Giáo án sinh học : các ngành giun

Câu1. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Có mấy ngành giun ?

• Ngành giun dẹp

B. Ngành giun tròn

C. Ngành giun đốt

D. Cả A,B và C đúng

 

ppt8 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 19/11/2013 | Lượt xem: 799 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án sinh học : các ngành giun, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C©u1. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. Cã mÊy ngµnh giun ? Ngµnh giun dÑp B. Ngµnh giun trßn C. Ngµnh giun ®èt D. C¶ A,B vµ C ®óng ch­¬ng III c¸c ngµnh giun C©u 2. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. Ba ngµnh giun cã chung c¸c ®Æc ®iÓm nµo ? C¬ thÓ cã ®èi xøng hai bªn B. C¬ thÓ cã cÊu t¹o tõ ba l¸ phæi. C. Thµnh c¬ thÓ ®­îc cÊu t¹o bëi ba líp c¬: c¬ däc c¬ vßng c¬ chÐo. D. C¶ A,B vµ C ®óng. D C©u 3. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. CÊu t¹o s¸n l«ng C¬ thÓ h×nh l¸, h¬i dµi, dÑp theo h­íng l­ng bông. B. §Çu b»ng, ®u«i h¬i nhän. C. MiÖng n»m ë mÆt bông, cã nh¸nh ruét, ch­a cã hËu m«n. D. C¶ A,B vµ C ®óng C©u 4. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. C¸ch dinh d­ìng cña s¸n l¸ gan. HÇu cã c¬ kháe gióp miÖng hót chÊt dinh d­ìng tõ vËt chñ B. Cí hai nh¸nh ruét ph©n nhiÒu nh¸nh nhá. C. Ruét võa tiªu hãa chÊt, võa dÉn chÊt ®i nu«i c¬ thÓ. D. C¶ A,B vµ C ®óng. D B C©u 5: §iÒn ®óng (§) hoÆc sai (S) vµo « trèng S¸n l¸ gan thÝch nghi víi ph¸t t¸n nßi gièng nh­ thÕ nµo? S¸n l¸ gan ®Î nhiÒu trøng (kho¶ng 4000 trøng/ngµy) B. Trøng gÆp n­íc në thµnh Êu trïng cí l«ng b¬i. C. Thay ®æi vËt chñ, qua nhiÒu giai ®o¹n Êu trïng thÝch nghi víi kÝ sinh. D. Tr©u bß ¨n ph¶i c©y cá cí kÐn s¸n sÏ bÞ nhiÔm s¸n l¸ gan. E. S¸n tr­ëng thµnh sèng trong gan bß § D D S S C©u 6. §iÒn ®óng (§) hoÆc sai (S) vµo « trèng §Æc ®iÓm ph©n biÖt giun trßn víi giun ®èt? c¬ thÓ ph©n ®èt. B. Mçi ®èt ®Òu cã ®«i ch©n bªn. C. Cã khoang c¬ thÓ chÝnh thøc. D. C¬ thÓ cã ®èi xøng táa trßn D D D S C©u 7. §iÒn ®óng (§) hoÆc sai (S) vµo « trèng vai trß cña giun ®Êt trong trång trät. lµm cho ®Êt t¬i xèp h¬n (do ®µo hang vµ vËn chuyÓn) B. Ph©n giun ®Êt cã t¸c dông lµm t¨ng tÝnh chÞu n­íc, t¨ng l­îng mïn vµ c¸c muèi canxi, kali ... C. Ph©n giun ®Êt cã t¸c dông (gi¸n tiÕp) ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña c¸c vi sinh vËt. D. Giun ®Êt ®· ®ïn ®Êt cao lªn 0,5 - 0,8 cm C©u 8. §iÒn ®óng (§) hoÆc sai (S) vµo « trèng Do thãi quen nµo cña trÎ mµ giun kim khÐp kÝn ®­îc vßng ®êi. TrÎ hay ¨n quµ. B. TrÎ hay mót ngãn tay. C. TrÎ kh«ng röa tay tr­íc khi ¨n. D. TrÎ kh«ng chÞu t¾m giÆt S D D S D D D S C©u 9: H·y t×m nh÷ng tõ hoÆc côm tõ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng. Giun ®òa, giun kim, giun mãc c©u thuéc ngµnh ................, cã cac ®Æc ®iÓm chung nh­ c¬ thÓ ....(2).......... th­êng thu«n hai ®Çu, cã khoang c¬ thÓ ......................(3)..., c¬ quan tiªu hãa b¾t ®Çu ...(4)..............vµ kÕt thóc ë hËu m«n. PhÇn lín sè loµi giun trong sèng ...........(5).... Mét sè nhá sèng ....(6)......... giun trßn h×nh trô ch­a chÝnh thøc tõ miÖng kÝ sinh tù do C©u 10: H·y chän c¸c ®Æc ®iÓm thÝch nghi t­¬ng øng víi c¸c ®¹i diÖn råi ®iÒn vµo cét kÕt qu¶ hoµn thµnh b¶ng. a,c,e,h,k b,d,g,i,k C©u 11: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng. S¸n l¸ gan kÝ sinh ë ®©u. KÝ sinh ë b¾p c¬ cña tr©u bß B. KÝ sinh trong gan mËt cña tr©u, bß C. KÝ sinh trong ruét cña tr©u bß D. C¶ A,B,C ®Òu sai C©u12: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng. T¹i sao ng­êi m¾c bÖng s¸n d©y. Nang s¸n cã trong tr©u, bß, lîn (g¹o) B. Ng­êi ¨n thÞt tr©u bß, lîn (g¹o) C. Ng­êi ¨n ph¶i Êu trïng ph¸t triÓn thµnh nang s¸n, D. C¶ A,B,C ®óng D D C©u13: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng. V× sao tr©u bß n­íc ta m¾c bÖnh s¸n l¸ gan nhiÒu ? Tr©u, bß th­êng lµm viÖc ë c¸c ruéng ngËp n­íc B. Tr©u, bß ¨n ran cë kh«ng ®­îc röa s¹ch. C. Th­êng uèng n­íc n¬i cã ©u trïng s¸n. D. C¶ A, B vµ C ®óng. C©u 14 : Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng. VËt chñ trung gian cña s¸n b· trÇu? Cua B. èc (èc g¹o, èc mót) C. C¸ D. C¶ A,B vµ C sai B B C©u 16: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng. C¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh giun ®òa kÝ sinh ë ng­êi TÈy giun ®Þnh k× 6 th¸ng mét lÇn B. Tr­íc khi ¨n ph¶i röa tay s¹ch sÏ C. Kh«ng ¨n rau sèng, qu¶ xanh, kh«ng uèng n­íc l· D. C¶ A, B vµ C ®óng D

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_iii_cac_nganh_giun_1136.ppt