Đạo đức - Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng

Hoïc sinh bieát nghóa vuï cuûa mình laø phaûi baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng.

-Bieát moät soá caùch chaêm soùc baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng.

-Bieát ñöôïc lôïi ích cuûa hoa vaø caây nôi coâng coäng:Ñem laïi cuoäc soáng luoân töôi ñeïp,cho khoâng khí trong laønh.Luoân thöïc hieän toátvaø bieát nhaéc nhôû caùc baïnn cuøng thöïc hieän vieäc chaêm soùc baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng.

 

ppt34 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 19/12/2013 | Lượt xem: 766 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đạo đức - Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẾN DỰ GIỜ LỚP: 1A Hoa cúc SÂN TRƯỜNG BỒN HOA I/Muïc tieâu: -Hoïc sinh bieát nghóa vuï cuûa mình laø phaûi baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng. -Bieát moät soá caùch chaêm soùc baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng. -Bieát ñöôïc lôïi ích cuûa hoa vaø caây nôi coâng coäng:Ñem laïi cuoäc soáng luoân töôi ñeïp,cho khoâng khí trong laønh.Luoân thöïc hieän toátvaø bieát nhaéc nhôû caùc baïnn cuøng thöïc hieän vieäc chaêm soùc baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng. 1 - Khi nào cần chào hỏi, tạm biệt ? Khi gặp mặt và khi chia tay. 2 - Chào hỏi, tạm biệt thể hiện điều gì? Thể hiện sự toân trọng lẫn nhau. 3 - Khi gặp người lớn hơn, ta phải chào hỏi như thế nào? Chào hỏi lễ phép, khoanh tay, cúi đầu. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Hoaït ñoäng 1:Xem aûnh-ñaøm thoaïi Muïc tieâu:Hoïc sinh bieát vì sao phaûi baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng BÔNG TRANG Hoaït ñoäng 2:Quan saùt tranh traû loøi caâu hoûi Muïc tieâu:Bieát moät soá coâng vieäc caàn laøm ñeå chaêm soùc hoa vaø caây Taøi lieäu vaø phöông tieän: -SGK-vôû BT ñaïo ñöùc. AÛnh caùc loaïi hoa Tranh SGK-ÑÑ lôùp 1 traïng 45,46,47 Baøi haùt:Ra chôi vöôøn hoa.Nhaïc vaø lôøi Vaên Taán CẢ MỘT VƯỜN HOA CÔNG VIÊN TÂN CHÂU Ra chơi ở sân trường, vườn trường, vườn hoa, công viên các em có thích không? - Để sân trường, vườn trường, vườn hoa, công viên luôn đẹp, luôn mát em phải làm gì? - Cây và hoa làm cho cuộc sống thêm đẹp, không khí trong lành, mát mẻ. - Các em cần chăm sóc, bảo vệ cây và hoa. Các em có quyền được sống trong môi trường trong lành, an toàn. - Các em cần chăm sóc, bảo vệ cây và hoa nơi công cộng. - Các bạn nhỏ đang làm gì? - Những việc làm đó có tác dụng gì? - Em có thể làm được như các bạn đó không? Các em biết tưới cây, rào cây, nhổ cỏ, bắt sâu. Đó là những việc làm cần bảo vệ, chăm sóc cây và hoa nơi côngcộng, làm cho trường em, nơi em sống thêm đẹp, thêm trong lành. III/Hoaït ñoäng 3:Thaûo luaän nhoùm. Muc tieâu:Bieát thöïc hieän toát vaø nhaéc nhôû caùc baïn cuøng thöïc hieän vieäc chaêm soùc baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng - Các bạn đang làm gì? - Em tán thành những việc làm nào? Tại sao? - Em hãy đánh dấu X vào quần áo của bạn có hành động đúng. + - Biết nhắc nhở, khuyên ngăn bạn không nên phá hoại cây là hành động đúng. - Bẻ cành, đu cây là hành động sai. Các em vừa học bài gì? - Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng. - Xem trước bài tập 3, 4 của bài: Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng. Chúc các em luôn ngoan và học giỏi ! Tieán haønh chôi Moãi ñoäi cöû laàn löôït töøng baïn leân choïn hoa vaø traû lôøi caâu hoûi.baïn naøo traû lôøi ñuùng ñöôïc treo boâng hoa leân caây kieãng.ñoäi naøo coù nhieàu boâng hoa ñöôïc treo ñoäi ñoù thaéng cuoäc vaø nhaän phaàn thöôûng. GV toång keát –nhaän xeùt buoåi chôi Hoaït ñoäng 1:Troø chôi keát hoa cho caây Muïc tieâu:Bieát xöû lí moät soá tröôøng hôïp cuï theå khi thöïc hieän vieäc baûo veä hoa vaø caây Caùch tieán haønh:chia lôùp laøm 3 ñoäi Luaät chôi:laàn löôït moãi ñoäi cöû moät baïn leân boác nhöõng boâng hoa coù ghi caâu hoûi. Ñoäi 1 choïn hoa xanh,ñoäi 2 hoa ñoû,ñoäi 3 hoa vaøng Hoaït ñoäng 2:Baøi taäp traéc nghieäm Muïc tieâu:Hoïc sinh choïn caùch öùng xöû ñuùng ñoái vôùi vieäc laøm baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng GV phaùt phieáu baøi taâp cho HS Tieát 2 Muïc tieâu: Bieát lôïi ích cuûa hoa vaø caây ñoái vôùi con ngöôøi. Thöïc hieän toát vieäc chaêm soùc baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng Coù thaùi ñoä toân troïng nhöõng qui ñònh veà chaêm soùc baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng,yeâu thieân nhieân,coù yù thöùc vaø quí troïng nhöõng ngöôøi bieát thöïc hieän toát. Taøi lieäu vaø phöông tieän Chaäu kieãng,nhöõng boâng hoa caét baèng giaáy. Phieáu baøi taäp Heä thoáng caâu hoûi xöû lí tình huoáng. Caâ thô trong sgk trang 48 Phieáu baøi taäp Choï vaø ñaùnh daáu x vaøo tröôùc caùch öùng xöû em choïn khi thaáy baïn haùi hoa phaù caây nôi coâng coäng: Maëc baïn khoâng quan taâm. Cuøng haùi hoa,phaù caây vôùi baïn. Khuyeân nhaên baïn. Maùch ngöôøi lôùn. Hoaït ñoäng 4:Toång keát Hoïc sinh ñoïc caâu thô: Caây xanh cho boùng maùt, Hoa cho saéc cho höông. Xanh,saïch,ñeïp moâi tröôøng, Ta cuøng nhau gìn giöõ. Cuûng coá-Daën doø Vì sao em caàn baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng? Ñeå baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng em caàn laøm gì,kgoâng neân laøm gì? Daën doø HS veà nhaø chaêm soùc hoa vaø caây .nhaéc moïi ngöôøi cuøng thöïc hieän toát nhöõng qui ñònh veà baûo veâ hoa vaø caây nôi coâng c oäng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbao_ve_cay_va_hoa_noi_cong_cong_245.ppt
Tài liệu liên quan