Giáo trình Ngôn ngữ HTML

HTML=HyperTextMarkupLanguage –

Ngôn ngͯÿánh dɢu siêu văn bɠn – Ngôn

ngͯÿʀviɼt các trang web.

9Do Tim Berner Lee phát minh và ÿɉͣc

W3C (World Wide Web Consortium) ÿɉa

thành chuɦn năm 1994.

pdf89 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 29/08/2016 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Giáo trình Ngôn ngữ HTML, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngôn ngӳ HTML Phɞm Thɼ Bɠo Khoa Toán – Tin h͍c ptbao@hcmus.edu.vn Giӟi thiӋu 9HTML=HyperText Markup Language – Ngôn ngͯ ÿánh dɢu siêu văn bɠn – Ngôn ngͯ ÿʀ viɼt các trang web. 9Do Tim Berner Lee phát minh và ÿɉͣc W3C (World Wide Web Consortium) ÿɉa thành chuɦn năm 1994. - Chӭa các thành phҫn ÿӏnh dҥng ÿӇ báo cho trình duyӋt Web biӃt cách hiӇn thӏ mӝt trang Web. - Mӝt trang web thông thѭӡng gӗm có 2 thành phҫn chính: € Dӳ liӋu cӫa trang web (văn bҧn, âm thanh, hình ҧnh...) € Các thҿ (tag) HTML dùng ÿӇ ÿӏnh dҥng mô tҧ cách thӭc các dӳ liӋu trên hiӇn thӏ trên trình duyӋt. - ĈӇ ÿӑc ÿѭӧc trang Web phҧi thông qua trình duyӋt Web (Web Browser). Ĉһc ÿiӇm 9HTML sͭ dͥng các thɸ (tags) ÿʀ ÿʈnh dɞng dͯ liʄu 9HTML không phân biʄt chͯ hoa, chͯ thɉ͝ng 9Các trình duyʄt thɉ͝ng không báo l͗i cú pháp HTML. Nɼu viɼt sai cú pháp chʆ dɨn ÿɼn kɼt quɠ hiʀn thʈ không ÿúng v͛i dͱ ÿʈnh. Trang web ÿҫu tiên 9 Trang HTML có phɤn m͟ r͙ng (ÿuôi) là .HTM hoɴc .HTML 9 Có thʀ tɞo trang HTML bɮng bɢt cͩ trình soɞn thɠo “văn bɠn thuɤn” nào (Notepad, EditPlus,) 9 Có nhiɾu trình soɞn thɠo HTML cho phép NSD soɞn thɠo trͱc quan, kɼt quɠ sinh ra HTML tɉɇng ͩng nhɉ: – Microsoft FrontPage – Macromedia Dreamweaver – Trang web ÿҫu tiên (tt) 9 Soɞn thɠo: – M͟ trình soɞn thɠo văn bɠn thuɤn (VD Notepad) gõ ND dɉ͛i – Ghi lɞi v͛i tên “CHAO.HTM” hay “chao.html” Chào bңn Chào mӭng bңn ÿӁn vӝi HTML! Trang web ÿҫu tiên (tt) 9 Thͭ nghiʄm: – M͟ trình duyʄt web (IE) – Vào File/Open, ch͍n file CHAO.HTM vͫa ghi – Nhɢn OK ĺ Có kɼt quɠ nhɉ hình bên 9 Thay ÿ͕i: – Quay lɞi Notepad, sͭa lɞi n͙i dung trang web r͓i ghi lɞi – Chuyʀn sang IE, nhɢn nút Refresh (F5) ĺ thɢy kɼt quɠ m͛i 9 Ghi chú: Các thɸ ÿɉͣc nêu tiɼp theo mɴc ÿʈnh ÿɴt ͟ trong phɤn Soҥn thҧo văn bҧn 9 Văn bɠn ÿɉͣc soɞn thɠo nhɉ bình thɉ͝ng trong các file HTML 9 Lɉu ý: – M͍i khoɠng tr͑ng, dɢu xu͑ng dòng trong HTML ÿɉͣc thʀ hiʄn trên trang web là 1 khoɠng tr͑ng duy nhɢt – Ĉʀ gõ m͙t s͑ ký tͱ ÿɴc biʄt ta phɠi sͭ dͥng mã: • Khoɠng tr͑ng (trong trɉ͝ng hͣp mu͑n có nhiɾu hɇn 1 ký tͱ tr͑ng):   • Dɢu nh͏ hɇn (): < > • Dɢu ngoɴc kép (“): " • Ký hiʄu ”: © • 9 Ghi chú trong HTML: Thҿ TAG trong HTML Có nhiɾu thɸ, m͗i thɸ có 1 tên và mang ý nghśa khác nhau 1. Phân loɞi : Có hai loɞi tag. - Tag ÿɇn : Là thɸ lʄnh không cɤn thɸ kɼt thúc Ví dͥ : Hello - Tag cɴp : G͓m 1 m͙t cɴp thɸ m͟ và ÿóng theo cɢu trúc < tag > Tag kɼt thúc gi͑ng tag bɬt ÿɤu nhɉng có thêm dɢu (/) ͟ phía trɉ͛c. Ví dͥ : Hello Ví dͥ : Trang chͧ - Tag l͓ng : Các tag viɼt l͓ng nhau.Thɸ ÿɉͣc m͟ ÿɤu tiên sɺ ÿɉͣc ÿóng sau cùng. Ví dͥ : Phɤn N͙i dung 2. Thu͙c tính (property) cͧa thɸ ƒ Nhiɾu tag còn có thu͙c tính kèm theo. M͙t thɸ có thʀ có các thu͙c tính nhɮm b͕ sung tác dͥng cho thɸ. ƒ Thu͙c tính cͧa Tag ÿɉͣc thʀ hiʄn trong phɞm vi thɸ ÿɤu cͧa tag. Cú pháp : ƒ Có thʀ dùng nhiɾu thu͙c tính trong m͙t tag, phân cách nhau b͟i khoɠng trɬng. Ví dͥ : Hello Welcome ! Thuӝc tính (property) cӫa thҿ 9 Chú ý: – Có thʀ thay ÿ͕i thͩ tͱ, s͑ lɉͣng các thu͙c tính mà không gây ra l͗i cú pháp – Sͱ h͗ trͣ các thɸ, thu͙c tính ͟ m͗i trình duyʄt là khác nhau. Chʆ gi͑ng nhau ͟ các thɸ, thu͙c tính cɇ bɠn. – Thɸ ÿóng cͧa thɸ có thu͙c tính vɨn viɼt bình thɉ͝ng () Chào bҥn Chào mӯng bҥn ÿӃn vӟi HTML! a2 M 3 CҨU TRÚC TRANG WEB Thành phҫn Chào bңn Chào mӭng bңn ÿӁn vӝi HTML! Tiêu ÿӅ cӱa sә trang Web Nӝi dung thӇ hiӋn Ý nghƭa các thành phҫn „ : Ĉӏnh nghƭa phҥm vi cӫa văn bҧn HTML „ : Các mô tҧ vӅ trang HTML. Các thông tin trong tag này không ÿѭӧc hiӇn thӏ trên web. „ : Mô tҧ tiêu ÿӅ trang web. „ : Xác ÿӏnh vùng thân cӫa trang web, nѫi chӭa các thông tin ( Dӳ liӋu , hình ҧnh ) Ĉӏnh dҥng trang a. Font chӳ mһc ÿӏnh cӫa trang web: € Cú pháp : Thҿ lӋnh này có tác dөng lên toàn bӝ văn bҧn trong trang web và ÿѭӧc ÿһt trong phҥm vi Tag € Thuӝc tính: fontName : Tên font chӳ. fontSize : Size chӳ (tӯ 1 ÿӃn 7). textColor : Màu chӳ. Ví dө : b. Hình / Màu nӅn mһc ÿӏnh cho trang web: € Thuӝc tính cӫa Tag Body < Body text=textColor bgcolor=backgroundColor background= Image leftmargin=lm rightmargin=rm> Thҿ lӋnh này dùng ÿӇ ÿӏnh các thông sӕ hiӇn thӏ trang web nhѭ : màu nӅn, ҧnh nӅn, màu chӳ € Thөôc tính textColor : Màu chӳ. Bgcolor : Màu nӅn trang web. backgroundImage : Ҧnh nӅn trang web. Leftmargin , Rightmargin : LӅ trái phҧi cӫa trang Web. • Ví dө 1: • Ví dө 2: <body background=.//love.jpg leftmargin=10 rightmargin = 10 text=“Blue" > Thҿ ÿӏnh dҥng ký tӵ 9 Ĉɪm, nghiêng, gɞch chân: , , 9 Chʆ s͑ trên: 9 Chʆ s͑ dɉ͛i: 9 Font chͯ: – Thu͙c tính: • face=“tên font chͯ” • size=“kích thɉ͛c” • color=“màu” – Viɼt bɮng tên tiɼng Anh (red, blue,) – Viɼt dɞng #RRGGBB, RR, GG, BB ͟ dɞng hexa. Ví dͥ: #FFFFFF: Trɬng, #FF0000: ÿ͏, Style chӳ € Cú pháp : Công dөng : nӝi dung In ÿұm nӝi dung. nӝi dung Gҥch dѭӟi nӝi dung. nӝi dung In nghiêng nӝi dung. nӝi dung Gҥch ngang nӝi dung. nӝi dung Thay ÿәi nӝi dung thành chӳ lӟn Thay ÿәi nӝi dung thành chӳ nhӓ nӝi dung ChӍ sӕ trên ( SuperScript ) nӝi dung ChӍ sӕ dѭӟi ( SubScript ) Ví dө Vi du kieu chu Vi dө kiӇu chӳ Chӳ in ÿұm Chӳ gҥch chân Chӳ in nghiêng Chӳ gҥch ngang ChӍ sӕ trên X 2 ChӍ sӕ dѭӟi H2O Tiêu ÿӅ, ÿoҥn văn, ngҳt dòng 9 Tiêu ÿɾ: v͛i kích thɉ͛c nh͏ dɤn – – – Sau m͗i tiêu ÿɾ, văn bɠn tͱ ÿ͙ng xu͑ng dòng – Thu͙c tính: • align=“cách căn chʆnh lɾ”: left, right, center, justify 9 Ĉoɞn văn: – Thu͙c tính: • align tɉɇng tͱ 9 Ngɬt dòng: Ĉѭӡng kҿ ngang € Cú pháp : Tҥo ÿѭӡng kҿ ngang trang Web. € Thөôc tính: Size : Ĉӝ dày ÿѭӡng kҿ. Width : Ĉӝ rӝng ÿѭӡng kҿ. alignStyle : Canh lӅ. Color : Màu ÿѭӡng kҿ. Ví dө : TRѬӠNG ĈҤI HӐC KHOA HӐC TӴ NHIÊN Ĉӏnh dҥng Bullets and Numbering 1. Bullets : € Cú pháp : ( Danh sách ÿѭӧc thӇ hiӋn bҵng Tag ) Ĉӏnh nghƭa danh sách ÿánh dҩu Bullets. € Thuӝc tính : Style : KiӇu Bullets. ( “Disk” Æ z “Circle” Æ { “square” Æ „ ) Ví dө : Tóan Lý 2. Numbering € Cú pháp : ( Danh sách ÿѭӧc thӇ hiӋn bҵng Tag ) Ĉӏnh nghƭa danh sách ÿánh sӕ. € Thuӝc tính : Style : KiӇu ÿánh sӕ. ( A, a , I , i , 1 – mһc ÿӏnh ) n : Bҳt ÿҫu ÿánh sӕ tӯ Ví dө : Tóan Lý Ký tӵ ÿһc biӋt € Cú pháp : Công dөng : Ngҳt dòng ÿoҥn nӝi dung. > Dҩu > < Dҩu < " Dҩu “   Khӓang trҳng & Dҩu & Nӝi dung ghi chú trên Web Ví dө Vi du Ky tu ÿac biet Ký tӵ ÿһc biӋt <hr size = 2 width = 50% color = "#1144FF" > 50 > 42 4 < 25 Ĉҥi hӑc & Sài Gòn = " Ĉҥi hӑc Sài Gòn " Ĉӏnh dҥng hình ҧnh € Cú pháp : < IMG SRC = Url ALT = text Border = border Width = w Height = h Align = alignStyle vspace = space 1 hsapce = sapce 2 > Dùng ÿӇ chèn 1 hình vào trang Web. Tұp tin hình ÿѭӧc xác ÿӏnh bӣi thuӝc tính SRC. € Thuӝc tính : Url : Ĉѭӡg dүn tұp tin hình ҧnh. Text : Nӝi dung mô tҧ. Border : Ĉѭӡng viӅn hình. W : Ĉӝ rӝng ҧnh. H : Ĉӝ cao ҧnh. alignStyle : Vӏ trí ҧnh * Top, Bottom , MiddleÆ Ҧnh ÿѭӧc xem nhѭ 1 ký tӵ. * Left , RightÆ Ҧnh ӣ trҥng thái Floating Sapce 1 , space 2 : Khӓang cách lӅ tính vӟi ҧnh. Vi du chen hinh Hình 1 Hình 2 <IMG Src = “2.jpg" Alt ="Hoa hӗng" Width = 100 hspace = 300 > Hình 2 <IMG Src = "3.jpg" Alt ="Tình yêu" border = 2 align = right > Ví dө Âm thanh nӅn trang Web € Cú pháp : Dùng ÿӇ chèn 1 tұp tin âm thanh Midi làm nhҥc nӅn cho trang Web. Tұp tin hình ÿѭӧc xác ÿӏnh bӣi thuӝc tính SRC. € Thuӝc tính : Url : Ĉѭӡng dүn tұp tin âm thanh. loop : sӕ lҫn lһp ( -1 Æ lһp vô hҥn ). Vi du Nhac nen trang web Âm thanh nhҥc nӅn cho trang Web Ví dө Table – Bҧng biӇu € Cú pháp : < Table Border = x Bgcolor = color Width = w Height = h Cellpadding = m Cellspacing = n Align = alignStyle > Khai báo dòng cӝt bҵng Tag và Dùng ÿӇ ÿӏnh dҥng Table. Mӛi ô là 1 Cell. € Thuӝc tính : Border : Ĉѭӡng viӅn bҧng. Bgcolor : Màu nӅn. W : Ĉӝ rӝng Table. H : Ĉӝ cao Table. Cellpadding , CellSpacing : Khӓang cách lӅ giӳa các Cell. alignStyle : Vӏ trí Table so vӟi trang. Các Tag ÿӏnh dҥng Table € Cú pháp : Nӝi dung mô tҧ tiêu ÿӅ bҧng Æ Xác ÿӏnh dòng trong Table. Æ Xác ÿӏnh ô dӳ liӋu trong dòng. € Thuӝc tính : W : Ĉӝ rӝng. H : Ĉӝ cao. alignStyle : Nӝi dung canh gióng trong dòng hay ô. ColSpan : Sӕ cӝt trӝn. RowSpan : Sӕ dòng trӝn. € Chú ý : Cell trong Table không cho phép rӛng, ÿӇ xác ÿӏnh phҧi dùng tag   ( ký tӵ trҳng ) Vi du Table Dòng 1.cӝt 1 Dòng 1.cӝt 2 Dòng 2.cӝt 1 Dòng 2.cӝt 2 Ví dө Hӑ tên điӇm thi điӇm TB Toán Lý Hóa Dòng 3.1 Dòng 4.1 Ví dө LIÊN KӂT • Là ÿiӇm ÿһc trѭng cӫa Web, dùng ÿӇ di chuyӇn giӳa các mөc hay giӳa các trang trong cùng bӝ Web hoһc ÿӃn 1 trang Web cӫa bӝ web khác. • Là khҧ năng cho phép tҥo liên kӃt giӳa 1 ÿӕi tѭӧng vӟi mӝt phҫn nӝi dung. Khi ta kích chuӝt vào ÿӕi tѭӧng thì phҫn nӝi dung sӁ ÿѭӧc hiӋn ra. • Ĉӕi tѭӧng sӱ dөng ÿӇ kích chuӝt vào là: Ĉͩi t́ͻng liên k͗t. Ĉӕi tѭӧng có thӇ là: văn bҧn, hình ҧnh, mӝt phҫn cӫa ҧnh. • Ĉӏa chӍ nӝi dung sӁ ÿѭӧc hiӋn ra là Ĉích liên k͗t € Các dҥng liên kӃt : a. Liên kӃt nӝi : - Bookmark : liên kӃt giӳa các mөc trong cùng trang Web. - Page : liên kӃt giӳa các trang trong cùng bӝ Web. b. Liên kӃt ngӑai : - Web Site : Liên kӃt ÿӃn 1 ÿӏa chӍ Web site khác. Tag Liên kӃt € Liên kӃt ÿiӇm dӯng ( BookMark ) : ĈӇ thӵc hiӋn liên kӃt nӝi trong trang Æ Phҧi tҥo ÿiӇm dӯng trѭӟc khi thӵc hiӋn liên kӃt. a. Tҥo Bookmark : Cú pháp : Nӝi dung - Bookmark Name : Tên vӏ trí liên kӃt. b. Tҥo Liên kӃt : . - # Bookmark Name : Vӏ trí liên kӃt di chuyӇn ÿӃn. Click vào ÿӇ liên kӃt ÿӃn Web site Microsoft. € Liên kӃt nӝi – Trong cùng bӝ Web Cú pháp : nӝi dung - NamePage.htm : Tên trang htm trong cùng bӝ Web. - target : ThӇ hiӋn cӱa sә cho liên kӃt. (_blank , _top, _self) € Liên kӃt ngӑai – ĈӃn ÿӏa chӍ Web Cú pháp : nӝi dung - : Ĉӏa chӍ Web. - target : ThӇ hiӋn cӱa sә cho liên kӃt. (_blank , _top) Liên kӃt (tt) 9 Thu͙c tính TARGET hypertext name: tɠi trang web vào frame có tên NAME _blank: tɠi trang web vào cͭa s͕ m͛i _parent: tɠi trang web vào cͭa s͕ cha cͧa nó _self: tɠi trang web vào chính cͭa s͕ hiʄn hành _top: tɠi trang web vào cͭa s͑ cao nhɢt 9 Chú ý: • Liên kɼt v͛i ÿʈa chʆ e-mail thì ÿɴt href=“mailto:ÿʈa_chʆ_e-mail” Ví dͥ: Phɞm Thɼ Bɠo • Thͱc hiʄn lʄnh JavaScript khi kích chu͙t vào thì ÿɴt href=“javascript:lʄnh” San pham Liên kӃt nhóm giáo dөc Trѭӡng ĈH KHTN Tp.HCM Trѭӡng phә thông năng khiӃu Liên kӃt nhóm tin tӭc <img src="2.jpg" height=40% alt="Nhҩp chuӝt ÿӇ vào trang tuoitre.com.vn"> Ví dө Ví dө My web Ĉây là trang Web ÿҫu tiên tôi <img border="1" src="1.jpg" width="100" height="90" align="left" hspace="20" vspace="20" alt="Ҧnh vӅ chú báo"> Ĉây là mӝt bӭc ҧnh có kích thuӟc 100 x 90 Có viӅn xung quanh (boder =1 và vspace,hspace = 20) Text thay thӃ là " Bӭc ҧnh vӅ chú báo " Canh lӅ trái Bҥn hãy thiӃt kӃ thӱ xem !!! Trӣ vӅ hình vӁ ! Liên hӋ ptbao[at]hcmus[dot]edu[dot]vn Liên kӃt ÿa hình ҧnh 9 Xác ÿʈnh các vùng liên kɼt trên ɠnh .... 9 Sͭ dͥng trong ɠnh Ví dө San pham ChuyӇn hѭӟng trang web tӵ ÿӝng 9 <META HTTP-EQUIV=“refresh” CONTENT=“3”; URL=“URL”> – Chuyʀn hɉ͛ng tͱ ÿ͙ng sang trang URL sau th͝i gian 3 giây – Ĉɴt trong phɤn FRAME 9 M͗i cͭa s͕ chͩa 1 URL ͩng v͛i 1 trang web 9 Hiʀn thʈ ÿ͙c lɪp nhau 9 Cͭa s͕ = FRAME FRAME 9 : ÿʈnh nghśa cách t͕ chͩc các frame 9 : ÿʈnh nghśa chi tiɼt tͫng frame 9 Thu͙c tính cͧa – ROWS=“X,Y,Z,*”: phân các frame theo dòng – COLS=“X,Y,*”: phân các frame theo c͙t (X,Y,Z: kích thɉ͛c xác ÿʈnh hay tʆ lʄ %) – Frameborder=“Yes/No” FRAME 9 Thu͙c tính cͧa – NAME=“tên_frame”: ÿɴt tên cho frame – SRC=“URL” : ÿʈa chʆ trang web ÿɉͣc hiʀn thʈ – TARGET: xác ÿʈnh frame mɴc ÿʈnh cho các hyperlink frame này – BORDER=“x” : xác ÿʈnh kích thɉ͛c ÿɉ͝ng viɾn – SCROLLING=“yes/no/auto” : xác ÿʈnh thu͙c tính hiʀn thʈ scrollbar – NORESIZE: không cho phép hiʄu chʆnh kích thɉ͛c frame window 9 Sͭ dͥng các FRAMESET l͓ng nhau Ví dө HTML Frames - A Basic Frame Layout Ví dө 9 HTML Frames - An Advanced Frame Layout Tҥo liên kӃt trong Frame Site Menu War of the Worlds by H. G. Wells Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Ví dө A More Complex Framed Page This is what someone would see who does not have a web browser that can display frames Tҥo khung cho Frame HTML Frames - An Advanced Frame Layout Bӓ khung cӫa Frame HTML Frames - An Advanced Frame Layout Ví dө HTML Frames - An Advanced Frame Layout Màu sҳc cӫa Frame HTML Frames - An Advanced Frame Layout > Bài thӵc hành 4: ThiӃt kӃ các trang web có dҥng FRAME sau Form trên trang web Các ÿӕi tѭӧng nhұp dӳ liӋu 9 Cho phép ngɉ͝i sͭ dͥng nhɪp dͯ liʄu trên trang web. Dͯ liʄu này có thʀ ÿɉͣc gͭi vɾ server ÿʀ xͭ lý. 9 Ngɉ͝i sͭ dͥng nhɪp dͯ liʄu thông qua các ÿiɾu khiʀn (controls). Có nhiɾu loɞi control: 1. Form 2. Oneline Textbox 3. Checkbox 4. Radio Button 5. Button 6. Combo box (drop-down menu) 7. Listbox 8. H͙p nhɪp văn bɠn nhiɾu dòng (TextArea) 9. Các ÿӕi tѭӧng nhұp dӳ liӋu (tt) 9Tɢt cɠ các ÿiɾu khiʀn ÿɾu có tên ÿɉͣc quy ÿʈnh qua thu͙c tính name. Tuy nhiên có m͙t s͑ ÿiɾu khiʀn thì name không quan tr͍ng (các ÿiɾu khiʀn mà sau này không cɤn lɢy dͯ liʄu) 9Các ÿiɾu khiʀn tͫ s͑ 2. ÿɼn s͑ 5 ÿɉͣc ÿʈnh nghśa nh͝ thɸ và thu͙c tính type sɺ xác ÿʈnh là ÿiɾu khiʀn nào sɺ ÿɉͣc tɞo ra. Form 9 Sͭ dͥng ÿʀ chͩa m͍i ÿ͑i tɉͣng khác 9 Không nhìn thɢy khi trang web ÿɉͣc hiʀn thʈ 9 Quy ÿʈnh m͙t s͑ thu͙c tính quan tr͍ng nhɉ method, action. 9 Thɸ tɞo form: 9 Các thu͙c tính: – name=“tên_form”: Không quan tr͍ng lɬm – action=“ÿʈa chʆ nhɪn dͯ liʄu”: Nên sͭ dͥng ÿɉ͝ng dɨn tɉɇng ÿ͑i nɼu nɮm trong cùng 1 web – method=“phɉɇng thͩc gͭi dͯ liʄu”. Chʆ có 2 giá trʈ: • GET (mɴc ÿʈnh) • POST Hӝp nhұp văn bҧn 1 dòng (Oneline Textbox) 9 Sͭ dͥng ÿʀ nhɪp các văn bɠn ngɬn (trên 1 dòng) hoɴc mɪt khɦu 9 Thɸ: 9 Thu͙c tính: – name=“tên_ÿt”: quan tr͍ng – type=“text”:Ô nhɪp văn bɠn thɉ͝ng – type=“password”: ô nhɪp mɪt khɦu – value=“giá trʈ mɴc ÿʈnh” Checkbox 9 Cho phép ch͍n nhiɾu lͱa ch͍n trong m͙t nhóm lͱa ch͍n ÿɉͣc ÿɉa ra bɮng cách ÿánh dɢu (“tích”). 9 Thɸ: : m͗i ô nhɪp cɤn 1 thɸ 9 Thu͙c tính: – name=“tên_ÿt”: quan tr͍ng – type=“checkbox” – value=“giá trʈ”: ÿây là giá trʈ chɉɇng trình sɺ nhɪn ÿɉͣc nɼu NSD ch͍n ô này. – checked: nɼu có thì nút này mɴc ÿʈnh ÿɉͣc ch͍n Option Button (Radio Button) 9 Cho phép ch͍n m͙t lͱa ch͍n trong m͙t nhóm lͱa ch͍n ÿɉͣc ÿɉa ra. 9 Trên 1 form có thʀ có nhiɾu nhóm lͱa ch͍n kiʀu này. 9 Thɸ: : M͗i ô cɤn 1 thɸ 9 Thu͙c tính: – name=“tên_ÿt”: quan tr͍ng. Các ÿ͑i tɉͣng cùng tên thì thu͙c cùng nhóm. – type=“radio” – value=“giá trʈ”: ÿây là giá trʈ chɉɇng trình sɺ nhɪn ÿɉͣc nɼu NSD ch͍n ô này. – checked: nɼu có thì nút này mɴc ÿʈnh ÿɉͣc ch͍n Nút lӋnh (Button) 9 Sͭ dͥng ÿʀ NSD ra lʄnh thͱc hiʄn công viʄc. 9 Trên web có 3 loɞi nút: – submit: Tͱ ÿ͙ng ra lʄnh gͭi dͯ liʄu – reset: ÿɉa m͍i dͯ liʄu vɾ trɞng thái mɴc ÿʈnh – normal: ngɉ͝i lɪp trình tͱ xͭ lý 9 Thɸ: 9 Thu͙c tính: – name=“tên_ĈT”: thɉ͝ng không quan tr͍ng – type=“submit”: nút submit – type=“reset”: nút reset – type=“button”: nút thông thɉ͝ng (normal), it sͭ dͥng. – value=“tiêu ÿɾ nút” Combo Box (Drop-down menu) 9 Bao g͓m m͙t danh sách có nhiɾu phɤn tͭ. Tɞi m͙t th͝i ÿiʀm chʆ có 1 phɤn tͭ ÿɉͣc ch͍n 9 NSD có thʀ ch͍n 1 phɤn tͭ trong danh sách x͕ xu͑ng bɮng cách kích vào mŸi tên bên phɠi h͙p danh sách. 9 Thɸ tɞo h͙p danh sách: Danh sách phɤn tͭ 9 Thu͙c tính: – name=“tên_ĈT”: quan tr͍ng 9 Thɸ tɞo 1 phɤn tͭ trong danh sách: Tiêu ÿɾ phɤn tͭ 9 Thu͙c tính: – value=“giá trʈ”: giá trʈ chɉɇng trình nhɪn ÿɉͣc nɼu phɤn tͭ ÿɉͣc ch͍n – selected: nɼu có thì phɤn tͭ này mɴc ÿʈnh ÿɉͣc ch͍n Listbox 9 Tɉɇng tͱ nhɉ Combo box, tuy nhiên có thʀ nhìn thɢy nhiɾu phɤn tͭ cùng lúc, có thʀ lͱa ch͍n nhiɾu phɤn tͭ 9 Thɸ: 9 Thu͙c tính: tɉɇng tͱ cͧa combo tuy nhiên có 2 thu͙c tính khác: – size=“s͑ dòng” – multiple: cho phép lͱa ch͍n nhiɾu phɤn tͭ cùng lúc 9 Thɸ tɉɇng tͱ cͧa combo box Hӝp nhұp văn bҧn nhiӅu dòng (TextArea) 9 Cho phép nhɪp văn bɠn dài trên nhiɾu dòng. 9 Thɸ: N͙i dung mɴc ÿʈnh 9 Thu͙c tính: – name=“tên_ĈT”: quan tr͍ng – rows=“s͑ dòng” – cols=“s͑ c͙t” rows tính theo s͑ dòng văn bɠn, cols tính theo s͑ ký tͱ chuɦn trên dòng. Khung (Frame) 9Cho phép chia m͙t trang web làm nhiɾu phɤn, m͗i phɤn chͩa n͙i dung cͧa 1 trang web khác 9Trình duyʄt có thʀ không h͗ trͣ khung Khung (tt) 9Tɞo trang web chͩa các khung: – Thay thɸ bɮng: các khung nӛi dung trong trѬӟng hӥp trình duyӉt không hә trӥ khung Khung (tt) 9M͙t s͑ thu͙c tính cͧa – rows = “n1, n2, nk” hoɴc cols = “n1, n2, nk”: Quy ÿʈnh có k dòng (hoɴc c͙t), ÿ͙ r͙ng dòng (c͙t) thͩ i là ni. ni là s͑, có thʀ thay bɮng *: phɤn còn lɞi – frameborder = yes hoɴc no – framespacing = “n”: Khoɠng cách giͯa 2 khung Khung (tt) 9Tɞo 1 khung có n͙i dung là 1 trang web nào ÿó: – Thu͙c tính: • src=“ĈӍa chӋ chӫa nӛi dung” • name=“tên khung” • noresize: Không ÿɉͣc thay ÿ͕i kích thɉ͛c 9Thɸ mɴc ÿʈnh – Thu͙c tính • target=“Cӯa sӗ mҹc ÿӍnh” • href=“ĈӍa chӋ gӓc mҹc ÿӍnh” Ĉa phѭѫng tiӋn 9Âm thanh nɾn: – Thu͙c tính: • src=“ÿӍa chӋ file âm thanh” • loop=“n”: s͑ lɤn lɴp. -1: mɴc ÿʈnh: mãi mãi. Ĉa phѭѫng tiӋn (tt) 9Video trên IE sͭ dͥng Windows Media Player <object classid="clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB- 0080C74C7E95“ id="MediaPlayer1“ width=“r͠ng” height=“cao”> Flash <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8- 444553540000" codebase=" wave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width=“s͘" height=“s͘"> <embed src="ten_file.swf" quality="high" pluginspage=" player" type="application/x-shockwave-flash" width="s͘ " height="s͘ "> Applet <applet code="ten_fle.class" width=“S͘" height="S͘"> Mӝt sӕ thҿ meta thông dөng 9Thɸ : – Ĉɴt ͟ giͯa – Thɉ͝ng dùng quy ÿʈnh thu͙c tính cho trang web – Có tác dͥng l͛n v͛i Search Engine – 2 cách viɼt thɸ : Mӝt sӕ thҿ meta thông dөng (tt) 9 9 9 9 <META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="delay;url=new url"> 9 9 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftkw04_6311.pdf
Tài liệu liên quan