Giáo án địa lý lớp 9 - BàiVÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức:

- HS cần hiểu được Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu phát

triển kinh tế nhất cả nước . Công nghiệp dịch vụ chiếm tỉ lệ

cao trong GDP. Sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ

nhưng giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh những thuận lợi các

ngành này cũng có những khó khăn, hạn chế nhất định.

- Hiểu một số khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp tiên

tiến như khu công nghệ cao, khu chế suất.

pdf5 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 15/11/2013 | Lượt xem: 811 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án địa lý lớp 9 - BàiVÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: - HS cần hiểu được Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu phát triển kinh tế nhất cả nước . Công nghiệp dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong GDP. Sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh những thuận lợi các ngành này cũng có những khó khăn, hạn chế nhất định. - Hiểu một số khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp tiên tiến như khu công nghệ cao, khu chế suất. 2. Về kĩ năng: - HS cần kết hợp kêng chữ kênh hình để phân tích , nhận xét một số vấn đề quan trọng của vùng. - Phân tích so sánh số liệu, dữ liệu trong các bảng, trong lược đồ 3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên II. CHẨN BỊ CỦA GV VÀ HS - Lược đồ kinh tế của vùng Đông Nam Bộ - Bản đồ tự nhiên Việt Nam - Một số tranh ảnh vùng III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ ? Trình bày vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, dân cư xã hội vùng Đông Nam Bộ 2. Giới thiệu bài mới 3.Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ1: CH: Nhận xét cơ cấu công nghiệp vùng Đông Nam Bộ trước và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng ? CH: Căn cứ vào bảng 32.1 Nhận xét tỉ trọng công nghiệp –xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước ? I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Vuøng Ñoâng Nam Boä coù cô caáu tieán boä nhaát so vôùi caùc vuøng trong caû nöôùc 1. Coâng nghieäp - Coâng nghieäp taêng tröôûng nhanh chieám tæ troïng lôùn Hoạt động của GV và HS Nội dung chính -Công nghiệp đa dạng CH: Quan sát hình 32.2, hãy kể tên và xác định các trung tâm công nghiệp lớn ở Đông Nam Bộ.(như TP’ HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu TP HCM tập trung nhiều khu công nghiệp nhất) CH: Dựa vào hình 32.1 Hãy nhận xét sự phân bố sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ. CH: Vì sao sản xuất công nghiệp lại tập trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh? CH: Sản xuất công nghiệp Đông Nam Bộ, còn gặp khó khăn gì? Vì sao? + Hoạt động: tìm hiểu về nông nghiệp CH: Dựa vào bảng 32.2, hãy nhận xét về tình hình sản xuất và phân bố cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ. nhaát trong GDP cuûa vuøng. - Cô caáu saûn xuaát CN ña daïng, bao goàm caùc ngaønh nhö: + Khai thaùc daàu khí, hoùa daàu, ñieän töû, coâng ngheä cao… Khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taêng maïnh. - Trung taâm coâng nghieäp :TP’ HCM, Bieân Hoaø, Vuõng Taøu ( TP’ HCM chieám 50% giaù trò s löôïng coâng nghieäp toaøn vuøng ) 2. Noâng nghieäp Hoạt động của GV và HS Nội dung chính CH: Nhờ những điều kiện nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn ở nước ta ? Gợi ý HS Quan sát bảng CH: Quan sát bảng 32.2 và hình 32.1 đồng thời vận dụng kiến thức đã học, cho biết vì sao việc sản xuất cây cao su lại tập trung chủ yếu ở Đông Nam Bộ? CH: Nhận xét về ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm vùng Đông Nam Bộ? CH: Giải thích vì sao vùng Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế biển? CH: Quan sát hình 32.1, tìm vị trí của hồ Dầu Tiếng, hồ thủy điện Trị An. CH: Nêu vai trò của hai hồ chứa nước này đối với sự phát triển nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. - Ñoâng Nam Boä laø vuøng troàng caây coâng nghieäp quan troïng cuûa caû nöôùc - Caây coâng nghieäp cao su, caø pheâ, hoà tieâu, ñieàu laïc, mía ñöôøng, ñaäu töông thuoác laù, caây aên quaû(saàu rieâng, xoaøi, mít toá nöõ, vuù söõ..) . - Chaên nuoâi gia suùc, gia caàm cuõng phaùt trieån - Thuyû saûn nuoâi troàng vaø ñaùnh baét ñem laïi nguoàn lôïi lôùn Hoạt động của GV và HS Nội dung chính - Hồ Dầu Tiếng là công trình thuỷ lợi lớn nhất nước ta hiện nay rộng 240km2 chứa 1,5 tỉ m3 nước đảm bảo tưới tiêu cho 170 nghìn ha đất thường xuyên thiếu nước về mùa khô của Tây Ninh và Củ Chi 4.Củng cố, đánh gía ? Tình hình sản xuất công nghiệp ở ĐNB thay đổi ntn từ sau khi thống nhất đát nước? ? Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà ĐNB trở thành vùng sản xuất cây công nghiẹp lớn của cả nước ? Làm bt 3/sgk

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvung_dong_nam_b1_2771.pdf