Lập trình windows phone - Module 4 – Bài 3, 4: Wcf và cloud

WCF là công nghệ nền tảng nhằm thống nhất nhiều mô hình lập trình giao tiếp được hỗ trợ trong .NET 2.0 thành một mô hình duy nhất.

WCF có thể sử dụng các bản tin SOAP giữa hai tiến trình, do đó làm cho các ứng dụng dựa trên WCF có thể làm việc với các tiến trình khác thông qua việc giao tiếp sử dụng bản tin SOAP.

Khi một tiến trình WCF liên lạc với một tiến trình không là WCF, các bản tin SOAP được mã hoá trên cơ sở XML, nhưng khi nó liên lạc với một tiến trình WCF khác, bản tin SOAP có thể được tối ưu hoá dựa trên mã hoá nhị phân.

 

pptx18 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 27/08/2016 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Lập trình windows phone - Module 4 – Bài 3, 4: Wcf và cloud, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình Windows Phone Module 4 – Bài 3-4: WCF & CloudGV Biên soạn: Trần Duy ThanhNội dungWCF – Windows Communication FoundationWindows Azure Mobile Services1. Windows Communication FoundationKhái niệm WCFKiến trúc WCFCác thuộc tính thường sử dụngCách tạo WCFWindows Phone và WCFKhái niệm WCFWCF là công nghệ nền tảng nhằm thống nhất nhiều mô hình lập trình giao tiếp được hỗ trợ trong .NET 2.0 thành một mô hình duy nhất. WCF có thể sử dụng các bản tin SOAP giữa hai tiến trình, do đó làm cho các ứng dụng dựa trên WCF có thể làm việc với các tiến trình khác thông qua việc giao tiếp sử dụng bản tin SOAP.Khi một tiến trình WCF liên lạc với một tiến trình không là WCF, các bản tin SOAP được mã hoá trên cơ sở XML, nhưng khi nó liên lạc với một tiến trình WCF khác, bản tin SOAP có thể được tối ưu hoá dựa trên mã hoá nhị phân.Kiến trúc WCFKiến trúc WCFKiến trúc WCFWebServiceWCFSử dụng thuộc tính [WebService] trong classSử dụng thuộc tính [ServiceContract] để thay thế.Sử dụng [WebMethod] với Method.Sử dụng [OperationContract] với MethodChỉ có thể host trên IISCó thể host trên IIS, WAS (Windows Activation Service), trong một Window Service hoặc tự host chính nó.Các thuộc tính thường sử dụngService ContractOperation ContractData ContractDataMemberFault ContractsCách tạo WCFCách tạo WCFCách tạo WCFDùng WAS:private ServiceHost host;private void btnStartServer_Click(object sender, EventArgs e) { String add = ""; host = new ServiceHost(typeof(Test), new Uri(add)); ServiceMetadataBehavior sv = new ServiceMetadataBehavior(); sv.HttpGetEnabled = true; sv.MetadataExporter.PolicyVersion = PolicyVersion.Policy15; host.Description.Behaviors.Add(sv); host.Open(); }Windows Phone và WCFSử dụng WCF Test Client để kiểm tra dịch vụ:Windows Phone và WCFprivate void btnGetData_Click(object sender, RoutedEventArgs e) {ServiceReference1.Service1Client client = new ServiceReference1.Service1Client(); int data=int.Parse(txtData.Text);client.GetDataAsync(data);client.GetDataCompleted += client_GetDataCompleted; } void client_GetDataCompleted(object sender, ServiceReference1.GetDataCompletedEventArgs e) {txtResult.Text = e.Result;}2. Windows Azure Mobile ServicesCách tạo một Mobile ServiceLàm việc với DataLàm việc với Server-Side Scripts: Validation và Access ControlCách tạo một Mobile ServiceLàm việc với DataJSON/CLR Data TypeT-SQL Type in Azure TableDisplayed AsNumeric values (integer, decimal, floating-point)float(53) the highest-precision data typeNumberBooleanBitBooleanDateTimeDateTimeOffsetDateStringnvarchar(max)StringLàm việc với Server-Side Scripts: Validation và Access ControlMemberCodeOK200CREATED201ACCEPTED202NO_CONTENT204BAD_REQUEST400UNAUTHORIZED401FORBIDDEN403NOT_FOUND404CONFLICT409INTERNAL_SERVER_ERROR500Thảo luận

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxwp_module4_bai3_4_wcf_cloud_4536.pptx
Tài liệu liên quan