Quản trị kinh doanh - Chương 2: Lý Luận cơ bản về Tiền tệ

Sự ra đời và phát triển cuả tiền tệ (TT)

1.1 Khái quát quá trình phát triển của tiền tê

1.2 Các thời kỳ phát triển của TT:

+Hóa tệ không kim loại

+Tiền kim loại

+Tiền giấy –tiền tín dụng

+ Các hình thức khác của tiền tệ ( Bút tệ ,Tiền điện tử )

 

ppt7 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Quản trị kinh doanh - Chương 2: Lý Luận cơ bản về Tiền tệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 2: Lý Luận cơ bản về Tiền tệ 1- Sự ra đời và phát triển cuả tiền tệ (TT)1.1 Khái quát quá trình phát triển của tiền tê1.2 Các thời kỳ phát triển của TT:+Hóa tệ không kim loại+Tiền kim loại+Tiền giấy –tiền tín dụng + Các hình thức khác của tiền tệ ( Bút tệ ,Tiền điện tử )2.Khái niệm & Chức năng của TT2.1 Khái niệm Thế kỷ 15: Thuyết tiền kim loại Thế kỷ 18;Thuyết tiền duy danh Thế kỷ19: Quan điểm của K .Marx Thế kỷ 20 : Quan điểm kinh tế học hiện đạiTheo Luật Ngân Hàng Nhà Nước Viêt Nam (1997)(Điều 9) : Tiền là phương tiên thanh tóan bao gồm: tiền giấy,tiền kim lọai,và các giấy tờ có giá trị như tiền. 2.2 Chức năng: +Phương tiện trao đổi +Đơn vi tính tóan +Phương tiện cất trữ 3-Cung- Cầu tiền tệ 3.1 CAÀU TIEÀN TEÄ1. Quy luaät löu thoâng tieàn teä cuûa K.Marx Kc = H VTrong ñoù: Kc laø khoái löôïng tieàn caàn thieát cho löu thoâng.H laø toång giaù caû haøng hoùa.V laø toác ñoä löu thoâng tieàn teä.Nếu gọi KT là lượng tiền thực có trong lưu thông là lượng tiền mà ta chủ động cung ứng vào lưu thông thì yêu cầu của qui luật là phải đảm bảo quan hệ cân đối giữa KT và Kc 2. Thuyết số lượng tiền tệ của I .Fisher M.V = P.Q Trong đó:M: Tổng khối lượng tiền lưu hành bao gồm tiền mặt và kể cả các phương tiện thanh toán trên các tài khoản séc.V: Tốc độ lưu hành của lượng tiền trong lưu thông.P: Mức giá trung bình.Q: Tổng lượng hàng hóa và dịch vụ được trao đổi.3.2 Các chủ thể cung ứng tiền 3.2.1. Ngân hàng trung ương Ngân hàng trung ương là cơ quan độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng vào lưu thông.Thông thường, việc phát hành tiền của ngân hàng trung ương được thực hiện qua các con đường sau đây : - Phát hành qua kênh ngân sách -Phát hành qua kênh tín dụng - Phát hành qua thị trường mở -Phát hành qua thị trường vàng và ngoại tệ . 3.2.2 Ngân hàng trung gian 3.2.3 Các chủ thể khác4- Lạm phát

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_2_tien_te__8383.ppt
Tài liệu liên quan