Khái quát chung về viện khoa học - Giáo dục và trung tâm thông tin - thư viện khoa học giáo dục

Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, thông tin trở thành một nguồn lực quan trọng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là trong việc phát triển khoa học nói chung cũng như giáo dục nói riêng.

Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà nước và toàn dân. Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của giáo dục. Tháng 9 năm 1960 Đại hội Đảng lần thứ IV chỉ rõ cần phải: “Xúc tiến việc nghiên cứu khoa học giáo dục, xây dựng nền giáo dục ở nước ta”. Thực hiện chủ trương này, ngày 6/12/1961 Viện khoa học giáo dục được thành lập, Viện đã đúc kết kinh nghiệm giáo dục trong và ngoài nước, kết hợp hài hoà giữa giáo dục truyền thống và giáo dục hiện đại nhằm xây dựng và phát triển đổi mới các hoạt động giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

 

doc24 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 11/01/2014 | Lượt xem: 795 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Khái quát chung về viện khoa học - Giáo dục và trung tâm thông tin - thư viện khoa học giáo dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, chóng ta ®ang sèng trong thêi ®¹i th«ng tin, th«ng tin trë thµnh mét nguån lùc quan träng phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt lµ trong viÖc ph¸t triÓn khoa häc nãi chung còng nh­ gi¸o dôc nãi riªng. Gi¸o dôc ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, lµ sù nghiÖp cña Nhµ n­íc vµ toµn d©n. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta lu«n ®¸nh gi¸ cao vai trß cña gi¸o dôc. Th¸ng 9 n¨m 1960 §¹i héi §¶ng lÇn thø IV chØ râ cÇn ph¶i: “Xóc tiÕn viÖc nghiªn cøu khoa häc gi¸o dôc, x©y dùng nÒn gi¸o dôc ë n­íc ta”. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng nµy, ngµy 6/12/1961 ViÖn khoa häc gi¸o dôc ®­îc thµnh lËp, ViÖn ®· ®óc kÕt kinh nghiÖm gi¸o dôc trong vµ ngoµi n­íc, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a gi¸o dôc truyÒn thèng vµ gi¸o dôc hiÖn ®¹i nh»m x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®æi míi c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng “Th«ng tin gi¸o dôc” vµ nhËn thøc ®­îc vai trß cña ho¹t ®éng th«ng tin lµ kh«ng thÓ thiÕu vµ t¸ch rêi cña ViÖn nªn ViÖn khoa häc gi¸o dôc sím tæ chøc ho¹t ®éng th«ng tin khoa häc b»ng viÖc h×nh thµnh trung t©m Th«ng tin - Th­ viÖn Khoa häc gi¸o dôc theo quyÕt ®Þnh sè 822/GD ngµy 06/10/1987. Tõ ®ã ®Õn nay, Trung t©m ngµy cµng ph¸t triÓn, tõng b­íc tiÕp cËn víi hÖ thèng th«ng tin khoa häc hiÖn ®¹i, ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn nÒn gi¸o dôc n­íc nhµ. PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ viÖn khoa häc - Gi¸o dôc vµ trung t©m th«ng tin - Th­ viÖn khoa häc gi¸o dôc I. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña viÖn Khoa häc gi¸o dôc 1. LÞch sö h×nh thµnh Theo quyÕt ®Þnh sè 859/Q§ cña Bé tr­ëng Bé gi¸o dôc, ngµy 06/12/1961 ViÖn ®­îc thµnh lËp víi tªn gäi lµ ViÖn nghiªn cøu khoa häc gi¸o dôc. Tõ ®ã ®Õn nay ViÖn Khoa häc Gi¸o dôc ®· tr¶i qua 33 n¨m ho¹t ®éng, nghiªn cøu vµ gãp phÇn x©y dùng ph¸t triÓn nÒn gi¸o dôc. Theo quyÕt ®Þnh sè 882/Q§ ngµy 06/10/1987 vµ quyÕt ®Þnh sè 18/Q§ ra ngµy 11/01/1988 cña Bé Tr­ëng Bé gi¸o dôc, ViÖn hîp nhÊt víi c¬ quan nghiªn cøu cña Bé gi¸o dôc thµnh ViÖn Khoa häc gi¸o dôc ViÖt Nam. Theo NghÞ ®Þnh sè 29/CP ngµy 30/4/1994 cña Héi ®ång ChÝnh phñ, ViÖn Khoa häc gi¸o dôc ViÖt Nam ®æi tªn lµ ViÖn Khoa häc gi¸o dôc (Tªn tiÕng Anh lµ National Institute For Educational Science) víi 15 trung t©m, 1 t¹p chÝ vµ 5 phßng chøc n¨ng. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña ViÖn Khoa häc gi¸o dôc 2.1. Chøc n¨ng - Nghiªn cøu c¬ b¶n vµ triÓn khai vÒ Khoa häc gi¸o dôc trong c¸c lÜnh vùc: Gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ, gi¸o dôc ®¹i häc, gi¸o dôc th­êng xuyªn, gi¸o dôc trÎ khuyÕt tËt…. - T­ vÊn cho c¸c Bé tr­ëng vÒ nh÷ng c¨n cø khoa häc, ®Ò ra c¸c chñ tr­¬ng, gi¶i ph¸p chØ ®¹o, qu¶n lý vµ ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. - Tæng kÕt kinh nghiÖm, x©y dùng m« h×nh gi¸o dôc cho nhµ tr­êng t­¬ng lai, ph¸t triÓn khoa häc ViÖt Nam. - §¸o t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé cã tr×nh ®é sau ®¹i häc vÒ Khoa häc gi¸o dôc vµ chuyªn gia cho c¸c chuyªn ngµnh Khoa häc gi¸o dôc. - Th«ng tin Khoc häc - Gi¸o dôc phôc vô c«ng t¸c nghªn cøu, gi¶ng d¹y, chØ ®o¹ qu¶n lý gi¸o dôc. 2.2. NhiÖm vô - Nghiªn cøu vµ vËn dông nh÷ng quan ®iÓm gi¸o dôc cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, ®­êng lèi chÝnh s¸ch gi¸o dôc cña §¶ng, ChÝnh phñ, truyÒn thèng gi¸o dôc cña d©n téc vµ kinh nghiÖm gi¸o dôc cña c¸c n­íc vµo thùc tiÔn ho¹t ®éng gi¸o dôc gãp phÇn x©y dùng Khoa häc gi¸o dôc ViÖt Nam. - Nghiªn cøu c¬ b¶n vµ øng dông vÒ t©m lý häc, sinh lý häc løa tuæi vµ gi¸o dôc häc. - Nghiªn cøu, thiÕt kÕ môc tiªu, néi dung, ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p vµ c¸c h×nh thøc tæ chøc gi¸o dôc - d¹y häc, qu¶n lý, ®¸nh gi¸ cho c¸c lo¹i h×nh tr­êng häc, bËc häc, cÊp häc ngµnh häc tõ gi¸o dôc mÇm non ®Õn gi¸o dôc ®¹i häc, gi¸o dôc trung häc chuyªn nghiÖp - d¹y nghÒ, gi¸o dôc th­êng xuyªn, gi¸o dôc trÎ khuyÕt tËt. - Nghiªn cøu, thiÕt kÕ môc tiªu, néi dung, ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p, c¸c h×nh thøc tæ chøc ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn cho gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc trung häc chuyªn nghiÖp - d¹y nghÒ, gi¸o dôc trÎ khuyÕt tËt vµ nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé ®¹i häc, cao ®¼ng. - Nghiªn cøu, thiÕt kÕ thiÕt bÞ d¹y häc, sö dông thiÕt bÞ d¹y häc cho c¸c ngµnh häc, cho c¸c bËc häc, cÊp häc. - §µo t¹o vµ båi d­ìng c¸c c¸n bé cã tr×nh ®é sau ®¹i häc vÒ Khoa häc gi¸o dôc vµ chuyªn gia cho c¸c chuyªn ngµnh Khoa häc gi¸o dôc. - Liªn kÕt, hîp t¸c tæ chøc nghiªn cøu vÒ Khoa häc gi¸o dôc víi c¸c c¬ quan ngoµi ngµnh Gi¸o dôc - §µo t¹o nh»m hoµn thiÖn môc tiªu gi¸o dôc, n©ng cao d©n trÝ, båi d­ìng nh©n tµi, ®µo t¹o nh©n lùc, phôc vô sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. - Thu thËp, l­u tr÷, xö lý, phæ biÕn th«ng tin Khoa häc gi¸o dôc, qu¶n lý gi¸o dôc phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu, gi¶ng d¹y, chØ ®¹o, qu¶n lý gi¸o dôc cña ngµnh. - Thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n vµ c¸c lo¹i h×nh hîp t¸c nghiªn cøu Khoa häc gi¸o dôc víi c¸c n­íc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ. 2.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña ViÖn C¬ cÊu cña ViÖn ®­îc h×nh thµnh trªn nguyªn t¾c chØ ®¹o tËp trung vµ cã sù hç trî gi÷a c¸c phßng ban nh»m ®¹t hiÖu qu¶ th«ng tin cao nhÊt. Theo NghÞ ®Þnh 29/CP ngµy 30/3/1994 cña ChÝnh Phñ, ViÖn Khoa häc gi¸o dôc gåm cã 15 trung t©m nghiªn cøu, 5 phßng chøc n¨ng vµ 01 t¹p chÝ Th«ng tin - Th­ viÖn Khoa häc gi¸o dôc. * 15 trung t©m gåm: Trung t©m nghiªn cøu Gi¸o dôc häc; Trung t©m nghiªn cøu T©m lý häc - Sinh lý häc løa tuæi; Trung t©m nghiªn cøu Néi dung vµ Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng; Trung t©m nghiªn cøu Gi¸o dôc mÇm non; Trung t©m nghiªn cøu Gi¸o dôc Trung t©m häc chuyªn nghiÖp - D¹y nghÒ; Trung t©m nghiªn cøu Gi¸o dôc ®¹i häc; Trung t©m nghiªn cøu Gi¸o dôc trÎ khuyÕt tËt; Trung t©m nghiªn cøu Gi¸o dôc xo¸ mï ch÷ vµ Gi¸o dôc th­êng xuyªn; Trung t©m nghiªn cøu Gi¸o dôc phæ th«ng d©n téc Ýt ng­êi; Trung t©m nghiªn cøu Gi¸o viªn; Trung t©m nghiªn cøu Gi¸o dôc §¹o ®øc - C«ng d©n; Trung t©m nghiªn cøu C¬ së vËt chÊt vµ ThiÕt bÞ tr­êng häc; Trung t©m nghiªn cøu Gi¸o dôc D©n sè vµ M«i tr­êng; Trung t©m nghiªn cøu §¸nh gi¸ chÊt l­îng Gi¸o dôc phæ th«ng; Trung t©m Th«ng tin - Th­ viÖn Khoa häc Gi¸o dôc; * C¸c phßng chøc n¨ng: Phßng Tæng hîp - Hµnh chÝnh - Qu¶n trÞ; Phßng Tæ chøc c¸n bé; Phßng Qu¶n lý Khoa häc; Phßng Quan hÖ quèc tÕ; Phßng KÕ to¸n - Tµi vô; * 01 t¹p chÝ: T¹p chÝ Th«ng tin Khoa häc Gi¸o dôc Víi c¬ cÊu tæ chøc trªn toµn bé c¸c Trung t©m, c¸c phßng ban cña ViÖn ®Òu cã mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau nh»m ®Èy m¹nh vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c phôc vô b¹n ®äc còng nh­ phôc vô ng­êi dïng tin mét c¸ch cã hiÖu qu¶. II. Trung t©m Th«ng tin - Th­ viÖn Khoa häc gi¸o dôc Trung t©m lµ mét c¬ quan th«ng tin ®Çu ngµnh Khoa häc gi¸o dôc, lµ c¬ quan tham m­u cho c¸c c¸n bé l·nh ®¹o cña Bé gi¸o dôc vµ ViÖn Khoa häc gi¸o dôc trong viÖc tæ chøc vµ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin chuyªn ngµnh. 1. Chøc n¨ng Trung t©m Th«ng tin - Th­ viÖn Khoa häc Gi¸o dôc cã chøc n¨ng thu thËp, b¶o qu¶n, xö lý, cung cÊp, phæ biÕn th«ng tin cã liªn quan ®Õn Gi¸o dôc vµ Khoa häc gi¸o dôc trong vµ ngoµi n­íc phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu, chØ ®¹o, båi d­ìng c¸n bé vµ qu¶n lý gi¸o dôc cña ngµnh. 2. NhiÖm vô - Thu thËp, xö lý vµ phæ biÕn th«ng tin vÒ Gi¸o dôc vµ Khoa häc gi¸o dôc d­íi d¹ng c¸c th­ môc, c¸c b¶n tin nhanh, tæng luËn, tæng thuËt, l­îc thuËt… cho c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé nghiªn cøu. - S­u tÇm vµ b¶o qu¶n c¸c t­ liÖu vÒ Khoa häc gi¸o dôc trong vµ ngoµi n­íc. - X©y dùng tæ chøc vµ qu¶n lý th­ viÖn Khoa häc gi¸o dôc ViÖt Nam víi t­ c¸ch lµ th­ viÖn Khoa häc gi¸o dôc trung ­¬ng cña ngµnh, phôc vô c¸c c¸n bé nghiªn cøu vµ qu¶n lý gi¸o dôc, c¸c nghiªn cøu sinh vµ häc viªn cao häc. - Biªn so¹n vµ xuÊt b¶n c¸c b¶n tin khoa häc gi¸o dôc phôc vô nhu cÇu tin cho c¸n bé nghiªn cøu, c¸n bé gi¶ng d¹y vµ qu¶n lý gi¸o dôc trong vµ ngoµi ngµnh. - Trao ®æi Ên phÈm vµ c¸c lo¹i h×nh th«ng tin Khoa häc gi¸o dôc víi hÖ thèng th­ viÖn trong vµ ngoµi n­íc. 3. C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng 3.1. C¬ cÊu tæ chøc Trung t©m Th«ng tin - Th­ viÖn Khoa häc gi¸o dôc ®­îc tæ chøc thµnh 2 phßng: Phßng th«ng tin vµ phßng th­ viÖn. Trung t©m cã: 01 Gi¸m ®èc vµ 01 phã Gi¸m ®èc vµ 9 c¸n bé trong ®ã cã 01 TiÕn sÜ, 02 Th¹c sÜ, 06 cö nh©n. * Phßng Th«ng tin cã 06 c¸n bé, cã nhiÖm vô: Lµm b¶n tin khoa häc gi¸o dôc hµng th¸ng; Lµm th­ môc chuyªn ®Ó; Lµm c¬ së d÷ liÖu bµi trÝch t¹p chÝ; Lµm kû yÕu c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu; Lµm c¸c b¶n tin theo chuyªn ®Ó; Khai th¸c th«ng tin t­ liÖu trªn m¹ng; Phôc vô th«ng tin theo yªu cÇu… * Phßng Th­ viÖn cã 03 c¸n bé, cã nhiÖm vô Bæ sung s¸ch, b¸o, t¹p chÝ; Lµm c¬ së d÷ liÖu tµi liÖu; Xö lý kü thuËt tµi liÖu; L­u tr÷ vµ b¶o qu¶n tµi liÖu; Phôc vô b¹n ®äc; S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc (xem phÇn phô lôc) 3.2. C¸c ho¹t ®éng - Bæ sung nguån lùc: hµng n¨m Th­ viÖn ®Òu cã nguån bæ sung tµi liÖu vÒ s¸ch, b¸o, t¹p chÝ… trong vµ ngoµi n­íc ®Ó phôc vô cho c¸n bé trong c¬ quan vµ b¹n ®äc bªn ngoµi. - Xö lý th«ng tin, tµi liÖu:Phßng Th­ viÖn lµm c«ng t¸c ®¨ng ký c¸ biÖt, biªn môc, tæ chøc môc lôc s¸ch; ®¨ng ký b¸o, t¹p chÝ. Phßng Th«ng tin cã nhiÖm vô tãm t¾t l­îc thuËt, tæng thuËt, dÞch thuËt c¸c t­ liÖu thu thËp ®­îc tõ s¸ch, b¸o, t¹p chÝ vµ c¸c lo¹i h×nh tµi liÖu kh¸c. - L­u tr÷ vµ b¶o qu¶n tµi liÖu phôc vô c«ng t¸c nghiªn cø vµ ®µo t¹o cña ViÖn - Phæ biÕn th«ng tin, tµi liÖu: + H­íng dÉn b¹n ®äc tra cøu; + Cung cÊp tµi liÖu gèc, c¸c b¶n sao tµi liÖu; + Hµng n¨m Trung t©m tæ chøc c¸c buæi triÓn l·m giíi thiÖu s¸ch vµ c¸c s¶n phÈm, c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc; tæ chøc héi nghÞ céng t¸c viªn ®Ó cã ®Þnh h­íng vÒ ho¹t ®éng cña Trung t©m; + Tæ chøc th«ng b¸o khoa häc; + Tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o vÒ c¸c vÊn ®Ò nghiÖp vô nh»m n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé Th«ng tin - Th­ viÖn nh­ chuyÓn ®æi phÇn mÒm CDS/ISIS for DOS chuyÓn sang phÇn mÒm CDS/ISIS for WINDOWS (WINISIS), lµm tãm t¾t cho c¸c tµi liÖu; + Cung cÊp th«ng tin theo yªu cÇu. 4. Nguån lùc th«ng tin HiÖn nay Th­ viÖn cã trªn 40.000 ®Çu s¸ch, gåm c¸c lo¹i sau: S¸ch chuyªn kh¶o vÒ khoa häc gi¸o dôc S¸ch gi¸o tr×nh, s¸ch gi¸o khoa c¸c m«n häc S¸ch chuyªn kh¶o vÒ khoa häc x· héi S¸ch tra cøu, tõ ®iÓn Trong ®ã: S¸ch tiÕng ViÖt kho¶ng 20.000 cuèn S¸ch tiÕng n­íc ngoµi gÇn 20.000 cuèn Tõ ®iÓn, s¸ch tra cøu trªn 12.00 cuèn Ngoµi ra cßn nhiÒu c¸c s¸ch b¸o, t¹p chÝ, c¸c luËn ¸n, c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc kh¸c. Mçi n¨m trung b×nh xuÊt b¶n 70 b¶n tin KHGD. Trung t©m Th«ng tin - Th­ viÖn KHGD lµ ®Çu mèi quan träng cung cÊp th«ng tin tõ gi¸o dôc mÇm non ®Õn gi¸o dôc ®¹i häc, tõ gi¸o dôc kh«ng chÝnh quy ®Õn gi¸o dôc chÝnh quy. III. D©y truyÒn th«ng tin - T­ liÖu, tæ chøc lao ®éng vµ trang thiÕt bÞ cña trung t©m Th«ng tin - Th­ viÖn (TTTV) Khoa häc - Gi¸o dôc (KHGD) 1. M« h×nh tæ chøc Trung t©m TTTVKHGD lµ n¬i thu thËp, khai th¸c, xö lý, s¶n xuÊt vµ phæ biÕn tin Gi¸o dôc vµ Khoa häc. Ng­êi dïng tin cã thÓ trùc tiÕp thu thËp khai th¸c th«ng tin t­ liÖu ngay t¹i Trung t©m theo yªu cÇu sö dông cña m×nh, hoÆc ®Æt yªu cÇu qua ®iÖn tho¹i, Fax, Email. Ho¹t ®éng cña Trung t©m ®­îc chia lµm 2 m¶ng: Th«ng tin vµ Th­ viÖn. + Phßng Th­ viÖn cã nhiÖm vô bæ sung, xö lý, qu¶n lý, phæ biÕn c¸c tµi liÖu cÊp 1, tµi liÖu b»ng giÊy. + Phßng th«ng tin cã nhiÖm vô khai th¸c xö lý phæ biÕn tµi liÖu cÊp 2, tµi liÖu khai th¸c trªn m¹ng. 2. D©y chuyÒn Th«ng tin - T­ liÖu §Ó duy tr× tèt ho¹t ®éng Th«ng tin - Th­ viÖn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi dïng tin, trung t©m TTTV cã mét d©y chuyÒn ho¹t ®éng mang tÝnh khoa häc vµ tu©n theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh tõ ®Çu vµo ®Õn kh©u xö lý vµ cho ra nh÷ng s¶n phÈm ®Ó phôc vô ng­êi dïng tin. 2.1 Bæ sung vµ t¹o nguån tin Còng nh­ rÊt nhiÒu trung t©m TTTV trong c¶ n­íc, trung t©m TTTV-KHGD bæ sung tµi liÖu theo diÖn bao qu¸t ®Ò tµi mµ Trung t©m chÞu tr¸ch nhiÖm ®ã lµ nh÷ng tµi liÖu vÒ gi¸o dôc, khoa häc gi¸o dôc, vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. Kh©u bæ sung vµ t¹o nguån tin lµ mét kh©u rÊt quan träng v× nã lµ tiÒn ®Ò t¹o ra nguån lùc th«ng tin cho Trung t©m. §Ó bæ sung cã hiÖu qu¶ Trung t©m ®· x©y ®­îc chÝnh s¸ch bæ sung nh»m: - X¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng nhu cÇu tr­íc m¾t vµ l©u dµi cña ng­êi dïng tin. - ThiÕt lËp nh÷ng tiªu chuÈn, chÊt l­îng cho viÖc lùa chän tµi liÖu. - Th«ng b¸o vÒ ph¹m vi bao qu¸t nguån tin cña Trung t©m cho ng­êi dïng tin biÕt. * Quy tr×nh x©y dùng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån tin gåm c¸c b­íc: + Nghiªn cøu chøc n¨ng, vai trß vµ mèi liªn quan cña Trung t©m trong hÖ thèng th«ng tin quèc gia. + Nghiªn cøu ng­êi dïng tin. + Xem xÐt c«ng t¸c x©y dùng nguån hiÖn t¹i cña Trung t©m. Trong bèi c¶nh x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× vßng ®êi cña th«ng tin ngµy cµng ng¾n, th«ng tin bÞ lçi thêi mét c¸ch nhanh chãng do ®ã ph¶i cã ph­¬ng thøc x©y dùng chÝnh s¸ch bæ sung mét c¸ch hîp lý ®Ó cã nh÷ng th«ng tin tèt nhÊt, kÞp thêi vµ cËp nhËt mang l¹i hiÖu qu¶ cao, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. §Ó cã thÓ x©y dùng ®­îc nguån lùc th«ng tin Trung t©m ®· sö dông nhiÒu ph­¬ng thøc kh¸c nhau. * Ph­¬ng thøc bæ sung + QuÐt tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin vÒ khoa häc gi¸o dôc tõ nhiÒu nguån tµi liÖu kh¸c nhau nh­: s¸ch, b¸o, t¹p chÝ… cña c¸c nhµ xuÊt b¶n, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ kh¸c nhau trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t×m kiÕm s­u tÇm nh÷ng tµi liÖu cã liªn quan ®Õn gi¸o dôc, KHCN. + Trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c trung t©m víi nhau, nh­: §¹i häc s­ ph¹m, th­ viÖn Quèc gia… + Th«ng tin do c¸c céng t¸c viªn cung cÊp. + Th«ng tin cña c¸c l·nh ®¹o, c¸c b¸o c¸o viªn. + B¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ò tµi c¸c cÊp. + LuËn ¸n tiÕn sÜ, luËn v¨n cao häc cña nghiªn cøu sinh vµ häc viªn do viÖn ®µo t¹o. Ngoµi ra Trung t©m cßn bæ sung nguån lùc b»ng c¸ch t×m kiÕn th«ng tin trªn m¹ng, mua ®Üa CD-ROM… nh÷ng tµi liÖu nµy cã tÝnh cËp nhËt cao. 2.2. Xö lý tµi liÖu * Kh©u xö lý vÒ s¸ch - KiÓm tra ho¸ ®¬n chøng tõ, so s¸nh víi biªn lai nÕu thÊy kh«ng phï hîp th× lËp biªn b¶n x¸c nhËn. - §ãng dÊu th­ viÖn; D¸n nh·n b¶o qu¶n; Ph©n lo¹i tµi liÖu; - ViÕt sè ký hiÖu vµo nh·n ®Ó biÕt tµi liÖu ®­îc nhËp vÒ khi nµo vµ lÊy sè ký hiÖu lµ ký hiÖu xÕp kho. - Vµo sæ ®¨ng ký c¸ biÖt. - Biªn môc vµ lµm phÝch phôc vô b¹n ®äc. Sau khi lµm phÝch th­ môc th× s¾p xÕp vµo tñ môc lôc cho ng­êi dïng tin tra t×m tµi liÖu. Tõ phÝch môc lôc ®­îc s¾p xÕp ®Ó ®éc gi¶ cã thÓ tra t×m mét c¸ch dÔ dµng theo ph©n lo¹i: tªn t¸c gi¶, tªn s¸ch vµ s¾p xÕp theo ng«n ng÷. * Xö lý b¸o, t¹p chÝ QuÐt tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ gi¸o dôc trªn c¸c b¸o, t¹p chÝ, m¹ng… ®Ó lËp thµnh c¸c b¶n tin KHGD, th«ng tin chuyªn ®Ò, th«ng tin th­ môc…khi lµm c¸c b¶n tin KHGD c¸c c¸n bé th«ng tin ph¶i: - T×m tµi liÖu vµ chän läc c¸c b¶n tin KHGD; - Lµm tãm t¾t néi dung chÝnh cña bµi; - So¹n th¶o th­ môc; - X©y dùng thµnh B¶n tin KHGD; 2.3. L­u tr÷ vµ b¶o qu¶n §©y lµ mét trong nh÷ng kh©u quan trong cña th­ viÖn nh»m gióp t¨ng tuæi thä cña s¸ch, b¸o vµ duy tr× nguån lùc th«ng tin. a. L­u tr÷ C¸c tµi liÖu nhËp vÒ ®­îc xö lý sau ®ã ®­îc ®­a vµo kho ®Ó l­u tr÷ vµ b¶o qu¶n nh»m phôc vô b¹n ®äc khi cÇn t×m kiÕm tµi liÖu sau nµy. Trung t©m TTTVKHGD l­u tr÷ tµi liÖu b»ng c¸c c¸ch sau: - Tµi liÖu sau khi xö lý xong ®­îc ®­a vµo l­u trong m¸y tÝnh d­íi d¹ng c¸c biÓu ghi cã tãm t¾t vµ in ra phÝch môc lôc. + ¦u ®iÓm: KiÓu l­u tr÷ nµy gän nhÑ vµ dÔ t×m kiÕm. + Nh­îc ®iÓm: Ph¶i mÊt c«ng ®­a vµo m¸y vµ ®Üa, ®ång thêi rÊt dÔ bÞ mÊt, háng v× chÊt l­îng ®Üa vµ m¸y kh«ng æn ®Þnh, hay háng, kh«ng l­u ®­îc tµi liÖu gèc, tµi liÖu cÊp 1 v× qu¸ tèn dung l­îng ®Üa vµ khã b¶o qu¶n. - L­u tr÷ trong kho. §©y lµ c¸ch l­u tr÷ truyÒn thèng, nhiÒu tr­êng hîp b¹n ®äc cÇn cã nh÷ng th«ng tin b»ng giÊy (tµi liÖu gèc), ngoµi ra l­u trªn m¸y cã mét sè nh­îc ®iÓm nªn c¸ch l÷u tr÷ truyÒn thèng vÉn ®­îc Trung t©m sö dông nh»m phôc vô b¹n ®äc t¹i chç hoÆc m­în vÒ nhµ. + ¦u ®iÓm: l­u ®­îc tµi liÖu gèc, tµi liÖu nguyªn b¶n. + Nh­îc ®iÓm: tèn nhiÒu diÖn tÝch s¾p xÕp, ph¶i sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn ®Ó b¶o qu¶n. b. B¶o qu¶n §Ó b¶o qu¶n tèt c¸c tµi liÖu Trung t©m ®· sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p sau: - Chèng Èm: S¸ch vµ tµi liÖu ®­îc s¾p xÕp lªn c¸c gi¸ kÖ cao vµ gi÷ nhiÖt ®é trong kho thÊp hîp nhiÖt ®é ngoµi trêi vµ dung ho¸ chÊt ®Ó hót Èm. - Chèng nÊm mèc: Th­ viÖn th­êng xuyªn lau dän lµm vÖ sinh vµ duy tr× chÕ ®é th«ng giã, gi÷ Èm ë møc ®é tèi ­u nhÊt. - Chèng c«n trïng: khö trïng tµi liÖu tr­íc khi nhËp vµo kho vµ khö trïng theo ®Þnh kú hai n¨m mét lÇn. Chèng ch¸y: Trung t©m ®· trang bÞ ®Çy ®ñ dông cô ®Ó chèng ch¸y, cøu ho¶ nh­ c¸t, b×nh cøu ho¶, hÖ thèng vßi ch÷a ch¸y… 2.4. Phæ biÕn th«ng tin t­ liÖu a. T×m tin Ng­êi dïng tin cã thÓ dùa vµo hÖ thèng th­ môc ®Ó t×m kiÕm nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt cho b¶n th©n. Cã hai h×nh thøc t×m tin c¬ b¶n: * T×m thñ c«ng: §©y lµ c¸ch thøc t×m tin truyÒn thèng, tra t×m theo hÖ thèng môc lôc, tñ môc lôc ®­îc s¾p xÕp nh­ sau: Tªn t¸c gi¶ (s¾p xÕp theo vÇn ch÷ c¸i) Tªn s¸ch (s¾p xÕp theo vÇn ch÷ c¸i) S¾p xÕp theo lÜnh vùc khoa häc (to¸n häc, t©m lý…) S¾p xÕp theo ng«n ng÷… * T×m tin tù ®éng ho¸: §©y lµ c«ng viÖc t×m tin trªn m¸y tÝnh th«ng qua viÖc t×n trªn c¸c c¬ së d÷ liÖu. T×m tin theo h×nh thøc nµy rÊt nhanh vµ ®¹t hiÖu qu¶ chÝnh x¸c cao. Tuy nhiªn ®ßi hái ng­êi t×m tin ph¶i ®­îc huÊn luyÖn c¸ch thøc tra t×m tµi liÖu trªn m¸y. ë Trung t©m cã CSDL CDS/ISIS for WIN ®Ó tra cøu t×m tin nh­ng ch­a ®­îc phæ biÕn cho ng­êi sö dông. b. Phôc vô cung cÊp th«ng tin Phôc vô th«ng tin theo chuyªn ngµnh khoa häc gi¸o dôc, cung cÊp th«ng tin d­íi mäi h×nh thøc. Tæ chøc khai th¸c th«ng tin cña trung t©m th«ng tin th­ viÖn chñ yªó dùa vµo c¸c nguån sau: - C¸c t¹p chÝ s¸ch b¸o trong n­íc. - C¸c tµi liÖu b»ng tiÕng n­íc ngoµi. - Th«ng tin do céng t¸c viªn cung cÊp. - Th«ng tin do c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o, b¸o c¸o viªn. 3. C¸c lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô th«ng tin 3.1. C¸c s¶n phÈm Th«ng tin - Th­ viÖn - Bé m¸y tra cøu. - C¬ së d÷ liÖu. - Th­ môc: Th­ môc tµi liÖu míi, th­ môc chuyªn ®Ò. - Ên phÈm th«ng tin: Tæng luËn, tæng quan, l­îc thuËt, dÞch thuËt, danh môc, t¹p chÝ th«ng tin ra hµng th¸ng, b¶n tin, tãm t¾t c¸ kÕt qu¶ ®Ò tµi nghiªn cøu. 3.2. DÞch vô th«ng tin th­ - viÖn: - Cung cÊp tµi liÖu cÊp I- tµi liÖu gèc theo c¸c ®Ò tµi. - Cung cÊp c¸c b¶n tin, c¸c tæng luËn chuyªn ®Ò vÒ t×nh h×nh, thµnh tùu xu thÕ ph¸t triÓn Gi¸o dôc vµ Khoa häc gi¸o dôc cña trong vµ ngoµi n­íc. - Cung cÊp c¸c th«ng tin theo yªu cÇu. - LËp th­ môc chuyªn ®Ò phôc vô c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu, c¸c dù ¸n, c¸c nghiªn cøu sinh, häc viªn cao häc, häc sinh lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. - Hîp t¸c biªn so¹n, biªn dÞch tµi liÖu, in Ên xuÊt b¶n s¸ch. 4. Tæ chøc lao ®éng Trung t©m ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trung t©m th«ng tin hiÖn ®¹i bao gåm: Phßng th«ng tin vµ phßng th­ viÖn, víi 01 Gi¸m ®èc vµ 01 phã Gi¸m ®èc * Phßng th­ viÖn cã 03 c¸n bé cã chøc n¨ng: Bæ sung s¸ch b¸o; Phô tr¸ch kho; Phôc vô b¹n ®äc; * Phßng th«ng tin cã 06 c¸n bé cã chøc n¨ng: Biªn tËp b¶n tin KHGD hµng th¸ng; Thu thËp th«ng tin lµm c¸c b¶n tin chuyªn ®Ò; C¸c tæng luËn vÒ KHGD; C¸c B¶n tin th­ môc. Trung t©m ®· biªn so¹n c¸c tæng luËn vµ th«ng tin chuyªn ®Ò,c¸c b¶n tin KHGD gåm 03 m¶ng vÊn ®Ò: T×nh h×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi; T×nh h×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc ë ViÖt Nam; Vµ c¸c chuyªn ®Ò kh¸c. 5. C¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c th«ng tin t­ liÖu Ngoµi c¸c trang thiÕt bÞ nh­ bµn, ghÕ, s¸ch, qu¹t… Trung t©m cßn trang bÞ c¸c thiÕt bÞ sö dông sau: STT Tªn thiÕt bÞ Nh·n hiÖu Sè l­îng Lo¹i HiÖn tr¹ng Ghi chó 1 M¸y vi tÝnh Pen Tum 07 586 486 75% 01 phßng gi¸m ®èc 04 phßng th«ng tin 02 phßng th­ viÖn 2 M¸y in Laser 6L 03 80% 01 phßng gi¸m ®èc 01 phßng th­ viÖn 01 phßng th«ng tin 3 M¸y ph« t« Mita DC 01 90% 01 phßng th­ viÖn 4 M¸y ®¸nh ch÷ 01 50% 01 phßng th­ viÖn 5 §iÖn tho¹i 04 80% 01 phßng gi¸m ®èc 01 phßng th«ng tin 02 phßng th­ viÖn Nh×n chung, tõ n¨m 1997 trë l¹i ®©y Trung t©m ®­îc trang bÞ thªm nhiÒu m¸y tÝnh tèt h¬n. 07 m¸y tÝnh ®· ®­îc cµi ®¹t phÇn mÒm CDS/ISIS ch¹y trªn WIN ®Ó lµm CSDL, xö lý CSDL vÒ t¹p chÝ, so¹n th¶o v¨n b¶n, qu¶n lý vµ l­u tr÷ th«ng tin, nhËp tin vµ tra cøu th«ng tin phôc vô b¹n ®äc. §Æc biÖt n¨m 2001 Trung t©m ®· nèi m¹ng Internet, ®· tiÕp cËn c¸ch øng dông th«ng tin hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn do h¹n chÕ vÒ kinh phÝ nªn chØ khai th¸c víi sè l­îng Ýt. PhÇn II NhËn xÐt vµ KiÕn nghÞ I. NhËn xÐt Qua viÖc thùc hµnh vÒ c«ng t¸c Th«ng tin - Th­ viÖn ë ViÖn KHGD cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt sau. 1. Thµnh tùu - C¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô th«ng tin ngµy cµng ®­îc ®æi míi c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. - Nguån lùc cña Trung t©m ®­îc x©y dùng t­¬ng ®èi phong phó vÒ néi dung bao gåm kh¾p c¸c lÜnh vùc KHGD tõ gi¸o dôc mÇm non ®Õn gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc ®¹i häc… ngoµi ra cßn cã mét phÇn lµ tµi liÖu cho c¸c ngµnh khoa häc kh¸c cã liªn quan hoÆc phôc vô cho gi¸o dôc. - Khèi l­îng th«ng tin t­ liÖu ®­îc bæ sung l­u tr÷ ngµy cµng lín vµ ®a d¹ng vÒ mÆt h×nh thøc. - Trung t©m ®· tæ chøc nh÷ng ®ît båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cho c¸n bé Th«ng tin - Th­ viÖn ®Ó t¹o cho Trung t©m cã ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. - C¬ së vËt chÊt phôc vô cho c«ng t¸c th«ng tin ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ hoµn thiÖn. 2. Nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n Chóng ta ®ang sèng trong mét x· héi th«ng tin mµ ë ®ã c¸c th«ng tin cÇn ®­îc cung cÊp ®Õn ng­êi dïng tin mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ nhÊt, ngoµi tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé th«ng tin th­ viÖn cÇn ph¶i cã sù hç trî cña c¸c trang thiÕt bÞ khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó thóc ®Èy nhanh chãng c¸c tiÕn tr×nh th«ng tin cña Trung t©m. MÆc dï ®· ®­îc chó träng ®Çu t­ nh­ng c¸c trang thiÕt bÞ tin häc cña Trung t©m cßn rÊt h¹n chÕ nªn ch­a ®¸p øng ®­îc qu¸ tr×nh tra cøu vµ t×m tin tù ®éng ho¸. - Bé m¸y tra cøu cña Th­ viÖn chñ yÕu vÉn sö dông ph­¬ng ph¸p tra cøu thñ c«ng l¹c hËu, tra cøu b»ng phiÕu môc lôc. - ViÖc sö dông khung ph©n lo¹i cña th­ viªn Quèc gia trong Trung t©m còng cã mét sè ®iÓm ch­a hîp lý v× ®©y lµ th­ viÖn chuyªn ngµnh mµ sö dông khung ph©n lo¹i nµy th× kh«ng thÓ bao qu¸t ®­îc nhiÒu ®iÓm bÊt cËp. VÝ dô: “Kinh tÕ tri thøc” ch­a biÕt xÕp vµo ®©u cho phï hîp. - Quy tr×nh xö lý s¸ch cßn chËm. - Ch­a t¹o ®­îc hÖ thèng môc lôc liªn hîp gi÷a c¸c trung t©m th«ng tin víi nhau. - Sè l­îng b¹n ®äc ®Õn Trung t©m ®Ó tra cøu, sö dông th«ng tin ch­a cao. - Kinh phÝ cÊp cho ho¹t ®éng Th«ng tin - Th­ viÖn cßn h¹n chÕ. II. KiÕn nghÞ §Ó tõng b­íc sö dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo tÊt c¶ c¸c kh©u trong ho¹t ®éng TTTV th× trung t©m TTTV KHGD cÇn ph¶i ®­îc ®Çu t­ vµo c¸c mÆt sau: - CÇn chó ý x©y dùng ®éi ngò c¸n bé Th«ng tin lín m¹nh vÒ c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng. §µo t¹o mét c¸ch cã hÖ thèng vµ toµn diÖn ®éi ngò c¸n bé TT- TV - Nhanh chãng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho c«ng t¸c Th«ng tin- Th­ viÖn ®Æc biÖt lµ x©y dùng hÖ thèng tra cøu tù ®éng ho¸. Thµnh lËp phßng khai th¸c míi, nèi m¹ng internet, lËp trang WEB. - Ph¶i cã kinh phÝ ®Ó mua c¸c phÇn mÒm kh¸c hiÖn ®¹i h¬n, phï hîp h¬n CDS/ISIS for WIN ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng Th«ng tin- th­ viÖn nh­: Bæ sung, qu¶n lý b¹n ®äc, c¸c phÇn mÒm nµy ph¶i tiªn tiÕn, cã b¶n quyÒn vµ tÝch hîp ®­îc tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña Trung t©m. - T¨ng c­êng hîp t¸c khai th¸c c¸c th«ng tin khoa häc gi¸o dôc víi c¸c trung t©m kh¸c trong vµ ngoµi n­íc. - §Çu t­ ®µo t¹o chuyªn gia tin häc TTTV giái lµ quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ xö lý c¸c t×nh huèng x¶y ra trong qu¸ tr×nh sö dông. - T¹o môc lôc liªn hîp víi c¸c trung t©m th«ng tin kh¸c ®Ó lµm phong phó h¬n nguån lùc th«ng tin cho Trung t©m ®¸p øng cã hiÖu qu¶ nhu cÇu tin vÒ gi¸o dôc vµ KHGD cho ng­êi dïng tin. - Ngoµi ra, cÇn ®Èy m¹nh dÞch vô th«ng tin nh­: DÞch vô hái ®¸p, phôc vô th«ng tin cã chän läc, biªn so¹n c¸c th«ng tin chuyªn ®Ò vÒ KHGD theo ®¬n ®Æt hµng cña ng­êi sö dông. PhÇn iii phô lôc I. Danh môc c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô Th«ng tin - T­ liÖu S¶n phÈm th«ng tin B¶n tin khoa häc c«ng nghÖ Bµi tæng luËn vÒ c¸c ®Ò tµi DÞch vô th«ng tin Phôc vô b¹n ®äc t¹i chç Ph« t« tµi liÖu Cho m­în tµi liÖu vÒ nhµ DÞch vô tra cøu Phôc vô th«ng tin theo chuyªn ®Ò vµ yªu cÇu Th­ môc s¸ch míi 6 th¸ng, 01 n¨m/01 sè Lµm th­ môc theo yªu cÇu cña Trung t©m ë d¹ng phiÕu, d¹ng s¸ch C¬ së d÷ liÖu. Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu: 1 PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ ViÖn KHGD vµ trung t©m TTTV KHGD 2 I. Chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc2 1. LÞch sö h×nh thµnh 3 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc 3 II. Trung t©m Th«ng tin - Th­ viÖn KHGD 6 1. Chøc n¨ng 6 2. NhiÖm vô 6 3. C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng 7 4. Nguån lùc th«ng tin 8 III. D©y chuyÒn th«ng tin t­ liÖu, tæ chøc lao ®éng vµ trang thiÕt bÞ 9 1. M« h×nh tæ chøc 9 2. D©y chuyÒn th«ng tin t­ liÖu 10 3. C¸c lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô th«ng tin 13 4. Tæ chøc ho¹t ®éng 14 5. C¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c th«ng tin t­ liÖu 15 PhÇn II. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ 16 I. NhËn xÐt 16 1. Thµnh tùu 16 2. Nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n 17 II. KiÕn nghÞ 17 Mét sè s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh thùc tËp 19 PhÇn III. Phô lôc 20 ii. ViÖn khoa häc gi¸o dôc Tæ chøc bé m¸y vµ c¬ chÕ ®iÒu hµnh C¸c trung t©m nghiªn cøu Ban l·nh ®¹o viÖn Ban chÊp hµnh ®¶ng bé viÖn C¸c phßng chøc n¨ng nghiÖp vô Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn viÖn Héi ®ång khoa häc viÖn, C¸c héi ®ång t­ vÊn T.C th«ng tin KHGD Ban thanh tra viÖn : Mèi quan hÖ trùc tuyÕn. : Mèi quan hÖ hîp t¸c. : Mèi quan hÖ tham m­u. III. S¬ ®å tæ chøc trung t©m th«ng tin th­ viÖn viÖn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35596.DOC
Tài liệu liên quan