Nhập môn lập trình - Bài 4: Mảng

Mảng là một tập hợp các biến có cùng kiểu dữ liệu nằm liên tiếp nhau trong bộ nhớ và được tham chiếu bởi một tên chung chính là tên mảng.

Mỗi phần tử của mảng được tham chiếu thông qua chỉ mục (index).

 

pptx21 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 24/08/2016 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Nhập môn lập trình - Bài 4: Mảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhập môn lập trình Bài 4- MảngMục tiêuHiểu và cài đặt được mảngThao tác được trên mảng5297608M[0]M[1]M[3]M[5]M[2]M[4]M[6]1. Khái niệmMảng là một tập hợp các biến có cùng kiểu dữ liệu nằm liên tiếp nhau trong bộ nhớ và được tham chiếu bởi một tên chung chính là tên mảng.Mỗi phần tử của mảng được tham chiếu thông qua chỉ mục (index). 1. Khái niệmNếu mảng có n phần tử thì phần tử đầu tiên có chỉ mục là 0 và phần tử cuối có chỉ mục là n-1. Để tham chiếu đến một phần tử ta dùng tên mảng và chỉ mục của phần tử được đặt trong cặp dấu []. Ví dụ: a[0]Số phần tử trong mảng được gọi là kích thước của mảng. luôn cố định, phải được xác định trước và không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.2. Mảng một chiềuKhai báo một mảng một chiều Cú pháp: type arrayName[elements]; type: kiểu dữ liệu của mỗi phần tử mảng. elements: số phần tử có trong mảng arrayName: tên mảng Ví dụ: int a[5]aa[0]a[1]a[2]a[3]a[4]2. Mảng một chiềuMảng phải được khai báo tường minh Kích thước (tính bằng byte) của mảng được tính theo công thức: Total_size = sizeof(type) * elementsVí dụ: int num[100]; Mảng num có kích thước là: 2bytes * 100 = 200bytes (giả sử int chiếm 2 bytes) 2. Mảng một chiềuMổi phần tử mảng là một biến thông thường. Ví dụ:int num[3];num[0] = 2; //gán 2 cho phần tử num[0] num[1] = num[0] + 3 //num[1] có giá trị 5 num[2] = num[0] + num[1]; //num[2] có giá trị 7 cout #include #define N 10 void main() { int a[N]; for(int i=0 ; i #define n 5int main ( ){ int a [ n ] ; int i , j, t ; for ( i = 0 ; i >a[i]; couta [j ] )             { t = a [ i ] ; a [ i ] = a [ j ]; a [j ] = t ; } for ( i = 0 ; i >n; do { np[j]= n%2; j++; n = n/2; }while(n>0); cout0 ; i--) coutVí dụ: tạo mảng ngẫu nhiên và in ra màn hình.#include #include #include #include void main(){ randomize(); cout #include void main() { int a[4][3]; srand(time(NULL)); for(int i=0 ; i #include  void main() { int a[][4] = {{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}, {13,14,15,16}}; int sum=0; for(int i=0 ; i<4 ; i++) for(int j=0 ; j<4 ; j++) if(i==j) sum += a[i][j]; cout << “Tong duong cheo chinh la: ” << sum;} Thảo luận

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptx4_nmlt_mang_3g__0503.pptx
Tài liệu liên quan