Thiết kế số - Thực hiện tối ưu hóa hàm logic: Phân tích và tổng hợp mạch đa thức

Vấn đề tối ưu hóa là đi tìm dạng tối thiểu dưới dạng

POS hoặc SOP cho hàm logic

SOP hay POS thuộc loại hai mức:

Dạng SOP có mức thứ nhất chỉ gồm các cổng AND với các

đầu ra nối đến các đầu vào của mức thứ 2 là cổng OR

Tương tự, POS có mức thứ nhất là các cổng OR và mức thứ

2 là cổng AND

Thực hiện tổng hợp mạch 2 lớp thường hiệu quả cho

các hàm có vài đầu vào

pdf16 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 26/08/2016 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Thiết kế số - Thực hiện tối ưu hóa hàm logic: Phân tích và tổng hợp mạch đa thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người trình bày: TS. Hoàng Mạnh Thắng Tổng hợp mạch đa mức  Vấn đề tối ưu hóa là đi tìm dạng tối thiểu dưới dạng POS hoặc SOP cho hàm logic  SOP hay POS thuộc loại hai mức:  Dạng SOP có mức thứ nhất chỉ gồm các cổng AND với các đầu ra nối đến các đầu vào của mức thứ 2 là cổng OR  Tương tự, POS có mức thứ nhất là các cổng OR và mức thứ 2 là cổng AND  Thực hiện tổng hợp mạch 2 lớp thường hiệu quả cho các hàm có vài đầu vào Tổng hợp mạch đa mức (cont.)  Khi số đầu vào tăng thì vấn đề xảy ra ở chỗ đầu vào (fan- in problems)  Fan-in: tổng số đầu vào đi đến một cổng hay một phần tử của mạch  Xét cost cho biểu thức SOP dưới đây f(x_1,..x_7)=x_1x_3x_6’+x_1x_4x_5x_6’+x_2x_3x_7+x_2 x_4x_5x_7 Tổng hợp mạch đa mức (cont.)  Xét việc thực hiện hàm f hai lớp với các PLD như CPLD hay FPGA .  Với CPLD thì không sao bởi có đủ đầu vào, đủ cổng AND và cả cổng OR Tổng hợp mạch đa mức (cont.)  Với FPGA có các LUTs 2 đầu vào thì hàm này ko thể thực hiện được trực tiếp vì:  Dạng SOP có 3 và 4 thành phần (literals)  yêu cầu các cổng AND có 3 và 4 đầu vào  Có 4 thành phần tích  cần các cổng OR có 3 và 4 đầu vào  Fan-in để thực hiện mạch này là lớn hơn so với các LUTs 2 đầu vào của FPGA Tổng hợp mạch đa mức (cont.)  Để giải quyết, hàm phải được biểu diễn ở dạng có số mức logic lớn hơn 2. Nó được gọi là biểu thứ logic đa mức  Có 2 kỹ thuật tổng hợp các hàm logic đa mức là: factoring và functional decomposition (đặt thừa số và phân tách hàm) Factoring (đặt thừa số)  Sử dụng tính chất phân bố để viết lại biểu thức dưới dạng có ít thành phần biến (literals) trong một nhóm hơn.  Ví dụ  Ở dạng này, hàm có ko quá 2 thành phần biến cho mỗi nhóm và có thể thực hiện với LUTs hai đầu vào Factoring (đặt thừa số) Các vấn đề của Fan-in  Các hạn chế Fan-in ko những chỉ trong PLDs, mà còn trong các cổng logic đơn  Nhìn chung, khi số đầu vào đến 1 cổng logic tăng dẫn đến trễ lan truyền tăng.  Trễ lan truyền là tổng trễ cần thiết cho sự thay đổi ở đầu vào tạo ra thay đổi ở đầu ra  Như vậy, mong muốn là hạn chế số đầu vào tới một phần tử. Thông thường tối đa là 5 Các vấn đề của Fan-in (cont.)  Cho một hàm  Thực hiện trực tiếp yêu cầu 2 cổng AND 6 đầu vào và 1 cổng OR 2 đầu vào  Đặt thừa số cho hàm này có  Hàm này giải quyết được vấn đề Fan-in Bài tập  Thựu hiện factoring cho biểu thứ sau với lời giải là chỉ dùng các cổng NADvà Ỏ hai đầu vào Ảnh hưởng lên mức phức tạp của kết nối  Không gian của IC được chiếm bởi mạch và các dây dẫn tạo nên kết nối cho các mạch  Mối literal tưpưng ứng với 1 dây nối trong mạch, nó mang tín hiệu logic  Factoring làm giảm tổng số literal và cũng giúp giảm mức phức tạp của kết nối  Trong khi tổng hợp mạch logic, CAD tôls xem xét các tham số như: chi phí của mạch, fan-in, tốc độ của mạch và mức phức tạp của dây Functional decomposition (phân tách hàm)  Mức phức tạp của mạch logic (cổng logic và kết nối) thường có thể được giảm bằng cách phân tách (decomposing) biểu thưc ́ 2 mức thành nhiều mạch nhỏ hơn.  Mạch nhỏ này có thể đuwocj dùng một số nơi trong mạch cuối cùng  Một biểu thức 2 mức có thể được thay thế bởi 2 hay nhiều biểu thức mới.  Các biểu thức mới được tổ hợp để hình thành mạch nhiều mức Ví dụ về phân tách hàm  Xét biểu thức:  Hàm này yêu cầu 1 cổng AND 3 đầu vào, 2 cổng AND 2 đầu vào và 1 cổng OR 3 đầu vào  COST = 4 cổng + 10 đầu vào = 13. Và COST = 19 nếu cổng NOT được kèm thêm vào  Viết lại hàm f:  Gọi  Ví dụ về phân tách hàm (cont.)  Hàm trở thành  Mạch được xây dựng như sau với COST=16 bao gồm cả cổng NOT Các vấn đề thực tế  Phân tách hàm là công cụ mạnh để giảm mức độ phức tạp cho mạch  Nó có thể được dùng để thực hiện hàm logic với các ràng buộc. Ví dụ: thực hiện với PLD cụ thể.  CAD tools dùng nhiều khái niệm này.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftks_14_0498.pdf
Tài liệu liên quan