Lý thuyết tăng trưởng kinh tế

  hình tăng trưởng

•  Sản lượng là tập hợp tất cả hàng hóa được sản xuất

  

  

•  Sản lượng  (Y)  là hàm số của vốn  (K)  và  laođộng

  (L)

  

  

– Y

  =

  F(K,L)

  

  

•  Mô

  hình Harrod-­‐Domar về tăng trưởng

– Tỷ lệ tăng trưởng:

  g

  =

  ΔY/Y

pdf15 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Ngày: 23/09/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Lý thuyết tăng trưởng kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lý  thuyết  tăng  trưởng  kinh  tế   Đặng  Đình  Thắng   Khoa  Kinh  tế   Đại  học  Kinh  tế  TP.HCM   Mô  hình  tăng  trưởng   •  Sản  lượng  là  tập  hợp  tất  cả  hàng  hóa  được  sản   xuất     •  Sản  lượng  (Y)  là  hàm  số  của  vốn  (K)  và  lao   động  (L)     – Y  =  F(K,L)     •  Mô  hình  Harrod-­‐Domar  về  tăng  trưởng   – Tỷ  lệ  tăng  trưởng:  g  =  ΔY/Y   Mô  hình  tăng  trưởng   •  Tiết  kiệm:  S  =  sY   – s  là  tỷ  lệ  bết  kiệm  (0<s<1)     – S  là  bết  kiệm  quốc  gia   •  Mối  quan  hệ  giữa  bết  kiệm  (S)  và  đầu  tư  (I)   – S  =  I   •  Mối  quan  hệ  giữa  vốn,  đầu  tư,  và  khấu  hao:   – ΔK  =  I  –  d.K  =  sY  -­‐dK   Mô  hình  tăng  trưởng   •  Nếu  ΔK  là  sự  khác  biệt  về  vốn  trong  các  giai   đoạn  thì     – Kt+1  =  Kt  +  sY  –  dK     •  Lao  động  thay  đổi  theo  phương  trình   – ΔL  =  nL   – n  là  tỷ  lệ  tăng  dân  số  ròng     •  L  là  cung  lao  động     – Suy  ra  Lt+1  =  Lt(1+n)     Mô  hình  tăng  trưởng   •  Phương  trình  tổng  hợp   – ΔY/Y  =  (Yt+1  –  Yt)/Yt            =  [F(Kt  +  sY  –  dK,  Lt(1+n))  –  F(Kt,  Lt)]/F(Kt,  Lt)   •  Các  biến  số  quan  trọng  quyết  định  tốc  độ  tăng   trưởng  là  s,  d  và  n     Mô  hình  tăng  trưởng   •  Tỷ  lệ  vốn-­‐sản  lượng  (ICOR)   – v  =  K/Y   •  Suy  ra     – Y  =  K/v  và  ΔY  =  ΔK/v     Mô  hình  tăng  trưởng   •  Phương  trình  Harrod-­‐Domar   – g  =  ΔY/Y  =  (ΔK/v)/Y  =  ΔK/Yv  =  (sY  –  dK)/Yv     – Giả  sử  ràng  d  =  0   – g  =  sY/Yv  =  s/v     – Ý  nghĩa:  bết  kiệm  (s)  cao  hơn  dẫn  đến  tăng  trưởng   kinh  tế  (g)  cao  hơn  do  bết  kiệm  dẫn  đến  đầu  tư   cao  hơn   –  ICOR  (v)  đo  lường  hiệu  quả  sử  dụng  vốn     – Tác  động  chính  sách  cho  tăng  trưởng:  s  hoặc  v,   hoặc  cả  hai     Hiệu  quả  đầu  tư   •  ICOR  (Incremental  Capital  to  Output  Rabo):  chỉ  số   về  hiệu  quả  đầu  tư  à  cần  bao  nhiêu  vốn  để  sản   xuất  thêm  một  sản  phẩm  (tác  động  biên,  trung   bình)     •  ICOR  cao  à  tăng  trưởng  thấp     •  Yếu  tố  quyết  định  ICOR:  công  nghệ   –  Khi  lao  động  nhiều  và  thiếu  vốn  à  sử  dụng  công  nghệ   thâm  dụng  lao  động:  ICOR  thấp   –  Tại  sao  nước  nghèo  (lao  động  nhiều)  ICOR  vẫn  cao?     Mô  hình  Solow   •  Mô  hình  tăng  trưởng  tân  cổ  điển   – Y  =  F(K,L)   – Y/L  =  F(K/L,1)   – y  =  Y/L  là  sản  lượng  trung  bình  một  công  nhân   – k  =  K/L  là  vốn  trung  bình  một  công  nhân     – y  =  f(k)     Mô  hình  Solow   •  Thay  đổi  vốn     – ΔK  =  sY  –dK   •  Thay  đổi  vốn  trên  lao  động   – Δk  =  sy  –  (n+d)k    Mô  hình  Solow   Mô  hình  Solow   •  Hàm  bết  kiệm  là  sy  có  hình  dạng  tương  đồng   với  hàm  sản  xuất  nhưng  thấp  hơn  (do  tỷ  lệ  bết   kiệm  0  <  s  <  1)     •  Tỷ  lệ  tăng  vốn  trên  công  nhân  (n+d)k     Mô  hình  Solow   Mô  hình  Solow   •  Tại  điểm  tối  ưu  (trạng  thái  dừng):  k=k*  và   y=y*   •  Tăng  trưởng  xảy  ra  do  giả  định  k  bên  trái  k*     •  Các  nước  nghèo  (k  thấp,  bên  trái  k*)  thường   có  tốc  độ  tăng  trưởng  cao  hơn  các  nước  giàu     Căn  nguyên  tăng  trưởng   •  Địa  lý   •  Văn  hóa   •  Thể  chế  

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftangtruongkinhte_8036.pdf