Giáo án địa lý lớp 7 -Thực hành phân tích lược đồphân bố các môi trường tựnhiên, biểu đồ nhiệt độvà lượng mưa ởchâu phi

I – Mục tiêu:

1) Kiến thức:

-HS nắm được về sự phân bố các MôiTrường Tự Nhiênở

Châu Phi ,nguyên nhân của sự phân bố bố đó

-Hiểu rõ mối quan hệ qua lại giữa vị trí với Khí Hâậụ, giữa

Khí Hậu với sự phân bố các MôiTrương’ Tự nhiên của Châu

Phi.

2) Kỹ năng: rèn luy ện Kỹ Năng Địa Lí.

-Đọc ,mô tả và phân tích Lược Đô’ , ảnh Địa Lí.

-Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố Địa Li’ (L ượng mưa

và sự phân bố MôiTrương’ Tự Nhiên)

-Nhận biết Môi Trường Tự Nhiên qua tranh ảnh

pdf7 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 14/11/2013 | Lượt xem: 832 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án địa lý lớp 7 -Thực hành phân tích lược đồphân bố các môi trường tựnhiên, biểu đồ nhiệt độvà lượng mưa ởchâu phi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được về sự phân bố các MôiTrường Tự Nhiênở Châu Phi ,nguyên nhân của sự phân bố bố đó - Hiểu rõ mối quan hệ qua lại giữa vị trí với Khí Hâậụ, giữa Khí Hậu với sự phân bố các MôiTrương’ Tự nhiên của Châu Phi. 2) Kỹ năng: rèn luyện Kỹ Năng Địa Lí. - Đọc ,mô tả và phân tích Lược Đô’ , ảnh Địa Lí. - Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố Địa Li’ (Lượng mưa và sự phân bố MôiTrương’ Tự Nhiên) - Nhận biết Môi Trường Tự Nhiên qua tranh ảnh II – Đồ dùng dạy học : - Bản Đô’ Tự Nhiên Châu Phi - Bản Đô khí hậu 4 đại điểm ở Châu Phi - Tranh ảnh về Môi Trưiơng’ Tự Nhiên Châu Phi III – Phương pháp : trực quan, đàm thoại , nhóm IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định lớp:1’ 2) Kiểm tra bài cũ :7’ -Nêu đặc điểm khí hậu và thực vật của môi trường hoang mạc và môi trường xavan ? -Tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở bắc phi? 3Bài mơí:37’ Hoạt động 1 : TRÌNH BÀY, GIẢI THÍCH SỰ PHÂN BỐ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN. Hoạt động dạy và học Ghi bảng a) HS quan sát H27.2 đọc tên các I - TRÌNH BÀY, GIẢI Môi Trương’ Tự Nhiên và sự phân bố của các Môi Trương’ Tự Nhiên - So sánh diện tích của các Môi Trường? THÍCH SỰ PHÂN BỐ CỦA MT TN : a) Châu Phi có các Môi Trường: rừng xích đạo , Xavan hoang mạc chí tuyến, cận nhiệt đới khô. * Môi Trường xích đạo ẩm : gồm bồn đại Cônggô và một dãy hẹp ven vịnh GhinNê . * 2 Môi Trường nhiệt đới (xavan) nằm ở phía Bắc và phía Nam đường xích đạo. * 2 Môi trường hoang mạc : Hoang mạc Xahara (Bắc Phi), Hoang mạc Calahari ở Nam Phi. b) Giải thích vì sao các Hoang mạc ở Châu Phi lại lan ra sát biển. - HS dựa trang 75 vào hình 27.2 đọc tên các Hoang mạc ở Châu Phi ? (Xahara, Calahari, Namip) ? Tại sao ở đây lại hình thành Hoang mạc như vậy ? ( Nằm ở chí tuyến ) - Vị trí 3 Hoang mạc này có đặc điểm gì giống nhau ? ( Nằm ra sát biển) GV ? Em hãy cho biết nguyên nhân tại sao các Hoang mạc này lại lan ra sát biển ? ( Do ảnh hưởng của các dòng biển lạnh ) * 2 Môi Trường cận nhiệt đới khô (Địa Trung Hải) :gồm dãy Atlát ,đồng bằng ven biển Bắc Phi, vùng cực Nam Châu Phi. - Trong các MT thiên nhiên ở Châu Phi, chiếm diện tích lớn nhất là MT Xavan và MT Hoang mạc. b) Các Hoang mạc ở Châu Phi lại lan ra sát biển vì ảnh hưởng của dòng biển lạnh ở Bắc Phi : dòng biển lạnh CaNaRi, ở Nam Phi có : Benghêla. Hoạt động 2 : PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA GV thực hiện phiếu giao việc cho HS : phân tích 4 biểu đồ KH ở H.28 theo dàn ý sau : Biểu đồ Nhận xét A B C D -Lượng mưa TB năm -Mưa TB từ tháng mấy  tháng mấy -Tháng nóng nhất là tháng mấy ? Bao nhiêu ? - Tháng lạnh nhất là tháng 1244 mm Tháng 11  Tháng 3 T3 & T1 (25°C) T7 (18°C) Mùa đông 7°C 897 mm Tháng 6  Tháng 9 T5 (35°C) T1 (20°C) Mùa đông 15°C 2592 mm Thaùng 9 Thaùng 5 T4 (28°C) T7 (20°C) Muøa ñoâng 8°C 506 mm Tháng 4  Tháng 7 T2 (22°C) T7 (10°C) Mùa đông 12°C Heø noùng ít möa,ñoâng aám ít möa mấy ? Bao nhiêu ? -Biên độ nhiệt ? -Đặc điểm KH -Thuộc MT nào và biểu đồ KH nằm ở nửa cầu nào? Nóng, mưa theo mùa Nhiệt đới NCN Noùng, möa theo muøa Nhieät ñôùi NCB Noùng, möa nhieàu quanh naêm XÑ aåm NCN Ñòa Trung Haûi NCN GV cho HS thaûo luaän theo toå (4 toå)  moã toå cöû 1 ñaïi dieän leân baûng traû lôøi theo daøn yù phieáu giao vieäc  Caùc nhoùm quan saùt cho nhaän xeùt. + HS xaùc ñònh moãi BÑ thuoäc kieåu khí haäu naøo  neâu ñaëc ñieåm chung cuûa BÑ KH. + GV cho HS leân baûn ñoà H27.2 daùn caùc maåu töï A,B,C,D vaø 1,2,3,4 sao cho ohuø hôïp vôùi MT TN BÑ A  3 MT nhieät ñôùi NCN : LuBumbasi BÑ B  2 MT nhieät ñôùi NCB : Uagadugu BÑ C  1 MT xích ñaïo NCN : LiBrôvin BÑ D  4 MT Ñòa Trung Haûi NCN : KepTao GV nhaän xeùt tieát thöïc haønh 4) Cuûng coá : Neâu laïi caùch nhaän xeùt BÑ vaø daën HS veà nhaø hoïc laïi caùch phaân tích. 5) Daën doø: - Hoïc baøi 28 - Chuaån bò baøi 29

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_han2_4964.pdf