. Biện pháp 3 .. SREM Ví dụ thiết kế HỆ THỐNG MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU – BiỆN PHÁP TRONG XD KHTCM Mục tiêu 1: Nâng cao rõ rệt trình độ chuyên môn nghiệp vụ của GV trong tổ. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu: Nhiệm vụ 1.1. Tăng cường hoạt động dự giờ và rút kinh nghiệm về thực hiện giờ lên lớp. Chỉ tiêu: 100% gv đạt đủ số giờ dự quy định, trong đó ít nhất mỗi kỳ TCM tổ chức 1 lần đi dự giờ của GV giỏi của trường bạn; Nhiệm vụ 1.2. Đẩy mạnh hoạt động thực tập DH theo các chuyên đề áp dụng cái mới/giải quyết những hạn chế, yếu kém về c.môn, nghiệp vụ. Chỉ tiêu: mỗi tháng, 100% các nhóm CM tổ chức ít nhất 1 lần dạy & dự giờ chuyên đề; Nhiệm vụ 1.3. Tích cực đăng ký và phấn đấu đạt giáo viên giỏi các cấp. Chỉ tiêu: năm học 2011-2012 có 1 GV đạt giỏi cấp tỉnh/thành, 2 GV đạt GVG huyện/quận Nhiệm vụ . Các biện pháp thực hiện: 1) Tổ, nhóm CM lên kế hoạch các hoạt động nói trên cụ thể, công khai để các nhóm, các cá nhân theo dõi và chủ động thực hiện; 2) TCM cải tiến quy trình tổ chức các chuyên đề thực tập SP, cải tiến cách tiến hành các giờ dạy thực hiện chuyên đề trên cơ sở chú trọng cả 3 khâu: cải tiến chất lượng bài soạn, cải tiến chất lượng giờ lên lớp, cải tiến các đánh giá CL giờ học; 3) Tổ, nhóm chuyên môn rà soát, cải tiến, hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy; 4) Tham gia đầy đủ và tích cực các hội nghị chuyên môn do cấp trên tổ chức; 5) Tạo điều kiện thuận lợi để GV đi học năng cao trình độ, đi dự giờ hoặc phấn đấu GVG 6) Mỗi GV coi việc học hỏi, dự giờ đồng nghiệp trong và ngoài trường để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của mình và của tổ mình; 22 SREM Gợi ý một số nhiệm vụ chủ yếu cần được TTCM quan tâm khi xây dựng kế hoạch năm học của TCM:  Nhiệm vụ bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức nhà giáo (gắn với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành);  Nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục: tổ chức dạy và học theo chương trình, kế hoạch, theo chuẩn KT-KN; tổ chức hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ;  Nhiệm vụ bồi dưỡng phát triển năng lực sư phạm của GV: (qua hoạt động nghề nghiệp thực tiễn, qua hoạt động học tập) ;  Các nhiệm vụ khác: chủ nhiệm lớp, hoạt động của Đoàn, Đội 23 SREM Gợi ý một số nhiệm vụ chủ yếu cần được TTCM quan tâm khi xây dựng kế hoạch năm học của TCM:  Chương trình hoạt động áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh;  Chương trình hoạt động dạy giá trị sống, kỹ năng sống  Chương trình hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học;  Chương trình hoạt động kiến thực tập sư phạm của TCM theo các chuyên đề phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển chuyên môn của tổ;  Các chương trình hoạt động khác 24 SREM Bước 5: Công bố và thực hiện kế hoạch Bước 4: Gửi dự thảo kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt Bước 3: Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch Bước 2: Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể Bước 1: TTCM lập dự thảo kế hoạch năm học Việc 1: Thu thập, xử lý thông tin Việc 2: Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ Việc 3: Xây dựng yêu cầu, các chỉ tiêu Việc 4: Xác định các biện pháp Việc 5: Dự kiến công việc và thời gian 25 2.3. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TCM SREM Sơ đồ quy trình xây dựng kế hoạch TCM 26 2.3. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TCM TTCM xây dựng dự thảo kế hoạch TCM TTCM điều chỉnh kế hoạch TCM TTCM hoàn thiện kế hoạch TCM Thông qua, lấy ý kiến của tập thể TCM Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch của TCM TTCM công bố và triển khai thực hiện KH TCM Đạt Chưa đạt SREM 3. TTCM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN TRONG NĂM HỌC 27 SREM  TTCM tự nhận thức đầy đủ ý nghĩa của nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn GV trong TCM xây dựng KHCN: đây là một trong những chức trách, nhiệm vụ và nội dung quản lý, chỉ đạo TCM, có ý nghĩa đối với đối với công tác quản lý TCM và quản lý nhà trường  Làm cho GV hiểu được ý nghĩa của KHCN đối với sự phát triển nghề nghiệp của mỗi nhà giáo  Có trách nhiệm hướng dẫn GV về mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp xây dựng KHCN  Có vai trò tổ chức xây dựng và quản lý quá trình thực hiện KHCN của các giáo viên trong tổ 28 3. TTCM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN GV XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC (KH CÁ NHÂN) 3. 1. Vai trò của TTCM trong tổ chức, hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch cá nhân SREM i. Phân tích tình hình (của cá nhân trong năm học: nhiệm vụ, thuận lợi, khó khăn) ii. Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cá nhân thực hiện trong năm học: nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống; nhiệm vụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ; nhiệm vụ học tập, nhiệm vụ chủ nhiệm, các nhiệm vụ khác được giaovà xác định yêu cầu, chỉ tiêu thực hiện của mỗi nhiệm vụ iii. Chỉ rõ các hoạt động trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong năm học iv. Chỉ rõ các điều kiện cần có để cá nhân thực hiện nhiệm vụ v. Xác định lịch trình các hoạt động chính của cá nhân trong năm học vi. Đề xuất yêu cầu với TCM và với BGH nhà trường 29 3.2. Nội dung của kế hoạch cá nhân 3. TTCM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN GV XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC (KH CÁ NHÂN) SREM Tổ trưởng phổ biến kế hoạch, yêu cầu, hướng dẫn GV xây dựng KHCN và hạn định thời gian hoàn thành KHCN. Bước 1 Tổ chức góp ý và phê duyệt: - Thông qua tập thể nhóm, tổ chuyên môn góp ý; - Các cá nhân bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch; - Tổ trưởng duyệt và tổng hợp báo cáo với hiệu trưởng. Bước 2 Theo dõi, đôn đốc, động viên GV trong quá trình thực hiện KH Bước 3 Đánh giá kết quả thực hiện KHCN, thực hiện kế hoạch TCM của mỗi GV. Bước 4 30 3.3. Quy trình tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện KHCN 3. TTCM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN GV XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC (KH CÁ NHÂN) SREM Xin trân trọng cám ơn Quý Thầy, Quý Cô! 31

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcd_xay_dung_ke_hoach_to_chuyen_mon_3338.pdf