Thiết kế số - Công nghệ thực hiện mạch bảng look-up, các cổng XNOR và XOR

Một khối LB thường được dùng trong FPGA là bảng

look-up (LUT)

LUT chứa các ô nhớ (storage cells), chúng thường

được dùng để thực hiện các hàm logic nhỏ

Mỗi cell có thể lưu một giá trị logic ‘0’ hoặc ‘1’

Các bộ ghép kênh được dùng để chọn một trong các

storage cell cho đầu ra

Các cells chứa bảng chân lý cho một hàm và các bộ

ghép kênh chọn cell cụ thể để đưa ra dựa trên một tập

các đầu vào điều khiển lựa chọn

pdf11 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 26/08/2016 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Thiết kế số - Công nghệ thực hiện mạch bảng look-up, các cổng XNOR và XOR, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người trình bày: TS. Hoàng Mạnh Thắng Các bảng look-up (look-up table-LUT)  Một khối LB thường được dùng trong FPGA là bảng look-up (LUT)  LUT chứa các ô nhớ (storage cells), chúng thường được dùng để thực hiện các hàm logic nhỏ  Mỗi cell có thể lưu một giá trị logic ‘0’ hoặc ‘1’  Các bộ ghép kênh được dùng để chọn một trong các storage cell cho đầu ra  Các cells chứa bảng chân lý cho một hàm và các bộ ghép kênh chọn cell cụ thể để đưa ra dựa trên một tập các đầu vào điều khiển lựa chọn Chương 4 2 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Cấu trúc của LUT hai đầu vào Chương 4 3 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Ví dụ Programmable LUT cho hàm f=a’b+ab’ Chương 4 4 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng LUT 3 đầu vào Chương 4 5 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Bài tập: LUT 3 đầu vào  Đưa ra LUT 3 đầu vào có thể lập trình cho hàm sau: N Chương 4 6 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Cổng exclusive OR - XOR  Đây cũng là phần tử cơ bản và rất hữu ích cho việc thực hiện các phép toán  XOR được ký hiệu  Dạng tổng các tích a b =ab’+a’b  Cho ra ‘1’ nếu các đầu vào khác nhau Chương 4 7 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Ví dụ mạch cộng dùng XOR Chương 4 8 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Bài tập: XOR với 3 đầu vào  Viết dạng SOP cho biểu thức sau Chương 4 9 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Cổng Exclusive NOR - XNOR  Sinh ra từ XOR, là NOT của XOR  XNOR được ký hiệu là: ≡  a≡b=(a b)’=ab+a’b’  Đầu ra là ‘1’ khi tất cả các đầu vào giống nhau Chương 4 10 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Bài tập: NXOR ba đầu vào  Viết dạng SOP cho biểu thức sau Chương 4 11 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftks_11_6626.pdf
Tài liệu liên quan