Giáo án vật lý - Tiết 25: Bài Tập Về Chuyển Động Ném Ngang

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

-HS nắ m được cách chọn hệtọa độ, phân tích chuyển động thành phần và tổng

hợp chuyển động ném ngang.

2. Kĩ năng.

-Rèn luyện cho HS kĩ năng giải bài toán dạng tính toán vềchuyển động ném

ngang: Tìm dạng quỹđạo, xác định tọa độ, tính thời gian chuyển động, tầm ném xa

3. Thái độ.

-Học sinh yêu thích môn học

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:Hệthống một sốkiến thức liên quan và một sốbài tập vận dụng

2. Học sinh:Ôn lại các công thức của chuyển động ném ngang, làm bài tập ởnhà

pdf6 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 25/11/2013 | Lượt xem: 564 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án vật lý - Tiết 25: Bài Tập Về Chuyển Động Ném Ngang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 25: Bài Tập Về Chuyển Động Ném Ngang I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - HS nắm được cách chọn hệ tọa độ, phân tích chuyển động thành phần và tổng hợp chuyển động ném ngang. 2. Kĩ năng. - Rèn luyện cho HS kĩ năng giải bài toán dạng tính toán về chuyển động ném ngang: Tìm dạng quỹ đạo, xác định tọa độ, tính thời gian chuyển động, tầm ném xa 3. Thái độ. - Học sinh yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên:Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số bài tập vận dụng 2. Học sinh:Ôn lại các công thức của chuyển động ném ngang, làm bài tập ở nhà III. TIẾN TRÌNH DAY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH Giảng giải bài tập trắc nghiệm HOẠT ĐỘNG 2:GIẢI BÀI TẬP Một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = 30m/s, ở độ cao h = 80m a) Vẽ quỹ đạo chuyển động. b) Xác định tầm bay xa của vật (tính theo phương ngang). c) Xác định vận tốc của Ghi nhận kiến thức. Theo dõi và tiến hành vận dụng vào bài tập Một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc V0 = 30m/s, ở độ cao h = 80m a) Vẽ quỹ đạo chuyển động. b) Xác định tầm bay xa của vật (tính theo phương ngang). c) Xác định vận tốc của vật lức chạm đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10m/s2. Giải Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ vật lúc chạm đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10m/s2. + Để viết phương trình quỹ đạo là phương trình thể hiện sự lien hệ giữa y và x. + Khảo sát chuyển động trên các trục ox, oy. Y XO +Theo phương ox vât chuyển động thẳng đều với vận tốc 30m/s. +Tọa độ của vật sau thời gian t : x = v.t  t = x v + Theo phương oy vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng không, gia tốc a = -g + Tọa độ chuyển động sau thời gian t : y = 80 - 5t2 * Phương trình quỹ đạo của chuyển động y = 80 - 1 180 x2 Khi vật ch ạm đất y = 0 t Hoặc s ử dụng công thức rút ra từ thí nghiệm kiểm chứng Khi vật chạm đất thì y = 0 Thời gian vật bay trong không khí. 80 - 5t2 = 0  t = 4s Tầm bay xa của vật. L = v.t = 120m Vận tốc của vật lúc chạm đất. V = 2 20 ( . )v g t = 50m/s B ài 2.Töø ñoä cao 7,5 m moät quaû caàu ñöôïc Bài 2. Töø ñoä cao 7,5 m moät quaû caàu ñöôïc neùm leân vôùi vaän toác ban ñaàu v0 =10 m/s hôïp vôùi phöông ngang moät goùc = 450. Laáy g = 10 m/s2. a) Vieát phöông trình quyõ ñaïo cuûa quaû caàu ( 0,75 ñieåm ) b) Cho bieát quaû caàu chaïm ñaát ôû vò trí caùch nôi neùm moät khoaûng bao nhieâu (theo phöông ngang Hướng dẫn - Chọn hệ trục tọa độ Oxy - T ừ y = y0 + v0y.y - 1 2 gt2 neùm leân vôùi vaän toác ban ñaàu v0 =10 m/s hôïp vôùi phöông ngang moät goùc = 450. Laáy g = 10 m/s2. a) Vieát phöông trình quyõ ñaïo cuûa quaû caàu ( 0,75 ñieåm ) b) Cho bieát quaû caàu chaïm ñaát ôû vò trí caùch nôi neùm moät khoaûng bao nhieâu (theo phöông ngang Hướng d ẫn - Chọn hệ trục tọa độ Oxy - T ừ y = y0 + v0y.y - 1 2 gt2 Khi v ật ch ạm đ ất th ì y Khi v ật ch ạm đất thì y = -7,5 Giải ra x = 15m 3. CỦNG CỐ. Giao viên nhắc lại kiến thức cơ bản. Yêu cầu học sinh làm bài trong SBT. = -7,5 Giải ra x = 15m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftiet_25_8074.pdf
Tài liệu liên quan