Đề tài Xây dựng ứng dụng quản lý việc khám và điều trị bệnh nhân của bác sĩ chuyên khoa

- Các quan hệ dữ liệu:

 

BacSi(MsBacSi,HoTen,NgaySinh,DiaChi,DienThoai,GhiChu).

 

BenhNhan(MsBenhNhan,HoTen,NamSinh,Phai,DiaChi,DienThoai,

ChanDoan,NgayBD,GhiChu).

 

DieuTri(MsBenhNhan,MsBacSi).

 

CacLanKham(MsKham,MsBenhNhan,Lan,NgayKham,NgayHenKham,

SoNgayThuoc,HuyetAp,Mach,GhiChu).

 

SieuAmTim(MsKham,LvDd,LvDs,Rv,LA,FE,DayThat,EF,RLVanDong,

VanTim,Paps,MangTim,BamSinh).

 

DienTimDo(MsKham,Nhip,Truc,PR,QRS,ST,T,QT,

ChuyenDaoTruocTim,KetLuan).

 

CTToaThuoc(MsKham,MsThuoc,SoLuong,Sang,Trua,Chieu,Toi,

ChuY,CachDung).

 

Thuoc(MsThuoc,TenThuoc,DonVi,Gia,GhiChu).

 

DonVi(DonVi,GhiChu).

 

doc6 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 28/12/2013 | Lượt xem: 893 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng ứng dụng quản lý việc khám và điều trị bệnh nhân của bác sĩ chuyên khoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xaây döïng sô ñoà quan heä döõ lieäu: Caùc quan heä döõ lieäu: BacSi(MsBacSi,HoTen,NgaySinh,DiaChi,DienThoai,GhiChu). BenhNhan(MsBenhNhan,HoTen,NamSinh,Phai,DiaChi,DienThoai, ChanDoan,NgayBD,GhiChu). DieuTri(MsBenhNhan,MsBacSi). CacLanKham(MsKham,MsBenhNhan,Lan,NgayKham,NgayHenKham, SoNgayThuoc,HuyetAp,Mach,GhiChu). SieuAmTim(MsKham,LvDd,LvDs,Rv,LA,FE,DayThat,EF,RLVanDong, VanTim,Paps,MangTim,BamSinh). DienTimDo(MsKham,Nhip,Truc,PR,QRS,ST,T,QT, ChuyenDaoTruocTim,KetLuan). CTToaThuoc(MsKham,MsThuoc,SoLuong,Sang,Trua,Chieu,Toi, ChuY,CachDung). Thuoc(MsThuoc,TenThuoc,DonVi,Gia,GhiChu). DonVi(DonVi,GhiChu). - Moâ taû chi tieát quan heä: 1. BacSi: thoâng tin veà baùc só ñieàu trò Teân thuoäc tính Kieåu döõ lieäu, mieàn giaù trò Moâ taû MsBacSi Text, 4 kí töï Maõ soá baùc só, laø duy nhaát HoTen Text, max=50 kí töï Hoï teân baùc só NgaySinh Date/Time Ngaøy thaùng naêm sinh DiaChi Text, max=50 kí töï Ñòa chæ DienThoai Text, max=20 kí töï Ñieän thoaïi GhiChu Text, max=100 kí töï Ghi chuù 2. BenhNhan: thoâng tin veà beänh nhaân Teân thuoäc tính Kieåu döõ lieäu, mieàn giaù trò Moâ taû MsBenhNhan Text, 5 kí töï Maõ soá beänh nhaân, laø duy nhaát, vd: 00145 HoTen Text, max=50 kí töï Hoï teân beänh nhaân NamSinh Text, max=4 kí töï Naêm sinh, vd: 1950 Phai Text, max=5 kí töï Phaùi, nam hay nöõ DiaChi Text, max=100 kí töï Ñòa chæ DienThoai Text, max=15 kí töï Ñieän thoaïi ChanDoan Text, max=200 kí töï Chaån ñoaùn (beänh gì) NgayBD Date Ngaøy khaùm laàn ñaàu tieân GhiChu Text, max=100 kí töï Ghi chuù 3. DieuTri: cho bieát moät beänh nhaân naøo ñoù do baùc só naøo ñieàu trò.. Teân thuoäc tính Kieåu döõ lieäu, mieàn giaù trò Moâ taû MsBenhNhan Text, 5 kí töï Maõ soá beänh nhaân, vd: 00145 MsBacSi Text, 4 kí töï Maõ soá baùc só 4. CacLanKham: thoâng tin veà moãi laàn khaùm beänh cuûa beänh nhaân Teân thuoäc tính Kieåu döõ lieäu, mieàn giaù trò Moâ taû MsKham Text, 7 kí töï Maõ soá laàn khaùm, laø duy nhaát, vd: 0000145 MsBenhNhan Text, max=5 kí töï Maõ soá beänh nhaân Lan Integerï Laàn khaùm thöù maáy NgayKham Date Ngaøy khaùm NgayHenKham Date Ngaøy heïn khaùm SoNgayThuoc Text, max=3 kí töï Soá ngaøy ñeå uoáng heát thuoác HuyetAp Text, max=7 kí töï Huyeát aùp, vd :12/8 Mach Text, max= 3 kí töï Maïch, vd: 80 GhiChu Text, max=100 kí töï Ghi chuù 5. SieuAmTim: thoâng tin veà sieâu aâm tim, bao goàm caùc thoâng soá chuyeân moân. Teân thuoäc tính Kieåu döõ lieäu, mieàn giaù trò Moâ taû MsKham Text, 7 kí töï Maõ soá laàn khaùm, laø duy nhaát, vd: 0000145 LvDd Text, max=10 kí töï LvDs Text, max=10 kí töï Rv Text, max=10 kí töï LA Text, max=10 kí töï FE Text, max=10 kí töï DayThat Text, max=10 kí töï Daây thaét EF Text, max=10 kí töï RLVanDong Text, max=10 kí töï RL vaän ñoäng VanTim Text, max=10 kí töï Van tim Paps Text, max=10 kí töï MangTim Text, max=10 kí töï Mang tim BamSinh Text, max=10 kí töï Baåm sinh 6. DienTimDo: thoâng tin veà Ñieän tim ñoà, bao goàm caùc thoâng soá chuyeân moân. Teân thuoäc tính Kieåu döõ lieäu, mieàn giaù trò Moâ taû MsKham Text, 7 kí töï Maõ soá laàn khaùm, laø duy nhaát, vd: 0000145 Nhip Text, max=50 kí töï Nhòp Truc Text, max=50 kí töï Truïc PR Text, max=50 kí töï QRS Text, max=50 kí töï ST Text, max=50 kí töï T Text, max=50 kí töï QT Text, max=50 kí töï ChuyenDaoTruocTim Text, max=50 kí töï Chuyeån ñaïo tröôùc tim KetLuan Text, max=255 kí töï Keát luaän (beänh gì) 7. CTToaThuoc: thoâng tin veà toa thuoác, bao goàm caùc teân thuoác, caùch söû duïng.. Teân thuoäc tính Kieåu döõ lieäu, mieàn giaù trò Moâ taû MsKham Text, 7 kí töï Maõ soá laàn khaùm, laø duy nhaát, vd: 0000145 MsThuoc Text, 4 kí töï Maõ soá thuoác SoLuong Text, max=4 kí töï Soá löôïng Sang Text, max=4 kí töï Buoåi saùng bao nhieâu vieân.. Trua Text, max=4 kí töï Tröa.. Chieu Text, max=4 kí töï Chieàu.. Toi Text, max=4 kí töï Toái.. ChuY Text, max=50 kí töï Chuù yù CachDung Text, max=50 kí töï Caùch duøng 8. Thuoc: thoâng tin veà thuoác, bao goàm caùc teân thuoác. Teân thuoäc tính Kieåu döõ lieäu, mieàn giaù trò Moâ taû MsThuoc Text, 4 kí töï Maõ soá thuoác, laø duy nhaát TenThuoc Text, max=50 kí töï Teân thuoác DonVi Text, max=20 kí töï Ñôn vò, vd: vieân, chai.. Gia Currency Giaù thuoác GhiChu Text, max=50 kí töï Ghi chuù 9. DonVi: thoâng tin veà ñôn vò cuûa thuoác, bao goàm caùc thoâng soá chuyeân moân. Teân thuoäc tính Kieåu döõ lieäu, mieàn giaù trò Moâ taû DonVi Text, max=20 kí töï Ñôn vò, laø duy nhaát, vd: vieân, oáng.. GhiChu Text, max=50 kí töï Ghi chuù IV. Caùc baûng döõ lieäu phuï : MaSoBNMoi: chöùa caùc maõ soá beänh nhaân duøng khi theâm beänh nhaân môùi, ta seõ coù maõ soá töï ñoäng, khoâng phaûi nhaäp baèng tay. Moãi laàn theâm moät beänh nhaân môùi, chöông trình seõ laáy maõ soá löu trong baûng naøy laøm maõ soá cho beänh nhaân vaø khi löu laïi thì maõ soá môùi seõ laø maõ soá tieáp theo cuûa maõ soá vöøa löu. Teân thuoäc tính Kieåu döõ lieäu, mieàn giaù trò Moâ taû MsBenhNhan Text, 5 kí töï Maõ soá beänh nhaân, töông töï MsBenhNhan trong baûng BenhNhan MaSoKhamMoi: chöùa caùc maõ soá khaùm (trong baûng CacLanKham) duøng khi theâm laàn khaùm môùi, ta seõ coù maõ soá töï ñoäng, khoâng phaûi nhaäp baèng tay. Moãi laàn theâm moät laàn khaùm môùi, chöông trình seõ laáy maõ soá löu trong baûng naøy laøm maõ soá khaùm vaø khi löu laïi thì maõ soá môùi seõ laø maõ soá tieáp theo cuûa maõ soá vöøa löu. Teân thuoäc tính Kieåu döõ lieäu, mieàn giaù trò Moâ taû MsKham Text, 7 kí töï Maõ soá khaùm, töông töï MsKham trong baûng CacLanKham Caøi ñaët moâ hình döõ lieäu trong MS Access (Relationship):

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docQuanHeDuLieu.doc
 • docBia.doc
 • rarChuongTrinh.rar
 • docCongCu1.doc
 • docCongCu2.doc
 • docDFD.doc
 • docERD.doc
 • docGiaoDien.doc
 • docHienTrang.doc
 • docLoiNoiDau.doc
 • docLuuDo1.doc
 • docLuuDo2.doc
 • docMucLuc.doc
 • docNhanXet.doc
 • docThanhPhan.doc
 • docTONGKET.doc
Tài liệu liên quan