Tài liệu hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 6: Trắc ngang

Sau khi chọn Trắc ngang tự nhiên xuất hiện hộp hội thoại nh- trên Hình 10-1. Trên hộp danh sách cọc chỉ xuất hiện các cọc ch-a có thể hiện trắc ngang.

Nova-TDN cho phép vẽ trắc ngang với 2 tỷ lệ theo chiều X và chiều Y khác nhau,

số hàng và số cột các trắc ngang bố trí trong 1 tờ giấy và khoảng cách giữa các

hàng và các cột tính theo mm ở ngoài giấy. Các thông số khác xem trên hình 6-1.

pdf14 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 02/10/2013 | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Tài liệu hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 6: Trắc ngang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 54 Ch•¬ng 6. tr¾c ngang 6.1. Tr¾c ngang tù nhiªn 6.1.1. Tr¾c ngang tù nhiªn Sau khi chän Tr¾c ngang tù nhiªn xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh• trªn H×nh 10- 1. Trªn hép danh s¸ch cäc chØ xuÊt hiÖn c¸c cäc ch•a cã thÓ hiÖn tr¾c ngang. Nova-TDN cho phÐp vÏ tr¾c ngang víi 2 tû lÖ theo chiÒu X vµ chiÒu Y kh¸c nhau, sè hµng vµ sè cét c¸c tr¾c ngang bè trÝ trong 1 tê giÊy vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng vµ c¸c cét tÝnh theo mm ë ngoµi giÊy. C¸c th«ng sè kh¸c xem trªn h×nh 6-1. H×nh 6-1. VÏ tr¾c ngang tù nhiªn H×nh 6-2. C¸c th«ng sè vÏ tr¾c ngang tù nhiªn Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 55 Sau nµy trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ nÕu cÇn thay ®æi møc so s¸nh cña tr¾c ngang th× sö dông lÖnh STRETCH cña AutoCAD ®Ó thay ®æi. L•u ý khi chän c¸c ®èi t•îng ®Ó kÐo d·n cÇn ph¶i chØ « cöa sæ cã vÞ trÝ §iÓm 1 vµ 2 nh• trªn h×nh 6-2. Sau khi vÏ xong c¸c tr¾c ngang tù nhiªn nÕu cÇn ®iÒn møc so s¸nh chän §iÒn møc so s¸nh tr¾c ngang tù nhiªn. SÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i yªu cÇu chän c¸c tr¾c ngang cÇn ®iÒn. PhÇn ghi chó møc so s¸nh “MSS:” cÇn ph¶i ®•a vµo khi Khai b¸o mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang. 6.1.2. §•êng cò ViÖc m« t¶ nÒn ®•êng cò cã thÓ ®•a vµo khi nhËp sè liÖu nh• ®· ®Ì cËp ë phÇn NhËp sè liÖu theo TCVN. NÕu ch•a nhËp vµo th× cã thÓ thÓ hiÖn nã b»ng c¸ch thùc hiÖn chøc n¨ng §•êng cò. Sau khi tr¶ lêi c¸c dßng nh¾c Tõ ®iÓm: vµ Tíi ®iÓm: sÏ cã thÓ hiÖn nÒn ®•êng cò. ViÖc thÓ hiÖn ®•êng cò nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh khèi l•îng bï vªnh ®•êng cò khi thiÕt kÕ theo TCVN. 6.1.3. NhËp c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang Chän menu: TuyÕn/ tr¾c ngang tù nhiªn/ NhËp thiÕt kÕ tr¾c ngang. Command: NDCTN §iÓm b¾t ®Çu vÏ: Chän ®iÓm b¾t ®Çu vÏ trªn tr¾c ngang cÇn vÏ ®•êng ®Þa chÊt. khi ®ã xuÊt hiÖn hép th«¹i h×nh NhËp cao ®é c¸c líp ®Þa chÊt t¹i ®iÓm ®ang vÏ råi chän OK. TiÕp tôc nh• vËy cho tíi khi vÏ xong c¸c ®•êng ®Þa chÊt H×nh 6-3. NhËp chiÒu s©u c¸c líp ®Þa chÊt Chó ý: Chøc n¨ng NhËp c¸c líp ®Þa chÊt trªn tr¾c ngang chØ sö dông khi c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang kh«ng ®ång d¹ng víi ®•êng tù nhiªn hoÆc kh«ng theo mÆt c¾t ngang ph¼ng. Kh«ng ®•îc vÏ c¸c líp ®Þa chÊt trªn tr¾c däc. 6.1.4. VÏ c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang NÕu chän VÏ c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh• h×nh 6-4, cã thÓ t¹o c¸c ®•êng thÓ hiÖn c¸c líp ®Þa chÊt trªn tr¾c ngang. C¸c líp ®Þa chÊt cã thÓ ®ång d¹ng víi ®•êng tù nhiªn hoÆc c¾t ngang ph¼ng theo 1 triÒn dèc. Sau khi ®· thÓ hiÖn xong cã thÓ hiÖu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ ®Ó sau dùa vµo chóng tÝnh diÖn tÝch ®µo c¸c líp ®Þa chÊt. Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 56 H×nh 6-4. VÏ tr¾c ngang c¸c líp ®Þa chÊt 6.2. ThiÕt kÕ tr¾c ngang ViÖc chän c¸c tiªu chuÈn kh¸c nhau sÏ xuÊt hiÖn c¸c hép héi tho¹i kh¸c nhau cho phÐp thiÕt kÕ tr¾c ngang phï hîp víi tiªu chuÈn mµ chän. 6.2.1. ThiÕt kÕ tr¾c ngang theo TCVN Khi thiÕt kÕ tr¾c ngang theo TCVN chØ thiÕt kÕ thÓ hiÖn bÒ mÆt ®•êng thiÕt kÕ cßn thiÕt kÕ c¸c líp ¸o nÒn ®•êng xem môc ¸p c¸c líp ¸o ®•êng theo TCVN. Víi chøc n¨ng nµy Nova-TDN cho phÐp thiÕt kÕ tr¾c ngang t¹i c¸c cäc víi c¸c kÝch th•íc thiÕt mÆt,lÒ, taluy... kh¸c víi mÉu tr¾c ngang chuÈn mµ khai t¹i môc Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ. Sau khi chän ThiÕt kÕ tr¾c ngang sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh• h×nh 6-5. §Ó khai b¸o c¸c th«ng sè thiÕt kÕ tr¾c ngang chän nót MÆt c¾t xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 6-6. Sau khi khai b¸o xong bÊm vµo phÝm ®Ó l•u l¹i mäi thay ®æi vµo tÖp khai b¸o hiÖn thêi. H×nh 6-5. Chän mÉu tr¾c ngang thiÕt kÕ T¹i hép héi tho¹i h×nh 6-5 nÕu: Chän ThiÕt kÕ l¹i th× trong nh÷ng cäc cÇn thiÕt kÕ nÕu ®· cã thiÕt kÕ tr¾c ngang th× nã sÏ bÞ xo¸ vµ thiÕt kÕ l¹i. Chän Theo yÕu tè cong th× nh÷ng cäc n»m trªn ®o¹n cong sÏ cã ®é dèc vµ më réng phï hîp víi vÞ trÝ mµ nã n»m trong ®o¹n cong. Chän Theo mÆt b»ng tuyÕn nÕu cã thiÕt kÕ mÆt b»ng tuyÕn nh• ®· ®Ò cËp ë môc VÏ mÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn c¸c kÝch th•íc cña Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 57 d¶i ph©n c¸ch, réng mÆt vµ réng lÒ sÏ ®•îc lÊy theo kÝch th•íc trªn mÆt b»ng tuyÕn. H×nh 6-6. C¸c th«ng sè tr¾c ngang thiÕt kÕ Trªn h×nh 6-6 nÕu chän th× c¸c gi¸ trÞ sÏ ®•îc lÊy theo tr¾c ngang chuÈn ®· khai ë môc Khai b¸o tuyÕn thiÕt kÕ. Khai b¸o taluy: XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 6-7  C¸c th«ng sè Taluy m¸i ®¾p: H×nh 6-7. Khai b¸o ®é dèc vµ ta luy m¸i ®¾p Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 58 H×nh 6-8. Taluy m¸i ®¾p  C¸c th«ng sè Taluy m¸i ®µo: Khai b¸o taluy m¸i ®µo: NhËp Delta X, Delta Ycho hai bªn ta luy Tr¸i vµ ta luy ph¶i. Khi cÇn dËt c¬ m¸i ®µo th× nhÊn phÝ ph¶i chuét vµo cét TT råi chän Insert ®Ó thªm hµng sao ®ã nhËp delta X vµ delta Y cho c¬, t•¬ng tù cho m¸i dè tiÕp theo. Khi xo¸ hµng chän Remove h×nh 6-9. H×nh 6-9. Khai b¸o ®é dèc vµ ta luy m¸i ®µo Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 59 H×nh 6-10. Ta luy trªn tr¾c ngang thiÕt kÕ Khi phÇn mÐp lÒ cao h¬n ®•êng tù nhiªn, R·nh n»m d•íi ®•êng tù nhiªn th× taluy sÏ s¶y ra t×nh tr¹ng võa ®µo, võa ®¾p. Khi ®ã cã thÓ chän vÏ taluy theo khai b¸o taluy ®µo hay ®¾p b»ng c¸ch nhËp th«ng sè vµo hµng §é s©u mÐp cuèi chuyÓn sang ®µo- §é s©u tÝnh tõ mÐp r·nh ®Õn ®•êng tù nhiªn .vÝ dô: NÕu khai b¸o lµ “0” khi ®é s©u mÐp cuèi taluy > 0 taluy sÏ vÏ theo khai b¸o ta luy ®µo. NÕu khai b¸o lµ “1” th× mÐp cuèi taluy phµi s©u h¬n so víi ®•êng tù nhiªn 1 mÐt míi vÏ theo ta luy ®µo cßn kh«ng sÏ vÏ theo ta luy ®¾p.  C¸c th«ng sè R·nh (h×nh 6-11): H×nh 6-11. Khai b¸o r·nh  C¸c th«ng sè Taluy líp ®Þa chÊt (h×nh 6-12): Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 60 H×nh 6-12. Khai b¸o ®é dèc vµ dËt c¬ m¸i ®µo líp ®Þa chÊt H×nh 6-13. ®é dèc vµ dËt c¬ m¸i ®µo líp ®Þa chÊt trªn tr¾c ngang Trong tr•êng hîp nÕu cã thiÕt kÕ r·nh tr¸i vµ r·nh ph¶i trªn tr¾c däc th× cao r·nh sÏ b»ng cao ®é mÐp lÒ trõ ®i cao ®é r·nh trong tr•êng hîp cã thÓ bè trÝ ®•îc r·nh. Cã thÓ khai b¸o cao lÒ vµ réng v¸t lÒ khi ®o¹n thiÕt kÕ ®i qua khu d©n c• xem h×nh Réng v¸t lÒ Cao mÐp lÒLÒ MÆt thiÕt kÕ Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 61 6.2.2. §Þnh nghÜa thiÕt kÕ tr¾c ngang H×nh 6-14 Chän lo¹i ®•êng thiÕt kÕ tr¾c ngang cÇn ®Þnh nghÜa Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tr¾c ngang nÕu cã mÉu tr¾c ngang thiÕt kÕ nµo ®ã mµ Nova-TDN kh«ng thÓ lµm ®•îc th× dïng lÖnh PLINE cña AutoCAD ®Ó t¹o ra c¸c ®èi t•îng mÆt ®•êng, lÒ ®•êng, taluy... sau ®ã dïng chøc n¨ng §Þnh nghÜa thiÕt kÕ tr¾c ngang ®Ó ®Þnh nghÜa. Trong qu¸ tr×nh ®Þnh nghÜa chØ cã thÓ ®Þnh nghÜa ®•îc tõng ®èi t•îng mét mµ th«i. Sau khi chän ®èi t•îng sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh• h×nh 6-20. 6.2.3. T¹o luy §èi víi c¸c mÉu luy ®Æc biÖt th× dïng chøc n¨ng T¹o luy ®Ó t¹o. Chän lÒ hoÆc mÆt phÝa cÇn t¹o luy. Select object: §Çu tiªn ph¶i chän lÒ hoÆc nÕu kh«ng cã phÇn lÒ th× chän mÆt ®•êng phÝa cÇn t¹o luy. C¸c dßng nh¾c tiÕp theo sÏ lµ: Undo/: 1 Yªu cÇu cho kho¶ng c¸ch §é dèc %: NÕu tr•íc ®ã mµ kho¶ng c¸ch b»ng 0 th× thay dßng nh¾c nµy sÏ lµ dßng nh¾c Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng: C¸c dßng nh¾c nµy sÏ ®•îc lÆp l¹i cho ®Õn khi t¹i dßng nh¾c Undo/: Ên . 6.3. ¸p c¸c líp ¸o ®•êng theo TCVN ViÖc ¸p c¸c líp ¸o ®•êng cã thÓ tiÕn hµnh:  ¸p tù ®éng  ChØ ®iÓm Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 62 H×nh 6-15. ¸p tù ®éng c¸c líp ¸o ®•êng Khi chän Nova-TDN sÏ tù ®éng bè trÝ c¸c líp ¸o ®•êng trªn tr¾c ngang víi sè líp khu«n trªn nÒn ®•êng cò cã s½n, khu«n trªn nÒn míi (khu«n më réng) vµ sè líp cña gia cè lÒ mµ khai b¸o nh• ë môc Khai b¸o c¸c líp ¸o ®•êng theo TCVN. Nh• trªn h×nh 6-21 ph¶i tr¶ lêi mét sè phÇn tuú chän. Tr•êng hîp trªn tr¾c ngang cã thÓ hiÖn ®•êng cò nh•ng nã sÏ kh«ng ®•îc sö dông l¹i th× ®¸nh dÊu vµo môc . §èi víi tr¾c ngang cã gi¶i ph©n c¸ch nÕu ®¸nh dÊu th× mÆt ®•êng tr¸i vµ ph¶i sÏ ®•îc kÐo dµi thªm trong vïng cã gi¶i ph©n c¸ch vµ khu«n ®•êng sÏ ®•îc bè trÝ theo chóng, thÓ hiÖn trªn h×nh 6-22. H×nh 6-16 VÝ dô bè trÝ khu«n ®•êng Trong tr•êng hîp chän phÇn Lo¹i khu«n sÏ s¸ng lªn nh• h×nh 6- 23. Trong tr•êng hîp nµy lµ sÏ ¸p c¸c líp khu«n trªn nÒn ®•êng míi. Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 63 H×nh 6-17 . ¸p khu«n ®•êng b»ng c¸ch chØ ®iÓm Sau khi chän OK ph¶i tr¶ lêi muèn t¹o khu«n tõ ®©u tíi ®©u b»ng c¸ch chØ c¸c ®iÓm t¹i c¸c dßng nh¾c Tõ ®iÓm: vµ Tíi ®iÓm: 6.4. §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang Tuú theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ c¸c tr¾c ngang sÏ ®•îc ®iÒn theo c¸ch phï hîp. Sau khi chän chøc n¨ng §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ nh• h×nh 6-24 ph¶i chän c¸c môc cÇn ®iÒn. Trong tr•êng hîp tr¾c ngang ®· ®•îc ®iÒn thiÕt kÕ th× viÖc ®iÒn cò sÏ bÞ xo¸ ®i vµ tiÕn hµnh ®iÒn l¹i. H×nh 6-18. §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang 6.5. Khai b¸o vÐt bïn + h÷u c¬ vµ ®¸nh cÊp Nova-TDN t¸ch phÇn n¹o vÐt thµnh 2 môc lµ VÐt bïn vµ VÐt h÷u c¬. Sau nµy diÖn tÝch cña chóng còng sÏ ®•îc t¸ch ra lµm 2. Trong qu¸ tr×nh vÐt bïn vµ h÷u c¬ nÕu cã lÊn ruéng th× tÝnh to¸n bÒ réng phÇn ruéng mµ sö dông trong tõng tr¾c ngang. ViÖc khai b¸o kiÓu vÐt vµ th«ng sè vÐt nh• ë h×nh 6-25 sÏ ®•îc sö dông trong qu¸ tr×nh t¹o vÐt bïn + h÷u c¬ cho ®Õn khi thay ®æi l¹i. Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 64 H×nh 6-19. Khai b¸o vÐt bïn vµ h÷u c¬ Chó ý: Tr•íc khi tiÕn hµnh vÏ vÐt bïn hoÆc vÐt h÷u c¬ ph¶i tiÕn hµnh khai b¸o c¸c th«ng sè nh• ®é s©u, ta luy. NÕu chän vÐt ngang ph¼ng th× chiÒu s©u vÐt ®•îc tÝnh tõ ®•êng tù nhiªn xuèng tíi ®¸y phÇn vÐt bïn hoÆc h÷u c¬ t¹i tim ®•êng(xem h×nh 6-26). Sau khi ®· vÐt bïn hoÆc vÐt h÷u c¬ Khèi l•îng vÐt ®•îc céng vµo phÇn khèi l•îng ®¾p nÒn vµ ®•êng tù nhiªn sÏ nhËn ®¸y líp vÐt lµ ®•êng tù nhiªn míi. 6.5.1. VÐt bïn vµ h÷u c¬ Lóc nµy ph¶i tr¶ lêi c¸c dßng nh¾c: VÐt bïn tõ ®iÓm: §iÓm ®Çu tiªn b¾t ®Çu vÐt. Tíi ®iÓm: §iÓm cuèi cña phÇn vÐt 6.5.2. Tù ®éng x¸c ®Þnh vÐt bïn vµ h÷u c¬ NÕu chän chøc n¨ng nµy th× Nova-TDN sÏ tiÕn hµnh vÐt bïn hoÆc h÷u c¬ tõ ®iÓm ch©n luy tr¸i tíi ch©n luy ph¶i cña c¸c tr¾c ngang ®· chän. H×nh 6-20. VÐt bïn hoÆc líp h÷u c¬ ngang ph¼ng Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 65 6.5.3. §¸nh cÊp Sau khi khai b¸o bÒ réng ®¸nh cÊp nh• trªn h×nh 6-25 ph¶i cho ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña phÇn ®¸nh cÊp t¹i c¸c dßng nh¾c: §¸nh cÊp tõ ®iÓm: §iÓm ®Çu tiªn b¾t ®Çu ®¸nh cÊp. Tíi ®iÓm: §iÓm cuèi cña ®¸nh cÊp. 6.5.4. Tù ®éng x¸c ®Þnh ®¸nh cÊp Khi chän chøc n¨ng nµy sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i nh• trªn h×nh 6-27 cÇn ph¶i cho ®é dèc tèi thiÓu cÇn ®¸nh cÊp. H×nh 6-21 . Tù ®éng ®¸nh cÊp 6.6. C¸c lÖnh hiÖu chØnh tr¾c ngang 6.6.1. Copy thiÕt kÕ tr¾c ngang Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ th•êng hay copy c¸c ®èi t•îng thiÕt kÕ tr¾c ngang. Sau khi chän c¸c ®èi t•îng cÇn copy t¹i dßng nh¾c Select objects: nÕu trong c¸c ®èi t•îng ®•îc chän kh«ng cã ®èi t•îng tr¾c ngang thuéc tr¾c ngang mµ Nova- TDN qu¶n lý sÏ xuÊt hiÖn thªm dßng nh¾c: Chän tr¾c ngang. Select objects: Yªu cÇu ph¶i chän tr¾c ngang ®•îc lÊy lµm chuÈn. Sau ®ã sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh• h×nh 6-28 ph¶i chän gèc chuÈn mµ c¸c ®èi t•îng sÏ ®•îc copyh×nh 6-28: H×nh 6-22. Chän gèc chuÈn Copy Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 66  Copy theo cao ®é mÆt ®•êng. Lóc nµy ®iÓm chuÈn sÏ øng víi ®iÓm cao ®é mÆt ®•êng thiÕt kÕ hiÖn hµnh trªn tr¾c ngang.  Copy theo cao ®é ®¸y nÒn ®•êng. Lóc nµy ®iÓm chuÈn sÏ øng víi ®iÓm cao ®é ®¸y nÒn ®•êng thiÕt kÕ hiÖn hµnh trªn tr¾c ngang.  Copy theo ®iÓm gèc tr¾c ngang lµ ®iÓm øng víi cao ®é tr¾c ngang t¹i møc so s¸nh cña tr¾c ngang. 6.6.2. Xãa thiÕt kÕ tr¾c ngang Trong c¸c ®èi t•îng mµ chän t¹i dßng nh¾c Select objects: Nova-TDN chØ xo¸ nh÷ng ®èi t•îng thiÕt kÕ tr¾c ngang nh• lµ mÆt, lÒ, luy hoÆc khu«n ®•êng cßn c¸c ®èi t•îng kh¸c sÏ ®•îc gi÷ nguyªn. 6.6.3. DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ nÕu cã nhu cÇu thay ®æi t©m thiÕt kÕ tr¾c ngang so víi tim tuyÕn vµ cao ®é ®•êng ®á trªn tr¾c däc th× sö dông chøc n¨ng DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang. Sau khi chän chøc n¨ng nµy sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh• h×nh 6-29. NÕu chän th× tr¾c ngang thiÕt kÕ sÏ ®•îc dÞch chuyÓn theo ph•¬ng Y trªn tr¾c ngang vµ to¹ ®é øng víi cao ®é thiÕt kÕ míi sÏ ®•îc ®¸nh dÊu t¹i vÞ trÝ cäc t•¬ng øng trªn tr¾c däc. NÕu chän th× tr¾c ngang thiÕt kÕ sÏ ®•îc dÞch chuyÓn theo ph•¬ng X trªn tr¾c ngang vµ to¹ ®é øng víi t©m thiÕt kÕ míi sÏ ®•îc ®¸nh dÊu t¹i vÞ trÝ cäc t•¬ng øng trªn b×nh ®å tuyÕn. H×nh 6-23. DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang Sau khi tiÕn hµnh dÞch chØnh ph¶i hiÖu chØnh l¹i tr¾c däc thiÕt kÕ hoÆc ®•êng tim tuyÕn cho phï hîp. Trong tr•êng hîp nÕu chØnh vÞ trÝ tim tuyÕn th× sau ®ã ph¶i tiÕn hµnh X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn nh• ®· ®•îc ®Ò cËp ë trªn nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh l¹i t©m thiÕt kÕ cña c¸c tr¾c ngang cßn ch•a ®•îc dÞch chØnh. NÕu thiÕt kÕ l¹i ®•êng ®á trªn tr¾c däc ®Ó nã ®i qua ®iÓm ®•îc ®¸nh dÊu trªn tr¾c däc th× sau khi thiÕt kÕ xong c¸c tr¾c ngang thiÕt kÕ sÏ ®•îc thay ®æi cho phï hîp víi cao ®é míi. Tµi liÖu h•íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 67 6.6.4. HÖ to¹ ®é tr¾c ngang NÕu chän chøc n¨ng nµy cã thÓ chuyÓn hÖ to¹ ®é cña AutoCAD tíi ®iÓm øng víi tim cäc vµ cao ®é 0 cña tr¾c ngang mµ chän t¹i dßng nh¾c: Chän tr¾c ngang. Select object: Chän 1 ®èi t•îng thuéc tr¾c ngang Chøc n¨ng nµy nh»m phôc vô mét sè nhu cÇu cña ng•êi sö dông cÇn ph¶i vÏ thªm mét sè ®èi t•îng ®Æc biÖt kh«ng thuéc trong ®èi t•îng cña Nova-TDN. 6.6.5. Thay b¶ng tr¾c ngang Khi cã nhu cÇu thay ®æi mÉu b¶ng biÓu cña tr¾c ngang cã thÓ sö dông chøc n¨ng nµy nh•ng tr•íc ®ã cÇn ph¶i Khai mÉu b¶ng tr¾c ngang l¹i. 6.6.6. HiÖn tr¾c ngang theo tªn H×nh 6-24. Chän tr¾c ngang Sau khi chän tr¾c ngang cÇn hiÖn t¹i hép héi tho¹i nh• trªn H×nh 6-30 th× tr¾c ngang øng víi tªn ®· chän sÏ xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh AutoCAD. 6.7. Lo¹i ®èi t•îng khái Nova-TDN Chøc n¨ng nµy lµ chung cho mäi ®èi t•îng cña Nova-TDN. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ nÕu cÇn Copy mét sè ®èi t•îng thuéc Nova-TDN qu¶n lý ®Ó lµm mét sè viÖc nµo ®ã, ®Ó tr¸nh cho Nova-TDN khái nhËn lÇm th× ph¶i tiÕn hµnh lo¹i c¸c ®èi t•îng ®•îc copy ra khái sù qu¶n lý cña Nova-TDN ®Ó trë thµnh 1 ®èi t•îng b×nh th•êng cña AutoCAD. Riªng ®èi víi c¸c §iÓm cao tr×nh, ®•êng ®ång møc nÕu cÇn copy ®Ó qu¸ tr×nh nhËp sè liÖu ®•îc nhanh h¬n th× kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng nµy. 6.8. Tra cøu c¸c ®èi t•îng cña Nova-TDN Cho phÐp cã thÓ biÕt ®•îc c¸c ®èi t•îng thuéc Nova-TDN.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpages_from_huongdannova2005full_6.pdf