Đề tài Quản lí khách hàng thư viện

Ngày nay, công nghệ khoa học, kỹ thuật ngày càng phát triển như vũ bão, trong đó khoa học máy tính cũng phát triển mạnh mẽ và xâm nhập vào mọi lĩnh vực khoa học, kinh tế, xã hội, quản lý ,.máy tính hầu như đều có đóng góp khả năng tuyệt vời của nó tới tất cả các lĩnh vực. Từ việc xây dựng các chương trình khoa học kỹ thuật lớn đến các công việc quản lý thường nhật, máy tính giúp chúng ta cập nhật, tìm kiếm và lưu trữ thông tin một cách tốt nhất. Nhưng các phần mềm hỗ trợ cho việc sử dụng máy tính hầu hết của nước ngoài, điều này gây rất nhiều trở ngại đối với những người không biết hoặc biết ít tiếng Anh. Vì vậy các phần mềm sử dụng tiếng Việt sẽ giúp người sử dụng có hiệu quả hơn trong công việc. Bên cạnh các ngôn ngữ lập trình đa dạng và phong phú, thì ngôn ngữ lập trình Visual Basic có tính năng cao hơn cả, giúp cho người dùng trong các công tác tổ chức ,lập dự án, tìm kiếm, lưu trữ, biểu diễn thông tin, tiết kiệm thời gian. Phần mềm Visual Basic của hãng Microsoft là phần mềm phổ biến ở nước ta hiện nay. Visual Basic là ngôn ngữ lập trình trực quan theo hướng đối tượng lấy ngôn ngữ Basic làm gốc. Sử dụng phần mềm lập trình VB trên Windows sẽ giúp chương trình dễ sử dụng và tiện lợi cho người sử dụng vì nó cung cấp khả năng tạo đối tượng và các lớp bằng cách sử dụng giao diện thay ngôn ngữ, Visual Basic có giao diện đẹp, các thao tác đơn giản không bị phụ thuộc vào chương trình như các chương trình lập trình trên môi trường DOS. Khả năng kết nối và các công cụ truy vấn giúp cho ta tổ chức tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng khi cơ sở dữ liệu đã được tạo các quan hệ ràng buộc

doc89 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 10/01/2014 | Lượt xem: 653 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề tài Quản lí khách hàng thư viện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Ooo Ngµy nay, c«ng nghÖ khoa häc, kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn nh­ vò b·o, trong ®ã khoa häc m¸y tÝnh còng ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ x©m nhËp vµo mäi lÜnh vùc khoa häc, kinh tÕ, x· héi, qu¶n lý ,......m¸y tÝnh hÇu nh­ ®Òu cã ®ãng gãp kh¶ n¨ng tuyÖt vêi cña nã tíi tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Tõ viÖc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh khoa häc kü thuËt lín ®Õn c¸c c«ng viÖc qu¶n lý th­êng nhËt, m¸y tÝnh gióp chóng ta cËp nhËt, t×m kiÕm vµ l­u tr÷ th«ng tin mét c¸ch tèt nhÊt. Nh­ng c¸c phÇn mÒm hç trî cho viÖc sö dông m¸y tÝnh hÇu hÕt cña n­íc ngoµi, ®iÒu nµy g©y rÊt nhiÒu trë ng¹i ®èi víi nh÷ng ng­êi kh«ng biÕt hoÆc biÕt Ýt tiÕng Anh. V× vËy c¸c phÇn mÒm sö dông tiÕng ViÖt sÏ gióp ng­êi sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n trong c«ng viÖc. Bªn c¹nh c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh ®a d¹ng vµ phong phó, th× ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic cã tÝnh n¨ng cao h¬n c¶, gióp cho ng­êi dïng trong c¸c c«ng t¸c tæ chøc ,lËp dù ¸n, t×m kiÕm, l­u tr÷, biÓu diÔn th«ng tin, tiÕt kiÖm thêi gian. PhÇn mÒm Visual Basic cña h·ng Microsoft lµ phÇn mÒm phæ biÕn ë n­íc ta hiÖn nay. Visual Basic lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh trùc quan theo h­íng ®èi t­îng lÊy ng«n ng÷ Basic lµm gèc. Sö dông phÇn mÒm lËp tr×nh VB trªn Windows sÏ gióp ch­¬ng tr×nh dÔ sö dông vµ tiÖn lîi cho ng­êi sö dông v× nã cung cÊp kh¶ n¨ng t¹o ®èi t­îng vµ c¸c líp b»ng c¸ch sö dông giao diÖn thay ng«n ng÷, Visual Basic cã giao diÖn ®Ñp, c¸c thao t¸c ®¬n gi¶n kh«ng bÞ phô thuéc vµo ch­¬ng tr×nh nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh lËp tr×nh trªn m«i tr­êng DOS. Kh¶ n¨ng kÕt nèi vµ c¸c c«ng cô truy vÊn gióp cho ta tæ chøc t×m kiÕm th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng khi c¬ së d÷ liÖu ®· ®­îc t¹o c¸c quan hÖ rµng buéc. Tãm l¹i ,ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic lµ mét c«ng cô cÇn thiÕt cho ng­êi sö dông cã thÓ cËp nhËt, l­u tr÷, t×m kiÕm, xem söa mét c¸ch nhanh chãng. Víi mong muèn ¸p dông Visual Basic vµo c«ng t¸c qu¶n lý,em xin thùc hiÖn ®Ò tµi : Qu¶n lÝ Kh¸ch hµng Th­ viÖn . C«ng viÖc Qu¶n lÝ kh¸ch hµng lµ mét c«ng viÖc rÊt phøc t¹p ®èi víi nh÷ng c«ng ty, xÝ nghiÖp lín , v× vËy cÇn cã mét phÇn mÒm hç trî viÖc sö dông m¸y tÝnh ®Ó qu¶n lý sÏ gióp ng­êi qu¶n lý dÔ dµng h¬n. MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nh­ng v× cßn h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc nªn ch­¬ng tr×nh cßn nhiÒu sai sãt cÇn ®­îc bæ sung.V× vËy, em mong thÇy c« vµ c¸c b¹n xem vµ ®ãng gãp ý kiÕn gióp cho ch­¬ng tr×nh ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸n bé Trung t©m th«ng tin, c¸c gi¸o viªn trong khoa Tin Häc KT Tr­êng §HKTQD, ®Æc biÖt lµ TS. §Æng QuÕ Vinh, ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn vµ tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Em xin c¸m ¬n! Hµ Néi 20 /04/2003. SV:Bïi Gia Kh­¬ng Líp Tin41B. Ch­¬ng I: Giíi thiÖu Trung T©m Th«ng tin tHUéC TæNG CôC TI£U CHUÈN §O L¦êng chÊt l­îng ®Ò TµI Nghi£n cøu Trung T©m Th«ng tin Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng trùc thuéc Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së Phßng Th«ng tin T­ liÖu theo QuyÕt ®Þnh sè 450/Q§ ngµy 12/7/1994 cña Bé tr­ëng Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i Tr­êng, lµ c¬ quan th«ng tin chuyªn d¹ng quèc gia duy nhÊt hiÖn nay ë ViÖt Nam vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng. I: C¥ CÊU Tæ CHøC, CHøC N¡NG NHIÖM Vô CñA TRUNG T¢M: 1. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña Trung t©m th«ng tin: TRUNG T¢M TH¤NG TIN TI£U CHUÈN §O l­êng chÊt l­îng Hµnh chÝnh- Tæng hîp TiÕp thÞ T­ liÖu- M¸y tÝnh DÞch vô Th«ng tin T¹p chÝ TC-§L-CL 2. Chøc n¨ng - NhiÖm vô: X©y dùng vµ tæ chøc khai th¸c kho t­ liÖu chuyªn d¹ng quèc gia vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c cã liªn quan. X©y dùng m¹ng l­íi th«ng tin trong c¸c c¬ quan thuéc hÖ thèng qu¶n lý tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng. Tæ chøc vµ thùc hiÖn viÖc cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt d­íi nhiÒu h×nh thøc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cu¶ c¸c c¬ quan qu¶n lý, nghiªn cøu vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh thuéc mäi h×nh thµnh phÇn kinh tÕ. Nghiªn cøu, ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµ c«ng nghÖ th«ng tintiªn tiÕn thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ phôc vô th«ng tin vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng. T¹o c¸c s¶n phÈm th«ng tin (c¸c Ên phÈm, c¸c c¬ së d÷ liÖu ®iÖn tö, c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm, CD-ROM...) cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ dïng tin trong n­íc vµ trao ®æi víi c¸c tæ chøc th«ng tin quèc gia, quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng. Theo sù ph©n c«ng cña Tæng côc, thùc hiÖn hîp t¸c vÒ lÜnh vùc tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­¬ng. Tham gia vµ thùc hiÖn nghÜa vô thµnh viªn cña m¹ng l­íi Th«ng tin cña Tæ chøc Tiªu chuÈn ho¸ Quèc tÕ (ISONET). II: Nguån lùc th«ng tin: 1.Nguån t­ liÖu: Trung t©m Th«ng tin hiÖn cã nh÷ng bé tµi liÖu lín nhÊt vµ cËp nhËt nhÊt vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng. Kho t­ liÖu bao gåm c¸c tiªu chuÈn, quy ®Þnh kü thuËt, v¨n b¶n ph¸p quy, s¸ch nghiÖp vô, t¹p chÝ, Ên phÈm th«ng tin vµ tµi liÖu tra cøu chuyªn d¹ng kh¸c. Víi h¬n 200 ngh×n b¶n tiªu chuÈn, nhiÒu cuèn s¸ch nghiÖp vô vµ ®Çu t¹p chÝ cña 4 tæ chøc quèc tÕ (ISO, IEC, CAC,OIML) vµ h¬n 30 tæ chøc TC-§L-CL khu vùc vµ quèc tÕ ®ang ®­îc bæ sung vµ cËp nhËt th­êng xuyªn th«ng qua hÖ thèng trao ®æi tiªu chuÈn vµ tµi liÖu trong khu«n khæ ISO vµ c¸c tho¶ thuËn song ph­¬ng kh¸c, Trung t©m cã kh¶ n¨ng phôc vô nhu cÇu ®a d¹ng cña ng­êi dïng tin d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­: tra cøu vµ ®äc tµi liÖu gèc (b¶n giÊy) hoÆc th«ng qua c¸c bé ®Üa quang, gióp kh¸ch hµng ®Æt mua c¸c tiªu chuÈn vµ tµi liÖu cÇn thiÕt mµ trung t©m hiÖn kh«ng cã v.v... Trung t©m l­u tr÷ vµ cËp nhËt th­êng xuyªn nh÷ng bé tiªu chuÈn sau: Tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN): vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùcqu¶n lý, hµnh chÝnh, s¶n xuÊt, dÞch vô. Tiªu chuÈn cña tæ chøc Tiªu chuÈn ho¸ Quèc tÕ (ISO) vÒ c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, qu¶n lý, hµnh chÝnh, dÞch vô ( trõ tiªu chuÈn kü thuËt vÒ ®iÖn, ®iÖn tö, vÖ sinh, an toµn thùc phÈm.) Tiªu chuÈn cña Uû ban §iÖn tö kü thuËt Quèc tÕ (IEC) vÒ lÜnh vùc ®iÖn, ®iÖn tö, thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c, n¨ng l­îng. Tiªu chuÈn vµ khuyÕn nghÞ cña Uû ban Tiªu chuÈn ho¸ thùc phÈm (CAC) vÒ lÜnh vùc vÖ sinh an toµn thùc phÈm. C¸c khuyÕn cña Tæ chøc quèc tÕ vÒ ®o l­êng hîp ph¸p (OIML). C· tiªu chuÈn n­íc ngoµi: BS (Tiªu chuÈn Anh); DIN (Tiªu chuÈn CHLB §øc); NF (Tiªu chuÈn Ph¸p); JIS (Tiªu chuÈn NhËt); AS (Tiªu chuÈn Oxtralia); GOST (Tiªu chuÈnNga/Liªn X« cò) vÒ hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, dÞch vô, an toµn ... Mét sè bé tiªu chuÈn chuyªn ngµnh cña Mü (ANSI). HiÖp héi VËt liÖu vµ thö nghiÖm Mü (ASTM): c¸c tiªu chuÈn vÒ ph­¬ng ph¸p thö nghiÖm vËt liÖu; HiÖp héi kÜ s­ c¬ khÝ Mü (ASME): c¸c tiªu chuÈn vÒ lÜnh vùc c¬ khÝ chÕ t¹o; HiÖp héi c¸c phßng thö nghiÖm Mü (UL): c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn cña s¶n phÈm; HiÖp héi CÇu §­êng (AASHTO): c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt cÇu ®­êng. Tµi liÖu tra cøu: Th«ng qua h×nh thøc ®Æt mua vµ trao ®ái tµi liÖu, Trung t©m hiÖn cã vµ th­êng xuyªn cËp nhËt nhiÒu ®Çu tªn t¹p chÝ, Ên phÈm th«ng tin vµ s¸ch nghiÖp vô ®Ò cËp ®Õn nhiÒu khÝa c¹nh cña ho¹t ®éng TC§LCL. C¸c tµi liÖu kh¸c gåm: Danh môc tiªu chuÈn, sæ tay tra cøu, tµi liÖu h­íng dÉn, v.v... còng lµ nguån th«ng tin quan träng phôc vô cho c¸c nhu cÇu kh¸c nhau. §Üa quang(CD-ROM): C¸c bé ®Üa quang hiÖn cã trong th­ viÖn cña trung t©m: Th­ môc PERINORM (Tiªu chuÈn ISO, BS, NF, DIN, ...). Toµn v¨n: Tiªu chuÈn IEC, ASTM, BS, NF, ASME,UL, .. C¬ së d÷ liÖu: C¸c c¬ së d÷ liÖu sau ®©y ®· ®­îc trung t©m x©y dùng vµ cËp nhËt th­êng xuyªn ®Ó phôc vô cho nhu cÇu tra cøu: TCVN: Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCSP: Tiªu chuÈn n­íc ngoµi (theo lÜnh vôc, chuyªn ®Ò). ISO: tiªu chuÈn Quèc tÕ. TCMT: V¨n b¶n ph¸p quy vµ tiªu chuÈn m«i tr­êng. CSDL toµn v¨n vÒ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt TC§LCL. 2. C«ng nghÖ vµ truyÒn t¶i th«ng tin: HiÖn t¹i, Trung t©m ®· thiÕt lËp M¹ng Th«ng tin Tiªu chuÈn-§o l­êng-ChÊt l­îng ViÖt Nam (TCVN - Net) kÕt nèi víi c¸c m¹ng hiÖn hµnh cña quèc tÕ /khu vùc vµ mét sè n­íc kh¸c kÓ c¶ víi Internet, b­íc ®Çu ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu t×m kiÕm vµ trao ®æi th«ng tin phôc vô mäi ®èi t­îng th«ng qua Internet vµ Intranet. Trung t©m cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt c¸c ®Üa CD-ROM chøa c¸c c¬ së d÷ liÖu th­ môc vµ toµn v¨n rÊt thuËn tiÖn cho viÖc tra cøu vµ b¶o qu¶n. 3.C¸n bé th«ng tin: Trung t©m hiÖn cã ®éi ngò c¸n bé th«ng tin cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh s½n sµng h­íng dÉn kh¸ch hµng trong viÖc ®Þnh h­íng vµ t×m kiÕm th«ng tin nhanh chãng - thuËn tiÖn - chÝnh x¸c. III: C¸c dÞch vô Th«ng tin TC - §L - CL: Trªn c¬ së nguån lùc th«ng tin s½n cã, hiÖn nay trung t©m Th«ng tin s½n sµng thùc hiÖn c¸c dÞch vô th«ng tin sau: 1. DÞch vô th­ viÖn: TiÕp xóc, h­íng dÉn kh¸ch hµng tra cøu, t×m kiÕm t­ liÖu t¹i Th­ viÖn, th«ng qua ®iÖn tho¹i, Fax, th­ tõ vµ Email. C«ng cô ®Ó tra cøu th«ng tin lµ: danh môc tiªu chuÈn, CSDL, CD-ROMs v.v... 2. DÞch vô hái ®¸p: C¸c yªu cÇu th«ng tin ®¬n gi¶n (t¹i trô së cña trung t©m, th­ tÝn, Fax hoÆc ®iÖn tho¹i) ®Òu ®­îc gi¶i ®¸p miÔn phÝ mét c¸ch nhanh chãng nhÊt. C¸c yªu cÇu th«ng tin kh¸c phøc t¹p h¬n liªn quan ®Õn c¸c chñ ®Ò, lÜnh vùc ®Æc thï ®Òu ph¶i tr¶ tiÒn. §èi víi c¸c yªu cÇu kh«ng thÝch hîp hoÆc kh«ng n»m trong ph¹m vi bao qu¸t cña Trung t©m, sÏ cã nh÷ng chØ dÉn nh»m gióp bªn yªu cÇu liªn hÖ víi nh÷ng tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm hoÆc chóng ®­îc chuyÓn tíi ®ã theo ®Ì nghÞ cña bªn yªu cÇu. 3. DÞch vô phæ biÕn th«ng tin cã chän läc: Th«ng qua viÖc chén läc vµ phæ biÕn c¸c tiªu chuÈn chuyªn ®Ò vµ c¸c s¶n phÈmth«ng tin kh¸c, Trung t©m Th«ng tin h­íng nh÷ng nç lùc cña m×nh vµo viÖc hç trî vµ ®­a nhanh dßng tin ®Õn ng­êi sö dông nh»m gióp hä tiÕt kiÖm thêi gian vµ gi¶m thiÓu chi phÝ. 4. DÞch vô x©y dùng vµ chuyÓn giao c¬ së d÷ liÖu: Trung t©m lu«n s¨n­ sµng gióp ®â vµ trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c bªn yªu cÇu vÒ viÖc x©y dùng c¸c c¬ së d÷ liÖu (CSDL) tiªu chuÈn vµ qu¶n lý d÷ liÖu. Trung t©m ®· sö dông c¸c phÇn mÒm hiÖn ®¹i ®Ó x©y dùng mét sè c¬ së d÷ liÖu th­ môc vÒ tiªu chuÈn Viªt Nam, ISO, tiªu chuÈn n­íc ngoµi theo chuyªn ®Ò lùa chän, v.v... Trung t©m s½n sµng chuyÓn giao c¸c CSDL nµy theo gi¸ ­u ®·i. 5. DÞch vô cËp nhËt tiªu chuÈn: §©y lµ h×nh thøc dÞch vô trung t©m triÓn khai tõ n¨m 1998 nh»m t¹o lËp duy tr× mèi quan hÖmËt thiÕt gi÷a Trung t©m vµ c¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ dïng tin. 6. DÞch vô dÞch thuËt: Ttrung t©m s½n sµng nhËn dÞch c¸c b¶n tiªu chuÈn tõ n­íc ngoµi (Anh, Nga, Ph¸p v.v...) sang tiÕng ViÖt vµ ng­îc l¹i. 7. §¹i lý ph¸t hµnh s¸ch: Trung t©m Th«ng tin ®­ng ra lµm ®¹i lý mua vµ b¸n c¸c lo¹i tµi liÖu tiªu chuÈn cho kh¸ch hµng trong n­íc víi c¸c tæ chøc Tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ v¸ khu vùc. 8. DÞch vô ®µo t¹o: Trung t©m s½n sµng cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o vµ t­ vÊn vÒ nghiÖp vô th«ng tin TC§LCL vµ c¸c linhx vùckh¸c theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 9. DÞch vô cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö: Trung t©m s½n sµng cung cÊp c¸c CSDL ®iÖn tö; c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm; ®Üa CD-ROM tra cøu toµn v¨n vÒ tiªu chuÈn chuyªn ngµnh theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 10. Trung t©m qu¶ng b¸ vÒ nh÷ng nhËn thøc vµ kiÕn thøc vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng th«ng qua viÖc biªn so¹n vµ ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm ®Þnh kú vµ kh«ng ®Þnh kú: - C¸c Ên phÈm ®Þnh kú: + T¹p chÝ Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng (1 th¸ng/sè-tiÕng ViÖt) + TCVN News ( 2 th¸ng/sè- tiÕng Anh). + Danh môc tiªu chuÈn ViÖt Nam (hµng n¨m - tiÕng ViÖt). + Th«ng b¸o tµi liÖu míi (2 th¸ng/sè). - Kh«ng ®Þnh kú: C¸c tê r¬i, s¸ch máng, tµi liÖu h­íng dÉn, th­ môc tiªu chuÈn chuyªn ®Ò, v.v... 11. Th«ng tin phôc vô c¸c doanh nghiÖp Võa vµ Nhá: HiÖn nay vai trß cña c¸c doanh nghiÖp Võa vµ Nhá (DNVVN) ®¨ ®­îc kh¼ng ®Þnh râ râ rÖt trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. C¸c DNVVN chiÕm h¬n 90% vÒ sè l­îngc¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. V× vËy, ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cho c¸c DNVVN lµ mét trong c¸c môc tiªu mµ trung t©m h­íng tíi. §Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c DNVVN, Trung t©m lu«n sÉn sµng cung cÊp cho hä nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng, th«ng tin thÞ tr­êng hµng ho¸, c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô theo yªu cÇu cña DNVVN. 12. M¹ng l­íi thµnh viªn Th«ng tin TC_§L_CL (viÕt t¾t theo tiÕng Anh lµ SICNET): M¹ng l­íi thµnh viªn th«ng tin (SICNET) ®­îc Trung t©m Th«ng tin thµnh lËp n¨m 1996, SICNET ®· nhËn ®­îc sù cæ vò vµ tham gia cña nhiÒu c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n. §Õn nay sè thµnh viªn ®¨ng ký tham gia SICNET cã 400 gåm: c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, c¸c viÖn nghiªn cøu, c¸c häc viÖn, c¸c tr­êng ®¹i häc c¸c tr­êng vµ trung t©m d¹y nghÒ, c¸c c¬ quan th«ng tin, c¸c c«ng ty liªn doanh, c¸c c«ng ty trong n­íc, c¸c nhµ s¶n xuÊt v.v...Trung t©m th«ng tin mong muèn hÖ thèng thµnh viªn SICNET ph¸t triÓn vÒ sè l­îng, c¸c dÞch vô th«ng tin ®­îc liªn tôc n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, ®¶m bao nhu cÇu th«ng tin tiªu chuÈn, ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. SICNET lµ mét h×nh thøc dÞch vô vµ hîp t¸c chÆt chÏ, gióp trung t©m vµ kh¸ch hµng cã quan hÖ mËt thiÕt h¬n. 13 . M¹ng th«ng tin TCVN-Net: M¹ng th«ng tin TCVN-Net lµ m¹ng néi bé (Intranet) cã trang Web vµ c¸c th«ng tin ®a d¹ngtren Internet, l­u tr÷ vµ phæ biÕn th«ng tin vÒ lÜnh vùc tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng. Khi tham gia vµo m¹ng TCVN-Net, kh¸ch hµng cã c¬ héi t×m kiÕm vµ sö dông c¸c lo¹i th«ng tin sau ®©y: - Nh÷ng th«ng tin chung vÒ c¬ quan Tæng côc TC§LCL. - Nh÷ng th«ng tin cô thÓ vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng: + Ho¹t ®éng tiªu chuÈn,®o l­êng,chÊt l­îng. + C¸c Ên phÈm th«ng tin TC-§L-CL. + C¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, huÊn luyÖn. + Tiªu chuÈn ViÖt Nam, n­íc ngoµi vµ quèc tÕ. + C«ng nhËn c¸c phßng thö nghiÖm, c¸c tæ chøc gi¸m ®Þnh chÊt l­îngv.v.. + Gi¶i th­ëng chÊt l­îng ViÖt Nam. + Nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c c¬ së d÷ liÖu th­ môc hoÆc toµn v¨n ®­îc hoµn thiÖn vµ cËp nhËt th­êng xuyªn. - Ngoµi ra, kh¸ch hµng cßn cã thÓ tËn dông ®­îc c¸c lîi thÕ sau + Trao ®æi th­ tÝn ®iÖn tö gi÷a c¸c thµng viªn m¹ng TCVN-Net + NhËn c¸c tÖp d÷ liÖu, ch­¬ng tr×nh ®­îc phÐp phæ biÕn trªn m¹ng. + §Æt mua c¸c tµi liÖu vµ c¸c s¶n phÈm th«ng tin tiªu chuÈn, ®o l­êng chÊt l­îng. + NÕu ®· thuª bao Internet, kh¸ch hµng cã thÓ truy cËp ®Õn trang chñ cña Tæng côc TC-§L-CL. + Giíi thiÖu vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng, c¸c nhu cÇu trao ®æi, t×m ®èi t¸c trªn m¹ng TCVN-Net. IV: H­íng chän ®Ò tµi nghiªn cøu: 1.Sù cÇn thiÕt cña viÖc øng dông Tin häc trong ho¹t ®éng cña Trung t©m: Nh­ chóng ta ®· biÕt, th«ng tin chinh x¸c, kÞp thêi mang l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých cho tæ chøc trong viÖc ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cho c«ng viÖc cña tæ chøc. NhiÒu khi, mÆc dï ®· nhËn ®­îc nh÷ng nh÷ng th«ng tin ®ã c¸c tæ chøc vÉn ch­a hoµn toµn yªn t©m ch¾c ch¾n 100% vµo quyÕt ®Þnh cña m×nh v× hä thõa biÕt th«ng tin ®ã kh«ng chØ ®Õn riªng víi tæ chøc cña hä mµ ®ång thêi nã cã thÓ ®Õn cïng lóc víi nhiÒu tæ chøc kh¸c. V× vËy ®ßi hái c¸c tæ chøc kinh tÕ ph¶i cã mét ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin còng nh­ qu¶n lý th«ng tin mét c¸ch khoa häc ®Ó tõ ®ã tæ chøc cã ®­îc th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p cho yªu cÇu ®ã lµ øng dông Tin häc vµo trong ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh cña m×nh. ViÖc øng dông Tin häc vµo lÜnh vùc ho¹t ®éng qu¶n ký kinh doanh kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ trang bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ cho toµn bé hÖ thèng cña tæ chøc mµ ®ßi hái tæ chøc ph¶i cã mét ®éi ngò cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc thu thËp th«ng tin, xö lý th«ng tin vµ khai th¸c tµi nguyªn cña m¸y vi tÝnh. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× b¾t buéc hä ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô vµ s¶n phÈm. Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh, Trung t©m th«ng tin Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng -ChÊt l­îng lµ n¬i cã thÓ gióp hä hoµ m¹ng chung víi mÆt b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Sè l­îng c¸c tæ chøc vµ c¸c c¸ nh©n t×m ®Õn ®èi víi Trung t©m ngµy cµng nhiÒu, kh¸ch hµng cña Trung t©m ngµy cµng t¨ng vµ ®a d¹ng h¬n. §Ó cã thÓ ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o mang l¹i nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho kh¸ch hµng, ®ßi hái Trung t©m ph¶i cã mét ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý cña m×nh. Qua ®ã, Trung t©m cã thÓ mang l¹i cho nh÷ng kh¸ch hµng cña m×nh nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ s¶n phÈm mµ hä mong muèn, ®­a tíi kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô tèt nhÊt. Qu¶n lý tèt c¶ th­ viÖn vµ kh¸ch hµng sÏ gióp cho Trung t©m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. Trong m«i tr­êng kinh doanh toµn cÇu, c¸c c¬ quan thµnh c«ng sÏ lµ c¸c c¬ quan cã kh¶ n¨ng ban hµnh nhanh chãng c¸c quyÕt ®Þnh víi chÊt l­îng cao. Trong mçi c¬ quan lu«n tån t¹i hÖ thèng qu¶n lý d÷ liÖu, v× tÇm quan träng lín lao cña nã mµ ng­êi ta th­êng vÝ nã nh­ mét hÖ thèng nhí hay mét bé nhí cña c¬ quan. C¸c c¬ quan lu«n ph¶i duy tr× hÖ thèng qu¶n lý d÷ liÖu ®Ó xö lý nghiÖp vô hµng ngµy cña m×nh vµ trªn c¬ së ®ã cã thÓ ra nh÷ng quyÕt ®Þnh trong kinh doanh. Ban hµnh quyÕt ®Þnh lµ mét ho¹t ®éng trung t©m cña c¸c c¬ quan hiÖn ®¹i. ViÖc qu¶n lý tèt d÷ liÖu sÏ t¹o thuËn lîi cho viÖc ban hµnh nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ ®em l¹i sù thµnh c«ng cho c¬ quan. C¸c c¬ quan cã thÓ mang tíi cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao vµ c¸c dÞch vô cã chÊt l­îng cao. Trong x· héi ngµy nay th× sù c¹nh tranh lu«n diÔn ra gay g¾t vµ liªn tôc t¹i kh¾p mäi n¬i. Nhu cÇu cña kh¸ch hµng lu«n thay ®æi, víi nhÞp sèng hiÖn t¹i th× kh¸ch hµng sÏ khã tÝnh h¬n vµ nhu cÇu sÏ cao h¬n. T©m lý cña kh¸ch hµng sÏ t×m ®Õn víi nh÷ng nhµ s¶n xuÊt mµ ë ®ã hä cã thÓ nhËn ®­îc nh÷ng lîi Ých tèt nhÊt. ViÖc t¹o ®­îc uy tÝn cña m×nh trong t©m trÝ kh¸ch hµng lµ mét c«ng viÖc cùc kú quan träng, cã thÓ nãi lµ chiÕn l­îc cña c«ng ty. Phßng T­ liÖu m¸y tÝnh cã nhiÖm vô viÕt c¸c phÇn mÒm phôc vô cho ho¹t ®éng cña Trung t©m. HiÖn nay, Th­ viÖn cña Trung t©m ®ang sö dông phÇn mÒm Qu¶n lý kh¸ch hµng - th­ viÖn viÕt b»ng ng«n ng÷ Access, do h¹n chÕ cña ng«n mg÷ lËp tr×nh, ch­¬ng tr×nh nµy kh«ng cßn thÝch hîp khi sè l­îng kh¸ch hµng ngµy cµng lín víi nhiÒu yªu cÇu míi ®Æt ra trong qu¶n lý. ChÝnh v× vËy, viÖc x©y dùng mét phÇn mÒm míi lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt. Tõ thùc tÕ cïng víi sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n, ®­îc thÇy gi¸o TS. §Æng QuÕ Vinh h­íng dÉn vµ ®­îc sù ®ång ý cña Trung t©m, em ®· chän thùc hiÖn ®Ò tµi thùc tËp: “Qu¶n lý Kh¸ch hµng Th­ viÖn”, ch­¬ng tr×nh sö dông c¬ së d÷ liÖu lµ Microsoft Access vµ ng«n ng÷ Visual Basic. 2. Lùa chän ng«n ng÷ viÕt ch­¬ng tr×nh: Cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ Tin häc phÇn cøng, c«ng nghÖ Tin häc phÇn mÒm còng tiÕn ®­îc b­íc dµi trªn con ®­êng ph¸t triÓn vÒ mét sè lÜnh vùc nh­: HÖ ®iÒu hµnh m¸y tÝnh, ng«n ng÷ phat triÓn c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông trªn m¸y tÝnh. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu ng«n ng÷ ®­îc sö dông lµm c«ng viÖc triÕt kÕ, x©y dông c¸c ch­¬ng tr×nh phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. ViÖc lùa chän ng«n ng÷ viÕt ch­¬ng tr×nh nh»m ®¹t ®­îc sù tèi ­u thùc tÕ lµ rÊt cÇn thiÕt vµ kh«ng kÐm phÇn quan träng. Mçi ng«n ng÷ ®Òu cã nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, do ®ã viÖc lùa chän mét ng«n ng÷ ph¶i dùa trªn yªu cÇu cña bµi to¸n ®Æt ra, c¸c c«ng cô mµ ng«n ng÷ ®ã cung cÊp cho ng­êi sö dông, kh¶ n¨ng vÒ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu v× trong qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu th­êng rÊt lín vµ hay chång chÐo. Yªu cÇu cña bµi to¸n ®Æt ra lµ ph¶i thèng kª vµ qu¶n lý cô thÓ vÒ kh¸ch hµng còng nh­ tµi liÖu, tõ ®ã cÊp l·nh ®¹o míi cã c¸c quyÕt ®Þnh nhanh vµ chÝnh x¸c nh»m phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch thuËn tiÖn, kÞp thêi. Trªn c¬ së yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi ch­¬ng tr×nh vµ xem xÐt ®¸nh gi¸ ng«n ng÷, em quyÕt ®Þnh lùa chän ng«n ng÷ Visual Basic vµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access 2000 ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh. HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access 2000 ch­a ph¶i lµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu mang tÝnh chÊt tãi ­u cho hÖ ®iÒu hanhf m¹ng nh­ mét sè hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ORACLE, SQL Server. Tuy nhiªn nã vÉn lµ mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu c¸ nh©n ®øng ®Çu, mÆt kh¸c cÊu h×nh cña c¸c m¸y Server còng nh­ c¸c m¸y PC ®Ó sö dông hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu nµy còng cÇn ë møc võa ph¶i. H¬n n÷a, do t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin ë ViÖt Nam hiÖn nay th× hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu nµy vÉn cßn ®ang thÝch hîp. Nh×n nhËn mét c¸ch kh¸ch quan th× hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access 2000 cã tÝnh n¨ng qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu rÊt ­u viÖt nh­: mang tÝnh b¶o mËt, ho¹t ®éng tèt víi hÖ ®iÒu hµnh Win 9x, qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu mét c¸ch thèng nhÊt, tËp trung trong mét tÖp, giao diÖn ®å ho¹ ®¬n gi¶n, tiÕt kiÖm bé nhí, truyÒn th«ng tèt víi c¬ chÕ OLE trªn hÖ m¸y Server cung nh­ Client. Thùc tÕ chØ víi giao diÖn cña hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access 2000 th× ch­a ®ñ ®Ó x©y dùng mét øng dông hoµn chØnh. MÆc dï nã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc kh¸ nhiÒu c«ng viÖc chØ cÇn xÐt mét khÝa c¹nh ®¬n gi¶n, mét øng dông chØ cung cÊp cho ng­êi sö dông mét giao diÖn trùc quan, ®¬n gi¶n th× hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access 2000 cã thÓ ®¸p øng ®­îc, nh­ng nÕu ®ßi hái ph¶i cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt ®­îc toµn bé c«ng viÖc víi nhiÒu thao t¸c th× ®ßi hái ph¶i cã sù hç trî cña Visual Basic. Do ®ã, víi Visual Basic 6.0 sÏ gi¶i quyÕt vµ bæ sung nh÷ng nh­îc ®iÓm ®ã, mét ng«n ng÷ lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng ®­îc sö dông réng r·i hiÖn nay. 3.Môc ®Ých cña ch­¬ng tr×nh: Ch­¬ng tr×nh “ Qu¶n lý Kh¸ch hµng Th­ viÖn” ®­îc x©y dùng nh»m phôc vô cho Th­ viÖn cña Trung t©m th«ng tin trong viÖc qu¶n lý kh¸ch hµng vµ tµi liÖu . Cô thÓ, môc ®Ých cña ch­¬ng tr×nh gåm: L­u hå s¬ cña tÊt c¶ kh¸ch hµng. CËp nhËt th«ng tin khi cã sù thay ®æi. ThiÕt lËp sù hç trî hîp lý trong viÖc cËp nhËt d÷ liÖu, b¶o ®¶m tèn Ýt thêi gian nhÊt vµ ®¹t ®é chÝnh x¸c cao nhÊt. Xö lý sè liÖu nh»m cung cÊp c¸c sè liÖu ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh kh¸ch hµng, doanh thu, t×nh h×nh tµi liÖu trong th­ viÖn. Ch­¬ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m ®­îc tÝnh b¶o mËt, an toµn cña th«ng tin, cã kh¶ n¨ng ph©n quyÒn trong khai th¸c vµ cËp nhËt hÖ thèng. Nh÷ng ng­êi cã thÈm quyÒn kh¸c nhau th× cã tµi nguyªn kh¸c nhau. Ch­¬ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m thao t¸c vËn hµnh ®¬n gi¶n, th©n thiÖn víi ng­êi sö dông. Cuèi cïng, ch­¬ng tr×nh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ mÒm dÎo, cã kh¶ n¨ng cña mét hÖ thèng më thuËn tiÖn cho viÖc c¶i tiÕn vµ n©ng cÊp sau nµy. CH¦¥NG II: PH¦¥NG PH¸P LUËN VÒ PH¢N TÝCH THIÕT – KÕ HÖ THèNG TH¤NG TIN I: Kh¸i qu¸t vÒ th«ng tin qu¶n lý: 1. §Þnh nghÜa HÖ thèng th«ng tin (HTTT): HÖ thèng th«ng tin lµ mét tËp hîp nh÷ng con ng­êi, c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng, phÇn mÒm, d÷ liÖu…thùc hiÖn ho¹t ®éng thu thËp, l­u tr÷ vµ ph©n phèi th«ng tin trong mét rµng buéc ®­îc gäi lµ m«i tr­êng. Nã ®­îc thÓ hiÖn bëi nh÷ng con ng­êi, c¸c thñ tôc, d÷ liÖu vµ thiÕt bÞ tin häc hoÆc kh«ng tin häc..§Çu vµo cña HTTT ®­îc lÊy tõ c¸c nguån vµ ®­îc xö lÝ bëi hÖ thèng sö dông nã cïng víi c¸c d÷ liÖu ®­îc l­u tr÷ tõ tr­íc. KÕt qu¶ xö lý ®­îc chuyÓn ®Õn c¸c ®Ých hoÆc cËp nhËt vµo kho d÷ liÖu. Ta cã m« h×nh HTTT: Thu nhËp Nguån Xö lý vµ l­u tr÷ §Ých Kho d÷ liÖu Ph©n ph¸t Nh­ vËy mäi HTTT ®Òu cã bèn bé phËn: bé phËn ®­a d÷ liÖu vµo, bé phËn xö lý, kho d÷ liÖu vµ bé phËn d­a d÷ liÖu ra. 2. TÇm quan träng cña HTTT: Chóng ta biÕt r»ng, qu¶n lý hiÖu qu¶ mét tæ chøc lµ dùa phÇn lín vµo chÊt l­îng th«ng tin do HTTT chÝnh thøc s¶n sinh ra. DÔ thÊy r»ng tõ sù ho¹t ®éng kÕm cña mét HTTT sÏ g©y ra nh÷nh hËu qu¶ xÊu nghiªm träng. Ho¹t ®éng tèt hay xÊu cña mét HTTT ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua chÊt l­îng cña th«ng tin mµ nã cung cÊp. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña th«ng tin nh­ sau: -Tin cËy - §Çy ®ñ -ThÝch hîp - DÔ hiÓu - §­îc b¶o vÖ - §óng thêi ®iÓm V× thÕ môc tiªu cuèi cïng cña nh÷ng cè g¾ng ph¸t triÓn mét HTTT lµ cung cÊp cho c¸c thµnh viªn cu¶ tæ chøc nh÷ng c«ng cô qu¶n lÝ tèt nhÊt. 3. C¸c c«ng ®o¹n cña ph¸t triÓn hÖ thèng: Giai ®o¹n 1: §¸nh gi¸ yªu cÇu §¸nh gi¸ yªu cÇu cã môc ®Ých cung cÊp cho l·nh ®¹o tæ chøc hoÆc héi ®ång gi¸m ®èc nh÷ng d÷ liÖu ®Ých thùc ®Ó ra quyÕt ®Þnh vÒ thêi c¬, tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña mét dù ¸n ph¸t triÓn hÖ thèng .Giai ®o¹n nµy ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi nhanh vµ kh«ng ®ßi hái chi phÝ lín.Nã bao gåm c¸c c«ng ®o¹n sau: LËp kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ yªu cÇu Lµm râ yªu cÇu §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc thi ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o ®¸nh gi¸ yªu cÇu Giai ®o¹n 2: Ph©n tÝch chi tiÕt Ph©n tÝch chi tiÕt ®­îc tiÕn hµnh sau khi cã sù ®¸nh gi¸ thuËn lîi vÒ yªu cÇu.Nh÷ng môc ®Ých chÝnh cña ph©n tÝch chi tiÕt lµ hiÓu râ c¸c vÊn ®Ò cña hÖ thèng ®ang nghiªn cøu, x¸c ®Þnh nh÷ng nguyªn nh©n ®Ých thùc cña vÊn ®Ò ®ã, x¸c ®Þnh nh÷ng ®ßi hái vµ nh÷ng rµng buéc ¸p ®Æt ®çi víi hÖ thèng vµ x¸c ®Þnh môc tiªu mµ hÖ thèng th«ng tin míi ph¶i ®¹t ®­îc.Trªn c¬ së néi dung b¸o c¸o ph©n tÝch chi tiÕt sÏ quyÕt ®Þnh tiÕp tôc tiÕn hµnh hay th«i ph¸t triÎen mét hÖ thèng míi .§Ó lµm nh÷ng viÖc ®ã giai ®o¹n ph©n tÝch chi tiÕt bao gåm c¸c c«ng ®o¹n sau ®©y: 2.1 LËp kÕ ho¹ch ph©n tÝch chi tiÕt 2.2 Nghiªn cøu m«i tr­êng cña hÖ thèng ®ang tån t¹i 2.3 Nghiªn cøu hÖ thèng thùc t¹i 2.4 §­a ra chuÈn ®o¸n vµ x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè gi¶i ph¸p. 2.5 §¸nh gi¸ l¹i tÝnh kh¶ thi 2.6 Thay ®æi ®Ò xuÊt cña dù ¸n 2.7 ChuÈn bÞ tr×nh bµy b¸o c¸o ph©n tÝch chi tiÕt Giai ®o¹n 3:ThiÕt kÕ l« gÝc Giai ®o¹n nµy nh»m x¸c ®Þnh tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn l« gÝc cña mét hÖ thèng th«ng tin , cho phÐp lo¹i bá ®­îc c¸c vÊn ®Ò cña hÖ thèng thùc tÕ vµ ®¹t d­îc nh÷ng môc tiªu ®· ®­îc thiÕt lËp ë giai ®o¹n tr­íc. M« h×nh l« gÝ cña hÖ thèng míi sÏ bao hµm th«ng tin mµ hÖ htãng míi sÏ s¶n sinh ra, néi dung cña c¬ së d÷ liÖu, c¸c sö lý vµ hîp t¸c ho¸ sÏ ph¶i thùc hiÖn vµ c¸c d÷ liÕu sÏ ®­îc nhËp vµo. M« h×nh l« gÝc sÏ ph¶i ®­îc nh÷ng ng­êi sö dông xem xet vµ chuÈn y. ThiÕt kÕ l« gÝc bao gåm nh÷ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc27372.DOC
Tài liệu liên quan