Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Đảng bộ cơ sở có các chi bộ trực thuộc hoặc đảng bộ bộ phận trực thuộc.

Chi bộ cơ sở (hoặc chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) có thể lập các tổ đảng trực thuộc.

 

ppt34 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊNPHẠM VĂN RUBáo cáo viên: Phạm Văn Ru*NỘI DUNGCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TCCS ĐẢNGIIHỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG3INHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN3IIIBáo cáo viên: Phạm Văn Ru*I. Hệ thống tổ chức của ĐảngTổ chức cơ sở Đảng trong hệ thống tổ chức của Đảng2Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng31Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*1. Hệ thống tổ chức cơ bản của ĐảngTW ĐảngĐảng bộ tỉnh, TPtrực thuộc TWĐảng bộ huyện, quận, TX, TPtrực thuộc tỉnhTCCS Đảng xã, phường, thị trấn& các TCCSĐ khácCấp trung ươngCấp tỉnhCấp huyệnCấp cơ sởBáo cáo viên: Phạm Văn Ru*Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ)là tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ huyện và tương đương.2. Tổ chức cơ sở Đảng trong hệ thống tổ chức của ĐảngBáo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Tổ chức cơ sở Đảng trong hệ thống tổ chức của Đảng2. Tổ chức cơ sở Đảng trong hệ thống tổ chức của ĐảngChi bộcơ sởĐảng bộ cơ sởTCCSĐgồm cóBáo cáo viên: Phạm Văn Ru*Đảng bộ cơ sở có các chi bộ trực thuộc hoặc đảng bộ bộ phận trực thuộc.Chi bộ cơ sở (hoặc chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) có thể lập các tổ đảng trực thuộc.2. Tổ chức cơ sở Đảng trong hệ thống tổ chức của ĐảngBáo cáo viên: Phạm Văn Ru*II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNGNhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng2Chức năng của tổ chức cơ sở Đảng31Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*1. Chức năng của tổ chức cơ sở Đảng1.1Chức năng nền tảng của Đảng1.2Chức năng hạt nhân chính trị ở cơ sởBáo cáo viên: Phạm Văn Ru*1. Chức năng của tổ chức cơ sở ĐảngChức năng nền tảng của Đảng1.1TCCSĐ trực tiếp lãnh đạo, quản lý đảng viên và các tổ chức của đảng viên ( chi bộ, tổ đảng),trực tiếp quyết định về đảng viên và các chi bộ, tổ đảng; quản lý những mặt hoạt động cơ bản của đảng viên.Các chủ trương, đường lối của Đảng chủ yếu bắt nguồn từ hoạt động của TCCSĐ và được thực hiện thông qua TCCSĐ.- Các TCCSĐ là nơi lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*1. Chức năng của tổ chức cơ sở ĐảngChức năng hạt nhân chính trị ở cơ sở1.2Hệ thống chính trị ở cơ sở gồm tổ chức Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội.Tổ chức Đảng là thành viên của hệ thống chính trị nhưng là thành viên giữ vị trí, vai trò lãnh đạo cả hệ thống.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngLãnh đạo công tác tổ chức, cán bộLãnh đạo công tác tư tưởngLãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trịLãnh đạo MTTQ và các đoàn thể nhân dân Xây dựng tổ chức ĐảngNhiệm vụ TCCSĐ12345Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngLãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị2.1 Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị - xã hội chấp hành đường lối. chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngLãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị2.1 Lãnh đạo xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cán bộ, công chức và người lao động.- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị, địa phương.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngLãnh đạo công tác tư tưởng2.2Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.- Phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngLãnh đạo công tác tư tưởng2.2Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cán bộ công chức và người lao động để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngLãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ2.3Lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và qui chế hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở.- Lãnh đạo xây dựng qui hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách đối với cán bộ.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngLãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ2.3- Đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ của đơn vị, địa phương thuộc thẫm quyền của cấp trên.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngLãnh đạo MTTQ và các đoàn thể nhân dân2.4 Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.- Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngXây dựng tổ chức Đảng2.5Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch ,vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.- Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngXây dựng tổ chức Đảng2.5Thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo,tính giáo dục và tính chiến đấu.- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngXây dựng tổ chức Đảng2.5Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.- Khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngXây dựng tổ chức Đảng2.5Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên.Xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất và năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.- Định kỳ hàng năm, tổ chức để quần chúng tham gia góp ý tổ chức đảng và đảng viên.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở ĐảngXây dựng tổ chức Đảng2.5- Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Qui định về những điều đảng viên không được làm.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*III. NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN1- Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; đi đầu trong đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*Chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trịBáo cáo viên: Phạm Văn Ru*III. NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN2- Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*III. NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN3- Đi đầu trong đấu tranh phòng ,chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành nghiêm Qui định những điều đảng viên không được làm.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*III. NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN4- Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, quan tâm lợi ích chính đáng của nhân dân.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*III. NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN5- Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*III. NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN6- Tham gia công tác phát triển Đảng.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*III. NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN7- Tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng qui định.Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*Câu hỏi thảo luậnTheo đồng chí, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của TCCSĐ và nhiệm vụ của đảng viên ở cơ sở hiện nay là gì? Giải pháp nào để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới?Báo cáo viên: Phạm Văn Ru*BÀI GiẢNG ĐẾN ĐÂY LÀ HẾTXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuyen_de_5_0004.ppt