Đồ án Thiết kế trang web quản lý công chức - Tiền lương cho UBND Tỉnh Bình Thuận

Hệ thống có các bộ phận tham gia trực tiếp quản lý đó là:

- Ban lãnh đạo

- Bộ phận tổ chức cán bộ

- Bộ phận đào tạo

- Bộ phận khen thưởng - Kỷ luật

- Bộ phận tài vụ

Cách tính lương công chức:

Tổng lương = (290.000 * Hệ số lương ) * % hưởng

+ (290.000 * Tổng hệ số phụ cấp)

Trong đó:

290.000 đồng là mức lương cơ bản mỗi công chức được hưởng.

Tổng hệ số phụ cấp là bằng tổng hệ số các khoản phụ cấp mà công chức được hưởng.

Các công chức có hệ số lương từ 1,78 trở lên thì sau 3 năm kể từ ngày được hưởng ngạch, bậc lương hiện có, được nâng lên một bậc lương. Những công chức có hệ số lương từ 1,77 trở xuống thì 2 năm được nâng một bậc.

Đối với những công chức bị kỷ luật, cứ một lần bị kỷ luật thì thời gian nâng lương sẽ tăng lên một năm.

 

doc74 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 1201 | Lượt tải: 2download
Nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế trang web quản lý công chức - Tiền lương cho UBND Tỉnh Bình Thuận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI MÔÛ ÑAÀU Ngaøy nay, coâng ngheä thoâng tin ñaõ phaùt trieån maïnh meõ treân theá giôùi cuõng nhö ôû nöôùc ta. Coù theå noùi moïi hoaït ñoäng haèng ngaøy cuûa chuùng ta khoâng theå taùch rôøi khoûi coâng ngheä thoâng tin. Beân caïnh ñoù, coâng ngheä thoâng tin phaùt trieån ñaõ ñem laïi cho chuùng ta söï thuaän lôïi, söï tieát kieäm thôøi gian nhôø vaøo Internet, ñoù laø söùc maïnh trong thôøi ñaïi coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù cuûa nöôùc ta. Theo xu höôùng chung cuûa thôøi ñaïi, ngaøy nay moïi hoaït ñoäng kinh doanh ñeàu döïa treân Internet ñeå phaùt trieån, keå caû nhöõng ñôn vò haønh chính söï nghieäp cuõng muoán coù nhöõng trang Web rieâng ñeå coù theå truyeàn taûi nhöõng thoâng tin caàn thieát cuûa mình ñeán nhieàu ngöôøi hôn nhôø maïng Internet. Döïa vaøo nhöõng nhu caàu ñoù, em muoán thöïc hieän ñeà taøi “ Thieát keá trang Web quaûn lyù coâng chöùc – tieàn löông” cho UÛy ban nhaân daân Tænh Bình Thuaän. Ñeà taøi ñöôïc xaây döïng vôùi muïc ñích giuùp tieát kieäm thôøi gian vaø naâng cao naêng suaát laøm vieäc cuûa caùc caùn boä trong cô quan. Qua ñaây, em xin caûm ôn Thaày Nguyeãn Ñình Thuaân ñaõ taän tình höôùng daãn giuùp em coù nhöõng böôùc chuaån bò ñuùng ñaén, caûm ôn caùc chuù, caùc anh trong UBND Tænh Bình Thuaän ñaõ cung caáp nhöõng thoâng tin caàn thieát, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho em tham khaûo heä thoáng, caûm ôn caùc baïn sinh vieân ñaõ tích cöïc ñoùng goùp yù kieán giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy. Em xin chaân thaønh caûm ôn. Nha Trang, ngaøy 30 – 08 – 2003 Sinh vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Thanh Lieâm NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÀN I: CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT CHÖÔNG I: NGOÂN NGÖÕ HTML I.1. Khaùi nieäm: HTML ( HyperText Markup Language) laø ngoân ngöõ ñònh daïng vaên baûn sieâu lieân keát. Söï ñònh daïng döïa treân caùc theû (TAG) hoaëc caùc ñoaïn maõ ñaëc bieät ñeå ñaùnh daáu moät vaên baûn, moät file aûnh, hoaëc moät ñoaïn phim,... giuùp cho trình duyeät Web thoâng dòch vaø hieån thò chuùng leân maøn hình. HTML coù nhöõng phaàn môû roäng raát quan troïng cho pheùp nhöõng lieân keát hypertext töø moät taøi lieäu naøy tôùi moät taøi lieäu khaùc (coù theå laø moät ñoaïn vaên baûn, cuõng coù theå laø moät file aûnh, ...). I.2. Caáu truùc cô baûn cuûa moät file HTML : Ñaây laø moät ñaàu ñeà Theo caáu truùc ñaõ trình baøy nhö treân ta thaáy moät file HTML chia thaønh hai phaàn cô baûn: - Phaàn ñaàu: ñöôïc bao bôûi hai tag vaø . Taïi ñaây ñònh nghóa teân (hay ñöôïc goïi laø tieâu ñeà) cuûa trang Web. Phaàn naøy ñöôïc hieån thò treân thanh tieâu ñeà cuûa trang Web ñöôïc khai baùo giöõa hai tag vaø . - Phaàn thaân: ñöôïc bao bôûi hai tag vaø , trình baøy noäi dung theå hieän treân trang Web. Caùc noäi dung caàn hieån thò hoaëc xöû lyù treân trang Web seõ ñöôïc ñònh nghóa trong phaàn BODY cuûa file HTML. Ñeå cho caùc trang Web ñöôïc sinh ñoäng hôn, ngoân ngöõ HTML coøn bao goàm raát nhieàu tag duøng cho vieäc ñònh trang, lieân keát caùc trang vôùi nhau, theâm hình aûnh vaøo trang, …. I.3. Caùc theû (tag) cuûa HTML: - Coù hai loaïi tag cô baûn laø: tag mang thoâng tin (container tag) vaø tag roãng (empty tag). + Moät soá tag mang thoâng tin: … : hieån thò thoâng tin treân thanh tieâu ñeà cuûa cöûa soå trình duyeät. … : hieån thò noäi dung, ñeà muïc, hình aûnh … … : hieån thò töïa ñeà trang Web. … : thieát keá ñeå chöùa taát caû caùc thaønh phaàn caàn thieát ñeå taïo moät baûng. … : taïo töïa ñeà cho baûng. … : taïo haøng. … : taïo coät. … : cho pheùp ñieàu khieån kích thöôùc font vaø maøu cuûa chöõ. + Tag roãng (empty tag): : buoäc trình duyeät ngaét doøng taïi moät vò trí naøo ñoù. : ñaët moät ñuôøng môø ngang qua beà roäng cuûa cöûa soå trình duyeät Web. : cheøn moät taäp tin hình aûnh leân trang Web. CHÖÔNG II: TOÅNG QUAN VEÀ ASP II.1. Tìm hieåu coâng ngheä ASP: a. Giôùi thieäu: - ASP (Microsoft Active Server Pages) laø moät moâi tröôøng kòch baûn treân maùy chuû duøng ñeå taïo ra vaø chaïy caùc öùng duïng Web ñoäng, töông taùc vaø coù hieäu quaû cao. ASP hoaït ñoäng döïa vaøo caùc script do ngöôøi laäp trình taïo ra. - ASP xaây döïng saün moät thö vieän cho pheùp giao tieáp vôùi cô sôû döõ lieäu thoâng qua ODBC (Open Database Conectivity) goïi laø ADO (ActiveX Data Object). Hieän nay thö vieän ADO laø moät trong nhöõng coâng cuï maïnh nhaát trong vieäc phaùt trieån caùc öùng duïng Web. b. Hoaït ñoäng cuûa trang ASP: - Trang ASP laø trang Web trong ñoù coù keát hôïp caùc thaønh phaàn HTML, ActiveX Component vaø Script ASP. Coù theå xem trang ASP nhö moät trang HTML coù boå sung caùc leänh kòch baûn ASP. - Khi moät trang ASP ñöôïc trình duyeät Web yeâu caàu, ñaàu tieân Web server seõ duyeät tuaàn töï trang ASP naøy vaø chæ thöïc hieän dòch nhöõng caâu leänh kòch baûn ASP, keát quaû traû veà cho trình duyeät döôùi daïng moät trang HTML. II.2. Moâ hình öùng duïng cô sôû döõ lieäu treân Web qua coâng ngheä ASP: - Thao taùc giöõa client vaø server trong moät öùng duïng Web coù theå ñöôïc theå hieän khaùi quaùt nhö sau: a. Web server: Laø nôi tieáp nhaän vaø traû lôøi caùc yeâu caàu cuûa ngöôøi duøng Web (client), ñoàng thôøi cuõng thöïc hieän vieäc keát noái ñeán heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu (DBMS) treân Database server theo yeâu caàu truy caäp döõ lieäu cuûa trang ASP. ADO cung caáp giao dieän laäp trình cho ngöôøi phaùt trieån xaây döïng caùc leänh truy caäp cô sôû döõ lieäu. Caùc leänh naøy ñöôïc chuyeån ñeán cho heä DBMS ñeå thi haønh thoâng qua caùc thaønh phaàn OLEDB (vaø ODBC). Keát quaû truy vaán döõ lieäu seõ ñöôïc Web server ñöa ra hieån thò treân trình duyeät. b. Database server: Laø nôi dieãn ra vieäc thöïc thi caùc thao taùc treân cô sôû döõ lieäu nhö truy vaán, caäp nhaät, cuõng nhö ñaûm baûo tính toaøn veïn döõ lieäu cuûa heä DBMS. c. Browser: Giao dieän vôùi ngöôøi duøng laø nôi tieáp nhaän yeâu caàu cuûa ngöôøi duøng, cuõng nhö hieån thò keát quaû yeâu caàu. Ngoaøi, ra trình duyeät coøn laø nôi kieåm tra sô boä tính hôïp leä cuûa döõ lieäu tröôùc khi chuyeån ñeán cho Web server. II.3. Caáu truùc vaø caùch taïo trang ASP: - Trang ASP ñôn giaûn laø trang vaên baûn vôùi phaàn môû roäng .asp, goàm coù ba phaàn: + Vaên baûn (Text) + Theû HTML + Caùc ñoaïn kòch baûn ASP - Söû duïng trang HTML coù saün ñeå taïo trang ASP baèng caùch theâm vaøo caùc leänh kòch baûn ASP caàn thieát vaø ñoåi phaàn môû roäng cuûa teân taäp tin thaønh .asp. - Khi theâm moät ñoaïn kòch baûn vaøo trang HTML ñeå ñaùnh daáu nôi kòch baûn ASP baét ñaàu vaø keát thuùc, duøng caëp leänh . - Nhöõng leänh naèm giöõa phaûi söû duïng ngoân ngöõ vieát kòch baûn chính thöùc quy ñònh cho trang ñoù. VBScript laø ngoân ngöõ maëc ñònh cuûa ASP. Neáu muoán söû duïng moät ngoân ngöõ khaùc (nhö JavaScript chaúng haïn) thì caàn phaûi ñònh nghóa ngoân ngöõ taïi ñaàu moãi trang ASP nhö sau: %@LANGUAGE = teân ngoân ngöõ %. - Caùc bieán khoâng caàn khai baùo maø töï xaùc ñònh khi gaùn giaù trò cho noù. - Muoán in ra caùc bieán trong Web, söû duïng maõ sau: - Ñeå laøm vieäc vôùi heä thoáng taäp tin, thao taùc vôùi cô sôû döõ lieäu, caàn phaûi söû duïng caùc ñoái töôïng ActiveX cuûa ASP. II.4. Caùc ñoái töôïng vaø thaønh phaàn xaây döïng saün cuûa ASP: 1. Caùc ñoái töôïng (object) cuûa ASP: Ñoái töôïng laø nhöõng ñoaïn chöông trình coù khaû naêng thöïc hieän moät soá coâng vieäc cô baûn naøo doù. Moãi ñoái töôïng laø moät keát hôïp giöõa laäp trình vaø döõ lieäu. Caùc ñoái töôïng ASP cho pheùp giao tieáp, töông taùc vôùi caû maùy chuû (Web server) laãn trình duyeät (Browser). Coù 6 ñoái töôïng cô baûn trong ASP: ( Request: cho pheùp laáy thoâng tin thoâng qua moät yeâu caàu HTTP. Nhöõng thoâng tin naøy goàm coù caùc tham soá cuûa Form khi ñöôïc Submit baèng phöông thöùc POST hay GET, hoaëc caùc tham soá ñöôïc chia cuøng vôùi trang ASP trong lôøi goïi ñeán trang ñoù. Duøng ñoái töôïng Request ñeå chia seû thoâng tin qua laïi giöõa caùc trang ASP trong moät öùng duïng vôùi nhau. ( Response: göûi thoâng tin tôùi ngöôøi duøng, laø ñaïi dieän cho phaàn thoâng tin do server traû veà cho trình duyeät Web. ( Application: giuùp ñieàu khieån caùc ñaëc tính lieân quan ñeán vieäc khôûi ñoäng vaø khai thaùc öùng duïng cuõng nhö vieäc löu tröõ thoâng tin coù theå ñöôïc truy nhaäp bôûi caùc öùng duïng noùi chung. Noùi caùch khaùc ñoái töôïng Application duøng ñeå chia seû thoâng tin giöõa caùc ngöôøi duøng trong cuøng moät öùng duïng, chaúng haïn ñeám soá laàn truy caäp ñeán öùng duïng cuûa caùc ngöôøi duøng. ( Server: cung caáp phöông tieän truy caäp ñeán nhöõng phöông thöùc vaø thuoäc tính treân server. Thöôøng söû duïng phöông thöùc Server.CreateObject ñeå khôûi taïo phieân baûn cuûa moät ñoái töôïng ActiveX treân trang ASP. ( Session: duøng löu tröõ thoâng tin caàn thieát trong phieân laøm vieäc cuûa ngöôøi duøng ñaõ truy nhaäp vaøo trang Web. Nhöõng thoâng tin löu tröõ trong phieân laøm vieäc khoâng bò maát ñi khi ngöôøi duøng di chuyeån qua caùc trang cuûa öùng duïng. ( ObjectContext: duøng ñeå chaáp thuaän hay huyû boû moät giao dòch do moät kòch baûn ASP khôûi taïo. SÔ ÑOÀ MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG ASP TRONG ÖÙNG DUÏNG ASP Cuù phaùp cuûa caùc ñoái töôïng: Cuù phaùp cuûa caùc ñoái töôïng khoâng phuï thuoäc vaøo ngoân ngöõ kòch baûn maø ngöôøi laäp trình söû duïng. Ñeå truy xuaát thoâng tin cuûa moät ñoái töôïng ta duøng caùc phöông thöùc (method) vaø caùc thuoäc tính (property). Söû duïng caùc phöông thöùc: Moät phöông thöùc (method) laø moät procedure hoaït ñoäng treân moät ñoái töôïng naøo ñoù. Cuù phaùp toång quaùt cuûa method laø: Object.Method [parameters] parameter : laø caùc thoâng soá cuûa method. Söû duïng caùc thuoäc tính: Moät thuoäc tính laø moät tính chaát ñöôïc ñaët teân cuûa moät ñoái töôïng. Chuùng ñònh nghóa caùc tính chaát cuûa ñoái töôïng nhö kích thöôùc, maøu, vò trí treân maøn hình hay theå hieän caùc traïng thaùi cuûa ñoái töôïng nhö ñöôïc pheùp (enable) hay khoâng ñöôïc pheùp (disable). Cuù phaùp toång quaùt cuûa property laø: Object.Property [parameters] Parameter: laø caùc thoâng soá cuûa Property. Parameter thöôøng laø caùc bieán, döõ lieäu, chuoãi kyù töï, hoaëc laø moät URL. a. Ñoái töôïng Request: - Caùc taäp hôïp (Collection) cuûa ñoái töôïng Request: Ñoái töôïng Request cung caáp 5 collection cho pheùp truy xuaát taát caû caùc loaïi thoâng tin veà yeâu caàu cuûa Browser ñoái vôùi Server. ۰QueryString: Taäp hôïp naøy nhaän taát caû giaù trò trong chuoãi truy vaán, ñoù laø giaù trò ñöôïc gôûi leân theo sau daáu chaám hoûi (?) trong caâu leänh request. Cuù phaùp: Request.QueryString (Teân bieán)[(chæ muïc)].Count ۰Form: Nhaän caùc giaù trò cuûa caùc thaønh phaàn trong Form ñöôïc gôûi baèng phöông thöùc POST thoâng qua moät HTTP request. Cuù phaùp: Request.Form (element)[(index) | .Count] Trong ñoù: Element: Teân cuûa moät thaønh phaàn trong Form. Index: Tham soá tuyø choïn cho pheùp chuùng ta truy caäp moät trong nhöõng giaù trò cuûa moät tham soá (parameter). ۰Cookie: Laø moät taäp tin löu treân maùy cuûa client döôùi daïng moät taäp tin nhoû. Cookie ñöôïc trình duyeät cuûa client gôûi keøm trong HTTP request. Cuù phaùp: Request.Cookies (cookie)[(key)|.attribute] Trong ñoù: Cookie: Chæ ñònh cookie ñeå nhaän giaù trò. Key: Tham soá tuyø choïn duøng ñeå nhaän caùc khoaûn muïc coù trong cookie. Attribute: Chæ ñònh thoâng tin veà baûn thaân cookie. Tham soá thuoäc tính naøy coù theå laø Name hay HasKeys. ۰ ServerVariable: Nhaän caùc giaù trò cuûa caùc bieán moâi tröôøng. ۰ClientCertificate: Nhaän certificate fields töø yeâu caàu cuûa Trình duyeät Web. Cuù phaùp: Request.ClientCertificate (Key [SubField]) - Thuoäc tính (property) cuûa ñoái töôïng Request: Ñoái töôïng Request chæ coù 1 thuoäc tính cung caáp thoâng tin veà soá byte döõ lieäu maø ngöôøi duøng chuyeån leân trình chuû. ۰TotalByte: Traû laïi toång soá byte trong ñoái töôïng Request ñöôïc göûi leân töø trình khaùch. - Phöông thöùc (method) cuûa ñoái töôïng Request: Ñoái töôïng Request chæ coù moät phöông thöùc cho pheùp truy xuaát toaøn boä noäi dung cuûa yeâu caàu cuûa ngöôøi duøng ñöôïc POST leân server qua phaân ñoaïn cuûa moät trang Web. ۰BinaryRead (count): nhaän count byte döõ lieäu töø yeâu caàu client khi döõ lieäu ñöôïc gôûi ñeán server laø moät phaàn cuûa request POST. Noù traû veà moät maûng Variant. Cuù phaùp toång quaùt khi söû duïng ñoái töôïng Request: Request.CollectionName(variable) Variable: laø teân bieán trong Collection muoán truy xuaát thoâng tin. Cuõng coù theå söû duïng cuù phaùp: Request (variable) Khi ñoù thöù töï tìm kieám seõ tuaân theo danh saùch caùc Collection treân vaø khi gaëp bieán ñaàu tieân truøng teân thì traû veà giaù trò cuûa bieán ñoù. Vì theá neáu coù nhieàu hôn moät bieán vôùi cuøng moät teân trong caùc Collection khaùc nhau thì neân söû duïng daïng cuù phaùp toång quaùt. Sau ñaây laø moät soá öùng duïng cuûa ñoái töôïng Request: Laáy thoâng tin töø FORM HTML Form laø caùch thöùc thoâng thöôøng ñeå trao ñoåi thoâng tin giöõa Webserver vaø user. HTML Form cung caáp nhieàu caùch nhaäp thoâng tin cuûa user nhö: text box, radio button, check box, submit, reset, password, … vaø hai phöông thöùc göûi thoâng tin laø POST hoaëc GET. Söû duïng QueryString QueryString Collection chöùa toaøn boä thoâng tin ñöôïc göûi tôùi töø Form baèng phöông thöùc GET. Caùc giaù trò gôûi töø Form chöùa trong moät chuoãi truy vaán (query string) vaø ñöôïc add vaøo URL (baét ñaàu töø daáu chaám hoûi (?) trôû veà sau laø phaàn query string ñöôïc theâm vaøo). Ví duï: <FORM NAME=”frmDetails” ACTION=”getDetails.asp” METHOD=”GET”> Name: Age: Khi user nhaäp giaù trò vaøo 2 hoäp Name vaø Age sau ñoù nhaán Submit thì hoäp Address cuûa trình duyeät seõ coù daïng nhö sau: Haïn cheá cuûa phöông thöùc GET: Chieàu daøi toái ña cuûa URL laø 1000 kyù töï, nhö vaäy neáu gôûi moät loaït thoâng tin töø Form, thoâng tin seõ bò caét bôùt. Söû duïng Form collection Thay vì add thoâng tin göûi ñi töø Form vaøo URL nhö moät querystring, moät phöông thöùc khaùc laø POST, ñaët thoâng tin göûi ñi vaøo beân trong HTTP HEADER. Ví duï: <FORM NAME=”frmDetails” ACTION=”getDetails.asp” METHOD=”POST”> Name: Age: Khi user nhaäp giaù trò vaøo 2 hoäp Name vaø Age sau ñoù nhaán Submit thì hoäp Address cuûa trình duyeät seõ coù daïng nhö sau: Taïi thôøi ñieåm naøy, caùc giaù trò göûi töø Form khoâng theå truy xuaát baèng QueryString Collection. Thay vaøo ñoù, Active Server Pages hieän thöïc moät Form Collection chöùa toaøn boä thoâng tin göûi töø Form söû duïng phöông thöùc POST. b. Ñoái töôïng Response: - Caùc taäp hôïp cuûa ñoái töôïng Response: Ñoái töôïng Response cung caáp loaïi ñoái töôïng taäp hôïp duøng ñeå xaùc laäp giaù trò cuûa baát kyø cookie naøo ta muoán ñaët treân heä thoáng cuûa trình khaùch client. Noù töông ñöông vôùi taäp Request.Cookies. ۰ Cookies: Moät taäp chöùa giaù trò cuûa taát caû caùc cookie seõ ñöôïc göûi ngöôïc laïi client trong ñaùp öùng hieän haønh. Caùc thaønh phaàn cuûa taäp ñeàu laø giaù trò chæ ghi. Cuù phaùp: Response.Cookies(cookie)[(key)|.attribute] = value Cookie: Teân cuûa cookie muoán taïo. Key: Laø tham soá tuyø choïn. Neáu giaù trò naøy ñöôïc thieát laäp thì cookie naøy ñöôïc xem laø cookie töø ñieån. Attribute: Bao goàm nhöõng thoâng tin lieân quan ñeán cookie. - Caùc thuoäc tính cuûa ñoái töôïng Response: Ñoái töôïng Response cung caáp moät soá thuoäc tính maø chuùng ta coù theå ñoïc vaø xaùc laäp theo yeâu caàu: ۰ Buffer: Laø moät bieán kieåu boolean. Neáu thuoäc tính naøy laø True thì Web server chæ traû keát quaû cho client khi taát caû caùc kòch baûn ñöôïc xöû lyù hoaëc phöông thöùc Response.Flush hay Response.End ñöôïc goïi. Giaù trò maëc ñònh laø False. Cuù phaùp: Response.Buffer = [True, False] ۰ ContentType: Quy ñònh daïng döõ lieäu cho Web server traû veà cho client. Giaù trò maëc ñònh laø Text/ HTML. Cuù phaùp: Response.ContentType [ = ContentType ] ۰ ExpiresAbsolute #date[time]# : Chæ ñònh ngaøy vaø giôø tuyeät ñoái moät trang seõ heát haïn vaø khoâng coøn hôïp leä nöõa. ۰ Expires minutes: Chæ ñònh chieàu daøi thôøi gian tính baèng phuùt moät trang coøn hôïp leä. ۰ IsClientConnected: Traû laïi moät chæ ñònh client coù coøn keát noái vaø taûi trang töø server xuoáng hay khoâng? Coù theå söû duïng ñeå keát thuùc quaù trình (vôùi phöông thöùc Response.End) neáu client di chuyeån ñeán trang khaùc tröôùc khi trang hieän haønh ñöôïc xöû lyù xong. ۰ Status = “code message”: Chæ ñònh giaù trò traïng thaùi vaø thoâng ñieäp seõ ñöôïc gôûi ñeán client trong caùc header HTTP cuûa ñaùp öùng ñeå moät loãi hay xöû lyù trang thaønh coâng. - Caùc phöông thöùc cuûa ñoái töôïng Response: ۰ AddHeader (teân, noäi dung): Theâm moät HTML header vôùi moät giaù trò ñöôïc chæ ñònh. Phöông thöùc naøy luoân luoân theâm môùi moät header vaøo Response. Noù seõ khoâng thay theá nhöõng header coù saün cuøng teân vôùi header môùi. ۰ AppendToLog (“string”): Theâm moät chuoãi vaøo cuoái file Log cuûa Web server cho Request naøy. ۰ BinaryWrite (Array): Xuaát thoâng tin ra output HTML daïng binary. ۰Clear (): Huyû baát cöù noäi dung trang naøo trong boä ñeäm khi Response.Buffer baèng True. Khoâng huyû caùc header HTTP. Coù theå söû duïng ñeå boû moät trang chöa hoaøn thaønh. ۰ End (): Döøng xöû lyù file .asp vaø traû veà keát quaû hieän taïi. ۰Flush (): Gôûi thoâng tin trong boä ñeäm IIS ñeán client neáu Response.Buffer = True. Coù theå söû duïng ñeå gôûi töøng phaàn rieâng cuûa moät trang daøi ñeán client. ۰Redirect (“URL”): Gôûi moät thoâng baùo cho browser ñònh höôùng laïi ñeán moät URL khaùc. ۰WriteString (“string”): Ghi moät bieán ra HTML output nhö laø moät chuoãi. c. Ñoái töôïng Session: - Caùc thuoäc tính cuûa ñoái töôïng Session: SessionID: traû veà soá ñònh danh session cho user. Moãi session seõ ñöôïc server cho moät soá ñònh danh duy nhaát khi noù ñöôïc taïo ra. Timeout: chæ thôøi gian soáng cuûa ñoái töôïng session, giaù trò naøy tính baèng phuùt. Neáu ngöôøi duøng khoâng caäp nhaät hay yeâu caàu moät trang Web cuûa öùng duïng trong khoaûng thôøi gian lôùn hôn thôøi gian timeout thì phieân laøm vieäc seõ keát thuùc. Giaù trò maëc ñònh laø 20 phuùt. - Caùc phöông thöùc cuûa ñoái töôïng Session: Abandon: Duøng ñeå huyû ñoái töôïng session vaø giaûi phoùng taøi nguyeân. Web server seõ töï thöïc hieän phöông thöùc naøy khi phieân laøm vieäc heát hieäu löïc (timeout). Ví duï: Ta coù theå taïo caùc bieán trong ñoái töôïng Session ñeå löu thoâng tin cho moãi keát noái ñeán Server. + Session("Login"): Cho bieát ngöôøi yeâu caàu truy xuaát ñeán trang coù login chöa. + Session("Username"): Teân cuûa Account taïo ra sesion hieän taïi. + Session("SelectedTopic"): Teân chuû ñeà ñang ñöôïc choïn ñeå thöïc hieän moät thao taùc naøo ñoù. Session_OnStart: Bieán coá naøy xaûy ra khi server taïo moät phieân laøm vieäc . Server xöû lyù kòch baûn naøy luùc thöïc thi yeâu caàu moät trang. Nhöõng ñoái töôïng xaây döïng saün toàn taïi trong bieán coá naøy laø: Application, ObjectContext, Request, Response, Server vaø Session. Session_OnEnd: Bieán coá naøy xaûy ra khi phieân laøm vieäc bò huyû bôûi leänh Abadon hoaëc timeout. Trong bieán coá naøy chæ coù caùc ñoái töôïng xaây döïng saün: Application, Server, Session cuûa ASP laø toàn taïi. Caùc thoâng tin löu giöõ trong Session ñöôïc giöõ nguyeân trong suoát thôøi gian session toàn taïi vaø coù giaù trò trong caû taàm vöïc cuûa session. d. Ñoái töôïng Application: - Caùc phöông thöùc cuûa ñoái töôïng Application: ۰ Contents: Chöùa taát caû caùc item do chuùng ta thieát laäp trong ñoái töôïng Application maø khoâng duøng tag Cuù phaùp: Application.Contents (Key) Key: Teân thuoäc tính (property) caàn nhaän veà. ۰ Lock: Phöông thöùc Lock ngaên chaën caùc client khaùc thay ñoåi giaù trò cuûa bieán duøng chung trong ñoái töôïng Application, ñaûm baûo taïi moät thôøi ñieåm chæ coù moät client ñöôïc pheùp thay ñoåi vaø truy xuaát caùc bieán cuûa ñoái töôïng naøy. Neáu phöông thöùc UnLock khoâng ñöôïc goïi thì server töï ñoäng thöïc hieän leänh naøy khi xöû lyù xong caùc script hoaëc time out. Cuù phaùp: Application.Lock ۰ UnLock: Phöông thöùc UnLock cho pheùp client thay ñoåi giaù trò cuûa caùc bieán löu trong ñoái töôïng Application ñaõ bò khoùa tröôùc kia. Cuù phaùp: Application.UnLock ۰ Application_OnStart: Bieán coá naøy xaûy ra tröôùc khi phieân laøm vieäc (session) ñaàu tieân ñöôïc taïo, nghóa laø noù xaûy ra tröôùc bieán coá Session_OnStart. Trong bieán coá naøy chæ toàn taïi ñoái töôïng Application vaø Session. ۰ Application_OnEnd: Bieán coá naøy xuaát hieän khi thoaùt öùng duïng. Noù xaûy ra sau bieán coá Session_OnEnd. Trong bieán coá naøy chæ toàn taïi ñoái töôïng Application vaø Session. e. Ñoái töôïng Server: - Thuoäc tính cuûa ñoái töôïng Server: ۰ ScriptTimeOut: Thuoäc tính quy ñònh khoaûng thôøi gian lôùn nhaát maø caùc script coøn ñöôïc thöïc hieän. Giaù trò maëc ñònh laø 90 giaây. Giaù trò TimeOut seõ khoâng hieäu löïc khi server thöïc hieän kòch baûn. Cuù phaùp: Server. ScriptTimeOut = NumSeconds NumSecond: Thôøi gian toái ña kòch baûn heát hieäu löïc. - Caùc phöông thöùc cuûa ñoái töôïng Server: ۰ CreateObject: Phöông thöùc naøy taïo moät phieân baûn cuûa thaønh phaàn ActiveX. Nhöõng ñoái töôïng ñöôïc taïo bôûi phöông thöùc naøy seõ giaûi phoùng khi server thöïc hieän xong caùc kòch baûn. Phöông thöùc naøy khoâng duøng ñeå taïo caùc ñoái töôïng xaây döïng saün cuûa ASP. Cuù phaùp: Server.CreateObject (ProgID) ProgID (program identifier): Kieåu ñoái töôïng caàn taïo. ۰ HTMLEncode : Phöông thöùc naøy duøng ñeå maõ hoùa moät chuoãi. Cuù phaùp: Server.HTMLEncode (string) ۰ MapPath: Phöông thöùc naøy cho bieát thoâng tin veà ñöôøng daãn vaät lyù cuûa moät thö muïc aûo treân Web server. ۰ URLEncode (string): Maõ hoùa moät string thaønh daïng URL ۰ Execute (path): Thöïc thi trang .asp trong ñöôøng daãn path. f. Ñoái töôïng ObjectContext: Caùc phöông thöùc: ۰ SetComplete: Neáu taát caû thaønh phaàn coù trong giao dòch goïi phöông thöùc naøy thì giao dòch seõ keát thuùc. Phöông thöùc SetComplete boû qua baát kyø leänh SetAbort ñaõ ñöôïc goïi tröôùc ñoù. Cuù phaùp: ObjectContext.SetComplete ۰ SetAbort: Phöông thöùc naøy khai baùo taát caû thao taùc thöïc hieän trong giao dòch seõ khoâng hoaøn thaønh vaø taøi nguyeân coù theå khoâng ñöôïc caäp nhaät. Cuù phaùp: ObjectContext.SetAbort ۰ OnTransactionCommit: Bieán coá naøy xaûy ra sau khi taát caû kòch baûn giao taùc keát thuùc. Web server seõ xöû lyù haøm naøy neáu noù toàn taïi. ۰ OnTransactionAbort: Töông töï nhö bieán coá OnTransactionCommit. 2. Caùc thaønh phaàn cuûa ASP Thaønh phaàn ASP laø ñieàu khieån ActiveX gheùp noái vôùi ASP ñeå ñôn giaûn hoùa caùc thuû tuïc thoâng thöôøng. - Caùc thaønh phaàn ActiveX thoâng duïng: ۰ BrowserType (Browser capabilities object): Thaønh phaàn naøy cho pheùp xaùc ñònh trình duyeät cuûa ngöôøi duøng laø gì vaø nhöõng tính naêng naøo ñöôïc hoã trôï bôûi trình duyeät ñoù nhö teân, phieân baûn, khaû naêng hoã trôï Frame, Table,… ۰ CDO (Collaboration Data Object): Lieân keát chaët cheõ vôùi IIS SMTP server. CDO hoã trôï chuùng ta göûi vaø nhaän mail. ۰ Database Access: Moät trong nhöõng khaû naêng maïnh maø ASP coù ñöôïc laø khaû naêng thaâm nhaäp vaøo caùc cô sôû döõ lieäu. ASP thöôøng laøm vieäc vôùi Access vaø heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu SQL. Thaønh phaàn naøy raát höõu ích, giuùp chuùng ta coù theå keát noái vaøo moät cô sôû döõ lieäu baèng caùch söû duïng ActiveX Data Object ñeå vieát noäi dung leân maøn hình trình duyeät vaø taïo laäp hoaëc caäp nhaät caùc taäp tin cô sôû döõ lieäu. ۰ File Access: Thaønh phaàn naøy chöùa ñöïng caùc phöông thöùc vaø thuoäc tính coù theå söû duïng ñeå truy caäp taäp tin treân maùy tính. Thoâng qua thaønh phaàn naøy, chuùng ta coù theå taïo ra moät ñoái töôïng laø FileSystemObject, giuùp thöïc hieän moät soá coâng vieäc nhö taïo, ñoïc taäp tin…

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdoan liem.doc
  • rarChuong trinh nguon.rar
  • pptliem.PPT
Tài liệu liên quan