Tiểu luận Định hướng vận dụng tư tưởng hồ chí minh vê văn hóa và xây dựng con người trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở đất nước ta

Là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/12/2013 | Lượt xem: 837 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tiểu luận Định hướng vận dụng tư tưởng hồ chí minh vê văn hóa và xây dựng con người trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở đất nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH I BÀI TIỂU LUẬN ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÊ VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI HIỆN NAY Ở ĐẤT NƯỚC TA Hướng dẫn: TS.Nguyễn Thị Hồng Vân www.themegallery.com Company Logo Nhóm thực hiện: www.themegallery.com Company Logo Kết luận Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người Vận dụng và phát triển tư tưởng HCM về văn hóa Giới thiệu chung www.themegallery.com Company Logo Trong hệ thống tư tưởng HCM vấn đề phát triển văn hóa và Xây dựng con người là một trong những nội dung phong phú Có giá trị bền vững lâu dài trong toàn bộ di sản tư tưởng mà Người để lại cho dân tộc và nhân loại www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Company Logo Xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với đặc trưng dân tộc, hiện đại, nhân văn. -Gắn kết chặt chẽ hơn với phát triển kinh tế xã hội làm cho văn hoá thấm sâu và mọi lĩnh vực đời sống xã hội. -Xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam. -Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế -Bồi dưỡng các giá trị VH trong thanh niên, sinh viên, học sinh, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống,năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hoá VN -Đầu tư cho việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến di sản văn hoá vật thể, phi vật thể -Kết hợp hài hoà giữa bảo tồn, phát huy với kế thừa và phát triển, giữ gìn di tích với phát triển kinh tế du lịch. tinh thần tự nguyện, tính tự quản của nhân dân trong xây dựng văn hoá -Đa dạng hoá các hoạt động của phong trào www.themegallery.com Company Logo Phát triển văn hóa phải coi trọng chất lượng, phải đúng hướng Nền văn hoá định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua các chính sách văn hoá mang tính nhân văn, vì con người; phát huy tiềm năng, trí tuệ con người để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, của nền kinh tế tri thức trong xu thế hội nhập quốc tế. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa, vai trò, vị trí của văn hoá trong đời sống dân tộc và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Bác Hồ từng nói “muốn xây dựng Chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa” Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa và góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa của nhân loại trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế Phải đấu tranh chống sự xâm nhập của những yếu tố phản văn hóa. Chống khuynh hướng hòa tan giá trị, áp đặt giá trị văn hóa ngoại lai, từng bước hủy hoại nhân cách con người, đầu độc nhân dân, trước hết là lớp trẻ www.themegallery.com Company Logo Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người www.themegallery.com Company Logo Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người Trên lĩnh vực kinh tế Trên lĩnh vực chính trị Trên lĩnh vực xã hội Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo Trên lĩnh vực tư tưởng VH-NT Định hướng xây dựng con người trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay www.themegallery.com Company Logo Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người Trên lĩnh vực kinh tế Add Your Title -Nâng cao vị thế người lao động trong quá trình sản xuất -Khai thác và phát huy tinh thần tự giác ,sáng kiến của người lao động trong việc đóng góp ý kiến,xây dựng chiến lược,kế hoạch phát triển kinh tế xã hội -Thực hiện dân chủ hoá trong lao động sản xuất, đảm bảo sự công bằng ,công khai,bình đẳng đối với người lao động Trên lĩnh vực chính trị -Nâng cao trình độ, nhận thức chính trị xã hội cho cán bộ Đảng viên và nhân dân lao động, nâng cao năng lực trách nhiệm của mỗi cá nhân trong qua trình xây dựng và phát triển đất nước -Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân lao động tham gia vào việc quản lý đất nước, xã hội, nền kinh tế, con người -Thực hiện dân chủ hoá trong đời sống xã hội, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân về hoạt động của bộ máy nhà nước,tham gia đấu tranh chống tham nhũng, giáo dục tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân với đất nước. www.themegallery.com Company Logo Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người Trên lĩnh vực xã hội -Khắc phục, loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu -Giảm dần khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư, các vùng miền -Giải quyết vấn đề về việc làm, phân công lại lao động, xoá đói giảm nghèo -Quan tâm tới những gia đình chính sách, khó khăn, vùng sâu, vùng xa Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo -Đổi mới công tác giáo dục, đào tạo -Tạo điều kiện để vận dụng những kiến thức đã học vào việc giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đặt ra -Tăng cường phối hợp giữa nhà trường,gia đình và xã hội, các tổ chức, các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, đặc biệt là thế hệ trẻ www.themegallery.com Company Logo Trong sự nghiệp đổi mới đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hộicông bằng, dân chủ, văn minh hiện nay, con người và nguồn nhân lực được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững nền kinh tế nước ta. Chúng ta khẳng định con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế xã hội đồng thời phải là những con người có tri thức và đạo đức. Vấn đề cốt lõi là ta phải thực hiện chiến lược giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, phát triển con người một cách toàn diện cả thể lực lẫn trí lực. Nhiệm vụ của giáo dục đào tạo là đưa con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá và những yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện quá trình đổi mới của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh tế nói chung trên thế giới. www.themegallery.com Company Logo Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người Trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nghệ thuật -Tăng cường nâng cao công tác giáo dục chính trị,tư tưởng,nâng cao chất lượng,hiệu quả công tác tuyên truyền -Nâng cao công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá ,nghệ thuật, xây dựng văn hoá lành mạnh Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay tư tưởng HCM tiếp tục được Đảng ta quán triệt vận dụng và phát triển.Con người Việt Nam đang là trung tâm trong "chiến lược phát triển toàn diện"; đang là động lực của công cuộc xây dựng xã hội mới với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". www.themegallery.com Company Logo Tài liệu tham khảo - Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh_Nhà xuất bản chính trị quốc gia - Trang web:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnhom_16_d08qtkd1_1545.ppt
Tài liệu liên quan