Quan hệ dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam

Thông qua thảo luận giúp học viên củng cố kiến thức về tình hình quan hệ dân tộc sắc tộc trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay. Từ đó làm cơ sở nhận thức, quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 

doc22 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 08/09/2016 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Quan hệ dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ảng và nhà nước ta hiện nay 1. Cơ sở lý luận thực tiễn. * Lý luận: - Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. + Vấn đề DT là vấn đề chiến lược của cách mạng XHCN, giải quyết vấn đề DT phải gắn liền với vấn đề giai cấp và đấu tranh của giai cấp công nhân. + Cương lĩnh dân tộc của Lênin: . Quyền bình đẳng: ngang nhau về quyền lợi và nghĩa vụ trong quan hệ quốc tế, QG / mọi lĩnh vực. Thực chất xoá bỏ áp bức bóc lột của DT này đối với DT khác. . Quyền tự quyết: Mọi dân tộc tự chọn, quyết định vận mệnh chính trị của dân tộc mình (2 điều kiện: 1/ phù hơp lợi ích căn bản của tuyệt đại bộ phận các dân tộc đó; 2/ phù hợp với xu thế khách quan của giai đoạn lịch sử đó; tạo điều kiện cho các dân tộc phát triển (Xem xét, PHê khu tự trị, SNG)) . Liên hợp đoàn kết giai cấp công nhân của tất cả các dân tộc: giải quyết vấn đề dân tộc trong mối quan hệ với vấn đề giai cấp. “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đòan kết lại”. Tuân thủ lập trường của giai cấp vô sản. Đấu tranh chống CNDT dưới mọi màu sắc (So vanh, hẹp hòi) Quan điểm của Lênin đề cập đối với quốc gia dân tộc, do đó khi nói về quyền dân tộc tự quyết không nên hiểu các dân tộc trong đại gia đình dân tộc VN( tộc người) có quyền tách ra, quyền lựa chọn chế độ chính trị của mình. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc: + Muốn giải phóng giai cấp phải giải phóng dân tộc, muốn giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. + Cần ĐK, coi nhau như anh em ruột thịt, bình đẳng tương trợ dân tộc, kết hợp CNYN với CNQT của g/c công nhân, với các lực lượng yêu chuộng hoà bình thế giới. + Tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc khẳng định đồng bào miền xuôi cũng như đồng bào miền ngược đều là người dân của nứơc VN, đều là con lạc cháu rồng * Thực tiễn: - Mục tiêu, yêu cầu của sự nghiệp CM XHCN - Vị trí, vai trò của các tộc người trong quá trình cách mạng - Thực tiễn giải quyết vấn đề DT trong quá trình cách mạng Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới 2. Nội dung quan điểm giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng ta * Mục tiêu: - Tăng cường khối đại đkết toàn dân tộc. - Phát huy tinh thần cách mạng và năng lực sáng tạo của các tộc người. - Tạo mọi đkiện để các tộc người ptriển cùng sự phát triển của DT VN. * Tư tưởng chỉ đạo: “bình đẳng, đoàn kết, tộn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” đảng ta luôn coi “ Vấn đề DT và đoàn kết DT có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. các DT trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, XD và BVTQ Việt Nam XHCN. Phát triển KT, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xoá đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc VH, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các DT. Thực hiện tốt chiến lược phát triển KT-XH ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng; làm tốt công tác định canh, định cư và XD vùng KT mới. Quy hoạch, phân bổ, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển KT với bảo đảm AN - QP. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào DT thiểu số; động viên, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các DT. Thực hiện chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức là người DT thiểu số. Cán bộ công tác ở vùng DT thiểu số và miền núi phải gần gũi, hiểu phong tục tập quán, tiếng nói của đồng bào DT, làm tốt công tác dân vận. Chống các biểu hiện kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc. ĐCSVN, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ X, Nxb CTQG. H. 2006. tr 121-122. * Nội dung quan điểm giải quyết vấn đề DT của Đảng ta TK đổi mới - Một là, việc bảo đảm ĐLDT, bình đẳng dân tộc, bản sắc văn hoá dân tộc thực sự chỉ có thể có được khi gắn liền với con đường và chế độ XHCN; với quá trình xây dựng CNXH và phụ thuộc vào trình độ phát triển của CNXH + Giải quyết tốt các mối quan hệ ĐLDT với CNXH phải kiên định với con đường đi lên CNXH + CNXH bảo đảm cho ĐLDT vững chăc + CNXH bảo đảm cho bình đẳng dân tộc thực sự + CNXH tôn trọng, bảo lưu phát huy bản sắc văn hoá dân tộc + Độc lập dân tộc bình đẳng dân tộc, bản sắc văn hoá dân tộc không tự nhiên mà có mà là kết quả của sự nghiệp xây dựng CNXH + Tính vững chắc của ĐLDT, quyền bình đẳng DT, bản sắc VH DT được phát huy đến đâu phụ thuộc vào kết quả XD CNXH, đồng thời chống tư tưởng hữu khuynh. - Hai là, các tộc người trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Đều có quyền lợi, trách nhiệm như nhau đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng làm chủ đất nước và cuộc sống của mình. Mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước đều vì lợi ích chung của đồng bào các dân tộc, dần rút ngắn sự chênh lệch giữa các tộc người, vùng miền. (Mtiêu bình đẳng, xích lại gần nhau) - Ba là, đồng bào cả nước không phân biệt tộc người miền núi hay miền xuôi đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh ngăn chặn mọi hành vị xâm phạm lợi ích chính đáng của đồng bào các DT. Tôn trọng lợi ích chính đáng, truyền thống, tập quán, bản sắc VH các DT. Chống tư tưởng DT lớn, DT hẹp hòi, kì thị, chia rẽ DT và các biểu hiện chủ nghĩa DT cực đoan; khắc phục tư tưởng tự ti, mặc cảm DT.. . Kiên quyết đập tan mọi âm mưu và hành động của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề DT, tín ngưỡng, tôn giáo để HĐ trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ ND, chia rẽ các dân tộc, gây rối xâm phạm an ninh quốc gia. (nội dung giải quyết vấn đề dân tộc Xây + chống) - Bốn là, sự phát triển của các tộc người thiểu số là trách nhiệm và sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân nhưng trước hết là sự nghiệp của chính đồng bào các tộc người định cư ở đó. (trách nhiệm chung- sở tại) - Năm là, giải quyết vấn đề DT và chính sách DT phải đồng bộ, toàn diện cả KT, CT, XH, VH, QP-AN. - Sáu là, phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường đi đôi với mở rộng quan hệ với các tộc người, các dân tộc khác. (Nội - ngoại lực) Trước mắt cần thực hiện 3 mục tiêu chủ yếu: + Xoá được đói, giảm được nghèo, ổn định và cải thiện đời sống, sức khoẻ của đồng bào các dân tộc, đồng bào vùng cao, vùng bgiới; + Xoá mù chữ, nâng cao dân trí, tôn trọng và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc + Xây dựng cơ sở chính trị, đội ngũ cán bộ và đảng viên của các dân tộc ở các vùng, các cấp trong sạch, vững mạnh. * Một số chủ trương, chính sách lớn - Kinh tế : + Phát triển KT hàng hoá nhiều thành phần, phát huy thế mạnh vùng, miền, tộc người + Tập trung XD kết cấu hạ tầng KT-XH (điện, đường, trường, trạm y tế đến xã, bản); + Đầu tư phát triển kinh tế trang trại. + Củng cố nông lâm trường quốc doanh. + Phát triển mạng lưới hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vững chắc: Định canh, định cư. - Chính trị - xã hội: + Phát phát huy quyền làm chủ của đồng bào các DT trên mọi lĩnh vực đời sống XH: Bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về ND; tạo mọi ĐK để ND tham gia vào công việc qlí nhà nước, XD Đảng, chính quyền và các đoàn thể CT - XH. + Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều được đồng bào các DT tham gia thảo luận rộng rãi, được quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ. + Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở vùng đồng bào các dân tộc: tổ chức Đảng, đoàn thể, đội ngũ cán bộ + Nâng cao ý thức tự giác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn kích động chia rẽ của các thế lực thù địch: việt - thiểu số; Đảng- dân; QĐ - ND. - Văn hoá - xã hội: + Tâp trung nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xoá đói, giảm nghèo, định canh, định cư ổn định đời sống, chăm sóc sức khoẻ, khắc phục bệnh tật; nước sạch, đường giao thông .. . + Phát triển giáo dục mở mang dân trí, đưa tiến bộ KHCN vào phát triển SX: tập trung việc xoá nạn mù chữ, chống tái mù chữ. Hiến pháp năm 1992 quy định “có chính sách đặc biệt để phát triển giáo dục và đào tạo ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số và nâng cao chất lượng các trường, lớp nội trú; coi trọng đào tạo cán bộ và tri thức người dân tộc” + Tôn trọng lợi ích, truyền thống văn hoá, ngôn ngữ, tập quán, tín ngưỡng của các dân tộc; kế thừa, tiếp biến văn hoá .. . + Đấu tranh chống mê tín hủ tục, các tập tục lạc hậu, xoá bỏ các tệ nạn xã hội: như nghiện hút, tảo hôn, các hiện tượng phản văn hoá khác .. . - An ninh - quốc phòng: + Giáo dục cảnh giác cách mạng, chủ đông phát hiện đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù ổn định chính trị; an ninh biên giới; ngăn chặn sự xâm nhập, móc nối của các lực lượng phản động; thổ phỉ, xưng vua, kích động chia rẽ + Kết hợp phát triển KT với QP bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc XD tiềm lực quốc phòng tại chỗ, kết hợp với chiến lược chung tạo thế trận vững chắc. XD nâng cao chất lượng 3 thứ quân IV. quân đội nhân dân với việc thực hiện chính sách dân tộc của đảng và nhà nước ta hiện nay. * Quân đội có vai trò quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta - Xuất phát từ bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của QĐ Bởi quân đội là công cụ bạo lực bảo vệ ĐLDT, quyền bình đẳng tộc người, chống sự chia rẽ của kẻ thù. Là lực lượng có lợi thế, khả năng, điều kiện để thực hiện tốt chính sách dân tộc (kỉ luật, tổ chức, lực lượng tập trung, giác ngộ) Quân đội có trọng trách lớn trong thực hiện tốt chính sách DT (sẽ đề cập ở nhiệm vụ cụ thể). Đây vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Điều đó làm cho Quân đội ta thực hiện tốt 3 chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân lao động sxuât, đội quân công tác. - Thực hiện tốt chính sách dân tộc là một trong những điều kiện cơ bản để xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Củng cố thế trận QP toàn dân; góp phần xây dựng biên cương vững mạnh về mọi mặt . Bởi- Quân đội ta là quân đội của dân do dân và vì dân, từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu Đây là giải quyết nguồn vào quân đội. Quân đội ta vốn có mặt khắp mọi miền Tổ Quốc, gắn bó sâu nặng với đồng bào các dân tộc - QĐ có điều kiện và khả năng thực hiện tốt chính sách DT của Đảng và Nhà nước. * Nhiệm vụ của Quân đội ta hiện nay. Để thực hiện có hiệu quả quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, Quân đội nhân dân việt Nam cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau. - Giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách đó. - Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận nhất là vùng miền núi Tuyên truyền vận động ND nắm và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; XD khối đoàn kết DT, động viên đồng bào thực hiện tốt các nhiệm vụ CT, KT, VH, XH. - Tích cực tham gia xây dựng vùng dân tộc miền núi, biên giới vững mạnh. Xây dựng hệ thống chính trị; bồi dưỡng đội ngũ cốt cán, tạo nguồn cán bộ; giữ vững ổn định chính trị an ninh biên giới; giúp địa phương xoá đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, định canh, định cư, trồng và bảo vệ rừng, chăm sóc sức khoẻ nhân dân - Cùng đồng bào xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh ở miền núi, biên giới vững chắc Giáo dục QP-AN nơi địa phương đóng quân; cùng địa phương xây dựng phương án kết hợp QP-AN với kinh tế; phối hợp và đóng góp nhằm xây dựng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ vững mạnh. - Tôn trọng phong tục tập quán, truyền thống văn hoá của các dân tộc, luôn xứng danh “anh bộ đội Cụ Hồ”, cảnh giác làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù. *Phương châm thực hiện chính sách dân tộc: Kiên nhẫn, thận trọng, dân chủ, bình đẳng. Liên hệ Cán bộ chính trị có nhiệm vụ Giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho quân nhân thuộc quyền Tổ chức đơn vị thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Đấu tranh với các nhận thức, hành vi sai trái, vô hiệu hoá sự lợi dụng của kẻ thù. Kết luận + Dưới tác động của các điều kiện tự nhiên và nhân tố xã hội, quá trình tộc người diễn ra hai xu hướng cơ bản là liên hợp và phân tách. + Dưới sự LĐ của Đảng, trong những năm qua, tình hình quan hệ của các DT VN diễn ra tốt đẹp, các DT đkết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình XD và BVTQ. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế đòi hỏi phải được giải quyết. + Thực hiện tốt chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng , toàn dân, trong đó Quân đội đóng một vai trò quan trọng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthao_luan_9463.doc