Giáo trình Toán - Bài 4: Hạng ma trận

Một hệ phương trình tuyến tính luôn xảy ra một trong 3 khả năng sau:

- Hệ vô nghiệm.

- Hệ có nghiệm duy nhất.

- Hệ có vô số nghiệm.

Vấn đề đặt ra là nhờ vào đâu để ta biết được hệ phương trình ấy rơi vào trường hợp nào?

ppt27 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1208 | Lượt tải: 8download
Nội dung tài liệu Giáo trình Toán - Bài 4: Hạng ma trận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 4 §4: Hạng ma trận Một hệ phương trình tuyến tính luôn xảy ra một trong 3 khả năng sau: Hệ vô nghiệm. Hệ có nghiệm duy nhất. Hệ có vô số nghiệm. Vấn đề đặt ra là nhờ vào đâu để ta biết hệ phương trình ấy rơi vào trường hợp nào? §4: Hạng ma trận Để giải quyết vấn đề này người ta đưa ra khái niệm “Hạng ma trận”. Nhờ sự so sánh hạng của ma trận hệ số của hệ phương trình và hạng của ma trận hệ số mở rộng (có cả vế phải) thì ta sẽ biết được hệ phương trình đang xét rơi vào trường hợp nào. §4: Hạng ma trận §4: Hạng ma trận Ví dụ: §4: Hạng ma trận §4: Hạng ma trận §4: Hạng ma trận §4: Hạng ma trận §4: Hạng ma trận A có duy nhất 1 định thức con cấp 3 và đó là định thức con có cấp lớn nhất §4: Hạng ma trận §4: Hạng ma trận §4: Hạng ma trận §4: Hạng ma trận Các MT con cấp > r chứa ít nhất 1 hàng = 0 §4: Hạng ma trận “Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận” Chú ý: §4: Hạng ma trận Một vấn đề đặt ra là: biến đổi sơ cấp A B (có dạng hình thang) Khi đó: r(A) = r(B) ? Chú ý: §4: Hạng ma trận §4: Hạng ma trận §4: Hạng ma trận Ví dụ: Tìm hạng ma trận: Ví dụ: Tìm hạng của ma trận: -5 3 ? -1 0 9 10 -1 0 8 5 2 §4: Hạng ma trận §4: Hạng ma trận -35 26 0 -35 26 §4: Hạng ma trận Bài tập: Tìm hạng của ma trận sau: -1 2 5 §4: Hạng ma trận Ví dụ: Biện luận theo m hạng của ma trận sau: 0  r(A) = 2  r(A) = 3 §4: Hạng ma trận Ví dụ: Biện luận theo m hạng của ma trận sau: 0 0 §4: Hạng ma trận Bài tập: Biện luận theo m hạng của ma trận sau: §4: Hạng ma trận  r(A) = 2  r(A) = 3 §4: Hạng ma trận Bài tập: Biện luận theo a, b hạng của ma trận sau:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt04 Hang ma tran.ppt
Tài liệu liên quan