Tin học cơ sở - Chương 2: Soạn thảo văn bản - Bài 5: Một số chức năng nâng cao

1. In vănbản

2. Thưtrộn (Mail Merge)

3. Autotext, Autocorrect

4. Style

5. Tạomụclục

pdf32 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 578 | Lượt tải: 2download
Nội dung tài liệu Tin học cơ sở - Chương 2: Soạn thảo văn bản - Bài 5: Một số chức năng nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Công nghệ Thông tin MICROSOFT WORD Bài 5: MỘT SỐ CHỨC NĂNG NÂNG CAO Bộ môn Tin học Cơ sở Một số chức năng nâng cao 2 Nội dung chính 1. In văn bản 2. Thư trộn (Mail Merge) 3. Autotext, Autocorrect 4. Style 5. Tạo mục lục Một số chức năng nâng cao 3 Nội dung chính ƒ In văn bản ¾Định dạng trang in ¾ In văn bản ƒ Thư trộn ƒ Autotext, Autocorrect ƒ Style ƒ Tạo mục lục Một số chức năng nâng cao 4 Định dạng trang in ƒ File > Page Setup >Thẻ Paper Một số chức năng nâng cao 5 In văn bản ƒ File > Print Preview ƒ File > Print ƒ CTRL+P Một số chức năng nâng cao 6 Nội dung chính 1. In văn bản 2. Thư trộn 3. Autotext, Autocorrect 4. Style 5. Tạo mục lục Thư trộn Menu: Tools > Letters and Mailings > Mail Merge… Thư trộn – Bước 1 1a. Chọn loại tài liệu 1b. Nhấn Next Thư trộn – Bước 2 2a. Chọn tài liệu 2b. Nhấn Next Thư trộn – Bước 3 3b. Mở danh sách từ tập tin hoặc CSDL 3a. Chọn loại nguồn chứa danh sách Thư trộn – Bước 3 3c. Chọn tập tin chứa danh sách Thư trộn – Bước 3 3d. Chọn sheet 3e. Nhấn nút OK Thư trộn – Bước 3 3f. Chọn danh sách 3g. Nhấn nút OK Thư trộn – Bước 3 3h. Nhấn Next Tập tin/ CSDL chứa danh sách Thư trộn – Bước 4 4a. Viết thư 4b. Chọn thông tin muốn chèn vào thư Thư trộn – Bước 4 4c. Nhấn Next Những thông tin chèn vào thư Thư trộn – Bước 5 xem trước 5b. Nhấn Next 5a. xem trước Các mẫu tin Thư trộn – Bước 6 6a. Chỉnh sửa nội dung 6b. Chọn số mẫu tin muốn sửa Thư trộn – Ví dụ Một số chức năng nâng cao 20 Nội dung chính 1. In văn bản 2. Thư trộn 3. Autotext, Autocorrect 4. Style 5. Tạo mục lục Một số chức năng nâng cao 21 Autocorrect ƒ Tạo Autocorrect ¾ Insert > AutoText > AutoText … > Thẻ Autocorrect ¾ Nhập ký tự đại diện ¾ Nhấn nút Add ƒ Sử dửng Autocorrect ¾ Gõ ký tự đại diện ¾ Nhấn spacebar Một số chức năng nâng cao 22 Autotext ƒ Tạo Autotext ¾ Insert > AutoText > AutoText …> Thẻ Autotext ¾ Nhập ký tự đại diện ¾ Nhấn Add ƒ ALT + F3 Một số chức năng nâng cao 23 Autocorrect - Autotext ƒ Sử dụng Autotext ¾ Cách 1: ¾Gõ ký tự đại diện ¾Nhấn F3 ¾ Cách 2: ¾ Insert > Autotext > AutoText …> Thẻ Autotext ¾chọn tên ¾Nhấn nút Insert Một số chức năng nâng cao 24 Nội dung chính ƒ In văn bản ƒ Thư trộn ƒ Autotext, Autocorrect ƒ Style ƒ Tạo mục lục Một số chức năng nâng cao 25 Style - Xem style ƒ Xem style: Format > Styles and Formatting Đặt con trỏ chuột tại đoạn muốn xem style Style của đoạn đang có con trỏ chuột Một số chức năng nâng cao 26 Style - Áp dụng style ƒ Áp dụng style ¾Thanh công cụ định dạng: − Chọn đoạn văn bản − Chọn Style trong danh sách hoặc trong bảng điều khiển Style and Formatting Style – tạo style mới 1. Nhấn nút New Style Nhấn nút New Style 2. Điền các thông tin về Style mới Style - Chỉnh sửa Style 2. Nhấn phải chuột, chọn Modify… 1. Chọn style muốn sửa Style - Chỉnh sửa Style 4. Chọn thông tin muốn sửa 3. Nhấn nút Format Một số chức năng nâng cao 30 Nội dung chính ƒ In văn bản ƒ Thư trộn ƒ Autotext, Autocorrect ƒ Style ƒ Tạo mục lục Một số chức năng nâng cao 31 Tạo mục lục ƒ Tạo bảng mục lục TOC ¾Ðịnh dạng các đề mục văn bản bằng Style ¾ Insert> Reference> Index and Tables > Thẻ Table of Contents Một số chức năng nâng cao 32 Tạo mục lục ƒ Sử dụng Style để mở rộng TOC ¾Nút Options... ¾Thêm bớt các Style,...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthcs_chuong_2_bai_5_3019.pdf
Tài liệu liên quan