Tai nạn lao động và một số biện pháp dự phòng

Hiện nay, có ba nhóm bệnh chính trong thống kê mới mắc, hiện mắc và tử vong:

Các bệnh nhiễm trùng (Infectious Diseases)

Các bệnh không nhiễm trùng (NCD)

Tai nạn thương tích (Injury and accidents)

Tai nạn lao động

Tai nạn trong cộng đồng

 

ppt18 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 17/09/2016 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tai nạn lao động và một số biện pháp dự phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Le Tran Ngoan*Tai nạn lao động và một số biện pháp dự phòngBộ môn Sức khỏe nghề nghiệp Le Tran Ngoan*1. Ba nhóm bệnh và TNTT-TNLđ Hiện nay, có ba nhóm bệnh chính trong thống kê mới mắc, hiện mắc và tử vong:Các bệnh nhiễm trùng (Infectious Diseases)Các bệnh không nhiễm trùng (NCD)Tai nạn thương tích (Injury and accidents)Tai nạn lao độngTai nạn trong cộng đồng Le Tran Ngoan*Tai nạn thương tíchTỷ lệ mắc (%): 5,4 - 7,6Tỷ lệ tử vong /100.000: 25 - 88Trong tất cả các nguyên nhân, TNTT chịu trách nhiệm (%) 11Le Tran Ngoan*Sức khỏe nghề nghiệp và TNLđ Sức khỏe nghề nghiệp duy tri và nâng cao sức khỏe công nhân, phòng bệnh nghề nghiệp và phòng tai nạn lao động. Le Tran Ngoan*2. ĐỊNH NGHĨATNLđ là tai nạn do nguyên nhân và nguy cơ bên ngoài - môi trường lao động - gây tổn thương cho người lao động, xảy ra trong quá trinh sản xuất, gắn liền với thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Le Tran Ngoan*3. Ma trận HaddonGiai ®o¹n C¸c yÕu tèNg­êiPh­¬ng tiÖnNgo¹i c¶nhTr­ícTiÒm Èn R­îuPhanhTr¬nTrongPh¸t bÖnh®éi mò D©y an toµnThiªn taiSauCÊp cøu S¬ cøuXe cøu th­¬ngLèi vµo cÊp cøuLe Tran Ngoan*4. Thống kê TNLđ Tử vong do tai nạn lao động:2000: 4032001: 3952002: 5142003: 539A6-YTCS:2005: 1.6222006: 1.7052007: 1.7752008: 1.546Le Tran Ngoan*Tỷ lệ / 100.000Mới mắc Incidence Hiện mắc Prevalence Tử vong Mortality Số bệnh nhân * 100.000 / Số người-nam (Number of person-year (PY))PY = (Số công nhân / 12 tháng) * số tháng có số liệu – số bệnh nhân. Theo giới, nhóm tuổi, nhóm ngành nghề Le Tran Ngoan*5. Mức độ chấn thươngNhẹ (Minor)Tổn thương 24 giờKhá nặng (Moderate)Tổn thương 1-9 ngàyNặng (Major)Tổn thương 10+ ngàyNguy hiểm (Severe)Di chứngTử vong (Fatal): TNTT là nguyên nhân chính – underline cause of deathLe Tran Ngoan*6. Nguy cơ do môi trườngồnvi khí hậu xấubức xạánh sáng kémmáy vận độngđiệnvận tảingãhóa chấtsinh họcLe Tran Ngoan*Nguy cơ do stressStressTinh thầnThể lựcBất côngđơn điệuKaroshi:1969: công nhân 29 tuổi chết trong lao động ở NhậtLe Tran Ngoan*Nguy cơ do ErgonomicsTư thế làm việcVị trí làm việcDụng cụ và phương tiện không phù hợpLe Tran Ngoan*Nguy cơ do thời gianBố trí ca-kípTuổi nghề và tuổiTập sựTuổi caoLe Tran Ngoan*TNTT theo thói quen uống rượuOR = 2,51 95% CI: 1,31-4,79Le Tran Ngoan*Lái xe máy và nguy cơ TNTT Le Tran Ngoan*7. Nhóm nguyên nhân1. Kü thuËt (Ph­¬ng tiÖn)C¬ häc, thiÕt kÕ, nang l­îng: VËt nÆng, s¾c nhän, m¸y cuèn-kÐo, ng¹t, næ, ®iÖn, t¸c nh©n sinh häc, hãa chÊt-ngé ®éc, 2. Tæ chøc (M«i tr­êng)Giao th«ng-di chuyÓn, sÐt, thiªn tai, kh«ng gian kh«ng phï hîp, thêi gian lao ®éng, tæ chøc thùc hiÖn an toµn ch­a ®ñ, ng·, sËp nhµ-giµn gi¸o, ®uèi n­íc, 3. Chñ quan (C¸ nh©n)Ch­a ®­îc ®µo t¹o an toµn, kh«ng phï hîp c«ng viÖc, thùc hiÖn sai nguyªn t¾c, søc kháe kh«ng ®ñ, stress, Le Tran Ngoan*Nguyên nhân gây TNLđ 1. Giao thông2. Ngã3. điện4. Bỏng5. Súc vật 6. Ngộ độc7. Ngạt8. đuối nước9. Hành hung10. Thiên tai11. Vật sắc nhọn12. Vật nặng13. Tự hại 14. Karoshi 15. Khác Le Tran Ngoan*8. Dự phòng TNLđPhương tiện:Phương tiện lao động an toànLàm chủ phương tiệnBảo đảm tốt trước-trong-sau lao độngMôi trường:Ergonomics: Nang xuất cao hơn, sức khỏe tốt hơnBảo đảm an toàn trước-trong-sau lao độngCá nhân:Có kỹ nang, sức khỏe thể lực và tinh thầnBảo đảm khỏe trước-trong-sau lao động

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttai_nan_lao_dong_va_mot_so_bien_phap_du_phong_6102.ppt
Tài liệu liên quan