Đề cương môn học luật tố tụng hình sự

Môn học luật TTHS là môn khoa học pháp lí cung cấp những kiến thức lí luận và thực tiễn về TTHS và khả năng áp dụng trong thực tế. Môn học này gồm hai nội dung cơ bản: Những vấn đề lí luận chung về TTHS và những giai đoạn tố tụng cụ thể trong trình tự tố tụng giải quyết vụ án hình sự.

Môn học luật TTHS nghiên cứu các quy định của pháp luật và những quan điểm khoa học về trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

 

doc44 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Ngày: 23/09/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề cương môn học luật tố tụng hình sự, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2011. - Từ Điều 79 đến Điều 94, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 180 - 221. - Về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế trong TTHS, Trần Quang Tiệp, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2005, tr. 42 - 168. (Những tài liệu này được sử dụng trong tuần 5). Seminar 1 giờ TC - So sánh các biện pháp ngăn chặn. - Giải quyết việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn trong các tình huống cụ thể. Đọc tài liệu và chuẩn bị các câu hỏi về nội dung thảo luận LVN 1 giờ TC Tiếp tục làm việc nhóm để hoàn thành công việc của nhóm. Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu... Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS Tuần 6: Vấn đề 5 Hình thức tổ chức dạy-học Số giờ TC Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị LT 2 giờ TC Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự; cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự; căn cứ không khởi tố vụ án hình sự; khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại. * Đọc: - Chương VI Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011. - Từ Điều 100 đến Điều 109, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 237 - 313. - Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, Nguyễn Văn Bường (chủ biên), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005, tr. 67 - 188. (Những tài liệu này được sử dụng trong tuần 6). Seminar 1 giờ TC - Xác định cách giải quyết của cơ quan có thẩm quyền khởi tố trong các tình huống cụ thể có liên quan đến việc khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại và việc toà án khởi tố vụ án. - Xác định cơ sở khởi tố vụ án trong trường hợp cụ thể. Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu... Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS KTĐG Làm bài kiểm tra (bài tập cá nhân) số 01 tại lớp thảo luận Tuần 7: Vấn đề 6 Hình thức tổ chức dạy-học Số giờ TC Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị LT 2 giờ TC Những quy định chung về điều tra; hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, khám xét; tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra. * Đọc: - Chương VII Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011. - Từ Điều 110 đến Điều 159, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 314 - 432. - Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, Nguyễn Văn Bường (chủ biên), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005, tr. 67 - 188. - Những nội dung cơ bản của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004, Vụ công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội, tr. 9 - 52. - Biện pháp ngăn chặn khám xét và kê biên tài sản trong BLTTHS, Nguyễn Mai Bộ, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004, tr. 174 - 226. (Những tài liệu này được sử dụng trong tuần 7 và 8). Seminar 1 giê TC Xác định thẩm quyền điều tra, nhập và tách vụ án hình sự để điều tra trong các tình huống cụ thể. Đọc tài liệu và chuẩn bị các câu hỏi về nội dung thảo luận. Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu... Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS KTĐG Nộp BT nhóm Tuần 8: Vấn đề 6 Hình thức tổ chức dạy-học Số giờ TC Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Seminar 1 giờ TC - Xác định thẩm quyền điều tra trong các tình huống cụ thể. - Thảo luận về các hoạt động điều tra khám xét, tạm giữ đồ vật, tài liệu khi khám xét, khám nghiệm hiện trường, xem xét dấu vết trên thân thể. - Lựa chọn các quyết định mà cơ quan điều tra cần áp dụng trong các tình huống cụ thể. Đọc tài liệu và chuẩn bị các câu hỏi về nội dung thảo luận. LVN 1 giờ TC Phân công từng thành viên thực hiện những phần việc cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ mà GV đã giao cho nhóm. Từng cá nhân nghiên cứu trước tài liệu có liên quan đến nội dung làm việc nhóm để có quan điểm cá nhân về từng nội dung của BT nhóm. Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu... Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS Tuần 9: Vấn đề 7 Hình thức tổ chức dạy-học Số giờ TC Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị LT 2 giờ TC - Nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố; hoạt động của viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố; các quyết định của viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố. - So sánh quyết định tạm đình chỉ điều tra và quyết định đình chỉ điều tra với quyết định tạm đình chỉ vụ án và đình chỉ vụ án của viện kiểm sát. * Đọc: - Chương VIII Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011. - Từ Điều 166 đến Điều 169, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 489 - 502. (Những tài liệu này được sử dụng trong tuần 9). Seminar 1 giờ TC Các nhóm thuyết trình BT nhóm Chuẩn bị cho thuyết trình BT nhóm Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu... Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30, thứ tư Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS KTĐG Thuyết trình BT nhóm Tuần 10: Vấn đề 8 Hình thức tổ chức dạy-học Số giờ TC Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị LT 2 giờ TC - Thẩm quyền xét xử sơ thẩm; các quyết định của toà án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử; quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên toà; trình tự phiên toà sơ thẩm. *Đọc: - Chương IX Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011. - Từ Điều 170 đến Điều 229, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 505 - 628. - Thủ tục xét xử các vụ án hình sự, Đinh Văn Quế, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, tr. 138 - 223. (Những tài liệu này được sử dụng trong tuần 10 và 11). Seminar 1 giờ TC - Xác định thẩm quyền xét xử trong tình huống cụ thể. - So sánh các quyết định tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra với quyết định tạm đình chỉ vụ án và đình chỉ vụ án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. - Xác định quyết định thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà cần áp dụng ở giai đoạn chuẩn bị xét xử trong trường hợp cụ thể. Đọc tài liệu và chuẩn bị các câu hỏi về nội dung thảo luận. Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu... Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS Tuần 11: Vấn đề 8 Hình thức tổ chức dạy-học Số giờ TC Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Seminar 1 giờ TC Giải quyết các tình huống và lựa chọn cách giải quyết đúng trong các tình huống cụ thể liên quan đến các quy định chung về về thủ tục xét xử tại phiên toà và trình tự phiên toà sơ thẩm. Đọc tài liệu và chuẩn bị các câu hỏi về nội dung thảo luận. Tự NC 1 giờ TC Nghiên cứu tài liệu để hoàn thành BT cá nhân số 2 (nếu có) và BT lớn. Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu... Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS Tuần 12 : Vấn đề 9 Hình thức tổ chức dạy-học Số giờ TC Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị LT 2 giờ TC Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm; phạm vi xét xử phúc thẩm; thẩm quyền của toà án cấp phúc thẩm. * Đọc: - Chương IX Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011. - Từ Điều 170 đến Điều 229, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 505 - 628. - Thủ tục xét xử các vụ án hình sự, Đinh Văn Quế, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, tr. 224 - 285. (Những tài liệu này được sử dụng trong tuần 12). Seminar 1 giờ TC - So sánh kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm; so sánh quy định chung về thủ tục tố tụng và trình tự phiên toà sơ thẩm với phiên toà phúc thẩm. - Giải quyết các tình huống cụ thể về việc HĐXX phúc thẩm giải quyết kháng cáo, kháng nghị và ra các quyết định cần thiết. Đọc tài liệu và chuẩn bị các câu hỏi về nội dung thảo luận. Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu... Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS KTĐG Làm bài kiểm tra (bài tập cá nhân) số 02 tại lớp thảo luận TuÇn 13: VÊn ®Ò 10 Hình thức tổ chức dạy-học Số giờ TC Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị LT 2 giờ TC Quy định chung về thi hành án hình sự; thi hành hình phạt tử hình và hình phạt tù. * Đọc: - Chương XI Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011. - Từ Điều 255 đến Điều 271, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 691 - 742. - Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam, những vấn đề lí luận và thực tiễn, Võ Khánh Vinh và Nguyễn Mạnh Kháng (chủ biên), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr. 203 - 262. (Những tài liệu này được sử dụng trong tuần 13). Seminar 1 giờ TC So sánh thủ tục thi hành hình phạt tử hình và thủ tục thi hành hình phạt tù; so sánh việc tạm đình chỉ và hoãn thi hành hình phạt tù. Đọc tài liệu và chuẩn bị các câu hỏi về nội dung thảo luận. Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu... Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS Tuần 14: Vấn đề 11 Hình thức tổ chức dạy-học Số giờ TC Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị LT 2 giờ TC Tính chất giám đốc thẩm và tái thẩm; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm; thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm và tái thẩm. * Đọc: - Chương XII Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011. - Từ Điều 272 đến Điều 300, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 745 - 806. - Thủ tục xét xử các vụ án hình sự, Đinh Văn Quế, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, tr. 286 - 355. (Những tài liệu này được sử dụng trong tuần 14). Seminar 1 giờ TC - So sánh giám đốc thẩm, tái thẩm (tính chất, kháng nghị, thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm, thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự). - Giải quyết các tình huống cụ thể có liên quan đến những quy định về giám đốc thẩm và tái thẩm. Đọc tài liệu và chuẩn bị các câu hỏi về nội dung thảo luận Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu... Thời gian: Từ 14 h00 đến 16h30 thứ tư Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS KTĐG Nộp BT lớn học kì Tuần 15: Vấn đề 12 Hình thức tổ chức dạy-học Số giờ TC Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị LT 2 giờ TC Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên; thủ tục rút gọn. *Đọc: - Chương XII, XIII Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011. - Từ Điều 301 đến Điều 346, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 809 - 948. - Thủ tục rút gọn trong TTHS Việt Nam, Nguyễn Văn Hiền, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004, tr. 7 - 72. (Những tài liệu này được sử dụng trong tuần 15). Seminar 1 giờ TC So sánh thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên; thủ tục rút gọn, với thủ tục bình thường; phân biệt khiếu nại và tố cáo trong TTHS. SV nghiên cứu các tài liệu liên quan và chuẩn bị các câu hỏi, tình huống có liên quan đến nội dung thảo luận. Tư vấn Nội dung: Tư vấn về hình thức, nội dung thi kết thúc học phần và phương pháp ôn tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu... Thời gian: Từ 14 h00 đến 16h30 thứ tư Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS 10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC Theo Quy chế đào tạo hiện hành. Kết quả kiểm tra đánh giá được công khai cho SV biết. 11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1. Đánh giá thường xuyên Kiểm diện. Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên bản làm việc...). Trắc nghiệm, BT. 11.2. Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ 02 BT cá nhân 10 % 01 BT nhóm tháng 10 % 01 BT lớn học kì 10 % Thi kết thúc học phần 70 % 11.3. Tiêu chí đánh giá Yêu cầu chung đối với các BT BT được trình bày trên khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman hoặc Vn.Time; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines (hoặc yêu cầu viết tay). BT cá nhân: - Hình thức: Bài kiểm tra trắc nghiệm có giải thích (thực hiện trong giờ thảo luận gồm 2 câu trắc nghiệm) - Tiêu chí đánh giá Khẳng định đúng 1 điểm/1câu trắc nghiệm Nêu đúng cơ sở pháp lý 2 điểm/1câu trắc nghiệm Giải thích hợp lý, có tính thuyết phục 2 điểm/1câu trắc nghiệm Tổng: 10 điểm BT nhóm Hình thức: Báo cáo kết quả làm việc chung của nhóm (7 - 10 trang). Nội dung: Viết báo cáo và biên bản hoạt động nhóm. Tiêu chí đánh giá: + Điểm viết chấm theo đáp án mà Bộ môn đã thống nhất (đáp ứng các yêu cầu: Hình thức đúng theo quy định; xác định chính xác nội dung nghiên cứu; cơ cấu hợp lí; tài liệu tham khảo phong phú; trích dẫn rõ nguồn tài liệu; phân tích vấn đề logic, sâu sắc, rõ ràng; liên hệ thực tế; thể hiện quan điểm cá nhân về vấn đề nghiên cứu). Tổng: 10 điểm + Nếu thuyết trình không đạt yêu cầu có thể trừ tối đa 2 điểm viết. + SV vắng mặt trong buổi thuyết trình có lí do chính đáng sẽ được thuyết trình lại theo lịch GV nghe thuyết trình ấn định; SV vắng mặt không có lí do chính đáng bị trừ 2 điểm so với điểm chung của nhóm; SV không tham gia LVN được xác định trong biên bản hoạt động của nhóm sẽ bị điểm 0. BT lớn Hình thức: Bài luận (10 - 15 trang). Nội dung: Lựa chọn trong danh mục vấn đề Tiêu chí đánh giá: + Hình thức đúng theo quy định và đúng số trang 1 điểm + Xác định chính xác nội dung nghiên cứu + cơ cấu hợp lí: 2 điểm + Tài liệu tham khảo phong phú; trích dẫn rõ nguồn tài liệu: 2 điểm + Phân tích vấn đề logic, sâu sắc, rõ ràng, chính xác, có liên hệ thực tế; 3 điểm + Thể hiện quan điểm có tính thuyết phục của cá nhân về vấn đề nghiên cứu 2 điểm Tổng: 10 điểm Thi kết thúc học phần: Vấn đáp hoặc thi viết (do Bộ môn đề nghị và Hiệu trưởng quyết định vào mỗi cuối kì học) Tiêu chí đánh giá thi vấn đáp: Theo đáp án đề thi. Điểm tối đa cho câu hỏi trong đề thi 8 điểm Điểm hỏi thêm 2 điểm (SV đạt điểm giỏi phải trả lời tốt câu hỏi trong đề thi và câu hỏi thêm là câu hỏi tình huống; giải thích vấn đề hoặc đánh giá luật thực định). Tổng: 10 điểm Tiêu chí đánh giá thi viết theo hình thức tự luận kết hợp bán trắc nghiệm và giải quyết tình huống (bài tập): Theo đáp án đề thi. Điểm cho câu bán trắc nghiệm 4 điểm Điểm cho BT tình huống 4 điểm Điểm cho câu tự luận 2 điểm Tổng: 10 điểm Tiêu chí đánh giá bài thi viết theo hình thức trắc nghiệm toàn bộ (chấm máy): Tuỳ theo số lượng câu hỏi của đề thi và được quy về thang điểm 10. MỤC LỤC Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc_123doc_de_cuong_mon_hoc_luat_to_tung_hinh_su_832.doc