Quy hoạch chung xây dựng thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

Đặt TX Hồng Ngự trong bối cảnh quốc tế, quốc gia và vùng tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện theo các nghị quyết của Đảng & Hội đồng nhân dân

Xác định các nét đặc trưng của đô thị về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, kinh tế và mối quan hệ phát triển với các khu vực lân cận trong vùng ảnh hưởng của đô thị.

Tiếp cận chiến lược phát triển mới, tổng hợp các nhu cầu phát triển của kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh.

 

ppt34 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 13/09/2016 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Quy hoạch chung xây dựng thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO UBND THỊ Xà HỒNG NGỰQUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNGTHỊ Xà HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THÁPCƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH VIỆN KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ & NÔNG THÔN PHÂN VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN MIỀN NAM65 MẠC ĐĨNH CHI, P. ĐA KAO, Q1. TP. HỒ CHÍ MINH TEL: 08 38 23 57 14 – FAX: 08. 38 22 00 90 – EMAIL: PVQH-BXD@VNN.VN TP HỒ CHÍ MINH THÁNG 04/2011PHẦN MỞ ĐẦU1. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ Xà HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THÁP Trong bối cảnh phỏt triển giao lưu kinh tế quốc tế và trong nước, cựng với sự chuyển dịch cơ cấu, phỏt triển kinh tế sụi động trong tỉnh Đồng Thỏp thị xó Hồng Ngự được xỏc định là một trong những khu vực kinh tế quan trọng của tiểu vựng phớa Bắc tỉnh, thị xó Hồng Ngự cú vai trũ là hạt nhõn trung tõm kinh tế, đụ thị hậu cần cho vựng kinh tế biờn giới phớa Bắc tỉnh.Từ sau khi thị xó Hồng Ngự được thành lập với sự quan tõm đầu tư của tỉnh và cỏc thành phần kinh tế khỏc tốc độ đụ thị húa cựng với tăng trưởng kinh tế xó hội đạt mức khỏ cao so với địa bàn toàn tỉnh. Chuyển húa cơ cấu kinh tế giữa cỏc ngành diễn ra khỏ tớch cực. Tuy nhiờn do đặc thự địa phương và bối cảnh xuất phỏt nờn chất lượng đụ thị húa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũn chưa được như mong muốn, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của khu vực.Để đạt được cỏc mục tiờu, chủ trương định hướng phỏt triển, khai thỏc được tiềm năng giỏ trị sẵn cú, nõng cao được đời sống người dõn, đảm bảo anh ninh quốc phũng trong bối cảnh mới trước những tỏc động của tỡnh hỡnh phỏt triển kinh tế xó hội, giao lưu quốc tế cũng như cỏc chớnh sỏch kế hoạch phỏt triển của quốc gia, liờn vựng, vựng và nội tại trong thị xó. Để trỏnh được những bất cập, hạn chế trong quỏ trỡnh đầu tư xõy dựng, đảm bảo phỏt triển bền vững, phỏt huy cỏc đặc trưng và giỏ trị mụi trường việc xõy dựng quy hoạch chung cho thị xó Hồng Ngự là vụ cựng quan trọng và cấp thiết.2. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH2.1 CÁC VĂN BẢN PHÁP Lí.Luọ̃t xõy dựng ngày 26/11/2003.Nghị định sụ́ 08/NĐ-CP ngày 23/12/2008 của Chính phủ vờ̀ điều chỉnh địa giới hành chớnh huyện Hồng Ngự để thành lập Thị xó Hồng Ngự , thành lập phường thuộc thị xó Hồng Ngự.Thụng tư 10 số 10/2010/TT- BXD ngày 11/08/2010 của bộ Xõy DựngNghị định sụ́ 34/2000 /NĐ-CP ký ngày 18/8/2000 của Chính phủ vờ̀ Quy chờ́ khu vực Biờn giới đṍt liờ̀n nước CHXHCN Viợ̀t Nam.Quyờ́t định 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/01/1998 của Thủ tướng chính Chính phủ vờ̀ viợ̀c phờ duyợ̀t QHTT phát triờ̉n đụ thị Viợ̀t Nam đờ́n 2020.Các quy chuõ̉n, tiờu chuõ̉n xõy dựng liờn quanCác tài liợ̀u, văn bản pháp lý liờn quan.2.2 CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH, DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUANQUY HOẠCH TỤ̉NG THỜ̉ PHÁT TRIỜ̉N KINH TỜ́ - Xà HỤ̣I VÙNG ĐỒNG BẰNG SỤNG CỦU LONG THỜI KỲ 2008 -2030;QUY HOẠCH XÕY DỰNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SỤNG CỦU LONG THỜI KỲ 2008 -2030.QUY HOẠCH XÕY DỰNG VỰNG BIỜN GIỚI VIỆT NAM- CAMPUCHIAQUY HOẠCH HỢ̀ THỤ́NG GIAO THỤNG VỌ̃N TẢI TỈNH ĐỒNG THỎP ĐỜ́N 2020; QUY HOẠCH TỤ̉NG THỜ̉ PHÁT TRIỜ̉N KINH TỜ́ - Xà HỤ̣I CỦA TỈNH ĐỒNG THỎP 2006 – 2020.QUY HOẠCH PHÁT TRIỜ̉N HỢ̀ THỤ́NG ĐỤ THỊ VÀ KHU DÕN CƯ NỤNG THỤN TỈNH ĐỒNG THỎP ĐẾN NĂM 2020.QUY HOẠCH KINH TẾ XÓ HỘI THỊ XÓ HỒNG NGỰ ĐẾN 2020.QUY HOẠCH PHÁT TRIỜ̉N THƯƠNG MẠI , DU LỊCH TỈNH ĐỒNG THỎP.2.3 CÁC NGUỒN TÀI LIỆU KHÁCNiờn giám thụ́ng kờ của các Huyợ̀n Hồng Ngự , Tỉnh Đồng Thỏp từ năm 2007. Các kờ́t quả điờ̀u tra, khảo sát, các sụ́ liợ̀u, tài liợ̀u vờ̀ khí tượng, thủy văn, hải văn, địa chṍt, hiợ̀n trạng kinh tờ́, xã hụ̣i và các sụ́ liợ̀u, tài liợ̀u khác có liờn quanTài liợ̀u thụ́ng kờ tụ̉ng hợp, tài liợ̀u quy hoạch chuyờn ngànhBản đụ̀ địa hình khụng ảnh tỷ lợ̀ 1/500.000, 1/250.000, 1/50.000 của vùng nghiờn cứu và vùng liờn quan trực tiờ́p do chủ đõ̀u tư cung cṍp.*Đặt TX Hồng Ngự trong bối cảnh quốc tế, quốc gia và vùng tỉnh Đồng Tháp.Thực hiện theo các nghị quyết của Đảng & Hội đồng nhân dânXác định các nét đặc trưng của đô thị về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, kinh tế và mối quan hệ phát triển với các khu vực lân cận trong vùng ảnh hưởng của đô thị.Tiếp cận chiến lược phát triển mới, tổng hợp các nhu cầu phát triển của kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh.QUAN ĐIỂM NGHIÊN CỨUMỤC TIÊU LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH3.1 MỤC TIÊU TỔNG THỂXÕY DỰNG ĐỤ THỊ HỒNG NGỰ TRỞ THÀNH ĐỤ THỊ LOẠI III VÀO NĂM 2020 CÚ VAI TRŨ LÀ ĐỤ THỊ HẠT NHÕN CỦA VỰNG KINH TẾ CỦA KHẨU TỈNH ĐỒNG THỎP. KHAI THỎC CÚ HIỆU QUẢ CỎC ĐIỀU KIỆN VỀ VỊ TRỚ ĐỊA LÝ, CHỚNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOỎ VÀ XÓ HỘI TRONG QUỎ TRỠNH GIAO LƯU QUỐC TẾ ĐỂ THỲC ĐẨY PHỎT TRIỂN KINH TẾ , PHỎT HUY TỎC DỤNG LAN TỎA CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH ĐỒNG THỎP ĐỐI VỚI CỎC NƯỚC THUỘC TIỂU VỰNG SỤNG MỜ KỤNG, TRƯỚC HẾT GIỮA VIỆT NAM VỚI CAMPUCHIA TRONG TIẾN TRỠNH HỘI NHẬP.XÕY DỰNG MỘT ĐỤ THỊ HIỆN ĐẠI VĂN MINH, PHỎT TRIỂN KHU VỰC NỤNG THỤN , ĐẶC BIỆT KHU VỰC BIỜN GIỚI , HẠN CHẾ TỎC ĐỘNG TIỜU CỰC ĐẾN MỤI TRƯỜNG XÓ HỘI, MỤI TRƯỜNG SINH THỎI, VĂN HOỎ, XÓ HỘI, DÕN TỘC, TRẬT TỰ, AN NINH, QUỐC PHŨNG TRỜN CƠ SỞ TẠO NHIỀU VIỆC LÀM, THỲC ĐẨY ĐÀO TẠO, NÕNG CAO DÕN TRỚ VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÕN LỰC.TẠO ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA VÀ AN NINH BIỜN GIỚI, GIẢI QUYẾT CÚ HIỆU QUẢ CỎC VẤN ĐỀ XÓ HỘI, NÕNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA NHÕN DÕN, ĐẢM BẢO ĐOÀN KẾT DÕN TỘC, TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ HỢP TỎC HỮU NGHỊ VỚI CỎC QUỐC GIA TRONG KHU VỰC.3.2 MỤC TIÊU CỤ THỂCỤ THỜ̉ HÓA CHIỜ́N LƯỢC QUY HOẠCH TỤ̉NG THỜ̉ PHÁT TRIỜ̉N KTXH VÙNG TỈNH ĐỒNG THỎP.CỤ THỜ̉ HÓA CHIỜ́N LƯỢC ĐỤ THỊ HÓA, XÕY DỰNG PHÁT TRIỜ̉N HỢ̀ THỤ́NG ĐỤ THỊ VÀ KHU DÕN CƯ NỤNG THỤN VÀ CÁC KHU ĐẶC TRƯNG TRỜN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THỎP, KHU VỰC BIỜN GIỚI TÕY NAM VÀ TOÀN QUỐC.CỤ THỂ HÚA QUY HOẠCH TỔNG THỂ KTXH THỊ XÓ HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THỎP, VÀ ĐỒ ỎN PHỎT TRIỂN KT-XH KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH ĐỒNG THỎPTẠO RA NGUỤ̀N LỰC ĐỜ̉ PHÁT TRIỜ̉N KINH TỜ́ – Xà HỤ̣I, TRỜN CƠ SỞ KHAI THÁC TIỜ̀M NĂNG, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỜ̀N THỤ́NG VÀ KHẢ NĂNG HỤ̣I NHỌ̃P CỦA VÙNG VỚI CÁC VÙNG LÕN CỌ̃N TRONG NƯỚC VÀ QUỤ́C TỜ́ . GÓP PHÕ̀N XÕY DỰNG VÙNG BIỜN GIỚI VIỢ̀T NAM – CAMPUCHIA HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, Ụ̉N ĐỊNH, PHÁT TRIỜ̉N;XÕY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG PHỎT TRIỂN KHỤNG GIAN THỊ XÓ ĐẾN NĂM 2030 BAO GỒM CỎC KHU VỰC: ĐỤ THỊ- CỤNG NGHIỆP- CẢNH QUAN- NỤNG NGHIỆP- THỦY SẢN- NỤNG THỤN.TẠO CƠ SỞ PHỎP LÝ ĐỜ̉ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÕY DỰNG VÀ PHÁT TRIỜ̉N ĐỤ THỊ VỜ̀ SỬ DỤNG ĐṌT ĐAI, KHỤNG GIAN QUY HOẠCH KIỜ́N TRÚC CƠ SỞ HẠ TÕ̀NG, TẠO LỌ̃P MỤI TRƯỜNG SỤ́NG TỤ́T, KỜ́T HỢP HÀI HÒA GIỮA CÁC CHỨC NĂNG SẢN XUṌT, DỊCH VỤ, DU LỊCH, CẢNH QUAN THIỜN NHIỜN, BẢO VỢ̀ MỤI TRƯỜNG VÀ ĐẢM BẢO AN NINH QUỤ́C PHÒNG.LÀM CƠ SỞ ĐỜ̉ TRIỜ̉N KHAI CÁC QUY HOẠCH CHI TIỜ́T, LỌ̃P CÁC DỰ ÁN ĐÕ̀U TƯ VÀ THỰC HIỢ̀N ĐÕ̀U TƯ THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC PHỜ DUYỢ̀T.PHẦN HAICÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ4. VỊ TRÍ VÀ MỐI LIÊN HỆ VÙNGVị trí trong mối liên hệ vùng: Nằm ở vị trí của ngõ phía Bắc tỉnh Đồng Tháp tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Nằm trong chuỗi các đô thị biên giới nối liền miền Đông Nam Bộ, đến Kiên GiangKhi các tuyến đường quan trọng trên địa bàn được kết nối và hoàn thành (đường nối bến phà Neak Luong - cửa khẩu Thường Phước; đường nối tuyến Xuyên Á - cửa khẩu Dinh Bà) TX Hồng Ngự sẽ trở thành cửa ngõ đối ngoại lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp đến các nước ASEAN thông qua nước bạn CampuchiaTRONG VÙNG ĐBSCL VÀ BIÊN GiỚI CAMPUCHIAThị xã có các tuyến giao thông quan trọng chạy qua: . Về phía Tây tuyến ĐT 841 kết nối với huyện Hồng Ngự và của khẩu Thường Phước; . Về phía Đông là tuyến QL 30 kết nối với huyện Tân Hồng và cửa khẩu Dinh Bà. Tuyến ĐT 842 và kênh Hồng Ngự- Vĩnh Hưng kết nối với huyện Tân Hồng và QL 30B, . Về phía Nam là tuyến QL 30 kết nối với thành phố Cao Lãnh và QL 1A . Đặc biệt sông Tiền chảy qua thị xã là tuyến giao thông thủy quốc tế quan trọng kết nối vùng ĐBSCL với nước bạn Campuchia. . Trong tương lai khi tuyến QL N1 hình thành sẽ kết nối TX với các đô thị biên giới Tây Nam và miền Đông Nam BộLà một trong ba đô thị lớn của tỉnh Đồng Tháp, có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng. Được xác định là trung tâm tiểu vùng phía Bắc tỉnh và là đô thị hậu cần trung tâm của vùng kinh tế của khẩu tỉnh Đồng ThápTRONG VÙNG TỈNH ĐỒNG THÁPĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNGĐỊA HỠNH BỊ CHIA CẮT MẠNH BỞI HỆ THỐNG SỤNG VÀ KỜNH RẠCH. DÕN CƯ TẬP CHUNG Ở CỎC VỰNG ĐẤT CAO VEN SỤNG VÀ KỜNH RẠCH. DÕN CƯ TẬP CHUNG CHỦ YẾU VEN SỤNG TIỀN VÀ TRỤC QL 30, TRUNG TÕM HIỆN HỮU NẰM TẠI NƠI HỘI TỤ CỦA HỆ THỐNG SỤNG, KỜNH LỚN VỚI SỤNG TIỀN.PHÕN VỰNG KINH TẾ: TOÀN THỊ XÓ CHIA LÀM HAI VỰNG: VỰNG NỘI THỊ TẬP CHUNG DÕN CƯ VÀ THƯƠNG MẠI; VỰNG NGOẠI THỊ CHỦ YẾU PHỎT TRIỂN NỤNG NGHIỆP VỚI SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG LÀ LỲA. TRỜN CỎC KHU VỰC MẶT NƯỚC CỦA HỆ THỐNG SỤNG, KỜNH RẠCH PHỎT TRIỂN NUỤI TRỒNG THỦY SẢN. TRONG VỰNG NỘI THỊ CÚ MỘT ĐẶC THỰ LÀ DIỆN TỚCH ĐẤT NỤNG NGHIỆP CŨN KHỎ CAO VÀ TỶ LỆ DÕN NỤNG NGHIỆP KHỎ CAO TRONG ĐỤ THỊ. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Tiềm năng và nguồn lực:Có vị trí thuận lợi có khảnăng kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và vùng tỉnh.Khi các tuyến giao thông như QL N1, đường nối bến phà Neak luong với của khẩu Thường Phước, đường nối đường xuyên Á với của khẩu Dinh Bà hình thành thò xaõ Hoàng Ngöï seõ laø cöûa ngoõ ñoái ngoaïi lôùn nhaát cuûa tænh Ñoàng Thaùp höôùng veà caùc nöôùc ASEAN thoâng qua nöôùc baïn Campuchia. Laø moät trong caùc ñoâ thò bieân giôùi noái lieàn chuoãi ñoâ thò töø mieàn Ñoâng Nam boä, ñeán thò xaõ Haø Tieân. Thị xã Hồng Ngự có đầy đủ điều kiện trở thành trung tâm động lực về kinh tế, văn hoá, đô thị hạt nhân của cả vùng kinh tế biên giới và đầu mối phía Bắc của tỉnh Có hệ thống cảnh quan môi trường rất có giá trị với đặc trưng riêng thuận lợi cho việc hình thành phát triển một đô thị sinh thái và hệ thống du lịch sinh thái. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật (điện, giao thông, cấp nước, bưu chính – viễn thông) đang từng bước được đầu tư đồng bộ.Nguồn nhân lực trẻ, dồi dào đang được chuẩn hoá, cơ bản đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá , hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.Các khó khăn và tồn tại:Nằm trong vùng ngập sâu hàng năm do lũ của sông Mê KôngĐịa hình bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông và kênh rạch gây khó khăn trong quá trình đầu tư phát triển hạ tầng. Biến động về diện tích (bồi lắng, sạt lở) của hệ thống sông Tiền, sông Sở Thượng ảnh hưởng đến quy hoạch, xây dựng đô thị và đời sống của người dân trong khu vực.Xuất phát điểm thấp nội lực chưa đủ khả năng cạnh tranh, tỷ lệ và chất lượng đô thị hóa chưa cao.Thực trạng cơ cấu kinh tế tuy đã có chuyển đổi tích cực nhưng do xuất phát điểm thấp nên các ngành động lực chưa tạo được thế mạnh nội lực phát triển, ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế.Quản lý quy hoạch và bảo vệ môi trường chưa tốt. Đầu tư kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.Để đạt được mục tiêu đề ra, quá trình đô thị hóa với tốc độ và chất lượng cao cùng với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế mạnh mẽ sẽ là một nguy cơ gây nên tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, ảnh hưởng quan trọng tới năng lực phát triển bền vững của thị xã, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống của dân cư trên địa bàn thị xã. Lợi thế kinh tế biên giới chưa được khai thác hiệu quả. Các chương trình, kế hoạch định hướng phát triển, phụ thuộc nhiều vào các yếu tố vùng và đặc biệt là việc giao lưu quốc tế giữa Việt Nam- CamPuChia- các nước ASEAN.CÁC DỰ ÁN LIÊN QUANQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng Sông Củu Long đến năm 2010 (Quyết định số 01/1998 QĐ – TTg ngày 5 tháng 1 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ).Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.(Quyết định phê duyệt số 1581/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ)Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt Nam- CamPuChia đã được phê duyệt.Quy hoạch hệ thống giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đến 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp 2006 – 2020;Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Đồng Tháp.Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp 2010;Quy hoạch phát triển thương mại , du lịch tỉnh Đồng Tháp.Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội thị xã Hồng Ngự đến năm 2020Các quy hoạch chi tiết đã triển khai trên địa bàn thị xã.5. CÁC ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂNCó vị trí địa lý, vị trí kinh tế thuận lợi được xác định là trung tâm tiểu vùng phía Bắc tỉnh Đồng Tháp, cũng như là đô thị hậu cần trung tâm của vùng kinh tế biên giới tỉnh Đồng Tháp. và là cửa ngõ quan trọng nối Việt Nam với các nước ASEAN thông qua nước bạn CamPuChia.Có đặc điểm địa hình với hệ thống cảnh quan sông nước hấp dẫn, nằm trong vùng giàu tiềm năng về du lịch sinh thái, thuận lợi trong việc tổ chức khai thác trung tâm dịch vụ du lịch.Có thế mạnh về sản phẩm nông nghiệp đặc trưng trồng lúa, nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.Có hệ thống sông ngòi dày đặc kết nối được giao thông đường thủy trong nước và sang nước bạn Capuchia là yếu tố thuận lợi cho việc hình thành phát triển các khu vực kho cảng trung chuyển cũng như du lịch bằng đường thủyCó hệ thống cửa khẩu thông thương với nước bạn thuận lợi cho việc phát triển giao thương buôn bán.Sự tác động của các chính sách chủ trương phát triển kinh tế cũng như hạ tầng kỹ thuật trong bối cảnh quốc tế, trong nước và ngay trong tỉnh mang lại cho thị xã Hồng Ngự những cơ hội phát triển.Nguồn nhân lực cũng như quyết tâm đầu tư xây dựng là một động lực quan trọng cho việc xây dựng phát triển thị xã Hồng Ngự.. 6. XÂY DỰNG VIỄN CẢNH CHO KHU VỰC Với tính chất và vị trí của mình thị xã Hồng Ngự hoàn toàn có khả năng trở thành một thành phố giao lưu thương mại, điểm dừng chân hội tụ cửa ngõ vào Việt Nam cũng như sang các nước ASEAN qua nước bạn CAMPUCHIA. Đặc điểm địa hình tự nhiên cũng như văn hóa tập quán của cư dân là những yếu tố vô cùng quan trọng để xây dựng một đô thị sinh thái với hệ thống cảnh quan sông nước, những đặc trưng của một một vùng, một hệ sinh thái và văn hóa cộng đồng.7. TÍNH CHẤT ĐÔ THỊLà đô thị có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng trong khu vực biên giới của tỉnh Đồng Tháp.Đô thị trung tâm, đô thị hậu cần và đầu mối quan trọng trong vùng kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.Trung tâm giao lưu phát triển kinh tế- xã hội ; thương mại- dịch, vụ công nghiệp, nông nghiệp.8. DƯ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ ĐẤT ĐAI 8.1 Dự báo dân số và tỷ lệ đô thị hóa: Dân số hiện trạng năm 2010 khoảng 79.500 người, tỷ lệ tăng dân số khoảng 2,5%. Dân số đến 2020: khoảng 115.800- 120.800 người trong đó dân số đô thị khoảng 84.560 – 90.600 người. Tỷ lệ đô thị hóa 70- 75% ( nguồn QHTTKTXH thị xã Hồng Ngự đến 2020) Dân số đến năm 2030: khoảng 156.330- 163.080 người trong đó dân số đô thị khoảng 122.310 – 130.464 người Tỷ lệ đô thị hóa 75- 80%8.2 Chỉ tiêu đất xây dụng đô thị:Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị bình quân 110m2/ngườiNăm 2020 đất xây dựng đô thị khoảng 1328,8haNăm 2030 đất xây dựng đô thị khoảng 1793,9haPHẦN BAĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN KiẾN TRÚC CẢNH QUAN9. CÁC PHƯƠNG ÁN CHỌN ĐẤT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ10. PHÂN KHU CHỨC NĂNGPhân khu vực nghiên cứu thành 3 vùng: Vùng đô thị -công nghiệpVùng nông thônVùng sinh thái cảnh quan.Các phân khu:Trên cơ sở thực trạng địa hình và phân bố dân cư khu vực tổ chức 8 phân khu: Khu dân cư trung tâm hiện hữu, khu dân cư trung tâm mới, khu dân cư thương mại, khu dân cư mới, khu dân cư sinh thái, khu công nghiệp, khu dự trữ và các khu dân cư trung tâm xã.Địa giới hành chính. Phân chia lại địa giới hành chính toàn thị xã bao gồm 5 phường, 5 xã11. CƠ CẤU PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN Phát triển không gian khu vực tập trung theo hướng phát triển dọc các tuyến đường thủy, đường bộ và hình thành các khu vực phát triển tập trung. Hướng phát triển phía Tây dọc theo sông Tiền và trục đường N1. Hướng phát triển phía Nam dọc theo trục đường 30 và sông Tiền. Toàn bộ đô thị phát triển dần theo hướng về phía Đông. Các khu vực được kết hối bằng hệ thống trục đường lõi trung tâm dễ dàng cho việc hình thành theo dang lan tỏa phù hợp với điều kiện địa hình và thủy văn khu vực.12. SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIANsttlo¹i ®ÊthiÖn tr¹ng (Ha)giai ®o¹n 1: 2011-2020 (Ha)tû lÖ %giai ®o¹n 2: 2020-2030 (Ha)tû lÖ % tæng §Êt x©y dùng ®« thÞ 1528.71001392.17100I§Êt d©n dông 1484.1197.081152.5482.791§Êt ë610438.0928.66581.341.752c«ng tr×nh c«ng céng147147.929.6830.862.22a§Êt c«ng céng 133.26   b§Êt tr­Ưêng häc 6.85   c§Êt y tÕ 7.81   3c©y xanh - tdtt 100.896.6015.331.104C¢Y XANH C¸CH LY  0100.167.195giao th«ng qu¶ng trƯ­êng 204.8913.40154.8511.126®Êt sinh c¶nh 123.498.08157.1311.297bÕn xe 11.590.76157.1311.298mÆt nƯ­íc 457.2429.91112.918.11II®Êt ngoµi d©n dông 44.592.92239.6317.211c«ng nghiÖp kho tµng2644.592.92135.019.702®Êt dù tr÷ c«ng nghiÖp  0.00104.627.51Bảng tổng hợp đất xây dựngQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020.Đến năm 2020 tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính và các hạng mục công trình công cộng có tính chất tạo thị.Trong giai đoạn này xây dựng tuyến đường trục chính đô thị đồng thời tập trung phát triển hạ tầng, dân cư theo trục các trục đường hiện hữu, cơ bản xây dựng xong hạ tầng và dân cư của ba phường trung tâm là phường An Thạnh B, An Thạnh A và phường An Lộc. Hoàn thiện không gian đô thị quanh các trục cảnh quan chính đô thị nhằm nhanh chóng tạo được hình ảnh bộ mặt đô thị tăng sức hấp dẫn cũng như thu hút đầu tư và dân cư đến thị xã.13. BẢN ĐỒ QH SỬ DỤNG ĐẤT14. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÙNG CÂY XANH CẢNH QUAN VÀ KHÔNG GIAN MỞ Dựa trên điều kiện cảnh quan, địa hình tự nhiên, phong tục sinh hoạt của người dân xây dựng một khu đô thị sinh thái đặc trưng sông nước với tính chất là một thành phố giao lưu, thương mại và trung tâm du lịch sinh thái. Xây dựng đô thị văn minh hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng truyền thống của cư dân vùng sông nước. Tổ chức hệ thống quảng trường Các khu vực của ngõ Vùng sinh cảnh Các khu vực công viên Trục không gian, cảnh quan chínhPHẦN BỐNĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT15. SƠ ĐỒ HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT16. ĐỊNH HƯỚNG CBKT ĐẤT XÂY DỰNG17. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG18. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC19. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN20. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI - VSMTTRÂN TRỌNG CẢM ƠN Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Phòng Quản lý Đô thị - Thị xã Hồng NgựĐịa chỉ : phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng ThápĐiện thoại: 0673.563.273Fax: 0673.563.273

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppthong_ngu_bao_cao_04_2011_8836.ppt
Tài liệu liên quan