Đơn xin xác nhận độc thân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỘC THÂN

 

Kính gửi: UBND PHƯỜNG (XÃ)(X)

 

Tôi tên là: .

Ngày tháng năm sinh:

CMND : .Cấp tại: .

Thường trú:

 

Đề nghị UBND xác nhận tình trạng độc thân của tôi là (thuộc 1 trong 3 trường hợp sau):

-Chưa kết hôn ( kèm theo phiếu xác minh của CA nơi thường trú)

-Đã ly hôn (kèm theo quyềt định ly hôn của tòa án);

-Chồng (vợ) đã chết (kèm theo giấy chứng tử ).

 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về lời khai trên.

 

Ngày tháng .năm

Người làm đơn

(Ký tên)

 

doc1 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 17/09/2013 | Lượt xem: 5369 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Đơn xin xác nhận độc thân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp- Töï Do- Haïnh Phuùc ÑÔN XIN XAÙC NHAÄN ÑOÄC THAÂN Kính göûi: UBND PHÖÔØNG (XAÕ)(X) Toâi teân laø:………………………………………………………………………………………………………………………………. Ngaøy thaùng naêm sinh:……………………………………………………………………………………………………… CMND :………………………….Caáp taïi:…………………………………….......................................... Thöôøng truù:…………………………………………………………………………………………………………………………… Ñeà nghò UBND xaùc nhaän tình traïng ñoäc thaân cuûa toâi laø (thuoäc 1 trong 3 tröôøng hôïp sau): -Chöa keát hoân ( keøm theo phieáu xaùc minh cuûa CA nôi thöôøng truù) £ -Ñaõ ly hoân (keøm theo quyeàt ñònh ly hoân cuûa toøa aùn); £ -Choàng (vôï) ñaõ cheát (keøm theo giaáy chöùng töû ). £ Toâi xin cam ñoan lôøi khai treân laø ñuùng söï thaät vaø chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn tröôùc phaùp luaät veà lôøi khai treân. Ngaøy…… thaùng…….naêm………… Ngöôøi laøm ñôn (Kyù teân)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDon-xin-chung-nhan-doc-than.doc
Tài liệu liên quan