Kỹ năng tiếp xúc cử tri

Vị trí của Quốc hội:

 Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

 => là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp,

 => Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.

 => Giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước

 

ppt22 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Kỹ năng tiếp xúc cử tri, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỸ NĂNG TIẾP XÚC CỬ TRINgười trình bày: lương phan cừp. chủ nhiệm Uỷ ban VCVĐXHĐỀ CƯƠNG BÁO CÁOI. Vị trí, tính chất của QH và Quyền hạn, nhiệm vụ của Đại biểu QH;II. Kỹ năng tiếp xúc cử tri.I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA QUỐC HỘIVị trí của Quốc hội: Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam => là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, => Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước... => Giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nướcI.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA QUỐC HỘI (Tiếp)Tính chất của Quốc hội: Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. - Là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân lập ra nhà nước bằng con đường bầu cử. - Quốc hội là cơ quan duy nhất được cử tri cả nước trực tiếp bầu ra. - Cử tri ủy nhiệm quyền lực nhà nước cho Quốc hội để thay mặt mình quyết định công việc của đất nước. * Mối quan hệ giữa vị trí và tính chất của Quốc hội: - Với tính chất là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, xác lập vị trí QH là cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCNVN - Với trí cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, bảo đảm để QH trở thành cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dânI.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA QUỐC HỘI (Tiếp)Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; - Quốc hội có 14 nhiệm vụ và quyền hạn (theo điều 2 của luật TCQH); - QH hoạt động theo chế độ hội nghị và quyết định theo nguyên tắc đa sốI.CƠ CẤU, T/C VÀ CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QHQH có: UBTVQH, HĐDT và 9 UB (UB pháp luật; UB tư pháp; UB kinh tế; UB tàI chính, ngân sách; UB quốc phòng, an ninh; UB VH, GD, TN,TN và nhi đồng; UB về CVĐXH; UB KH, CN và môi trường; UB đối ngoại); - UBTVQH là cơ quan thường trực của QH có 11 nhiệm vụ và quyền hạn (Đ.7 Luật TCQH). UBTVQH có 3 Ban giúp việc: Ban công tác lập pháp; Ban công tác đại biểu và Ban công tác dân nguyện) Đoàn đại biểu QH (ĐB được bầu trong một đơn vị cấp tỉnh hợp thành);Các tổ chức khác của QH (VAFPPD, VIMPO, Hội nghị sĩ hữu nghị, AIPO, IPUBộ máy giúp việc: VPQH , VP Đoàn đại biểu QH, I.CƠ CẤU, T/C VÀ CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QHKỳ họp (họp toàn thể, họp Đoàn, Họp tổ, chia 2 hội trường, lấy ý kiến qua phiếu thăm dò);Hoạt động của UBTVQH (phiên họp, Đoàn giám sát);Hoạt động của HĐDT và các Uỷ ban( Hội nghị thẩm tra, nghe báo cáo, thảo luận; Hội thảo; Đoàn giám sát, khảo sát, nghiên cứu; tham gia các Hoạt động của Chính phủ, các cơ quan có liên quan, với địa phương...;Hội nghị đại biểu QH chuyên trách;Hoạt động của Đoàn đại biểu QH;Hoạt động của tổ chức tham gia các tổ chức Quốc tế;Hoạt động của từng đại biểu (riêng và với tư cách là thành viên các cơ quan của QH);I.QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - ĐBQH là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước;- ĐBQH là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.I.QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (TIẾP)- Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình trước cử tri và trước Quốc hội.- Gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật;- Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia quản lý nhà nước;I.QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI( TIẾP)- THAM GIA CÁC KỲ HỌP, PHIÊN HỌP ĐỂ XEM XÉT, THẢO LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ THUỘC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA QUỐC HỘI;- THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỦA QH MÀ MÌNH LÀ THÀNH VIÊN;- ĐẠI BIỂU QH KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHẢI DÀNH IT NHẤT 1/3 THỜI GIAN LÀM VIỆC ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU;- CÓ QUYỀN TRÌNH DỰ ÁN LUẬT, KIẾN NGHỊ VỀ LUẬT RA TRƯỚC QH, UBTVQH.I.QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI( TIẾP)- ChÊt vÊn c¸c chøc danh do QH bÇu vµ phª chuÈn (CT n­íc, CT QH, TT CP vµ c¸c thµnh viªn CP, Ch¸nh ¸n TANDTC, ViÖn tr­ëng ViÖn KSNDTC) vµ Cã quyÒn kiÕn nghÞ víi UBTVQH xem xÐt, tr×nh QH viÖc bá phiÕu tÝn nhiÖm ®èi víi c¸c chøc danh nµy.Ph¶I liªn hÖ chÆt chÏ víi cö tri, chÞu sù gs cña cö tri, th­êng xuyªn tiÕp xóc víi cö tri, t×m hiÓu t©m t­, nguyÖn väng cña cö tri; Thu thËp vµ ph¶n ¸nh trung thùc víi QH vµ c¸c c¬ quan nhµ n­íc h÷u quan;- Cã tr¸ch nhiÖm tiÕp c«ng d©n; khi nh©n ®­îc ®¬n th­ kiÕn nghÞ, khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu chuyÓn ®Õn ng­êi cã thÈm quyÒn gi¶I quyÕt; I.QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI( TIẾP)Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, Yêu cầu các cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành các biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật;- Yêu cầu các cơ quan NN, TCXH, TC Kinh tế, Đơn vị vũ trang trả lời các vấn đề ĐB quan tâm;- Tham dự kỳ họp HĐND các cấp nơi được bầu và có quyền phát biểu tại kỳ họp;- Không bị bắt giam, truy tố nếu không có sự đồng ý của QH hoặc UBTVQH trong thời gian QH không họp;- Được bảo đảm điều kiện để hoạt động. II. Kỹ năng tiếp xúc cử tri. Các hình thức tiếp xúc cử tri:+ Tiếp xúc trước và sau kỳ họp+ Tiếp xúc thường xuyên (trực tiếp, gián tiếp) + Tiếp nhận đơn thư của công dân.II. KỸ NĂNG TIẾP XÚC CỬ TRI. Các nhóm cử tri:- Vùng nông thôn- Vùng thành thị- Công nhân- Nông dân- Trí thức- Cán bộ, công chức- Cán bộ, công chức hưu trí- Các nhóm cử tri khác (Quân đội, công an, tiểu thương, doanh nghiệp)II. KỸ NĂNG TIẾP XÚC CỬ TRI. Các loại hình tổ chức tiếp xúc cử tri tập thể:- Nhiều nhóm cử tri;- Đa số thuộc một nhóm nhất định (nông dân, công nhân, tri thức);- Nhóm cử tri đơn tính.Note: chia nhóm chỉ là tương đối phụ thuộc vào tiêu chí)II. KỸ NĂNG TIẾP XÚC CỬ TRI. Công tác chuẩn bị:- Chuẩn bị nội dung;- Chuẩn bị thời gian;- Chuẩn bị liên quan tới công tác tổ chức tiếp xúc;- Chuẩn bị khácChuẩn bị nội dungDo có nhiều đối tượng và hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri nên phải chuẩn bị nội dung sao cho phù hợp với đối tượng và hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri tập thể:- Nội dung chung, cơ bản( cặp nhật ngay trong quá trình thảo luận, trao đổi ở các cuộc thảo luận kể cả những cuộc hội thảo, hội nghị chuẩn bị cho QH, các cơ quan của QH);- Nội dung đi sâu vào các đối tượng tiếp xúc (tuỳ theo việc sắp xếp tiếp xúc cử tri mà chuẩn bị);- Chuẩn bị nội dung liên quan đến những vấn đề mà cử tri thường hay đề cập đến ( chế độ chính sách, đất đai, chống tham nhũng, tiền lương)Chuẩn bị thời gianLuật quy định (trước và sau kỳ họp;nhận và xử lý, đốc thúc xử lý đơn thư; tiếp xúc khi có yêu cầu tại nơi công tác, nơi cư trú; tiếp công dân thường kỳ tại Đoàn)Trách nhiệm và bổn phận phản ánh tâm tư và nguyện vọng của nhân dân, là người đại diện cho ý chí của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất- có trách nhiệm tiếp và lắng nghe.Sắp xếp bố trí thời gian tiếp xúc trước và sau kỳ họp;Sắp xếp, hẹn tiếp công dân khi được yêu cầu;Dành thời gian tiếp công dân khi cần thiết theo yêu cầu của công dân (không hẹn khác được) Chuẩn bị liên quan tới công tác tổ chức tiếp xúcTrách nhiệm tổ chức, sắp xếp lịch tiếp xúc cử tri tập thể do UBMTTQ (cả trước và sau kỳ họp cũng như nơi công tác, nới cư trú). Có sự phối hợp với Đoàn ĐBQH;Giữ mối liên hệ với Trưởng đoàn, Văn phòng giúp việc đoàn ĐBQH để thoả thuận lịch cho phù hợp với điều kiện của mình tốt nhất;Đối với cử tri nơi cư trú và nơi công tác thì giữ mối liên hệ với người đại diện đề nghị có buổi tiếp xúc (thủ trưởng, công đoàn, mặt trận, chính quyền địa phương)Tìm hiểu địa điểm, thành phần cử tri sẽ tiếp xúc ở các điểm;Đề nghị cơ quan có liên quan cung cấp thông tin có liên quan (nếu cần) CHUẨN BỊ KHÁC Trang phục nên chọn màu trang trọng, gần gũi đối tượng;Hình thức:không trang điểm quá mức;Sức khoẻ;Gia đình, người thân, đơn vị công tác.KỸ NĂNG KHI TIẾP XÚC CỬ TRIĐảm bảo thời gian, nên đến trước 10- 15 phút (tránh hết sức chuyện đến muộn);Thái độ gặp gỡ cũng như trong quá trình tiếp xúc phải cởi mở, vui vẻ, tự tin và thân mật,gần gũi cử tri;Chăm chú lắng nghe, nhìn thẳng vào người phát biểu và Ghi chép đầy đủ.Phát biểu trình bày gọn, bảo đảm thời gian và quan sát sự lắng nghe của cử tri.Trả lời, giải trình có thể theo vấn đề, có thể theo ý kiến tuỳ theo tình hình và tranh thủ thông tin thêm cho cử tri thêm những thông tin chung có liên quan đến vấn đề cử tri đề cập (vừa thuyết phục cử tri, vừa làm chức năng tuyên truyền phổ biến chính sách và pháp luật)Lưu ý đến những ý kiến của các cuộc tiếp xúc trước (kể cả đại biểu khác) đã được đề cập và giải trình. Tránh lặp lại không cần thiết.Kết thúc cần cảm ơn, cho địa chỉ, điện thoại để nếu cần cử tri có thể trao đổi, gặp gơ thêm.XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU!CHÚC QUÝ VỊ SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptky_nang_tiep_xuc_cu_tri_07_9303.ppt
Tài liệu liên quan